عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
نقدی و نظری بر «مثنوی مولوی، تصحیح و شرح محمد استعلامی»فیاض قرائی۱۹۹۵-۱
شنکره و مکتب ادوایته ودانتهفیاض قرائی۱۹۹۸-۱۲
بهشت و دوزخ در دين زرتشتيعلی سرگلزائی نظام دوست۲۰۰۰-۳
در مه یا شریعت هندوییفیاض قرائی۲۰۰۰-۱۲
نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت»فیاض قرائی۲۰۰۲-۱۰
انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دورفیاض قرائی۲۰۰۳-۴
تنترهفیاض قرائی۲۰۰۳-۱۰
انسان آرمانی از منظر هندوییزمفیاض قرائی۲۰۰۴-۱
برنابامنصور معتمدی۲۰۰۵-۳
هستی شناسی از دیدگاه ابن عربی و عبدالکریم جیلیعلی اشرف امامی۲۰۰۵-۳
کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیتمنصور معتمدی۲۰۰۵-۳
تثلیث از دیدگاه ابن عربی و عبدالکریم جیلیعلی اشرف امامی۲۰۰۵-۶
آیین جاینیمنصور معتمدی۲۰۰۵-۱۱
پول و احکام آن در اسلامفیاض قرائی۲۰۰۶-۷
تاویل از نظر عرفانیعلی اشرف امامی۲۰۰۷-۲
منشأ دین از دیدگاه پیتر ال برگرمهدی حسن زاده۲۰۰۷-۹
ترمذی حکیمعلی اشرف امامی۲۰۰۸-۲
جیلی عبدالکریمعلی اشرف امامی۲۰۰۸-۲
توحید در عرفان اسلامیعلی اشرف امامی۲۰۰۸-۶
حکایات زاهدان و صوفیان درهزار و یک شبمنصور معتمدی۲۰۰۸-۱۰
مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربیمنصور معتمدی۲۰۱۰-۴
جمع و تفرقهعلی اشرف امامی۲۰۱۰-۹
جنون در عرفان اسلامیعلی اشرف امامی۲۰۱۰-۹
بررسی لوگوس/کلمه در مجادله های کلامی مسیحیان و مسلمانان در سده های نخستین قمریمنصور معتمدی۲۰۱۰-۹
فرجام شناسی زردشتیمهدی حسن زاده۲۰۱۱-۱
طرحی برای بررسی خاستگاه ها و ریشه های فتوت در ایرانمنصور معتمدی۲۰۱۱-۷
الطبقات الکبری: معرفی و بررسی تذکره ای از غرب جهان اسلام و مقایسه آن با تذکره های شرق جهان اسلامعلی اشرف امامی۲۰۱۱-۹
واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودیمنصور معتمدی۲۰۱۱-۱۲
قصه میش و رز، منظومه ای فارسی-یهودی به شیوه درخت آسوریگمنصور معتمدی۲۰۱۲-۳
تغییر دین تدریجی آگوستین به مسیحیتمهدی حسن زاده۲۰۱۲-۴
بررسی مقایسه ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآنمنصور معتمدی۲۰۱۲-۹
تاملی در نگرش فیض کاشانی به عرفان و تصوفعلی اشرف امامی۲۰۱۲-۹
دیدگاه های عبدالوهاب شعرانی درباره آرائ محی الدین ابن عربیعلی اشرف امامی۲۰۱۲-۹
مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتاسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۱۲-۹
واکاوی روش پیتر برگر در فهم دینمهدی حسن زاده۲۰۱۲-۹
فهم پدیده تغییر دینمهدی حسن زاده۲۰۱۲-۱۱
بررسی ریشه های تاریخی چهارضربِ قلندرانمهدی حسن زاده۲۰۱۳-۳
حرانیانمنصور معتمدی۲۰۱۳-۳
نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیکعلی اشرف امامی۲۰۱۳-۷
بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریممهدی حسن زاده۲۰۱۳-۹
فراخوان سجده در قیامت از منظر قران و عرفانعلی اشرف امامی۲۰۱۳-۹
قیام ابوعیسی اصفهانی علیه امویان در سده دوم هجریسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۱۳-۹
نگرشی تحلیلی وانتقادی به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباء کلیسامنصور معتمدی۲۰۱۳-۹
واکاوی عناصر ادیان ابتدایی در عرفان سرخپوستی دون خوانمهدی حسن زاده۲۰۱۳-۱۲
حقیقت در عرفان اسلامیعلی اشرف امامی۲۰۱۴-۳
حکمت در تصوف و عرفانعلی اشرف امامی۲۰۱۴-۳
رهایی از رنج در آموزه های قرانی و آیین بودافیاض قرائی۲۰۱۴-۳
سلطنت معنوی امام رضا (ع) تاملی در پیوند مفهومی ملکوت با سکینه قلبیه در حدیث رضویعلی اشرف امامی۲۰۱۴-۹
عناصر عرفانی در ادبیات فارسی _ یهودیمنصور معتمدی۲۰۱۴-۹
همدردی در آیین بودایی و فلسفه شوپنهاورمهدی حسن زاده۲۰۱۴-۹
پیوند اندیشه مولانا با محیط زیستمهدی حسن زاده۲۰۱۵-۱
واکاوی تحریم خشونت مستقیم در شواهد قرآنیمهدی حسن زاده۲۰۱۵-۲
خالد بن یزید: نخسین کیمیاگر در تمدن اسلامیمنصور معتمدی۲۰۱۵-۳
سلسله کبرویه ذهبیه پس از حاجی محمد خبوشانیعلی اشرف امامی۲۰۱۵-۳
نگاهی به ردیه نویسی بر مسیحیت در حوزه آذربایجانمنصور معتمدی۲۰۱۵-۳
نگاهی به شروح عرفانی مُهرنبوّتعلی اشرف امامی۲۰۱۵-۳
مبانی رابطه انسان با عالم از دیدگاه مولانامهدی حسن زاده۲۰۱۶-۳
همانندی های حضرت علی (ع) و حضرت عیسی (ع) در سنت اسلامیعلی اشرف امامی,مهدی حسن زاده۲۰۱۶-۳
بازتاب نظریات عرفانی حکیم ترمذی در آثار ابن عربیعلی اشرف امامی۲۰۱۶-۹
بررسی و مقایسه عروج ارداویراف و بایزید بسطامیسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۱۷-۱
تجسیم مقاتل بن سلیمان در ترازوی نقدمهدی حسن زاده۲۰۱۷-۹
بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بوداییفیاض قرائی۲۰۱۸-۱
بررسی سیر وسلوک هشتگانه طریقت نقشبندیه در هفت اورنگ جامیعلی اشرف امامی۲۰۱۸-۳
معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلیعلی اشرف امامی,مهدی حسن زاده۲۰۱۸-۳
نگاهی گذرا به سیر تحول کارکرد موسیقی در حیات دینی یهودمنصور معتمدی۲۰۱۸-۴
بررسی تطبیقی عشق و اوصاف آن از منظر بکتی و تصوففیاض قرائی۲۰۱۸-۶
نگاه ابوعیسی وراق به مسیحیتولی عبدی۲۰۱۸-۷
سیر تطور طریقت اویسیه از گذشته تا امروزسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۱۸-۸
موعود آخرالزمان در دین هندوفیاض قرائی۲۰۱۸-۱۰
توصیف آخرالزمان در متون هندو و تطبیق آن بر عصر حاضرفیاض قرائی۲۰۱۹-۶
خاندان سهروردی خاندان تصوف و علم در سرزمین های اسلامیسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۱۹-۶
دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایة منابع فارسی) و مقایسة آن با فقه امامیهسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۱۹-۷
تحلیل ژانری تفسیر جوامع‌الجامع نوشتۀ شیخ طبرسیفیاض قرائی۲۰۱۹-۸
بازتاب برابری خواهی جنسیتی در ترجمه کتاب مقدسمنصور معتمدی۲۰۱۹-۹
رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقیمنصور معتمدی۲۰۱۹-۹
رویکردهای متفاوت به بدن در دین هندوییفیاض قرائی۲۰۱۹-۹
مقایسه مبانی تربیت عفیفانه در مسیحیت با اسلامولی عبدی۲۰۱۹-۹
شطحعلی اشرف امامی۲۰۱۹-۱۰
بررسی کارکرد ریاضت در آرای پتنجلی و ابن سینافیاض قرائی۲۰۱۹-۱۰
بررسی تأثیر آموزههای «أبوعبدالرحمن سُلمی» بر اندیشههای «أبوسعید أبوالخیر»علی اشرف امامی۲۰۲۰-۲
تأثیر نظریه ادوار تکاملی یواخیم فیوره بر اندیشه مبارزاتی پیشگامان اصلاحاتمنصور معتمدی۲۰۲۰-۲
جستاری در دین شناسی عرفانی ملاصدراعلی اشرف امامی۲۰۲۰-۵
خداشناسی در لینگه پورانهولی عبدی۲۰۲۰-۶
بررسی لطایف سبعه و پیامبران وجودی هفتگانه از عطار تا شیخ علاءالدوله سمنانیعلی اشرف امامی۲۰۲۰-۷
تاویل عرفانی در تفسیر آیات الولایه راز شیرازیعلی اشرف امامی۲۰۲۰-۱۰
دیدگاههای علاءالدوله سمنانی درباره بودیزم و بوداییانسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۲۰-۱۱
چهره سیستان در آینه باورها و اساطیر زرتشتیسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۲۱-۱
عرفان زنانه(زبان عرفانی در احوال زنان صوفی و قدیسه های مسیحیمنصور معتمدی۲۰۲۱-۱
تفسیر موعودباورانۀ فیلسوفان یهودی از عصر جدید: امکانی برای عبور از دوگانۀ تداوم و گسست؟منصور معتمدی,مهدی حسن زاده۲۰۲۱-۶
بررسی مفهوم استغناء در منطق‌الطیر عطار و تأثیر آموزه‌های کلامی بر آنعلی اشرف امامی۲۰۲۱-۹
تقابل ریان رسمی مسیحیت با نهضت مونتانوسولی عبدی۲۰۲۱-۱۲
معنی شناسی شناختی عدم در معارف بهاءولدعلی اشرف امامی۲۰۲۱-۱۲
زیست جهان در پدیدارشناسی آلفرد شوتسمهدی حسن زاده,منصور معتمدی۲۰۲۲-۵
سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف)منصور معتمدی۲۰۲۲-۶
ایگاه مریم مدلیه در آموزه‌های مسیحی یونانی قرون نخستینولی عبدی۲۰۲۲-۸
هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی تعریف دین از نگاه توماس لوکمانمهدی حسن زاده,منصور معتمدی۲۰۲۲-۹
مقایسه زمینه‌های عرفانی سلوک از منظر علی صفایی حائری و اکهارت تُلهسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۲۲-۹
برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته نوع مقاله : مقاله پژوهشی.فیاض قرائی۲۰۲۲-۱۰
لویناس و خوانش تلمودی متن مقدس: پاسخی به بحران خودآیینی انسان مدرنمنصور معتمدی,مهدی حسن زاده۲۰۲۲-۱۰
مفهوم‌شناسی واژه کفر در تصوف تا سده پنجم هجریسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۲۲-۱۰
بررسی تطبیقی آداب تدفین و بنای بر قبور مردگان در ادیان ابراهیمیولی عبدی۲۰۲۳-۱
بررسی عوامل و آثار نگاه کلامی علامه مجلسی به برخی از فرق و ادیان با تأکید بر بحارالأنوارمنصور معتمدی,علی اشرف امامی۲۰۲۳-۱
«شونیزیه‌»های بغداد و جایگاه آنها در تاریخ تصوفسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۲۳-۳
تحلیل روابط بینامتنی ملفوظات شبه‌قاره و مالس(مطالعۀ موردی مالس سبعه و فوایدالفؤاد)منصور معتمدی۲۰۲۳-۵
تفسیر بازار بهشت در عرفان ابن عربیعلی اشرف امامی۲۰۲۳-۷
دیالکتیک هویت و نجات در متون مقدس ابراهیمیمنصور معتمدی,مهدی حسن زاده۲۰۲۳-۹
ریشه‌های آنیکونیسم در سنت و فرهنگ یهودی و بازتاب آن در دوران مدرنمنصور معتمدی,مهدی حسن زاده۲۰۲۳-۹
ارتباط دوسویۀ انسان و ایزدان در اندرزنامه های فارسی میانۀ زردشتیمهدی حسن زاده۲۰۲۳-۱۲
سعادت از فضل است و شقاوت از عدل (سعادت و شقاوت از منظر یوسف همدانی )منصور معتمدی۲۰۲۴-۲
‌معیارهای برستۀ اخلاقی در اندرزنامه‌های فارسی میانۀ زردشتی: عدالت و دیگردوستیمهدی حسن زاده۲۰۲۴-۲
واکاوی آداب ضیافت در تصوفسیده فاطمه زارع حسینی۲۰۲۴-۳

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري