رئیس دانشکده: عباس جوارشکیان

مرتبه علمی: دانشیار 

تحصیلات:  دکتری فلسفه و حکمت اسلامی

وب سایت شخصی:         http://javareshki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:                                 javareshki@um.ac.ir

عباس جوارشکیان

وظایف و اختیاراتمعاون آموزشي دانشکده: دكتر عليرضا عابدي سرآسيا

 

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:  دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 
 

وب سایت شخصی:                          a-abedi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:                               

 

no image

وظایف و اختیارات

 


 

معاون پژوهشي و توسعه منايع :دکتر عباس اسمعیلی زاده

 

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:  دکتری گروه  علوم قرآن و حدیث

 
 

وب سایت شخصی:                     esmaeelizadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:                               

 showProfPic

وظایف و اختیارات

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري