عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
روش شناسی تفسیر تسنیمطاهره ناجی صدرهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۸۹/۰۷/۲۷
بررسی تطبیقی مبانی تفسیری علامه طباطبایی و هرمنوتیک پل ریکورمالک محمدزاده مشیزیکارشناسی ارشدجلالی۱۳۸۹/۱۰/۱۵
روش حدیثی علامه شیخ محمد تقی شوشتریاحمد زارع زردینیدکتری(PhD)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۸۹/۱۰/۳۰
عمر انسان و فزونی و کاستی آن از دیدگاه قرآن و حدیثعلی اکبر حاضری جیقهکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۸۹/۱۱/۰۳
سلمان فارسی و نقش او در حدیثمهدی شفایانیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۸۹/۱۱/۰۴
بررسی جواب شرط و قسم های محزوف در قران و تاثیر آن بر ترجمه های قرانیطاهره ناصریان کلاتیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۸۹/۱۱/۱۹
بررسی و نقد روایات سعد و نحس ایاممرضیه روستاکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۰/۰۳/۰۵
مبانی و راهکارهای تربیت اخلاقی در قران کریمفاطمه رضادادکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۰/۰۳/۱۱
: بررسی کاربردی جنبه موسیقایی قرآن کریم(آشنایی با شعر،رابطه آن با قرآن وبررسی کاربردی وجودوزن عروضی درقرآن)حسین شبیریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۰/۰۴/۱۸
بررسی آراء تفسیری آلوسی از نگاه علامه طباطباییمجید ساورعلیائیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۰/۰۴/۲۹
حصر در قرآن و چگونگی باز تاب آن در ترجمه های فارسی قرآن کریمطاهره محمودآبادیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۰/۰۶/۱۷
بررسی تطبیقی علل تنوع، تکثر و تحول فهم متن در هرمنوتیک و تفسیرمحمدمهدی آجیلیان مافوقکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۰/۰۶/۲۸
تحقیق در آراء تفسیری مجاهد بن جبر مکیناهید حیدری اسبوئیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۰/۰۷/۰۵
بررسی و ارزیابی برخی اصطلاحات اختلافی جرح و تعدیلطیبه عمارلوکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۰/۰۷/۰۶
بازسازی کتاب منسوب به اصبغ بن نباته وتحلیل درون مایه ی آنزهرا آذربوکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۰/۰۷/۱۳
روش ائمه (س) در پاسخگویی به سوالات با تکیه بر کتاب وافیفاطمه ذوالفقاریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۰/۰۹/۲۶
بررسی روش فقه الحدیثی علّامه مجلسی(ره) در ملاذ الأخیارجلیل اژدرپورکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۰/۱۱/۱۲
بررسی تطبیقی مبانی و شیوه های تفسیری آیت الله جوادی آملی و آیت الله سبحانی در تفسیر موضوعی(با محوریت منشور جاوید و تفسیر موضوعی جوادی آملی )زهرا طالبیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۰/۱۲/۰۹
بررسی و ارزیابی روایات تفسیری موجود ذیل داستان موسی و خضرمرضیه خیری جهانگیرکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۰/۱۲/۱۷
بررسی اختلاف قرائات و نظام ترجیح قرائت ها در تفسیر مجمع البیانزینب علویکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۰/۱۲/۲۴
واکاوی معیارهای تفضیل در روایات کافی-بخش اصول-فاطمه کرمیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۱/۰۱/۲۸
پژوهشی در خاستگاه روایی آرای تفسیری علامه طباطباییسیدمهدی ظفرحسینیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۱/۰۳/۰۲
بررسی فرضیه تکرار نزولطیبه شاهدیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۱/۰۴/۱۱
ناهمسانی برخی روایتها با دانش امروز درباره خواص خوراکیهامحمد قربان زادهدکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۱/۰۴/۲۱
محکم و متشابه از منظر قرآن و حدیثعلی اصغر ناصحیاندکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۱/۰۶/۰۱
بررسی مبانی و آراء تفسیری آیت الله مصباح یزدیشبیر فیروزیانکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
بررسی مبانی، روش ها و فوائد کشف فضای نزول سور و تطبیق آن در دو سوره (حج و عادیات)جواد سلمان زادهکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی مفهوم کلمه در اسلام و مقایسه آن با مسیحیتسمانه ابریشمیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۱/۰۷/۱۲
بررسی تطبیقی مبانی و آراء قرآنی عایشه بنت الشاطی و إبن عاشوراحسان آفتابیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
انسجام ساختاری سوره صافات از منظر موضوع محوری و مفاهیم برجسته آنبهجت آسیونکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۱/۰۷/۲۹
تصحیح وتحقیق بخشی از تفسیر«صفوۀ التفاسیر» علامه شبر(ازآیه 36 سوره نساء تا 66سوره مائده)مرضیه تاجپورکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۱/۰۸/۱۷
بررسی دلالت الفاظ جرح و تعدیل در پرتو کلام امامان(ع)اکرم دهقانکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
بررسی مکتب حدیثی جبل عامل (از قرن هشتم تا نیمه قرن یازدهم هجری)علیّه رضاداددکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۱/۱۱/۱۸
پدیده چندمعنایی در قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطباییفاطمه حسن زاده نظرآبادیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۱/۱۱/۲۵
تحقیق و تصحیح بخشی از کتاب صفوة التفاسیرشبّر. ( از ابتدای سوره آل عمران تا آیه 32 سوره نساء)زینب باخداکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۱/۱۱/۲۵
تصحیح و تحقیق بخش هشتم «صفوة التفاسیر» علامه شبرطاهره فولادیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۱/۱۲/۱۶
تصحیح و تحقیق بخش نهم از صفوةالتفاسیر از آیه 71 سوره یونس تا پایان سوره یوسفعفت بهرامی مقدمکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۱/۱۲/۱۹
الشَّاهِدُ القُرْآنِیُّ فی الخطابِ الأخلاقیّ عِنْدَ مَدْرَسَةِ الحِلَّةِ (دراسةٌ تفسیریّةٌ)قاسم علیوی سلمانکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۱/۱۲/۲۶
تصحیح و تحقیق بخش هفتم از صفوة التفاسیر شبرزهرا وحدتی فردکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۱/۱۲/۲۶
پیوند اوصاف الهی مذکور در فواصل با مضامین آیات سوره بقره (با تکیه بر تفسیر التحریر و التنویر و المیزان)محسن طهکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۲/۰۲/۲۵
بررسی جایگاه و نقش تصمیم گیری در عملکرد مدیران از منظر قرآن و نهج البلاغهمهرناز محدثی فرکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و ابن عاشور درباره نسخ در قرآنعاطفه ستودیانکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۲/۰۶/۲۷
مقایسه المیزان و مواهب الرحمن در بهره گیری از حدیثفاطمه مغربیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۲/۰۷/۰۳
مکتب تفسیری کوفه در 2 قرن اول (تا پایان سال 200)فاطمه ظفریاری نژادکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۲/۰۸/۱۲
تحقیق و تصحیح انتقادی تفسیر تبیان سلیمانی میرزا محمد مشهدیعلی آهنگدکتری(PhD)جلالی۱۳۹۲/۰۸/۲۲
بررسی ابعاد لذت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغهعلی رجب زاده مطلقکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۲/۰۹/۰۶
مبانی تربیت اسلامی در المیزان و پیوند آن با اهداف، اصول و روش‌های تربیتبی بی حکیمه حسینی دولت آباددکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۲/۰۹/۱۴
نقش اهل بیت علیهم السلام در تفسیر کلامی ایات در مواجهه با جریان های معاصرشانرسول محمدجعفریدکتری(PhD)جلالی۱۳۹۲/۰۹/۱۶
اعتبار یابی احادیث کتاب الحجه کافیعلی ثامنیدکتری(PhD)جلالی۱۳۹۲/۰۹/۲۳
بررسی کوردلی در قرآنهادی ایمانیکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۷
تصحیح و تحقیق شرح الحدیث العلوی(انا لا نملک مع الله شیئا) از محمد اسماعیل خواجوئیمحمدمهدی هاشمی پاسبانکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۲/۱۰/۱۶
بررسی و نقد چگونگی تناسب سوره ها در «تفسیر مراغی»معصومه طاهریان قادیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۲/۱۱/۰۱
تصحیح و تحقیق بخش دهم صفوه التفاسیرعلامه شبر (آغاز سوره رعد تا پایان سوره نحل)مریم آذریکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بازخوانی شبهات اعتقادی و سیاسی - اجتماعی عصر امام علی و پاسخ آنها در معارف علویخدیجه شیشه چیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۲/۱۱/۱۹
رنج و شادی در اسلام و آیین بوداسید محمد حسین موسویدکتری(PhD)رستمی۱۳۹۲/۱۲/۲۱
بررسی نظام طرح داستان حضرت موسی (ع)درقرآنرخساره قوسیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۳/۰۳/۰۷
بررسی مبانی اخلاق فضیلت مدار مسکویه و نراقی از منظر قرآن کریممحمد مصطفائیدکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۳/۰۳/۲۷
بررسی واژه های غیر حجازی قرآن براساس ترجمه های فارسی قرآن کریم با تاکید بر ده ترجمه ی برگزیدهجواد نصیری وطنکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۳/۰۳/۳۱
بن‏مایه‏های کلامی امامت در قصص قرآن کریممحسن دیمه کارگرابدکتری(PhD)رستمی۱۳۹۳/۰۴/۰۴
رابطه خودسازی و انجام وظایف اجتماعی از منظر قران کریممرضیه شم آبادیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۳/۰۴/۰۴
تصحیح قسمت دوازدهم نسخه خطی تفسیر « صفوة التفاسیر » علامه شبر ( از ابتدای سوره مبارکه مریم تا انتهای سوره مبارکه انبیاء )آرش قرائیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۳/۰۵/۱۲
نقد و بررسی روایات مربوط به مواجهه ی امام صادق (ع) با منصور عباسیزهرا سربازکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۳/۰۶/۰۹
قرائت عاصم به روایت حفص؛ از ابتدا تا شهرتالهه شاه پسنددکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی دلالی روایات امام هادی (علیه السلام) درباره امامتطاهره قاسمی رضوانیکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
ویژگی های شخصیتی پیامبران در قرآنفاطمه محرمی دوریکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مبانی فهم قرآن و هرمنوتیک فلسفی: بررسی و نقد ره آوردهای اندیشه گادامر در مبانی فهم قرآنعلیرضا آزاددکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۳/۰۷/۰۲
روش تفسیری إرشادالحیران إلی توجیهات القرانراضیه کدخداکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۳/۰۷/۰۶
شخصیت پردازی چهره های منفی در قران کریم با تکیه بر تفاسیر معاصرزهره استاجیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۳/۰۸/۲۰
تصحیح و تحقیق بخش سیزدهم از مجلد دوم صفوة التفاسیر علامه شبرمسلم فتحی بردهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۳/۰۹/۱۱
برجسته ترین مقامات معنوی انسان و جایگاه آن ها در قرآن کریمزکیّه زارع باقی آبادیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۳/۰۹/۱۵
سیر تحول نگاه مفسران به غرض و ساختار سوره در تفسیر آیات قرآن کریمجواد شکورکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۳/۰۹/۱۶
نقش مذهب راویان در توثیق و تضعیف آنان در کتب رجالی متقدم شیعهسمانه رباطیکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۳/۰۹/۱۹
سیر تحوّل علم رسم‏ المصحف و بازتاب آن در مصحف‏ نگاریمحسن رجبیدکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۳/۱۰/۲۳
مکتب تفسیری مدینه در دو قرن اول هجری(تا پایان سال 200)زینب مسرورکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۳/۱۱/۰۱
تصحیح و تحقیق بخشی از صفوه التفاسیر(ابتدای سوره لقمان تا پایان سوره یس)علی مرادیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی روش تفسیر ساختاری قرآن کریم و مبانی آنعلی صادقیدکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی معناشناسانه معروف و منکر و حوزه های معنایی آن در قرآنمحمّدابراهیم جهان بخشکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۳/۱۱/۱۹
نقش آگاهی از کتاب مقدس در مطالعات قرآنیمرتضی عربدکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۳/۱۲/۰۹
پژوهشی تطبیقی پیرامون مفاهیم توحیدی درقرآن و نهج البلاغهزهرا حریری باخداکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۹۴/۰۴/۱۴
پیوند اوصاف الهی مذکور در فواصل آیات سور آل عمران ونساء با مضامین آیاتنجمه ملک پورزاده بزنجانیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۴/۰۶/۱۷
نقش گفتمان در فهم روایات أفضل الأعمال انتظار الفرجیونس دهقانی فارسانیدکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۴/۰۶/۱۹
آینده نگری تاریخی امام علی علیه السلام نسبت به جامعه زمان خود و راهکار های رسیدن آن جامعه به آینده مطلوب درکلام ایشان با تکیه بر نهج البلاغهالهام سالاری هوشمندکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی ارتباط عزت با تربیت دینی بر اساس کلام ائمه(ع)زهرا زارعی مقدمکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی تشابه در حدیث٬ با تکیه بر احادیث اعتقادی الکافیمصطفی فروتن تنهادکتری(PhD)جلالی۱۳۹۴/۰۶/۲۶
شرایط قبولی اعمال در قران و روایاتسیده فاطمه هاشم پورهفت آسیاکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۴/۰۶/۲۸
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺨشی از ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺒﺮ(ازابتدای سوره ی صافات تا پایان سوره فصّلت)رضا ملازاده یامچیکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۴/۰۷/۰۱
بررسی تطبیقی عام و خاص، مطلق و مقید از دیدگاه قرآن پژوهان و اصولیان (با تأکید برآراء اصولیان امامیه)فاطمه قلی پورکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۴/۰۷/۰۷
بررسی آیه 18 سوره مبارکه جن در تفاسیر به ترتیب تاریخی و تحلیل روایات و شبهات پیرامون آیهرؤیا عباس آبادیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۴/۰۸/۱۰
بررسی حمایت ها و دلجویی های خداوند از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در قرآنعلی خلیل نیاکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۹۴/۱۰/۱۳
بررسی و نقد شبهات قرآنیون پیرامون حدیث شیعه (با تاکید بر کتاب مشکلة الحدیث یحیی محمد)مهدی آریان فردکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۴/۱۰/۱۳
برخورد با منکرات و انحرافات اجتماعی در کلام امام علی (ع) وارائه راهکارهای عملی مترتب برآنفاطمه غلامیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۴/۱۰/۲۷
رحمت الهی ورابطه آن با کسب کمالات معنوی انسان از دیدگاه قرآندرالنجف پیرویدکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۴/۱۰/۲۸
اندیشه های کلامی شیخ کلینیاسماعیل اثباتیدکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۴/۱۱/۰۱
: مقایسه آرمان گرایی در حکومت از منظر آموزه‌های قرآن کریم نزد مفسران فریقین (المیزان-تسنیم- من وحی القرآن-المنار- فی ظلال القرآن – الاساس فی التفسیر)مصطفی فریدونیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی معجزات شق القمر و ردالشمسعلیرضا فاطمیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۴/۱۱/۰۷
روایات قابل پیوست به تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی و تحلیل آنها (در موضوعات : ایمان، شرک، شکر، صبر)مهدیه غفاریان شرقی مقدمکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۴/۱۱/۱۴
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ارائه‌شده درباره‌ی آیات برزخطیّبه پاسبانکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بازیابی کتاب تفسیر جابر ابن یزید جعفیمحمدحسین واحدیکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۴/۱۲/۲۶
پیامدهای استفاده و راههای اجتناب از مال حرام و شبهه دار از منظر آیات و روایاتمیکائیل باقریدکتری(PhD)رستمی۱۳۹۵/۰۱/۲۴
ترسیم فضای نزول سوره های مائده و نحلفاطمه خالقیکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۵/۰۲/۱۹
اصول و قواعد کشف استدلالی ساختار و غرض سوره های قرانمحمد خامه گردکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۵/۰۳/۱۶
بررسی نظریه تفسیر تمثیلی در آثار مفسران معاصرسیدابوالقاسم حسینی زیدیدکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۵/۰۳/۲۴
بررسی مبانی و روش های بکارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه تفسیر قرآن کریممرضیه رستمیاندکتری(PhD)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی تطبیقی روش تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبایی با روش معناشناسی توشیهیکو ایزوتسوفاطمه گفتیکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۵/۰۶/۲۱
تصحیح و تحقیق بخش هفدهم صفوه التفاسیر( از اول سوره شوری تا آخر سوره ق)رقیّه اکبرنژادرندیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۵/۰۶/۲۳
پارادایم های حاکم بر سیر تطوّر نظریه «حجیت خبر واحد» در اندیشه عالمان شیعهحامد مصطفوی فرددکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تحلیل معناشناختی و سبک شناختی زبان قرآن در داستان بنی اسرائیلمرتضی چراغچی باشی آستانهدکتری(PhD)جلالی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بازسازی شخصیت رجالی ابن شهاب زهری در جهت باز کاوی روایات او در مجامع روایی شیعهفرحناز وحید نیادکتری(PhD)اسمعیلی زاده۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی عوامل تقویت و تضعیف اراده از منظر قرآن کریمزکیه دهشتکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تصحیح و تحقیق بخشی از نسخه خطی «معاهد التنبیه فی شرح کتاب من لایحضره الفقیه»مبارکه درایتیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۵/۰۶/۲۹
جریان شناسی اندیشه های تفسیری نومعتزله؛ مطالعه موردی مساله تاویلحسن زرنوشه فراهانیدکتری(PhD)پیروزفر۱۳۹۵/۰۶/۲۹
عوامل گوناگونی تفسیر قران به قران در بررسی مقایسه ای تفسیر المیزان و اضواءالبیانفهیمه جمالی راددکتری(PhD)پیروزفر۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تطبیقی مسئله مخالفت برخی شیعیان با امام زمان پس از ظهور و مخالفت اکثریت یهود با پیامبر اسلامملیحه سادات مهدوی شهریکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۵/۰۷/۱۳
نقد و بررسی چگونگی تفسیر آیات ولایت و امامت در «التفسیر الحدیث» محمد عزه دروزهفهیمه اکبرزاده یزدیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۵/۰۷/۱۴
تأثیر امثال قرآن بر مخاطب با تأکید برتفسیر کشاف زمخشری و مفاتیح الغیب فخررازیزینب غلامی چپهکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۵/۰۷/۲۸
بررسی تطبیقی مدیریت نفس در قرآن وحدیث وخودکنترلی در روانشناسیمریم حجت فرسنگیدکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۵/۰۸/۱۹
سیر تطاول نسبت به خداوند ، انبیاء و کتب آسمانی به تفکیک سور مکی و مدنیحجت شریفیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۵/۰۹/۰۶
نقش عوامل انسانی و تقدیر الهی در رزق انسان و بررسی رابطه آن ها در روایاتمهری تقوی رفسنجانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۵/۱۰/۱۱
جریان‌شناسی تفسیر قرآن در ایران عصرصفویمحمدحسن شاطری احمدآبادیدکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۵/۱۰/۱۳
بررسی سور مفصلات و وجوه برتری پیامبر(ص) به آن ها (بر اساس روایت نبوی تقسیم چهارگانه قرآن)بتول احمدیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۵/۱۰/۱۴
جریان شناسی تفسیر عقلی شیعه در دوران متقدم( قرن چهارم تا ششم هجری )حمید قربان پورلفمجانیدکتری(PhD)جلالی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
تحلیل گفتمان آیات، روشی برای ارزیابی متن روایات سبب نزول (مطالعه موردی سوره انسان)محمدجمال الدین خوش خاضعدکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۵/۱۱/۰۹
تدوین برنامه حفظ قرآن کریم مبتنی بر راهبردهای شناختی و مقایسه اثربخشی آن با شیوه سنتیزهرا طباطبائی شهرآبادکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۵/۱۱/۱۱
معناشناسی واژه‌ی «حلم» در ادبیات عربی اعم از حوزه‎ی لغت، قرآن کریم و حدیثسیده مریم بذرگرکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۵/۱۱/۱۶
مدیریت رنج و تأثیر آن بر معناداری زندگی در باورها و سیره امام حسین(علیه السلام)در مقایسه با نظرات روانشناسان غربیحسین علی اکبرخانیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بررسی رویکرد مثبت اندیشی در متون اسلامی و مقایسه آن با روانشناسی مثبت گرازهرا شرف الدیندکتری(PhD)رستمی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی تطبیقی رویکرد تفسیری سلفیه در آیات مرتبط با توحید در تفاسیر ابن تیمیه، ابن کثیر و آلوسیحمید ایمانداردکتری(PhD)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۵/۱۱/۲۸
تناسب آیات مدنی مربوط به داستان حضرت ابراهیم(ع)بافضای نزول سوره های آنفرزانه بیاتکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
معنای مشترک و درجات معنا در قرآنندا خداشناس فیروز آبادیدکتری(PhD)پیروزفر۱۳۹۵/۱۱/۲۸
آسیب‌شناسی اقتصاد و بازتاب آن در تربیت از دیدگاه امام علی‌-علیه السلام- با تأکید بر نهج‌البلاغهراضیه خزاعیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بهداشت روان در نهج‌البلاغهفائزه بردبارکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تصحیح و تحقیق بخش بیستم صفوه التفاسیرعلامه شبر (از آغاز سورة نبأ تا آخر قرآن)زهره انتخابیانکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۵/۱۲/۱۱
بررسی معیارهای گفت‌وگوی مطلوب و ارائه راهکارهای تحقق آن از منظر قرآنریحانه نجارنیاکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۵/۱۲/۲۴
کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی با تکیه بر نهج البلاغهجواد لطفیدکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تصحیح و تحقیق بخش هجدهم از صفوة التفاسیر علامه شبر (از ابتدای سوره ذاریات تا انتهای سوره صف)مسعود لعل اولکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۶/۰۳/۱۹
فرآیند شکل گیری عمل صالح از منظر قرآن کریمفاطمه مولودیدکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۶/۰۶/۲۰
رویکرد علامه فضل الله در تعامل با روایات در تفسیر من وحی القرآن»حکیم وزیریکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۶/۰۶/۲۷
جلوه های مدارا در سیره نظری وعملی امام سجاد،امام باقر وامام رضاعلیهم السلامهاشم سجادی فرکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
الجهود التفسیریة فی النجف الاشرف خلال القرنین الاخیرین (الرابع عشر و الخامس عشر)عبدالرحمن عبید حسین الجنابیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی داوری رجال شناسان درباره راویان متهم به غلوبی بی زینب طلوع هاشمیدکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی علل تعارض در رجال کشّیرحیمه ببرکته شمشیریدکتری(PhD)جلالی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی عوامل اختلاف تفسیری و امکان حمل آن بر آیات قرآن کریممحمدعلی غیورکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی مبانی و قواعد تفسیر استقلالی آیات قرآنمحمدمهدی آجیلیان مافوقدکتری(PhD)اسمعیلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۳۰
معرفی مهم‌ترین تفاسیر وجیز و ویژگی‌های آن (با تأکید بر مقایسه آن‌ها در جزء اول قرآن)فاطمه مجیدی رادکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۶/۰۷/۱۰
تاریخ تحلیلی قرائات در چهار قرن نخست هجریداود خلوصیدکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۶/۰۷/۱۹
یکسان سازی ترجمه عبارت‏های شبیه به یکدیگر (متشابهات لفظی) قرآن در برخی ترجمه‏های فارسی معاصر (با تأکید بر سوره مبارکه بقره)ساره بردباردکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۶/۰۷/۱۹
معناشناسی «ارث» در قرآن کریم با تاکید بر ریشه شناسی و رویکرد ساختاریسارا طاهریدکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۶/۰۸/۰۶
گفتگوی دوزخیان در قیامت و دلالتهای تربیتی آن در قرآن کریمنرگس نازپرورکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۶/۰۸/۲۰
عنوان پایان نامه: بررسی مفهوم «عِصیان» و تبیین عوامل و پیامدهای آن در قرآن کریم (با نظر به مکتب بُن)نسیم یوسفیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۶/۰۹/۰۱
راهکارهای بهره گیری از آموزه های قرآنی در تقویت سرمایه اجتماعی (در دو حوزه امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری)سیما جوینی پوردکتری(PhD)پیروزفر۱۳۹۶/۰۹/۲۹
روشهای تربیت مبتنی بر فطرت از نگاه قرآن کریمغزاله بهروزیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۶/۱۰/۱۳
ساختارشناسی سوره‌یزهرا وفادارکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بررسی مواجهه‌های تربیتی ائمه (علیهم‌السلام) با مخاطبان مخالفشان، به روش تحلیل محتوامریم بیگیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۶/۱۱/۱۴
معناشناسی شماری از اهمّ واژه های کلیدی شیعی با تکیه بر روش ایزوتسورضا جعفریدکتری(PhD)رئیسیان۱۳۹۶/۱۱/۱۸
ساختار شناسی سوره حجپروین اکبریکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۶/۱۱/۲۴
ساختارشناسی سوره زمرانسیه درویش محمدآبادکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی چالش های درون قرآنی و جهان شمولی و جاودانگی قرآنفاطمه عظیمی رادکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۶/۱۲/۰۲
تحقیق و تصحیح« صحیفه أهل الصفاء فی ذکر أهل الإجتباء » اثر محمّد بن عبدالنبی مشهور به میرزا محمّد اخباری(م1232ه.ق).شهربانو فرخی نژاد ناصریدکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۶/۱۲/۰۵
شاخصه های «بنده‌ی آرمانی» در ادعیه‌ی امام سجّاد (ع) (صحیفه‌ی سجادیه، دعای ابو حمزه ثمالی، مناجات خمسه عشر) و مقایسه ی آن با قرآن کریمعفت خسرویکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۶/۱۲/۰۹
شاخصه های پایداری و الگوهای آن در سیره ی پیامبران (از نوح تا خاتم الانبیاء) در قرآنزهره حیدریان شهریدکتری(PhD)جلالی۱۳۹۶/۱۲/۱۲
مفهوم شناسی و بررسی اوصاف خاص برای انبیاء الهی در قرآنفاطمه حسن زادهکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تحقیق و تصحیح بخش نوزدهم صفوه التفاسیر(از ابتدای سوره ی جمعه تا آخر سوره ی مرسلات)نرجس صاحب علمکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۶/۱۲/۲۳
إرهاب داعش فی العراق؛ جذوره افکاره و طرق مکافحتهاحمد عزیز عبدالسجاد ابوکطیوهکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۷/۰۲/۰۸
دراسه تحلیلیه لمواقف وبیانات المرجعیه الشیعیه حول القضایا العامه فی العراق (و التاکید على التعامل مع الطوائف الاخرى)عادل جاسم کاظمکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۷/۰۲/۰۸
دراسة تأویل الآیات الدالة على جسمانیة الله سبحانه و تعالى عند الشیخ الطوسی و الزمخشـری و الفخر الرازینجلاء عبود علوان آل خنفرکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۷/۰۲/۱۷
تحولات مفهومی نام‌های قرآن کریم (قرآن و کتاب) و علل آن در تاریخ فرهنگ اسلامی؛ با استفاده از روش تاریخ انگارهملیکا بایگانیاندکتری(PhD)رستمی۱۳۹۷/۰۳/۲۱
آرای غیر مبیّن و اقوال مردد علامه طباطبایی در تعیین مکی و مدنی سوره ها و تبیین ملاک های ایشانمحمد هادی دهقانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۰۴/۰۶
النقد التفسیری عند الشیخ جوادی آملی وتطبیقاته فی تفسیر تسنیممحمد علی عبود الحسینیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۰۴/۱۳
عودة الدین فی زمن العولمةمحسدنوری عبدالرسول الخاقانیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۷/۰۴/۱۷
التّرادف فی القرآن (الریب و الشک و الظن أنموذجا)مصطفی محمد حمیدکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۰۴/۱۹
بررسی امکان بهره‌گیری از ره‌آوردهای بینامتنیت در تفسیر قرآن با تکیه بر ادعیهکاظم حریف بیلندیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۰۵/۰۸
مفهوم الإرهاب فی القرآن الکریم وسنة أهل البیت(ع) دراسة تحلیلیة (لرد الاتهامات المنسوبة للإسلام)محمدسعید حسن سعید المسلماویکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۷/۰۵/۰۹
تصحیح و تحقیق بخش اول کتاب «روضة الامثال» احمد بن عبدالله کوزه کُنانی(ره)محمدرضا کرامتیدکتری(PhD)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۷/۰۵/۲۳
بررسی تغنی قرآن کریم؛ چرایی و چگونگیملیکا کردلوییدکتری(PhD)رستمی۱۳۹۷/۰۶/۰۱
الآیات النازلة بحق امیرالمؤمنین الامام علی بن ابی طالب(ع) فی سورة التوبة عند الاسترابادی (دراسة و تطبیق)هدی عبدالنبی محمد التمیمیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۰۶/۰۵
روش های رویارویی پیامبران با جریان های مخالف با تکیه بر آزادی بیان در قرآنمحمدرضا بهادریدکتری(PhD)اکبری۱۳۹۷/۰۶/۰۷
تعلیل الاحکام الشرعیة فی مدرسة اهل البیتسری قاسم کیلون الجربوعیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تفسیر القرآن بالقرآن عند السید السبزواری فی تفسیره (مواهب الرحمن)عبدالستار جبار سلمان العطیهکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۰۶/۱۲
بازتاب معارف قرآنی در بیانات امام علی (ع) پیرامون تقوا و متقین در نهج البلاغهحسین براتیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
الطریقة الاطروحیة فی منة المنان (المقدمات، المصادر، الاراء المنتخبة)حیدر حمزه عبد معیبرکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تحلیل معناشناختی واژه ذنب و جانشین های آن در قرآن کریم با تأکید بر تفاسیر (مجمع البیان، المیزان، الکشّاف، أنوارالتّنزیل و أسرارالتأویل، التّحریر و التّنویر)خورشید بهاریکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی نزول سورة معارج درباره واقعه غدیر خمّ و نصب امام علی (ع)مریم حیدریکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۰۶/۲۵
انصاف درکلام امام على وتطبیق در سیرت ذاتیه إمام علىریاض حمود موات الحفاظیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۰۶/۲۶
المظاهر التربوییة عند محمد حسین فضل الله فی تفسیره من وحی القرانزهراء اموری صاحب تویجکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۷/۰۶/۲۷
ساختارشناسی سوره فتحعلی جمالی فرکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۰۶/۲۷
زمینه ها و انگیزه های قیام امام حسین (علیه السلام)( تحلیل کیفی بیانات امام علیه السلام از مدینه تا کربلا60-61ه.ق)سیده زینب گلابگیرنیککارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ساختارشناسی سوره حجرفرزانه ظفرمندکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۷/۰۷/۱۱
بررسی و تبیین مؤلفه‌های تربیتی تفکر مدار بر مبنای آموزه‌های قرآن کریمعبدالرضا حدادیاندکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۷/۰۷/۱۶
ریشه های رنج بشر و راه‌کارهای تسلی بخشی آن در قرآن و حدیثسعیده سلطانیکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۷/۰۷/۲۳
بررسی سندی و محتوایی روایات طبی منسوب به امام رضا علیه السلام در کتب اربعهابوالفضل سعادتیدکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۷/۰۷/۲۸
المواقف الایجابیة و السلبیة فی القرآن الکریم دراسة تحلیلیةمنتظرناصر عوید شحمانیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۷/۰۸/۰۱
الغفلة فی ضوء الأحادیث المأثورة عن النبی ( صلى الله علیة واله وسلم ) و أهل البیت (علیهم السلام)علی سامی مجید الفیاضکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۷/۰۸/۰۲
ساختارشناسی سوره زخرففرزانه میرزاییکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۷/۰۸/۱۴
بررسی سندی و متنی روایات دو باب از ابواب کتاب کافی (باب الذنوب و أبواب مرتبط با آن و باب أن الإیمان لا یضر معه سیئه)عبدالعلی پاکزاددکتری(PhD)رستمی۱۳۹۷/۱۰/۱۰
ساختارشناسی سوره مریمسیده سحر خطیبیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۷/۱۰/۱۱
بررسی آیات صاحب عنوان قرآن کریم(تاریخ نامگذاری،منشاءنامگذاری، تعددنام و...)محمدعلی نظریدکتری(PhD)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۷/۱۰/۲۳
پژوهشی درباره روایات 'لادین لمن' ... روایاتی که برخی از کسان را بی دین توصیف می کنند.فاطمه مرتضاییکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بررسی و تحلیل موارد هم نشینی صفت ها و موصوف های اختصاصی در قرآن کریمحانیه صدرزاده خراسانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بررسی جایگاه و کارکرد روایات در تفسیر المظهری (م 1225 ه.ق)مریم علیزادهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
تاریخ گذاری و بررسی فضای نزول سوره حجفهیمه ملک نژادیزدیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۱۱/۲۹
تحلیل مضمون احادیث لیس منی/ منا در جوامع حدیثی شیعهزهرا مرواریدکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۷/۱۱/۲۹
السرقه و احکامها فى القرآن الکریم والقانون العراقى_دراسه مقارنهنورعبدالواحد شرامه الخفاجیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۷/۱۱/۳۰
دراسة الإلتفات و بلاغتها فی القرآن الکریمسیناء محمدصالح العلویکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ساختارشناسی سورهفاطمه ندیمی خورکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۱۲/۲۲
مقایسه آرای آمنه ودود درباره آیات مربوط به زن با تفاسیر عمده شیعه و سنینجمه مهربانی اولکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۷/۱۲/۲۵
بررسی اندیشه های سلفی آلوسی وتأثیرآنهابرتفسیر آیات کلامی در تفسیر روح المعانیمسعود قاسمیدکتری(PhD)اسمعیلی زاده۱۳۹۷/۱۲/۲۶
بررسی تحلیلی روایات «وجبت له الجنة» و روایات هم مضمون آنفرزانه یزدیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۷/۱۲/۲۷
بررسی فضای نزول و اغراض سوره های مسبحاتعفت نهفتهکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۷/۱۲/۲۷
تصحیح و تحقیق بخش چهاردهم «صفوة التفاسیر» علامه شبّر(از ابتدای سوره شعراء تا انتهای سوره روم)عزت سادات حسینیکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۹۷/۱۲/۲۸
سرمایه اجتماعی در صحیفه سجادیهمرضیه عبداله خانیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۸/۰۲/۰۲
جریان شناسی رویکرد فمینیسم اسلامی و تحلیل و ارزیابی آنمحمدصادق هدایت زاده گشتیدکتری(PhD)پیروزفر۱۳۹۸/۰۲/۱۷
بررسی و نقد جایگاه یهود و صهیونیزم در تفسیر الکاشف علامه محمد جواد مغنیهغلامحسین کمیلی تخته جاندکتری(PhD)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۸/۰۲/۲۲
بررسی پیوند میان شناخت و ایمان با اخلاق فردی و اجتماعی در آموزه های قرآنزهره حبیبیدکتری(PhD)پیروزفر۱۳۹۸/۰۲/۲۵
بررسی سندی و محتوایی احادیث «ماترددت فی شیء...»بتول کمالی تقی پورکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۸/۰۲/۲۸
بررسی تأثیر واقفه بر حدیث امامیه؛ با تأکید بر مفاهیم امامت، غیبت، رجعتسعیده سادات موسوی نیادکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۸/۰۵/۱۴
اهداف، ابعاد و روشهای تربیتی داستان حضرت مریم و حضرت عیسی در قرآن کریممریم جهانی خیرابادکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بررسی برداشت های آقای صفایی حائری از قرآن کریمزهرا حسین زادهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی حوزه معنایی واژگان «قرار و استقرار» در قرآن کریمامیر طلوعیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی مستندات قرآنی و روایی اندیشه های امام خمینی در حوزه ی دشمن ستیزی و پاسخ گویی به شبهاتمحمد ابراهیم نیای ترشیزدکتری(PhD)اسمعیلی زاده۱۳۹۸/۰۶/۲۴
معناشناسی گفتمان قرآنی و شیوه های آن در سیاق جدلعمار جلیل مکطوف الفاضلیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۸/۰۶/۲۴
ساختار شناسی، کشف فضای نزول و غرض سوره یونسزهرا وقوعیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۸/۰۶/۲۵
شناسایی و طبقه بندی اهداف و روش های تربیت اخلاقی قران و نقد رویکردهای موجودسیدعلی اصغر حسینی محمداباددکتری(PhD)رستمی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
التراث التفسیری للامام الحسن علیه السلام جمع و تحلیلنور علی حسین الحسناویکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کشف استدلالی ساختار و غرض سورۀ مبارکۀ احزابحجت اله حکم ابادیدکتری(PhD)رئیسیان۱۳۹۸/۰۶/۲۶
نقد لغوی نزد سید سبزواری در مواهب الرحمنقاسم نوماس احمد الحلوکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
دراسة الروایات التفسیریة لأحمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد البرقی فی المحاسنعباس نعیم فرحان الفعیلکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی روایات تفسیری در تفسیرالبرهان و آسیب شناسی آن (با تاکید بر سوره حمد و بقره)منیره السادات کامرانیدکتری(PhD)رئیسیان۱۳۹۸/۰۶/۳۰
ویژگی تفاسیر واعظانه شیعه از قرآن کریم( با تاکید بر تفاسیر روض الجنان، جلاء الاذهان، مواهب علیّه و منهج الصادقین)مرجانه فتحی طرقبهکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۸/۰۶/۳۰
الأثار التربویة فی آیات الأحکام سورة المائدة انموذجاًقاسم سعدون کریدیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تصحیح وتحقیق بخشی از تفسیر خواجه محمد‌پارسا (سوره‌های فاتحه، قدر و بیّنه)و و روش تفسیری ویعبدالرحمن علمیکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
قرائت‌های قرآنی در التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسیاسعدمنفی جودهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مطالعه‌ی تحلیلی شخصیت های سوره‌ی یوسف(ع) (مطالعه‌ی موردی: حضرت یوسف و برادران وی)مسلم رحیم فلیح شحمانیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مطالعه و تحلیل روایات تفسیری حسن ابن الفضالباسم نوماس احمد الحلوکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۸/۰۷/۱۰
سیمای عبد و معبود در مناجات شعبانیهرجبعلی مستانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۸/۰۷/۱۳
بررسی و نقد آرای جان ونزبرو درباره وحیانیت قرآن کریم از منظر خاورشناسانمیترا حسن پورکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۸/۰۷/۱۴
تناسب قصه پیامبران در سوره شعرا با فضای نزول و اهداف سورهغزاله ولی زادهکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۸/۰۷/۱۶
الروایات التفسیریة لا بی بصیر (جمع ودراسة)محمود شاکر عبدالحسین المهدیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۸/۰۷/۱۷
جمع‌ و بررسی روایات تفسیری محمد‌بن‌سنانابراهیم رعد صاحب العذاریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۸/۰۸/۱۱
النسیج النصّی و أثره فی التعبیر القرآنی قراءة جدیدة فی ضوء الدراسات اللسانیّة سورة المائدة أنموذجاًزهراء عبدالامیر راضی السلامیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۸/۰۹/۰۲
تلاش شریف مرتضی در علوم قرآنعبدالخالق المفضلکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۸/۰۹/۱۰
نقد و بررسی عملکرد مترجمان در بازگردان زوج واژه های مترادف نما در ترجمه های فارسی قرآن کریم و ارائه راه حل مناسب برای آنجواد نصیری وطندکتری(PhD)جلالی۱۳۹۸/۰۹/۲۶
بررسی سیر تحول و علل شکل گیری دیدگاه های مختلف مفسران در آیات مربوط به ذوالقرنینزینب آزادکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۸/۱۰/۲۸
لغت‌ نامه‌های موضوعی قرآن کریم؛ اجرای نسخه‌‌ی «انتزاعات القرآن العظیم»اکرام خضیر عباس الزبیدیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۸/۱۱/۰۳
تاثیر روابط اجتماعی بر امنیت جامعه و آسیب شناسی آن از منظر قرآنعلی صباغیان دلوئیدکتری(PhD)رئیسیان۱۳۹۸/۱۱/۱۴
پژوهشی درباره وقف معانقه در اختلاف تفسیری مفسرانمجتبی فردفانیکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
تفسیر الآیات العلمیة بین المفسرین القدماء والمعاصرینآمال عنی حسین الحمامیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۸/۱۱/۲۳
کشف ارتباط اسامی سور طواسیم با محتوای آنهاآزاده قاسمیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۸/۱۱/۲۳
ساختارشناسی سوره ابراهیمزهرا نمازیانکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۸/۱۱/۲۶
حوزه معنایی «گناه» در قرآن کریم با تأکید بر تحلیل لغوی و معناشناسی ساختاریفاطمه اگهیدکتری(PhD)جلالی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی آیات مربوط به طلاق در قرآنبنت الهدی کیانی رنانیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بررسی تطبیقی التزام به قواعد تفسیری و رعایت آنها در سه تفسیر کنزالعرفان، زبدة‌البیان و مسالک‌الافهام (با تکیه بر کتاب الطهارة و کتاب الصلاة)حمید وحیدیان اردکاندکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۸/۱۲/۰۳
بررسی و تحلیل آرای مفسران پیرامون ساختار قرآنی آیات «الله یحب...» و «الله لایحب...»نرگس شهریارپناهکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۸/۱۲/۱۱
الروایات التفسیریة لمحمد بن علی الحلبی (جمع ودراسة)احمد قاسم طالب العمیریکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۸/۱۲/۱۲
تحقیق وتصحیح «نفحة رحمانیة فی حل عقدة قرآنیة» که با نام (رسالة الباقیات الصالحات فی تفسیر یس و الصافات)زکی علی جواد ابوکفایهکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۸/۱۲/۱۹
تحقیق و تصحیح بخش سوم صفوة التفاسیر(از آیه 123 سوره بقره تا آخر سوره بقره)حمیده زهدیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۹/۰۲/۰۱
بررسی مفهوم توفی در قرآن کریم با تاکید بر آیه پنجاه و پنجم سوره آل عمرانطوبی افضلی کلاتهکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۹/۰۲/۰۷
پیامدهای مربوط به مانع تراشی شیطان در مسیر تربیت انسان و نحوه مواجهه با آنها در قرآن کریممهرناز رافعیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۹/۰۲/۰۸
بررسی گزارش و تحلیل واقدی از آیات قرآن کریم در المغازیطیبه خزاعیدکتری(PhD)نقی زاده۱۳۹۹/۰۲/۱۰
بررسى تحلیلى مقاصد و مدالیل سوره الفجرجلال جاسم واشی الشمیلاویکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۰۲/۱۵
نکته های تربیتی در سوره عنکبوتعمار یوسف حاکم السعیدیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۰۲/۱۶
تفسیر آیات احکام عبادات در سوره بقره، با بررسی تطبیقی در سه تفسیر: زبده‌البیان، کنزالعرفان و قلائدالدررغزوان عزیز جدعانکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۰۳/۰۷
الشیخ احمد الجزائری مفسراًاکرم عبدالرزاق خیونکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۳/۱۰
بررسی مسأله تعارض احادیث اعتقادی در کتاب الحجّه کافیفاطمه ترابیدکتری(PhD)جلالی۱۳۹۹/۰۳/۱۷
بررسی فضای نزول و مقاصد سوره نورفاطمه بلوکیکارشناسی ارشدجلالی۱۳۹۹/۰۳/۱۹
گردآوری و بررسی نظرات تفسیری شیخ صدوق از میان تألیفات اوحیدرکریم لهمود الشویلیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۰۴/۰۳
بررسی قرائت‌های مطرح از آموزۀ «معرفت نفس» در قرآن و حدیث و مقایسۀ آن با مفاهیم مشابه در معنویت‌های نوظهورسیدمحمدحسین دعائیدکتری(PhD)رستمی۱۳۹۹/۰۴/۱۶
عجایب تسبیح در قرآن کریماحمد کاظم محیسن الیساریکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۰۴/۱۶
بررسی و تحلیل قریه'بلده و مدینه از منظر قرآنحسین هاشم راضیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۰۴/۲۳
بررسی تطبیقی نوشیدن شراب و احکام آن در قرآن و سنت و قانون عراقحامد جفات ثجیلکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۰۴/۲۴
آیات احکام جنایى در تفاسیر معاصرکرار جبار حسونی الیودهکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۹/۰۴/۳۰
جمع‌ و بررسی روایات تفسیری مفضل بن عمر الجعفیزهراء صادق هاشم العبودیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۰۴/۳۰
جمع‌ و بررسی روایات تفسیری معاویه بن عمارمنی شاکر عباس جبریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۰۴/۳۱
بررسی ارتباط برگزیدگی و دنیاگرایی در انحرافات و رفتار های قوم یهود در قرآنفاطمه حسینی رحمت ابادکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بررسی تحلیلی روایات « رَحِمَ الله » در جوامع حدیثی شیعهمهسا مصلائیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۰۵/۲۰
جمع‌ و بررسی روایات تفسیری حریز السجستانیعلی نعمه هندیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۶/۰۳
شناخت مبانی و روش تفسیر محمد سید طنطاوى درالتفسیر الوسیط للقرآن الکریممحمد مقدمدکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۳۹۹/۰۶/۰۴
جمع‌ و بررسی روایات تفسیری زید الشحامعلی عدنان عبد السودانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۶/۰۵
زمینه هاى استجابت دعوت انبیاء و موانع آن با تأکید بر أنبیاء اولوالعزمسجاد نجیب باهضکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نظریات مفسران معاصر پیرامون فرهنگ جاهلیت در قرآن کریممحمود شاکر ثجیل المحمودکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۹/۰۶/۱۲
فلسفة تفسیر دو کتاب المیزان فی تفسیر القرآن وکتاب منه المنان فی الدفاع عن القرآن (قراءة فی المنهج)اکرم محسن مصاولکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۶/۱۶
پژوهشی درباره مسائل اجتماعی در قرآن کریم با تأکید بر مسئله نفاقمحدثه جدی کلاتیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۹/۰۶/۲۲
رابطه دیالکتیکی میان وحی و محیط اجتماعی از منظر حسن حنفی و نصر حامد ابوزید و اثرپذیری آنها از خاورشناساناوس نعمان مرزهکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۰۶/۲۴
بررسی «وصف» در «نهج البلاغه» و مقتضای زبانی آنسیدمهدی ظفرحسینیدکتری(PhD)اسدی اصل۱۳۹۹/۰۶/۲۵
ولایت در آموزه‌های دینی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامیفاطمه ایمن شهیدیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تحقیق و بررسی روایات تفسیری جمیل‌بن دراجمشرق صباح کاظم العبدکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۹/۰۶/۲۶
گردآوری و بررسی روایات تفسیری ابی الصباح الکنانیانور عبدالحسن عطیه المحیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۹/۰۶/۲۶
"دلیل روایی و تاثیر آن در تفسیر قرآن کریم "بررسی موردی تفسیر المیزان"جودت کاظم خضرکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۶/۲۹
شناخت آلودگیهای نفس و راهبردها و راهکارهای قرآن جهت درمان آنهاحجت احمدزاده عطائیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۶/۲۹
روایت‌های تفسیری سماعة‌بن مهران (گردآوری و مطالعه)مروان لطیف حسن الخزاعیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۰۷/۰۱
روش های رویارویی بین طاغیان و انبیاء و مؤمنان در قرآن کریمفاضل سعد جاسم عبادهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۰۷/۰۶
گزیده‌ای از روایات امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در تفاسیر شیعه و اهل سنت (پژوهش تحلیلی)موید محمد مسلم الشمریکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۹/۰۷/۰۶
گرد آوری و بررسی روایت‌های تفسیری فضیل‌بن یساریوسف ابراهیم جواد العجیاویکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۷/۰۹
محبت: مطالعه‌ای از وحی نهج‌البلاغه و روایات اهل‌البیت(علیهم‌السلام)عمار عزیز عکشکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۰۷/۰۹
ویژگی‌های شخصیت مکتبی از دیدگاه نهج‌البلاغه با استناد به قرآن کریمعبدالله محسن عبد الغرابیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۹/۰۷/۱۲
بررسی مقایسه‌ای الگوواره‌های «قصه درمانی، مثبت‌نگری و خودکنترلی» درآموزه‌های قرآنی و روان‌شناسیمرضیه فضلی نژاددکتری(PhD)پیروزفر۱۳۹۹/۰۷/۱۳
استنباط مفاهیم اخلاقی از آیات دعا در قرآن کریمحسین هادی بجایکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۷/۱۵
بررسی واژه خلقت و واژگان هم معنای آن در قرآن کریممهری نعمانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۷/۱۵
بررسی شبکه استعاری قرآن کریم به ترتیب نزول سوره ها بر مبنای نظریه استعاره لیکاف و جانسونحامد علی پورلاییندکتری(PhD)جلالی۱۳۹۹/۰۷/۱۶
حقیقت خشیت در قرآن کریم و بازتاب آن در زندگی امام کاظم علیه السلاممرتضی سلیم علوان الفتلاویکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۰۷/۱۶
جمع‌ و بررسی روایات تفسیری محمد‌بن‌مسلمتقی حسین فاخرکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۷/۲۰
بررسی و تحلیل پدیده نفاق در تفسیر تسنیمجواد احمدیانکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۹/۰۷/۲۲
عوامل تکامل درونی انسان از نگاه وحیسیدمحمدجواد محمودزاده سیستانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۷/۲۲
وجوه قرآنیِ شیوه‌ی استدلالِ حضرت زهرا(س) در خطبه‌ی فدکیّهسجاد هادی مهدی الجحیشیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
تأثیر روایات در ایجاد تندروى دینىعلی شمران راهی الزاملیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۰۷/۲۳
تحلیل و گونه شناسی بینامتنیت قرآن کریم و خطبه قاصعه ودعای عرفهمریم ظفریاری نژادکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۹/۰۷/۳۰
دیدگاه شیخ محمدجواد مغنیه نسبت به قصص قرآنی در تفسیر الکاشفوائل محسن حربی المنصراویکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۸/۱۴
آثار نفاق بر روابط انسانى از دیدگاه اسلام(پژوهشی حدیثى)مؤید رحیم صالحکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۰۸/۲۷
الإصلاح الاجتماعی فی تفسیر من هدى القرآن و من وحی القرآنمحمد لفته ورود السعیدکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۰۹/۰۵
مطالعه درباره جهل، جاهلین، علل و تأثیرات آن از نگاه قرآن کریمنور محسن هادیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۹/۰۵
جریان شناسی آثار درباره احادیث ساختگیمرتضی سلمان نژاددکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۹/۰۹/۰۹
شخصیت انسان مؤمن در قرآن (آیه شاکله) و سنت، أهداف و ویژگی‌هاهبه قاسم محمد الجبوریکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۰۹/۱۱
عوامل برتری بیامبر اسلام و اهل‌بیتش بر تمام خلائق(مطالعه تحلیلی با توجه به قرآن و سنت)حمید شاطی فعل الزیداویکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۱۰/۰۳
تفسیر سوره احزاب از دیدگاه سید محمدحسین طباطبائی در تفسیر المیزان و ابن عاشور در تفسیر التحریر والتنویر (پژوهش مقایسه‌ای)محمد ساجت هریبد البدیریکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۱۰/۰۵
مکتب اقتصادی اسلامی در قرآن کریم مطالعه‌ى موردى سوره بقرهمحمد فریق نایف الطربوشکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۱۰/۱۳
پیشنهاد الگویی برای ترجمه قرآن و ارزیابی آن در دو ترجمه فارسی آیتی و فولادوند و دو ترجمه روسی کراچکوفسکی و زینالفزهرا حیدری ابرواندکتری(PhD)پیروزفر۱۳۹۹/۱۰/۱۵
إستدلال و احتجاج نزد امام على (علیه‌السلام) در نهج البلاغه، پرسیی تحلیلیانعام حسونی جبرکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۱۰/۱۸
انحراف اعتقادی: زمینه ها، عوامل پیدایش، راه های پیشگیری و درمان از دیدگاه قرآن کریمسکینه باهوشکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بررسی تطبیقی داستان حضرت موسی(علیه السلام) در قرآن کریم با داستان حضرت محمد(صلوات الله علیه)فاطمه گروهیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
مفهوم راستگویی و تأثیر آن در شکل‌گیری شخصیت اسلامی در پرتو قرآن و سنت (مطالعه تفسیری)زاهر عبدالله عبیس السلطانیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بررسی تطبیقی روایات اسباب النزول در تفسیرقرطبی«الجامع لاحکام القرآن» با کتاب اسباب‌النزول واحدیاشرف السادات اسدیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۱۰/۲۴
دانش اعجاز، محکم و متشابه از دیدگاه علامه طباطبایی و ابن عاشور (بررسی تطبیقی)احمد طاهر فلیح الحسینکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۱۰/۲۶
پژوهشی درباره زنان راوی در کتاب کافی کلینیسمراء ریاض مزهر ال شدودکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۹/۱۰/۲۷
بعد اجتماعی در سوره اسرا و کهف از منظر تفسیر "الکاشف" و تفسیر "من وحی القرآن"حیدر ثامر سلمان الخفاجیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۹/۱۰/۲۹
دین‌گریزی، عوامل و درمان آن از منظر قرآن کریمعلی یوسف عبدالزهره العقبیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۱۱/۰۱
اصل مسؤولیت در دیدگاه اسلامی (مطالعه ی قرآنی وحدیثی)حمزه نوری رحیم المالکیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۱۱/۰۲
سیر تطور فهم مفسران از آیات علمی قرآن(خلقت انسان) با محوریت تفاسیر قرآن به قرآناکرم بیک بشرویهکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۱۱/۱۲
روایات تفسیری امام علی(علیه‌السلام) در تفسیر جامع البیان طبری و درالمنثور سیوطی(مطالعه تطبیقی در آیات الاحکام)نجلاء صلاح جاسم الجبوریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۱۱/۱۷
تفسیر و تاویل در کتبِ علوم قرآن جدیدسجاد علی ثامر الخفاجیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۱۱/۱۹
زیرساخت‌های پژوهش‌های آماری قرآن کریم با تکیه بر نقش رسم الخط و قرائاتاعظم صادقی نیادکتری(PhD)طباطبائی پور۱۳۹۹/۱۱/۲۴
پژوهشی درباره‌ آموزه‌های دعای پیامبران اولوالعزم(علیهم‌السلام) از منظر قرآن کریمحیدرعباس فاضلکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۹/۱۱/۲۶
رابطه حکومت اسلامی با غیر مسلمانان در قرآن کریمحسن صکبان کاطعکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
تاثیر قدرت صفویه بر خوانش روایات مبنی بر مناسبات شیعه و سنیامید حسینی نژادمنتظریکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تحلیل لغوی، روایی و قرآنی واژگان حق و صدقامیر ادیب ارجمندکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۱۲/۰۶
بررسی واژه رحمت؛ کارکرد اجتماعی وآثار دنیوی و اخروی آن از دیدگاه قرآن کریمنضال حسین عبدالرشید السودانیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۱۲/۱۹
انسجام متنی در سوره انعام یک مطالعه تحلیلی از (المیزان، التحریر و التنویر، فی ظلال القرآن، أضواء البیان)تحریر عبدالله صباح السعودکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۹/۱۲/۲۴
تعابیر قرآنی باران و عوامل معنوی موثر در بارش از منظر قرآن و روایاترضا دهقانیکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۹/۱۲/۲۷
شیخ محمد باقر ایروانی و تلاش هایش در تفسیر فقهی (بررسی کتاب دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الاحکام)علی دوشی زریجیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۱/۱۶
(الوباء ) مطالعة در روایات معصوم (علیهم السلام)نور نصر محمد العامریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۱/۱۷
واژگان سوره مریم بین وصفی و عَلَمیلطیف حسین امیر العابدیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۰/۰۱/۱۸
مناظره های اهل بیت با پیروان ادیان دیگر در روایات اهل بیت علیهم السلام: مطالعه تحلیلیمحمد کریم محمدکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۱/۱۹
راههاى دستیبابى به آرامش در قرآن و احادیث و روانشناسی (مطالعه تطبیقی)حمود نعیم غریب ال عبسکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۱/۲۵
آثار اجتماعی تشریعات قرآنیعلی مازن جاسم الحیدریکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۲/۰۱
بررسى اختلاف قرائت ونقش آن در تفسیر مقایسه المیزان و التحریر و التنویرضحی جاسم یاسر القرغولیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۲/۰۱
بررسی مصادیق عمل صالح بر اساس جوّ و فضای نزول، سیاق آیات و وحدت غرض سوره در سی و یک سوره قرآنفاطمه بویرشادکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۲/۰۳
تعامل سید محمد تقی مدرسی در تفسیرش با منابع و آرای تفسیری و رویکرد وی در تفسیر و علوم قرآن (مطالعه ای تحلیلی)مروه محمد منیثرکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۲/۰۳
گفتمان والدین و فرزندان در قرآن کریم، یک مطالعه تحلیلیمهدی عبید محمد السهلانیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۲/۰۸
اندیشه مدارا در قرآن کریم و نهج البلاغه (مطالعه تحلیلى)سلام حسن عبد خلیلکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۲/۱۰
ابتلا از منظر قرآن کریم و صحیفه سجادیه مطالعه توصیفی، تحلیلی، و مقایسه ایرسول محمد رسول الغالبیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۲/۱۲
سبکـ گفتمان قرآن درباه صحنه‌هاى آخرت و هدف از ذکر آنها از نگاه تفسیر المیزانساره حمزه عبدالکاظم الرویطیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۲/۱۷
نفاق و اثر آن بر سیاست منافقین در قبال اسلام (مطالعه قرآنى-حدیثى)ایاد تومان کاظم الشروفیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۲/۲۱
بررسی تفسیری مفهوم کلمه حزب و مترادف‌های آن در قرآن کریمهادی حسین عطیهکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۲/۲۸
جمع‌ و بررسی روایات تفسیری سلیمان‌بن‌خالد الأقطععبدالودود حسین محلکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۲/۲۹
آراء مفسران معاصر درباره تفسیر علمیعلاء عبدالصاحب کاطع الحمدانیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۲/۳۱
مطالعه‌اى در مورد بهشت و جهنم از منظر دو تفسیر نفحات القرآن و من هدى القرآنصفاء حسین جبارکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۳/۰۳
جستاری بر این همانی آیات قرآنی و آیات هستی‌شناختی با تأکید بر دو جزء آخر قرآن کریمصلاح هاشم محسن صالحکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۳/۰۴
روایات تفسیرى صحابى ابان بن عثمان احمر بجلى مطالعه تحلیلىحسین ذیاب مرزوک العابدیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۳/۰۵
بررسی روایات اسباب نزول وارد شده از ناحیه اهل بیت(علیهم‌السلام) در کتاب کافی کلینیضیاء جبر مایاش اللامیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۳/۰۷
بررسی رویکردهای مفسّران و مترجمان پیرامون اضافه‌ی مصدر به فاعل و مفعول در قرآن کریم (با تکیه بر تفاسیر مشهور و ترجمه‌های منتخب)محمدرضا مزرعی فراهانیدکتری(PhD)اسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۳/۱۱
مطالعات جدید پیرامون خاستگاه الفاظ قرآناحمد حسین حسین محلکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۳/۱۲
حب دنیا و آثار آن در قرآن کریممحمد صادق حسن سرحان السودانیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۳/۱۳
بررسی تناسب معنایی و ارتباط آیات مجموعه سور "ممتحنات"بتول تن آساکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۳/۱۷
تناسب بین آیات در تفسیر التبیان شیخ طوسی( مطالعه موردی: سوره بقره و آل عمران و نساء )عباس فائق مزید الحاجمکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۳/۱۸
بررسی و تحلیل روش شیخ رستگاری جویبارى در تفسیر البصائرخمائل محمد نایف ال موحانکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۳/۱۹
قدرت در اسلام در پرتو قرآن و سنتمحمدمهدی عباس کثیر السواعدکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۳/۲۴
تربیت در روابط خانوادگی در تفاسیر معاصرحسین جلیل جاسم النفاخکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۳/۲۶
بررسی دیدگاه قرآن‌پژوهان درباره علم الموهبه (ارتباط طهارت روح با تفسیر قرآن)یونس خدائی قاباخکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۳/۲۹
شیخ منتجب الدین و روش آن در الفهرست و نقش آن در کتاب‌های بعدعلی حمودی علی شیروزهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۴/۰۹
تبیین مبانی نظام واره معنایی قرآن کریمحسین جدیدکتری(PhD)نقی زاده۱۴۰۰/۰۴/۱۰
موانع بندگی در قرآن کریم و صحیفه سجادیه:مطالعه تحلیلیعلی ماجد علوانکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۴/۱۶
پژوهشی تطبیقی میان تفسیر من وحی القرآن محمد حسین فضل الله و خواطر القرآن محمد متولی الشعراوی در شرح آیات احکام زنان در سوره نساء و طلاقهناء زغیر عیدانکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۴/۱۸
پژوهشی پیرامون نخستین آیات نازل شده قرآن کریم در تفاسیر معاصرزینب مهدی داود الساعدیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۴/۲۰
خیانت در قرآن کریم و سنت نبوی (بررسی تحلیلی)محمد هادی هاشم المدنیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۴/۲۱
یونس بن عبد الرحمن وروایاتش در کتاب کافى ـ کتاب صلاة ـ مطالعه تحلیلىحسن صالح ربیع الوحیلیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۴/۲۱
مستندات قرآنی گفتار و رفتار سید الشهداء(علیه‌السلام)محمد صادق سعید حسن جنانیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۴/۲۳
آداب کلام و سخن گفتن در قرآن کریمحسین قاسم احمد اللامیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۴/۲۸
علوم قرآن از دیدگاه آیت‌الله خوئی وآیت‌الله معرفة (بررسی تطبیقی مباحث جمع، إعجاز وتحریف قرآن)آیات علی ناجی مسافرکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تأثیر تفکر بر انسان‌سازی از منظر قرآن کریمحسین فیصل خضیر البدیریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۴/۳۱
روش شیخ سبحانی در تفسیر «منیة الطالبین فی تفسیر القرآن المبین»راضی حسین شهیلکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۵/۰۱
بررسى روایات اسباب نزول در تفسیر صافى فیض کاشانىکرار صادق عبدکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۵/۰۲
«التفسیر المنیر» زحیلی و جایگاه اهل بیت (علیهم‌السلام) در آنحیدر عبدالرزاق خضر السهلانیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۵/۰۳
پژوهشی درباره معنا و مفهوم واژه جدل و مترادف‌های آن در قرآن کریمراضیه رستم زادهکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۵/۱۱
بررسی تطبیقی توبه در قرآن کریم و صحیفه سجادیهمحدثه عاملی بصیریکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۵/۱۲
بررسی تعامل آیات داستان حضرت عیسی(علیه‌السلام) در سوره‌های مریم و آل عمران با فضای نزول و اهداف این دو سورهعطیه کاوسیکارشناسی ارشدجلالی۱۴۰۰/۰۵/۱۳
بینش در قرآن کریم وحدیث شریف- مطالعه تحلیلى -نجران فالح محمد الحریشاویکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۵/۱۵
نقش فطرت در آیات مربوط به تشریع احکاماحمد تکلیف ملکاط الحاتمیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۶/۰۹
ویژگی‌های سیرۀ نبوی در تفسیر المیزان سید محمد حسین طباطباییانتصار خلف عبد السعیدیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۶/۰۹
رسانه در قرآن از نگاه تفسیر من هدى القرآن و فی ظلال القرآنحیدر برزان فلیح العبودکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۶/۱۷
احتجاجات عقلی و روش‌های آن در قرآن کریممحمود محمد کاظم العنبکیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۶/۱۹
مرگ اندیشی از دیدگاه نهج البلاغه و تاثیر آن بر خودسازیزینب ایزدپناه محمدآبادیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۶/۲۳
حقوق زنان از دیدگاه اهل بیت (علیهم السلام)علی عمران فرهود العباسکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۶/۲۵
پژوهشی درباره شخصیت یونس‌بن ظبیان و روایات منقول از وی در باب معارف امامتمهدی زره سازکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
دیدگاه مستشرقان درباره به فتور وحیمحمد کاظم خفیف القره غولیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۷/۰۲
خانواده صالح در نگاه قرآن و روایاتهدیل احمد حسن الشرهانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۷/۰۷
قصه‌های قرآنی نزد علامه طباطبائی در تفسیر المیزانسجاد عبدالکریم متعب الغزاویکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۷/۰۸
رهنمودهای تربیتی در سوره عبس (با توجه به تفاسیر معاصر)منال حمود علوان اکویشاتکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۷/۰۹
استدلال عقلى در قرآن کریممحمد ریسان مزعل جناحکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۷/۱۶
اندیشه جهاد در تفاسیر معاصر و در اندیشه تندروها (مطالعه مقایسه‌ اى)ضیاء ستار ابراهیم العبودیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۷/۱۷
بررسی نظرات در مورد رابطه قرآن و حدیثزین العابدین ناظم منشدکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۷/۲۳
موضع قرآن نسبت به تغذیه، مطالعه‌ای در تفاسیر معاصر (الامثل و الجواهر)علی فاضل کریمکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
نفاق و منافقان در "التفسیر المنیر" زحیلیکرار حمید محمد علی النعیمیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی روند شکل‌گیری برداشت‌های مختلف از آیه‏ی شاکله با تکیه بر دیدگاه‌های معاصراعظم السادات حسینیدکتری(PhD)پیروزفر۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تأثیر مبانی فقهی آیة الله جوادی آملی در تفسیر آیات الاحکام برمبنای تفسیر تسنیمعلی زنگنه ابراهیمیدکتری(PhD)رئیسیان۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تحلیل و بررسی کتاب التبیان فی تفسیر غریب القرآن میرزا محمد علی شهرستانیلواء بهاء هادی الخطیبکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بازیابی و تحلیل کتاب تفسیر و معراج هشام‌بن سالم و بازتاب آن در تفاسیر شیعهزهرا سربازدکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۷/۳۰
گفتگو: انواع و مکانیسم‌هاى آن در تفسیر من هدی القرآن مدرسی (مطالعه تحلیلی)حمید باقر حمید الشوکتیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۷/۳۰
موضع قرآن در موردخشونت در تفاسیر معاصر -من وحی القرآن، من هدى القرآن، فی ظلال القرآن، التفسیر الکاشفحیدر عبدالمحسن سعدون السلطانیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۷/۳۰
نفاق در پرتو تفاسیر معاصر، تفسیر من وحى قرآن و تفسیر الکاشف به عنوان نمونهسماح حمید حاجیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۷/۳۰
تلاش هاى زنان مسلمان در تفسیر قران کریم، زینب غزالى به عنوان نمونهصلاح مهدی خثیث عارضیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۸/۰۸
ابزارهای مرجفین و راهکارهای مقابله با آن در قرآن کریمعلی جاسم محمود الجنابیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۸/۱۷
جایگاه ونقش فرزندان درزندگى دنیوى واخروى والدین از منظر قرآن وروایاتمرضیه خسروآبادیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۰/۰۸/۲۰
مادر در قرآن کریم: نقش‌ها و نمونه‌هامحمد کاظم عبد الجمیعاویکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۸/۲۲
معربات در تفسیر بحر المحیط ابوحیان اندلسىناضل علوان جهید المهوسکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۸/۲۲
جامعه آرمانی و همبستگی بین مهاجران و انصار در قرآن کریممحمد راضی نایفکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۸/۲۳
علوم قرآن از دیدگاه دکتر صادقی تهرانیکرار مؤید عبدالکاظم العویدیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۸/۲۴
توسعه انسانی در قرآن کریم در تفاسیر معاصر (سوره یوسف)اسکندر علی محسن الکلابیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۹/۱۰
بررسی دیدگاه مفسران درباره ویژگی‌های اولوالالباب و اولوالابصار در قرآن کریم و نقش آن در تربیت دینیفریده شریعت زادهکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۰/۰۹/۱۳
بررسی آیات انسان محور از دیدگاه فیزیولوژیکحیدر محسن رحمه الیاسریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۹/۱۴
مطالعه تحلیلى روایات تفسیرى سعید‌بن جبیر (بحارالانوار)ستار جبار کاظم الجعیفریکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۹/۱۵
مفاهیم اخلاقی مستنبط از داستان های انبیا در قرآن کریم و سبک هاى آنهیثم جبار مخیفکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۰۹/۱۵
ویژگی های موضع گیری های امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در برابر مخالفانصدیقه باشتنیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۹/۱۶
مطالعه ای تحلیلی پیرامون اقوام بائده در تفاسیر معاصرالمغیره عبدالمنعم نجم الامیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۹/۱۹
بررسی تعامل منافقان و اهل کتاب در عصر پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم از منظر قرآن کریممریم ترخانیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۰/۰۹/۲۴
جایگاه مبحث اسباب نزول در کتاب الغدیر علامه امینیمحمد خاکپورکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۰/۱۱/۰۵
احوال قلوب در قرآن کریم از منظر تفسیر المیزان (مطالعه تحلیلی)نبراس فرحان عبدالله الهاشمیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۱۱/۰۶
مطالعه تطبیقی داستان حضرت آدم(علیه‌السلام) در تفاسیر شیعی و سنی؛ هبوط و خلافت ویمحمد عماد صلاح دلیمیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۱۱/۱۶
آثار دعا در قرآن کریم و سنت شریفعبدالکریم حسین عباس الغالبیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۱۱/۱۸
تحلیل تربیتی- اجتماعی مواضع مخالفان انبیا در قرآن کریمفاطمه زهرا بختیاریکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بررسی ادبی - تفسیری انفرادات قرائت حمزه کوفی و مقایسه آن با قرائات سبعفاطمه پارچه باف دولتیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
تعیین و تحلیل شاخص‌های سلامت روان‌شناختی مبتنی بر صحیفۀ سجادیهمحمدحسن ایمانیهدکتری(PhD)رئیسیان۱۴۰۰/۱۲/۱۱
مفسران عصری و آیات سیاسیاسعد مجید محمد الاسدیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۱۲/۱۲
بررسی چند معنایی در قرآن کریم با محوریت تفسیر نمونهعلیرضا بیژنی اولکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ریا و تأثیر آن در پرتو قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(علیهم‌السلام)عباس حبیب یحیی الخضریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
دیدگاه‌های کلامی سید علی خان مدنی و زمینه‌های آن پیرامون صفات الهی در ریاض السالکیننرگس طاهریدکتری(PhD)نقی زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی تطبیقی آراء اجتهادی بودن جمع قرآن مجید ، از منظر اخباریان و عامهمحمد جنابیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۱۲/۲۲
بررسی رویکرد حدیثی محقق بحرانی در کتاب الحدائق الناضرةرضا مرشدلودکتری(PhD)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۱۲/۲۴
ضوابط ترجمه واژگان مشترک در قرآن و زبان فارسی و بررسی آن در ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم (تحلیل 20 واژه مشترک در 20 ترجمه قرآن)کاظم مصباحدکتری(PhD)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۱۲/۲۵
نقش آفرینی عبادت در کنترل قوه‌ی خیال با تأکید بر پنج تفسیر (روح‌المعانی، روح‌البیان، اطیب‌البیان، المیزان، کشف‌الاسرار)هدی افسایکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۰/۱۲/۲۵
مباحث علم بیان در سوره مریم (س)لاصف مزهر محمدکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۱/۳۰
ادبیات معاشرت از دیدگاه تفاسیر عصرىمرتضی قاسم جوادکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۳/۰۱
تفسیر قرآن به قرآن (مطالعه تطبیقی بین تفاسیر میزان، الفرقان فی تفسیر القرآن، التفسیر القرآنی للقرآن و أضواء البیان سوره مائده)علی عبید حمودکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۳/۱۸
امام مهدی(علیه‌السلام) در تفسیر میزان، منار و مراغیزینب حسین عساف الرکابیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فطرت از دیدگاه سید فضل الله و مراغی(مطالعه تطبیقی)فاطمه مهدی صالح الجنابیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۴/۰۱
شاخص های تربیت مدیریتی در قرآن کریم (تفاسیر معاصر)نور حسین علی السعیدیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۴/۰۸
توصیف قرآنی توانایی‌ها و تمایلات انسان در دو تفسیر المیزان و التحریر والتنویر - بررسی تحلیلیعلی بلاسم کاظم الزبیدیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۴/۱۳
ارزش های ایمانی و اخلاقی در داستان های سوره کهف در تفسیرهای عصریاحمد علی دوشی ازیرجکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۴/۱۴
اصحاب الکساء در کتاب اصول کافى و صحیح بخارى و شروح آنها - بررسى تطبیقىاحمد حمزه حسین العویدیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۴/۲۰
مباحث بیانی در سوره یوسف(علیه‌السلام)مثنی علی عبدالله الدلیمیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۴/۲۲
موضوعات و اهداف سوره زخرف، مطالعه‌ای مقارن بین تفسیر المیزان و تفسیر تحریر و تنویرعباس صافی قاسمکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۴/۲۹
نقد و بررسی اندیشه‌های سلفی در تفسیر «أیسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر»، جزائریعلیرضا موسوی نصردکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نکته های تربیتی در سوره حجرات از منظر تفاسیر معاصرعلی حسان خضیرکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۵/۰۱
مطالعه تطبیقی بین رویکرد مکارم شیرازی در «نفحات القرآن» و رویکرد صادقی طهرانی در «التفسیر الموضوعی»مسلم حاکم عبدالنبی العارضیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۵/۰۲
حکمت و موعظه و تاثیر آنها در تبلیغ اسلامی از منظر قرآن کریم و روایاتسمر فرحان عبدالله الهاشمیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۵/۰۶
بررسی تطبیقی مباحث علوم قرآن (نسخ محکم و متشابه قرائات و جمع قرآن) از نظر زرقانی و محمد هادی معرفتعیسی جادر رواشکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۵/۱۰
آیات همبستگی اجتماعی در تفاسیر معاصر (مطالعه کاربردی)فلاح راضی وناس ال علیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۵/۱۸
بررسی تحلیلی روایات ضرب القرآن با قرآن در نزد علمای شیعه و اهل سنتعلی مجید سلمانکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۵/۲۴
رفتارشناسی یهود در قرآن کریمیعقوب رزاق خضیرکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۵/۲۵
علم بیان در سوره های قلم و یس – پژوهشی تحلیلیسعد دینار یابر البوحسینکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۵/۲۹
ساختارشناسی سوره رعدریحانه کرمانی مجاورکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۶/۰۱
آزادی انسان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی و تفسیر التحریر و التنویر إبن‌عاشور (بررسی تطبیقیمحمد حامد ابراهیم الخفاجیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۶/۰۵
نکته های تربیتی در سوره یونس در پرتو تفاسیر معاصرضرغام سعید منعم ال محمدکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۶/۰۶
بررسی تطبیقی روش کتاب مقباس الهدایة مامقانی و نهایة الدرایة سید حسن صدر (اقسام چهارگانه حدیث)شروق حسین عبید الحجامیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۶/۱۴
تأثیر قرآن کریم وحدیث شریف بر انرژی مثبتزکی شاکر محمود محمودکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۶/۱۵
بررسی نظریه وحدت موضوعى با محوریت تفسیر موضوعی مصطفى مسلم (مطالعه موردی سوره بقره)حسنیه شیخ حمزهدکتری(PhD)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۱۶
اهداف رسالت پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از منظر قرآنذبیح الله محمدیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۱۹
تلاش های تفسیری سید نعمت الله الجزایری در تفسیر عقود المرجان لحواشی القرآنسلام ناجی سلمان المساعدیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۱۹
شاخصه‌های انسان سالم و نقش آن در شکل گیری جامعه‌ی سالم از منظر قرآن‌کریم (با اشاره به دیدگاه علامه فیضانی)عبدالجلیل سرمدکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۰
عنوان انسجام متنى وعناصر آن در سورة آل عمرانغفران صلاح محسن الشبانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۲
روایات تفسیری برید‌بن معاویه عجلى (جمع وبررسی)عامر شعیل مشای مشایکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
ارزش‌های اخلاقی و روش‌های تربیتی در سوره لقمان در تفاسیر معاصرضیاء راجح راهی راهیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
رجعت در قرآن کریم بررسى تطبیقى بین تفسیر هاى شیعه وسنىسجاد فوزی خضیر ریحانکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
آیات اخلاق النبی و ادب الناس معه فی القرآن الکریم من منظور التفاسیر المعاصرهعلی کریم منصور البو علوانکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۳۰
ابهام‌زدایی از مفهوم نوادرنویسی در تاریخ حدیث با بررسی موردی ابواب نوادر الکافیمریم حسین گلزاردکتری(PhD)طباطبائی پور۱۴۰۱/۰۶/۳۰
اصول تفسیر در پرتو روایات اهل البیت (علیهم‌السلام)قاسم نوماس احمد الحلودکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اعجاز تشریعى در تفسیر هاى معاصر (تفسیر تسنیم وتفسیر المنیر)مروه نمیر عدنانکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۶/۳۱
قصه های قرآنی از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر الامثل و ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر (بررسی تطبیقی)رقیه عبدالعباس عبدالرضا المغنیجیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نکات تربیتی در سوره یوسفسعیده ایمانی مقدمکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۶/۳۱
آداب روابط اجتماعی از منظر قرآن در تفاسیر من هدی القرآن محمد تقی مدرسی و المنیر وهبة الزحیلیآمنه علی شناوه شناوهکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۷/۰۴
آیات جهاد در تفاسیر فقهى (بررسى تطبیقى)علی محسن جبر جبرکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۷/۱۱
روش قرآن در تربیت نفس در سوره واقعه از نگاه تفسیرهاى معاصرزین العابدین حسن صیهود الفتلاویکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۷/۱۱
بررسی پراگماتیسم از منظر قرآن کریم و تأثیر این مکتب بر مطالعات تفسیری و حدیثی معاصرفاطمه رضاداددکتری(PhD)نقی زاده۱۴۰۱/۰۷/۱۳
آیات نساء (ازدواج ـ طلاق ـ نفقه) بررسى تطبیقى در کتاب‌هاى آیات احکام معاصرصهباء عبدالنبی جاسم سرای عتابکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۷/۱۷
نقش سیاست در جعل و تحریف احادیث مهدویتسیدمرتضی حسینی شیرگدکتری(PhD)نقی زاده۱۴۰۱/۰۷/۱۷
اعجاز بیانى در قصص قرآن بین سید قطب در کتاب التصویر الفنى وسامرائى در کتاب التعبیر القرآنى، بررسى تطبیقىبکر جمیل بردان بردانکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۷/۱۹
بررسی مقایسه‌ای مکی و مدنی بودن سوره نحل با محوریت نظر سیاق محورِ علامه طباطبایی و دیگر مفسرانزهرا حسن پورکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۷/۲۴
تفسیر قران به قران در جزء (29) بین شیعه واهل تسنن مطالعه مقایسهاىفاضل محمد عماره السودانیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۷/۲۴
سخنان و آرای سعید حوی در الاساس فی التفسیر و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بررسی تطبیقیحیدر سامی عبیدکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۷/۲۴
احکام خانواده در «تفسیر المنیر» (مطالعه و تحلیل)اشجان علی شاکر المیالیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۷/۲۶
بن مایه های امامت از ایات معاد بر اساس دیدگاه مفسرانفاطمه انجامیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۷/۲۷
خود آرایى وزینت از منظر تفسیرهاى معاصر وحدیث شریفدعاء عبدالرزاق جبار منشدکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۷/۲۸
آیات عدل در تفسیر (تبیان شیخ طوسی و تفسیر کبیر فخر رازی)بهاء کامل عبید الجوذرکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۱/۰۸/۰۴
بررسی رویکرد علامه طباطبایی در کتاب تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث والقرانالاء عیدان علی الدراجیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۸/۰۸
تفسیر قرآن با قرآن در اولین جزء از قرآن کریم کتاب تفسیر المیزان علامه طباطبایی و تفسیر الفرقان دکتر صادقی طهرانی و تفسیر أضواء البیان شیخ شنقیطی و تفسیر السعدی شیخ سعدیعلی رحیم رهیف السلامیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۸/۱۱
بررسى تطبیقى میان (منهاج البراعة فی شرح نهج‌البلاغة قطب الدین راوندى) و (مفتاح السعادة فی شرح نهج‌البلاغة سید محمد تقی نقوی)علاء کامل عبید الجوذرکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۱/۰۸/۱۴
تفسیر قرآن به قرآن در جزء 10 مطالعه اى تطبیقى بین شیعه و أهل تسننایسر صالح رضا القاضیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۸/۱۵
روش تفسیرى علامه بلاغى در آلاء الرحمن، و سبزواری در مواهب الرحمن، مطالعه مقایسه اىرنا منعم سلمان الجبوریکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۸/۱۶
سخریه و استهزاء در قرآن پژوهشى تفسیرىعلی عوده خلف الجزائریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نکات تربیتی در سورة اعراف از منظر تفاسیر عصری برگزیدهحوراء جحیل خفیفکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۸/۱۸
مدارس و شیوه‌هاى مستشرقین در مطالعه علوم قرآن (اعجاز به عنوان نمونه)زینب حسین دلول السلطانیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۸/۲۱
دیدگاه ابن‌عاشور و سید محمد تقی مدرسی در تفسیرشان درباره حقوق زن در قرآن کریم (بررسی تطبیقی)جنان کاظم فجر الجبریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۸/۲۲
مثبت اندیشی در قرآن و تفسیر های معاصر (من هدی القرآن و فی ظلال القرآن به عنوان نمونه)حیدر سماح محی حصینیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۸/۲۲
وحدت موضوعی در سوره هاى قرآن کریم نزد پژوهشگران علوم قرآنضرغام کریم نعمه الشرهانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۸/۲۹
نصیحت های پیامبران در قرآن کریم از منظر تفاسیر معاصر ( بررسی تطبیقی)بسیم خضیر جاسم الاعرجیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شبهات بعث در قرآن از نظر تفسیرهاى مکارم شیرازی و سیدمحمدحسین فضل الله و وهبه زحیلی و ابن عادل حنبلیاسیل شهید کاظم الزبیدیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۹/۰۲
بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مکی و مدنی بودن آیات سوره إسراء با استفاده از نظریه سیاق علامه طباطباییمریم صابری افتخارکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۹/۰۵
شرح آیات بخل و تنگ نظری و حرص از منظر تفاسیر معاصر(تفسیر المیزان، من هدی القران، فی ظلال القران و الوسیط: مطالعه ی مقایسه‌ای)لؤی رعد جاسم النصیریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۹/۰۶
مقاتل‌بن سلیمان به عنوان راوى و مفسرربحی ثاقب شافی البدریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۹/۰۶
آیات سیاسی در سوره های مائده و توبه از منظر تفاسیر معاصرزهراء هادی کطان الساعدیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۹/۰۷
استفهام مجازی در سوره بقره و دیدگاه هاى تفاسیر ادبی درباره آنلیث احمد حسین یاسیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۹/۱۶
تفسیر آیات اعتراض در قرآن کریم از منظر تفسیرهاى معاصر منتخبمائده جواد عبد الشروفیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۹/۱۶
سعادت و شقاوت در قرآن کریم و علل و پیامدهای آن در قرآن از نظر تفاسیر معاصرعادل فرحان کاظم المیالیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۹/۱۶
بررسی تحلیلی روایات تفسیرى درباره توحید نزد امام رضا (علیه‌السلام)ایهاب فاضل ابراهیم السفاحکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۹/۱۹
اصلاح تربیتی در نظر مدرسی در تفسیر من هدی القرآن و ابن‌‌عاشور در تفسیر التحریر و التنویر (سوره بقره و آل عمران)محمدجوادابراهیم عبدالرسول علی بیجکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۹/۲۰
بررسی تطبیقی شرح آیات متشابه در باب صفات خداوند در تفسیر المیزان علامه طباطبایی و التحریر و التنویر ابن عاشورظافر فخری خباز بیرمانیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۹/۲۳
مقایسه ناسخ و منسوخ در تفسیر اللباب فی علوم الکتاب با تفسیر البحر المحیطیاسر خضر رحیم الحسانیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۹/۲۳
رهنمودهای تربیتی در سوره زمر و زخرف در تفاسیر معاصر(من هدى القران، تفسیرامثل، فی ظلال القران و تفسیر مراغی)زیاد خلف علی سنجریکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۹/۲۷
رهنمودهای تربیتی در سوره مائده از منظر تفاسیر معاصر منتخبهدی عباس خضر الزرفیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۹/۲۸
رهنمودهای تربیتی در سوره انعام از منظر تفاسیر معاصر برگزیدهشاکر صادق عبدکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۰/۰۳
اعجاز قران نزد جورج طرابیشى واحمد قبانجى (مطالعه تطبیقى)صلاح جاسب محسن الیعقوبیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۱۰/۰۴
جایگاه اهل بیت(علیهم‌السلام) در تفسیر سمرقندیاسعد عطوان حسین علیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۰/۰۴
آیات دعا در بَرتو تفاسیر معاصرحسین هادی جاسم الجنابیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۰/۰۷
مضامین اجتماعی در سوره نساء و تاثیر آن بر جامعهسبا صائب محمد العبیدکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۱۰/۱۱
رویکرد عقلانی در پاسخ به شبهات خاورشناسان: ارائه و رد شبهه «تضاد در قرآن»علی عبدالکریم شکایه الحفاظیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۰/۱۴
بررسی تفسیری تقارن معنایی در آیات خلقت انسانفرح جاسم محان الجبوریکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۰/۱۸
بررسى تطبیقى روش آیة الله مکارم شیرازى در کتاب "نفحات القران " وآیة الله جعفر سبحانى در کتاب "مفاهیم القران "احمد قاسم محیسن میاحکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۱۰/۱۹
پایه هاى برترى پیامبران الهى در قرآن کریم - پیامبر محمد به عنوان نمونهمحمد هادی کاظم فخرالدینکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۰/۲۰
جمع و بررسى روایات تفسرى امام علی علیه السلام در کتاب «عیون اخبار الرضا» از شیخ صدوقنور عبدالحمید کاظم شکریکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۱/۰۱
آیات نبوت در رابطه با خاتم الانبیا در قرآن کریم، بین تفسیر المیزان و تفسیر الأمثل و تفسیر المنیر و تفسیر المنار، مطالعه‌ای مقارنعامر علی حسین الخفاجیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۱/۰۳
توضیح آیات قران کریم درباره مخالفین پیامبران اولو العزم از منظر تفاسیر معاصر(مطالعه تحلیلی)زینب عباس هاشم جبریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
بررسی مرثیه آئینی در آینه تفاسیر روایی شیعه و تاثیر آن بر کتب مقاتل و زندگی نامه معصومین(ع)امیررضا قندهاری نژادکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۱/۰۹
بررسى ایاتى که ظاهرش گلایه کردن از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را مى رساند در تفاسیر معاصرفارس حسین علی ابو اصیبعکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۱/۱۲
آیات احسان و تاثیر تربیتی آن در قرآن کریم از منظر تفاسیر معاصردعاء سلمان جابر العوادیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
بررسی تناسب آیات قتال با اسباب و فضای نزول آیات و سورمرتبط ( با تأکید برسوره بقره وسوره توبه)مهدی آب سالاندکتری(PhD)جلالی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) در تفسیرهاى معاصرکوثر عمران محمد الدهیمیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
آیات قدرت بخشیدن خداوند به انسان در قرآن کریم از منظرتفاسیرمعاصرزهراء عامر عبدزیدکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
بررسی آیات قرآنی مرتبط باشخص پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) یانزدیکان حضرت و سازگاری آن با جاودانگی قرآن کریممحمد حسین محمد زادهدکتری(PhD)نقی زاده۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شیوه و روش های تشویق و هشدار در قرآن کریم از منظر تفاسیر تربیتی معاصر (بررسی تطبیقی)عدنان عبدالکاظم خلیفه البوزیدکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
امثال مصرحه در قرآن کریم توسط علامه طباطبایی در تفسیر المیزاننهاد کاظم عبدالحسین مزیداویکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۱۱/۲۵
جمع وبررسى روایات تفسیرى (جابر بن یزید الجعفی)هبه رضا عدای عبودیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۱/۲۵
صور بیان وبدیع در سوره ق در تفسیرهاى ادبى - تفسیر الکشاف زمخشرى والبحر المحیط ابن حیان به عنوان نمونه-زینب لطیف کریمکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی چگونگی وحی قرآنی بر پیامبر با محوریت آیه 51 سوره شوری و کاربردهای قرآنی وحی و نزولسیما جلیلی قاضی زاده خیاطکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۱/۳۰
پژوهشی قرآنی پیرامون واژگان مترادف با واژه‌ی نزول در آیات قرآن کریمهدیر فارس حاجم ثوابرکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تفسیر قرآن با قرآن در سوره یوسف ازمنظر تفاسیرمعاصر، (مطالعه تطبیقی)علاء احمد جواد العوادیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان طبرسى و تفسیر مفاتیح الغیب رازى، مطالعه اى مقارنحسین علی حسین الخفاجیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
معذرت خواهی مشتقات و مترادف های آن (عفو، بخشش و گذشت) مطالعه موردی در قرآن کریم از نظر دو تفسیر المیزان و التحریر والتنویرنورالهدی عمران محمد الدهیمیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
موانع اصلاحات از نگاه قرآن کریم در تفسیر های معاصرعلاء صادق محمد الشبرکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نکته‌هاى تربیتى در سوره الأسراء از منظر تفاسیر معاصرمحمد کرم قاسم التمیمیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۱/۱۲/۰۲
روش تفسیر شیخ محمد متولى شعراوی معروف به تفسیر شعراویاراس مجید کاظمکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
مطالعه تطبیقی احادیث ازدواج بین کافی و بخاریمحمد علی کامل الربیعیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی تطبیقى نقش متن قرآن در کتابهاى شرح حدیث (الوافی و مرآة العقول)شهد احمد کاظم دلفیهدکتری(PhD)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی نقش عقاید در سرنوشت و نجات اخروی انسان از منظر علامه طباطبایی و ابن‌عاشورنرگس خدمتگذارکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ناسخ و منسوخ از نظر طبری در تفسیر جامع البیان وشیخ طوسی در تفسیر التبیان (بررسی تطبیقی)علی عبد کاظمکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۱۲/۰۶
أسباب النزول فی تفسیر اللباب فی علوم الکتاب مقارنة مع الواحدیملاذ عبدالرحمن عبید ال عبودکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۲/۰۷
جنبه تربیتى در سوره یوسف مطالعه در تفسیرهاى معاصر )تفسیر المیزان، تفسیر من هدى القرآن، تفسیر التحریر و التنویر، تفسیر فی ظلال القرآن(احمد جواد کاظم فتلاویکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
دستورات الهی در قرآن کریم بین اعجاز تشریعی و تربیتی در سوره بقره: مطالعه ای در تفاسیر عصریشاکر وفی حسن خزعلیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مفاهیم اخلاقى مستنبط از قصه موسى‌(علیه‌السلام) در قرآن کریم از منظر تفاسیر معاصرحیدر غانم مکاویکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۲/۰۹
آزادی بیان و عقیده از دیدگاه محمد حسین فضل الله و وهبه الزحیلیتمارا سمیر نعیم السودانیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۲/۱۰
شرح ایات قتل در تفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج و تفسیر التحریر والتنویر وتفسیر دقائق التفسیر (بررسى تطبیقى)صفاء سعد عبد ال یزیرجکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۱۲/۱۵
تفسیر قرآن به قرآن جزء چهاردهم بین اهل سنت و شیعه، مطالعه تطبیقیمصطفی خلیل سوادیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۲/۲۱
داستان حضرت نوح (علیه السلام) و ظرائف تربیتی آن از منظر تفسیرهای معاصرزینب هادی احمدکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۲/۲۱
مطالعه و تحلیل کوشش‌های تفسیری علامه مشهدی در کتاب تفسیر: کنز الدقائق و بحر الغرائباسراء کریم عبدالامیر الکشوانکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۱۲/۲۲
آزادی بیان و اعتقاد در قرآن از منظر تفسیر «من هدی القرآن» و «فی ظلال القرآن»علی جهاد نایف الکنانیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۲/۱۰
روابط همسری در قران کریم از دیدگاه تفسیر من وحی القرآن وصفوة التفاسیرفوزیه هادی صالحکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۲/۱۱
تفسیر آیات تقیه از منظر تفاسیر معاصر بررسی تطبیقیرسل بشیر عذیب الحجامیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۲/۱۸
تفسیر قرآن بـه قرآن در جزء دوم بین اهل سنت و شیعه، بررسی تعادلی (علامه طباطبایی، محمد الصادقی الطهرانی، عبدالکریم الخطیب و شنقیتی، مثلاً)میثاق جحیل خفیفکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نکات تربیتی سوره روم از دیدگاه تفاسیر معاصرادیب کنعان عباس ال علیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۳/۰۳
داستان خضر در قرآن کریم و آموزه‌های قابل برداشت از آنزهراء کامل حمزه الجار اللهکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۳/۰۸
تحلیل وبررسى ضرب المثل هاى صریح در تفسیر التحریر والتتنویرهادی محمد متلیک الکبانکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۳/۱۰
نکته هاى تربیتی در سوره غافر در تفسیر هاى معاصر (المیزان والامثل والتحریر والتنویر والسعدی)قصی حبیب حمید الیوسفکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۳/۲۳
آیات زن و خانواده در سوره نساء در تفسیر اضواء البیان فی إیضاح القرآن و المنتقى فی تفسیر القرأن (بررسی تطبیقی)محمد جاسم محمد النصراللهکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۳/۲۸
آیات محاوره میان اهل بهشت وجهنم از دیدگاه تفسیرهاى معاصرنسرین جاسم شریده اللامیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۳/۲۸
تفکر و شناخت در قرآن کریم و حدیث شریف و تأثیر آنها در زندگی انسان: مقایسه بین مومن و دیگرانجعفر محمد جاسم الربیعیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۲/۰۴/۰۳
الملامح الشخصیة للرسل و الانبیاء فی القرآن الکریمسیف الدین شاکر یحیی الساعدیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۴/۰۴
تعامل با أهل الکتاب در تفاسیر معاصر برگزیده (تفسیر من وحی القران ومن هدی القران وفی ظلال القران وصفوة التفاسیر بررسی تطبیقی)زهراء ریاض ویطان المحینهکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۰۵
حقوق وأحکام در سورة بقرة « تفسیر من وحی القرآن وفی ظلال القرآن به عنوان نمونه»حوراء ریاض ویطان المحینهکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۰۵
علوم قرآن از دیدکاه محمد حسین علی الصغیر و صبحی صالحمهدی علی قادر زنگنهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۴/۰۵
نبرد خندق مطالعه اى در کتاب های سیره و تفسیرهای معاصرعصام غانم محمد السعبریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۴/۰۶
تفسیر آیات صلاح وفساد در قرآن کریم از نظر تفسیرهاى شیعه وسنى (مطالعه تطبیقى)شهد حیدر مهدی کمال الدینکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۰۷
نکته‌های تربیتی پیرامون زن در سوره نور در پرتو تفاسیر معاصرجمیله عبدالحسین کاظم العبودیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۰۷
بررسي تطبيقي بين تفسير احكام القرآن ابن العربي ودروس تمهيدية في تفسير آيات الاحكام شيخ باقر ايروانيسجاد عبد کاظمکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۱۰
نکته‌های تربیتی در سوره نور از نظر تفسیرهای معاصرسجاد نواف مطلککارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۴/۱۲
اسباب نزول در تفسیر ابوحیان -البحر المحیط – و مقایسه آن با اسباب النزول واحدیامیر ناجی حسان کلولکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۴/۱۳
شرح آیه‌های رسالت محمدی از منظر تفاسیر معاصرمهدی علی سلمان الزکیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۴/۱۸
واژه بر، مشتقات ومرادفات آن پژوهشی در تفاسیر معاصرالاء عبدالکاظم وزیرکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بررسی نقش گرایش‌های تفسیری در گستره معنایی واژه ولایت در تفاسیر قرآن کریمنرگس جوارشکیانکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۴/۱۹
تبیین آیات ابتلاء به نعمت از نظر تفاسیر معاصر (بررسی تطبیقی)عبدالصمد رحیم عکالکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۴/۲۴
زندگی اخروی در قرآن کریم از نظر تفاسیر معاصر، بررسی تطبیقیعلی حمید اسماعیلکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۲۴
آرای تفسیری خاص صادقی تهرانی در «الفرقان فی تفسیر القران بالقران و السنة»حسین علاوی صلفکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۴/۳۱
انحرافات اجتماعی در عصر جاهلیت در تفسیر المیزان طباطبایی و تفسیر الواضح حجازیمرتضی محسن عباس ال کهوکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۵/۱۴
بررسی تطبیقی داستان حضرت مریم و حضرت عیسی(علیهماالسلام) در کتاب مقدس و قرآن کریمموسی علی موسی المنصوریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۵/۱۴
تفسیر آیات گناه و مترادفات آن از منظر دو تفسیر المیزان و روح‌المعانیساجده رضا رجبکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۵/۱۵
شرح متشابهات در دو تفسیرالفرقان والمنیر (بررسی تطبیقی)فاطمه عبدالرحمن جاسمکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۵/۱۵
فلسفه عبادت در روایاتحیدر عباس ناصر البیاتیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۵/۱۵
تاثیر قرآن کریم در بیان ارزش اجتماعى زن در تفاسیر معاصرامیر منصور حسون السلطانیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۵/۲۱
وعده و وعید و زمینه‌های آن‌ها در قرآن کریم از منظر تفاسیر برگزیده معاصر (الفرقان و فی ظلال القرآن)رجاء محمد مذهان حکراتکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۵/۲۱
تصحیح و تحقیق نسخه خطی با عنوان شرح تفسیر صافیحیدر یوسف کاظم ابو الطابوقکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۲/۰۵/۲۴
تصویر هنری در سوره ملک بررسی هنریمحمود سلمان جاسم البغدادیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۵/۲۴
بررسی مقایسه‌ای تفسیر قرآن به قرآن در جزء بیست و دوم بین اهل سنت و شیعه)علامه طباطبائی و صادقى تهرانى، عبد الکریم خطیب و شنقیطى به عنوان نمونه(علاء حسن حربی الکیمکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۵/۲۸
تربیت فرزندان در قرآن کریم از نظر دو تفسیر «من هدی القرآن» و «فی ظلال القرآن»حسن هادی عبادیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۵/۲۹
مقدمه‌هاى تفاسیر امامیه بررسى روش تفسیریحسن عبدالحمید طعمهکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۵/۲۹
بررسی وحی بیانی در آیات و روایاتمهدی حیاتیدکتری(PhD)رستمی۱۴۰۲/۰۵/۳۰
احوال کفار در آخرت در قرآن کریم از نظر تفاسیر معاصرهند کریم محمد القره غولیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۶/۰۷
توصیف دنیا و مصداق ها و ارتباط آن با آخرت در قرآن کریم در تفاسیر معاصر (بررسی تطبیقی)سنان جبار حسن البوعردکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نقش امام هشتم(علیه‌السلام) در تفسیر قرآنمصدق جعفر بلعوط المحیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۶/۰۷
سیاق قرآنی، مفهوم، انواع, و تأثیر آن در تفسیر المیزانازهر صلاح عزیز الرکابیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
تحلیل نقش علائم وقف سجاوندی در فهم قرآن-مطالعه موردی وقف های جزء ۲۶تا۳۰قرآن کریم-سیده فاطمه حسینیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۶/۲۱
کشف استدلالی الگوی قرآن در بیان مراتب توحید در سور مکی اوائل بعثتسیدمحمدهادی میرافضلکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
تصویر مادر در داستانهای قرآنی -در تفاسیر معاصر- و روایات اهل بیت علیهم السلامخدیجه حسین کاظم المحنهکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بررسی تطبیقی ترجمه های انگلیسی دعاهای پیامبران و مؤمنان در قرآن( مطالعه موردی شاکر،صفارزاده،قرایی)الناز پورآراکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بررسی استعاره های مفهومی حوزه گیاه انگاری در قرآن کریمزینب پرنده نژادکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۶/۲۷
مجازات دسته جمعی و اهداف آن در قرآن کریم در تفاسیر معاصر (الامثل، من وحی القرآن، فی ظلال القرآن و التحریر والتنویر) بررسی تطبیقیرؤی عبدالحمید کاظم شکریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی آیات مستثنیات سوره ی أنعام بر اساس نظریه سیاق محور علامه طباطباییمعصومه قدمگاهیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی و تحلیل مفهوم کفر و شرک در تفسیر نفحات الرحمن نهاوندیفاطمه صادقی بنده قرائیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی سیر دیدگاه های مفسران درباره آیات مرتبط با مهریهفاطمه سادات قاسم زادهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۶/۲۹
قراءات قرآنی منسوب به اهل بیت (علیهم السلام) و قراءت عاصم با روایت حفص در تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی-بررسی تطبیقیمازن مخلص عبد الوهاب المطوریکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی استعاره های مفهومی در سور حوامیمعذرا پرنده نژادکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۶/۳۰
جهاد تبیین، مفهوم شناسی، راهکارها و موانع آن از منظر قرآن کریمزینب خدائی قاباخکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۶/۳۰
منظومه معرفتی معاد در صحیفه سجادیه و نقش آن در تفسیر آیات معادفاطمه احمدیدکتری(PhD)اسدی اصل۱۴۰۲/۰۷/۰۱
بررسی تناسب آیات سوره مائده با رویکرد تدبری و مقایسه آن با عملکرد مفسرانطاهره عطاربشرویهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۷/۰۴
رهنمودهای تربیتی در سوره ملک در تفاسیر معاصر(من وحی القرآن، الأمثل، المراغی و فی ظلال القرآن)براءة جاسم محمدکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۷/۰۵
بررسی تطبیقی اسلوب اعتراض و تحلیل معنایی آن در تفاسیر روح المعانی و التحریر و التنویر با تاکید ‌بر 10 جزء اول قرآن کریممیلاد شریفیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۷/۰۹
رهنودهاى تربىتى در سورة هاى طلاق وتحریم از نظر تفسیــرهاى معاصرصابرین العیوس امناحیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۷/۱۰
بررسی تطبیقی گستره عصمت انبیاء الهی در تفاسیر المیزان و تأویلات اهل السنةفاطمه سلطان پورکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تصحیح و تحقیق بخش موضوعات قرآنى از نسخه خطی (بشارات الأصول) ابو المعالی کلباسیعلی شاکر محمود الزیدیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تفسیر آیات استغفار از نظر تفسیرهای معاصرعقیل مسلم جباری ال حسنکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
والی نمونه در نهج بلاغهماهر عباس کاظم وطیفیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
رهنمودهاى تربیتی در سوره مزمل و مدثر از منظر تفاسیر منتخب معاصر بررسى تطبیقىطه یاسین معارج العکیلیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۷/۱۶
بررسی تطبیقی مفاهیم آیات اخلاق اجتماعی سوره حجرات با نهج البلاغهرؤیا فضائلی طرقیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۲/۰۷/۲۲
روایات تفسیری امام کاظم (علیه السلام) در تفسیر نور الثقلینوجدان محمدفرای ال سلیمهکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۸/۰۱
بررسى تطبیقی ؛ مثبت اندیشی، مظاهر، موانع و آثار آن از منظر تفاسیر منتخب معاصرحسنین ذیاب رباطکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۸/۰۶
بررسی تلاش های علامه مصطفوی در کتاب «التحقیق فی کلمات القرآن» درباره نفی ترادف و اشتراک از کلمات قرآن کریماحمد علی محمد الرحیمیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۸/۱۳
ویژگی های مدینة فاضلة در اندیشه امام علی(علیه السلام) /جلال ماهود معاونکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۸/۲۳
شرح اسماء الحسنى نزد طبرسی و زمخشرى در تفاسیر ایشان -بررس تطبیقی -زینب مظلوم حبیب الجبوریکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۸/۲۴
بینامتنی قرآنی در مناجات و زیارات ائمه اهل بیت(علیهم السلام)نجم عبدالحسن حسینکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۸/۲۸
اسباب و مظاهر وهن در قرآن کریم از دیدگاه تفاسیر معاصرضیف الله رزاق مجیدکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۹/۰۷
وحدت دین و تعدد احکام از نظر قرآن کریم /سعد فاخر حسانکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نکته‌های تربیتى در سوره طه از منظر تفاسیر معاصر (بررسى تطبیقی)مصطفی جبار هاشم الفرطوسیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
مطالعه واژه "روح" و مترادف‌های آن از منظر تفاسیر منتخب معاصرعلی عبدالامیر ابراهیمکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۹/۲۵
روش‌های نافرمانی جمعی و فردی از منظر دو تفسیر «من وحی قرآن» و «التحریر و التنویر»:بررسی تحلیلیمصطفی قاسم ایدامکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۹/۲۸
رفاه زدگی و نکوهش آن در قرآن ، بررسی تطبیقی تفسیر الکاشف و تفسیر المنیرعلی حمد کاطعکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۱۰/۰۹
ایتاء الملک ، بررسی تطبیقی در تفاسیر منتخب عصرىریاض سرهید ضایف الرفیعیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۱۰/۱۰
گفتمان آینده در قرآن کریم وتدرج عبادات (آیات عبادت به عنوان نمونه)احمد شدهان غبنکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۱۰/۱۰
ناسخ و مـنسوخ در جامع لطائف التفاسیر و الهدایه إلى بلوغ النهایه -بررسى تطبیقىلمی زهیر عبد الکریم الأصفرکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۰/۱۰
انگاره حضرت عیسی ع در منابع روایی فریقین (با تأکید بر پنج سده نخست هجری)حسین براتیدکتری(PhD)نقی زاده۱۴۰۲/۱۰/۱۳
وعد و وعید در سوره بقره و ال عمران از نظر تفاسیر معاصر منتخبرنا محمود رشیدکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۰/۱۷
آیه ى بلاغ در روز غدیر و آثار اعتقادی آن در نزد شیعه و أهل سنت بررسى تفسیریعذراء مهدی حمود ال یاسرکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۱۰/۲۰
جریان نواندیشی دینی و بررسی ریشه فهم تاریخی از قرآن کریم وارائه راه حل آنمرجانه فتحی طرقبهدکتری(PhD)اسمعیلی زاده۱۴۰۲/۱۰/۲۴
عاقبت انسان در قرآن کریم در تفاسیر معاصر بررسی تطبیقیحسین عبد زرزور الحریشاویکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۱۰/۲۵
صفات دعوت‌کننده (الداعی) در قرآن کریممحسن علی محسن الابراهیمکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۱۰/۲۶
نکته های تربیتی در سوره حج از منظر تفاسیر معاصرانتخاب شدهجلال عبد رشید الخزاعیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
ناسخ ومــنسوخ در تفسیرالخازن وزاد المسیر فی علم التفسیر (بررسى تطبیقى)ابتهال عدنان کاظمکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۱/۰۳
حیاء در روایات معصومانحسین عبدالرضا ماشی العامریکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۱/۰۷
تأثیر سیاق قرآنی در سوره حوامیم، بررسی تفسیری از منظر(تفسیر روح المعانی آلوسی و الامثل شیخ مکارم شیرازی)سعدیه عبدالزهره عبیس عماریکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۱۱/۰۸
تلاش هاى سید محمد مهدی الخرسان در علوم حدیث و درایههاشم محمدرضا عوده الحسینیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۱/۱۱
گفتگو در قرآن کریم از نظر دو تفسیر الامثل و تفسیر المنیر (بررسی تطبیقی)غسان علاوی حسینکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۱۱/۱۶
بررسی روایات تفسیری آیات مربوط به حضرت شعیب (ع)زهرا اصغریکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۱۱/۲۴
رهنمودهای تربیتی سوره صافات از منظر تفسیرهای معاصر (مطالعه تطبیقی)محمد شعلان کاظمکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۱۱/۲۴
ناسخ و منسوخ در الفخر الرازى در التفسیر الکبیر و القرطبى در تفسیر الجامع لاحکام قرآن «بررسى تطبیقى»هادی مهدی هادی الشکاکیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۱۱/۲۴
نقد و بررسی تحلیلی مساله حجاب در روایات معصومین :علیهم السلامعلیه عاجب فرج الحریشیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۱۱/۲۴
کرامت انسانى در قرآن کریم و نهج البلاغه (بررسى تحلیلى)احمد عباس جابرکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۱۱/۲۵
آسیب‌شناسی مطالعات تاریخ قرآن در مبحث جمع قرآنعصمت کاظمی مقدم بیدختیدکتری(PhD)ایروانی نجفی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
دانش فطرى و تأثیر آن بر رشد انسان، مطالعه اى تحلیلى در پرتو قرآن وسنتنهی ابراهیم یوسف الساعدیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۱۱/۲۸
رویکرد قرطبی و تأثیر نظرات دستوری او در تفسیر (الجامع لاحکام القران)باسم کاظم راهی الغلیمیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۱۱/۲۸
مفاهیم اخلاقی در سوره مائده و انعام مطالعه تفسیری در تفسیر من هدی القران سید محمدتقی مدرسی و تفسیر نمونه آیتالله مکارم شیرازیعلی حامد موسی الحسینیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۱۱/۲۸
نکات تربیتی در دعاى عرفه ى امام حسین علیه السلامعلاء عزت خلف الریماویکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
آرامش: مترادف‌ها، اسباب و آثار آن در قرآن کریمعادل شعلان طرادکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان و تفسیر المراغیمروه هادی جاسم شیبانیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۱۱/۲۹
سنت اجتماعی در قرآن کریم از منظر تفاسیر منتخب (المیزان، من وحی القرآن، المنار،فی ظلال القرآن) بررسی تطبیقیعهد یاسر سعدون العابدیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۱۱/۲۹
علم قراءات در تفسیر مجمع البیان طبرسی وتفسیر اللباب فـی علوم الکتاب ابن عادل حنبلی "«بررسى تطبیقى»شیماء طه قدوریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۱۱/۲۹
مواجهه قرآن کریم با منافقان در روند نزول آیات مکی و مدنی در تفاسیر المیزان، الفرقان، المنیر، التفسیر الحدیثمعصومه عزیزیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۱۱/۲۹
نکته های تربیتی سوره مؤمنون از منظر تفاسیر معاصر انتخاب شدهحسین ریاض جبار الکورجیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
آیات بازدارنده از فتنه‌ها در قرآن کریم از منظر تفاسیر معاصر منتخب (بررسی تطبیقی)سلام عزیز حمود ال مکرودکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۱۱/۳۰
انحراف اجتماعی، علل و پیامدهای آن بررسی تطبیقی در تفاسیر المیزان و المنیر الزحیلیایمن لطیف عباس جوالهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی تطبیقی در مطالعات قرآنی از دیدگاه عایشه عبدالرحمن، زینب غزالی و جمانه شهرستانیعلی ستار عاید الرماحیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی حقوق مالی زن در آیات قرآن از نگاه مفسران معاصر با رویکرد پاسخگویی به شبهاتفهیمه زارعیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی سیر تحول دیدگاه های مفسران شیعی درباره عقل زنفاطمه سوادیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تاویل از دیدگاه ملاصدرا و امام غزالی (پژوهشی تحلیلی)الاء محمد طارشکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۱۲/۱۹
مبانی و مباحث اجتماعی در تفاسیر قرآن کریم و نقش آن در بنای جامعۀ اسلامی (بررسی تطبیقی دو تفسیر المیزان و المراغی)عباس کاطع حسن البهادلیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۱۲/۲۶
تعارض و رجحان در اسباب نزول تفاسیر شیخ ابن‌عاشور و سید محمد حسین فضل الله (بررسی تطبیقی)علی عطیه علیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۳/۰۲/۰۹

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري