عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدراسیدمرتضی حسینی,علی حقی
مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانیعباس جوارشکیان۱۹۹۲-۲
دین و تکنولوژی-1-جهانگیر مسعودی۱۹۹۲-۳
مبانی نظری در علوم انسانی -2-عباس جوارشکیان۱۹۹۲-۶
نظریه تکامل در تفسیر المیزانعباس جوارشکیان۱۹۹۲-۸
مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی -3-عباس جوارشکیان۱۹۹۲-۹
آیا تاریخ میتواند علم باشدعلی حقی۱۹۹۲-۱۰
دین و تکنولوژی-2-جهانگیر مسعودی۱۹۹۲-۱۱
دین و تکنولوژی-3-جهانگیر مسعودی۱۹۹۲-۱۱
دین و تکنولوژی-4- تمدن صنعتی و نظام تعلیم و تربیتجهانگیر مسعودی۱۹۹۳-۵
علم و دین از دیدگاه سید جمالجهانگیر مسعودی۱۹۹۳-۱۲
دین و تکنولوژی 5 -تکنولوژی، فرهنگ و دینداری-جهانگیر مسعودی۱۹۹۴-۷
دین و تکنولوژی 6 -تکنولوژی ارتباطات و دینداری-جهانگیر مسعودی۱۹۹۵-۵
آنسلم و برهان وجودیعلی حقی۱۹۹۵-۹
مهدویت و مدینه فاضلهجهانگیر مسعودی۱۹۹۵-۱۲
دین دنیوی شدهعباس جوارشکیان۱۹۹۶-۲
تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی - 2عباس جوارشکیان۱۹۹۷-۲
تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -3-: برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی-عباس جوارشکیان۱۹۹۷-۶
تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -4-: توحید افعالی چگونه با اختیار انسان قابل جمع استعباس جوارشکیان۱۹۹۷-۱۱
درآمدی به فلسفه علمعلی حقی۱۹۹۷-۱۲
تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در اختیارعباس جوارشکیان۱۹۹۸-۱
نظام احسن و امکان جهان دیگر -مروری بر مقاله تصویری از نظریه نظام احسن آفرینش در قرآن کریم-عباس جوارشکیان۱۹۹۸-۱
تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در متن ضرورت؟!عباس جوارشکیان۱۹۹۸-۶
تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: قضا و قدر و علم الهی -آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می گذارد؟-عباس جوارشکیان۱۹۹۸-۸
گناه آدمی در ساحت فعل خداوند -تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی-عباس جوارشکیان۱۹۹۸-۱۲
تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: پرسش هایی درباره خداوندعباس جوارشکیان۱۹۹۹-۱
فلسفه علمعلی حقی۱۹۹۹-۳
بایستگی فلسفی و فلسفه بایستهجهانگیر مسعودی۱۹۹۹-۵
سرشت دینی آدمی -1-: -نیاز به دین-/ تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی -10-عباس جوارشکیان۱۹۹۹-۵
وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و سایر فیلسوفان مسلمانجهانگیر مسعودی۱۹۹۹-۹
تربیت معنوی و دنیای دینی- دین و دنیا 2عباس جوارشکیان۱۹۹۹-۱۰
امام و روشنفکرانجهانگیر مسعودی۱۹۹۹-۱۱
دین و دنیا -تربیت معنوی و دنیای دینی-عباس جوارشکیان۱۹۹۹-۱۱
عنصر بصیرت در شخصیت حضرت امام -ره-عباس جوارشکیان۲۰۰۰-۱
فهم بشری در ساحت متن الهیعباس جوارشکیان۲۰۰۰-۴
علیت در فیزیک جدیدعلی حقی۲۰۰۰-۹
نظر و انديشه در قطعياتعزیزاله فیاض صابری۲۰۰۰-۹
کثرتگرایی دینی در بوته نقدسیدمرتضی حسینی۲۰۰۱-۱
معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقیسیدمرتضی حسینی۲۰۰۱-۱
در استان جانان- پژوهشی در سلوک فکری و معنوی کی یرکگور و مولویعلی حقی۲۰۰۱-۳
نظری انتقادی بر راه حل معضل ربط ثابت و متغیّر در نظریه حرکت جوهریعباس جوارشکیان۲۰۰۱-۳
عقلانیت در تمدن اسلامیجهانگیر مسعودی۲۰۰۱-۵
نقد گمانه های دکتر نصر حامد ابوزیدسیدمرتضی حسینی۲۰۰۲-۲
بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردیسیدمرتضی حسینی۲۰۰۲-۲
مرور مراحل سه گانه پدیدارشناسی هوسرلعلی حقی۲۰۰۲-۳
درآمدی بر شناخت انسان جدیدجهانگیر مسعودی۲۰۰۲-۵
تامل در تسلسلعلیرضا کهنسال۲۰۰۲-۹
درآمدی بر روش شناسی علوم تجربیعلی حقی۲۰۰۲-۱۰
اخلاق نیکوماخوس ارسطوعلی حقی۲۰۰۳-۳
اخلاق و واقعیتسیدمرتضی حسینی۲۰۰۳-۳
گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علمعلی حقی۲۰۰۳-۳
بررسی تطبیقی ختم ولایتسیدمرتضی حسینی۲۰۰۳-۳
بررسی تطبیقی ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملیسیدمرتضی حسینی۲۰۰۳-۳
دگرگون ساختن و فرو کاستن مغالطاتعلیرضا کهنسال۲۰۰۳-۶
سنت و تجدد در عصر مشروطهجهانگیر مسعودی۲۰۰۳-۹
جریان شناسی فرهنگی و خویشتن شناسیجهانگیر مسعودی۲۰۰۳-۱۲
جریان شناسی عرفانیجهانگیر مسعودی۲۰۰۴-۳
فلسفه از نظر ویتگنشتاین متاخرجعفر مروارید۲۰۰۴-۴
تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلیسیدمرتضی حسینی۲۰۰۴-۷
تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیهعباس جوارشکیان۲۰۰۵-۲
هایدگر و دور هرمنوتیکیجعفر مروارید۲۰۰۶-۱
اخلاق و نسبیتسیدمرتضی حسینی۲۰۰۶-۳
هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتنمحمدکاظم علمی سولا۲۰۰۶-۴
برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خداسیدمرتضی حسینی۲۰۰۷-۶
تأملی در آرای هایدگر و گادامرسیدمرتضی حسینی۲۰۰۷-۷
مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیانسیدمرتضی حسینی۲۰۰۷-۷
هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینیجهانگیر مسعودی۲۰۰۷-۹
اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانیسید محمد موسوی بایگی۲۰۰۸-۳
محوریت اصل « عدل » در کلام شیعه امامیهمحمدکاظم علمی سولا۲۰۰۸-۷
گالیله، علم، کلیساعلی حقی۲۰۰۸-۹
بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهریمحمدکاظم علمی سولا۲۰۰۸-۱۰
دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمینسیدمرتضی حسینی۲۰۰۸-۱۲
جایگاه خیال متصل و منفصل در فلسفه صدرالمتالهینحوران اکبرزاده۲۰۰۹-۱
اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معناعباس جوارشکیان۲۰۰۹-۳
دیدگاه افلاطون و ویتگنشتاین متاخر درباره فلسفه و انتقادات بر فلسفه افلاطون از منظر ویتگنشتاینجعفر مروارید۲۰۰۹-۳
اینهمانی شخصیسیدمرتضی حسینی۲۰۰۹-۳
تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۰۹-۵
مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیومعلی حقی۲۰۰۹-۵
صفات الهی از نگاه ابن سینا و توماس آکوئیناساعظم ایرجی نیا۲۰۰۹-۸
تاثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعهجهانگیر مسعودی۲۰۰۹-۹
برهان حدوث در مغرب زمینسیدمرتضی حسینی۲۰۰۹-۹
وحدت جهانسیدمرتضی حسینی۲۰۰۹-۹
بررسی تطبیقی اختیار انسان در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهریمحمدکاظم علمی سولا۲۰۰۹-۱۲
بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیتسیدمرتضی حسینی۲۰۰۹-۱۲
تحلیل ایده انسان معلق در فضا، بر اساس مدل منطقی سورنسنوحید خادم زاده۲۰۰۹-۱۲
رابطه اول، آخر، ظاهر، باطن با انسان کاملسیدمرتضی حسینی۲۰۰۹-۱۲
بررسی برهان‌های ریاضیّاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریّه مجموعه هاوحید خادم زاده۲۰۱۰-۱
عینیت تاریخی : نگرشی مقایسه ایعلی حقی۲۰۱۰-۴
نفد عقل عربی اسلامی در نگاه جابری و آرکونجهانگیر مسعودی۲۰۱۰-۵
خاتمیت از منظر متفکران معاصرعباس جوارشکیان۲۰۱۰-۶
الهیات سلبی از نظر افلوطین و سید عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمنسیدمرتضی حسینی۲۰۱۰-۶
تاریخی گری: ارزیابی و نقد آنعلی حقی۲۰۱۰-۷
ذهن از منظر ابن سیناسیدمرتضی حسینی۲۰۱۰-۸
اشتراک معنوی امکانعلیرضا کهنسال۲۰۱۰-۹
تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان علم دینیجهانگیر مسعودی۲۰۱۰-۹
مطهری و نو اندیشی دینیجهانگیر مسعودی۲۰۱۰-۹
نقش اسطوره در تاریخعلی حقی۲۰۱۰-۱۰
استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیتجهانگیر مسعودی۲۰۱۰-۱۱
روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعیجهانگیر مسعودی۲۰۱۰-۱۲
رویکرد تربیت دینی با توجه به دو محور عقل محوری و ایمان محوریجهانگیر مسعودی۲۰۱۰-۱۲
مسئله وجود مجموع و فیلسوفان مسلمان (با تکیه بر آرای ابن‌سینا و ملاصدرا)وحید خادم زاده۲۰۱۰-۱۲
چیستی نفس و رابطه آن با بدنسیدمرتضی حسینی۲۰۱۱-۱
بررسی امکان دسترسی به نیات مولف: نقدی بر هرمنوتیک قصدی ستیزی و نظریه مرگ مولفمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۱-۳
بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیکجهانگیر مسعودی۲۰۱۱-۳
برهان جهان شناختی کلامی در مغرب زمینسیدمرتضی حسینی۲۰۱۱-۳
پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازیعلی حقی۲۰۱۱-۳
تطابق ذهن و عین در معرفت شناسی صدرایی و کانتیمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۱-۳
رابطه بین حمل اولی ذاتی و شایع صناعی ملاصدرا و قضایای تحلیلی و ترکیبی کانتسیدمرتضی حسینی۲۰۱۱-۳
هرمنوتیک و اصول فقه: نگاهی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعهمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۱-۳
نظریه تباین بالذات وجودهاسیدمرتضی حسینی۲۰۱۱-۶
اصل سنخیت از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۱-۷
ماده ابداع در صورت برهانعلیرضا کهنسال۲۰۱۱-۷
معرفت شناسی تجربه دینیعلی حقی۲۰۱۱-۸
رذایل اخلاقی و نسبت آن با ذات آدمیسیدعلی حسینی شریف۲۰۱۱-۹
بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابیمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۱-۹
بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیهسیدمرتضی حسینی۲۰۱۱-۹
تبیین نسبت اندیشه های دینی کر کگور به دیدگاه های دینی هگلعلی حقی۲۰۱۱-۹
شهود در فلسفه، استدلال در عرفانسیدمرتضی حسینی۲۰۱۱-۹
قضایای وجودی از دیدگاه ملا صدرامحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۱-۹
رابطه عصمت پیامبر اکرم با آیات عتاب از دیدگاه علامه سید حیدر آملیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۱-۱۲
تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۱
تاویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۲
تبیین غایت شناسی در زیست شناسی ارسطوعلی حقی۲۰۱۲-۲
روی‌کرد پدیدار شناسانه سید حیدر آملی و رودلف اتو به امر قدسیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۲
مساله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آراء ابن سینا و شیخ اشراقمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۲-۴
اصل خیر و رابطه آن با خدای خالق و صانع از دیدگاه افلاطونمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۲-۵
بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معنا گرایی ویکتور فرانکلجهانگیر مسعودی۲۰۱۲-۶
تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۶
حقیقت علم و رابطه آن با خدا در اندیشه افلاطونمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۲-۶
مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوساجهانگیر مسعودی۲۰۱۲-۶
تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۷
تحلیل و بررسی فرآیند حصول ادراک عقلی از دیدگاه صدرالمتالهینحوران اکبرزاده۲۰۱۲-۷
رستگاری کثرت گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتالهینسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۷
بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۸
بررسی دلایل قاعده الواحد از دیدگاه ابن سینا، محقق طوسی و فخررازیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۹
تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگورجهانگیر مسعودی۲۰۱۲-۹
درآمدی بر فلسفه علوم قرآنىعلی حقی۲۰۱۲-۹
زبان به مثابه میانجی تجربه پدیدارشناختی- هرمنوتیکی حس در تقسیم مشاهدات ابن‌عربیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۹
مقایسه مهم‌ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۹
بررسی دلایل وجودشناختی الهیات سلبیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۱۰
رابطه زبان دین و صدقسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۱۰
بررسی تطبیقی اتحاد عاقل و معقول در فلسفه ملا صدرا و وحدت استعلایی نفس در فلسفه کانتمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۲-۱۲
بررسی دلایل معرفت شناسی و زبان شناسی الهیات سلبیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۲-۱۲
بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفانسیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۲
پیامدهای فلسفی حرکت جوهری در مسائل نفس و تکامل آنعباس جوارشکیان۲۰۱۳-۲
سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سیناسیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۲
بررسی خاستگاه قبض و بسط در دیوان شمسمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۳-۳
بررسی دیدگاه کارل بارت در باب الاهیات نو ارتودکسیعلی حقی۲۰۱۳-۳
پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع)علیرضا کهنسال۲۰۱۳-۳
پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرامحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۳-۳
مقایسه مسئله سیر روح در فلسفه هگل و حرکت جوهری در فلسفه ملا صدراعلی حقی۲۰۱۳-۳
نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرععلیرضا کهنسال۲۰۱۳-۳
پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابیمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۳-۶
جایگاه امکان فقری در مبحث علیت و سازگاری یا عدم سازگاری آن با تشکیک یا وحدت شخصی وجودعباس جوارشکیان,محمدکاظم علمی سولا۲۰۱۳-۶
بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در بارۀ عدالتحوران اکبرزاده۲۰۱۳-۷
بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۷
نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیکسیدمرتضی حسینی,عباس جوارشکیان۲۰۱۳-۷
وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد از دیدگاه افلوطینسیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۷
نسبت پیامبر خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره)سیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۸
نگاه وجودی ملاصدرا به علممحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۳-۸
بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۹
تبیین ذکر احاطی و انبساطی انسان کاملسیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۹
ترانسندانس: معنای اسمی، معنای فعلیمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۳-۹
زمان موهوم در آیینه قرآن و حدیثعلیرضا کهنسال۲۰۱۳-۹
قاعده بسیط الحقیقه و کاربردهای آن در حکمت متعالیهعباس جوارشکیان۲۰۱۳-۹
وجوه اشتراک و شباهت در دیدگاه های معرفت شناختی ملاصدرا و هوسرلعلی حقی۲۰۱۳-۹
ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستینجهانگیر مسعودی۲۰۱۳-۱۰
بررسی رویکردهای اعتدالی در حوزه عقلانیت باورهای دینی از منظر اندیشمندان مسلمانسیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۱۰
تأثیر بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بر مولوی در ساحت قبض و بسطمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۳-۱۰
استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختیجهانگیر مسعودی۲۰۱۳-۱۱
بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارتسیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۱۱
نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۳-۱۱
فرایند معرفت نفس در حکمت صدرالمتالهینعلی حقی۲۰۱۳-۱۲
نقد نظریه ی ازلیت و ابدیت نفس و نقش شهود بر آن در اندیشه افلاطونمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۳-۱۲
بررسی انتقادی اخلاق از نظر فردریش نیچهجعفر مروارید۲۰۱۴-۱
بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۱
بررسی شرایط سه گانۀ تسلسل محالوحید خادم زاده۲۰۱۴-۱
بررسی مسأله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آرای صدر المتألهینمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۴-۱
تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلامجهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۱
حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی - معرفت شناختی ارسطوییجهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۱
چگونگی اعیان ثابته در فنای ذاتی (بررسی مناظره علامه طباطبایی و علامه طهرانی)سیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۲
اعتبار سنجی نقد صدرا بر دلیل مجموع ممکناتعلیرضا کهنسال۲۰۱۴-۳
بررسی تطبیقی سیر از کثرت به وحدت در هستی شناسی افلاطون و ملاصدراعباس جوارشکیان۲۰۱۴-۳
بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفانسیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۳
تجربه دینى و رابطه آن با تجربه عرفانى و وحىعلی حقی۲۰۱۴-۳
چیستی و هستی مادهعباس جوارشکیان۲۰۱۴-۳
ذهن و تأثیرات بی واسطه آن از نظر ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۳
رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۳
مقایسه تطبیقی ((انسان گرایی)) در اندیشه اسلامی و غربیجهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۳
نظریة ملاصدرا و کانت دربارة هلیات بسیطهمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۴-۳
مفهوم خلاء و دلایل اثبات و ابطال آنعلیرضا کهنسال۲۰۱۴-۴
نقد و بررسی معیارها و مبانی فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۵
بررسی «قیامت تشکیکی» از نگاه سید حیدر آملیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۶
بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسیعلیرضا کهنسال۲۰۱۴-۶
مقبولیت و مشروعیت رهبر حکومت اسلامی در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی -ره-عباس جوارشکیان۲۰۱۴-۶
نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیثعباس جوارشکیان۲۰۱۴-۶
بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثارسیدمرتضی حسینی,امیر راستین طرقی۲۰۱۴-۸
تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی)جهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۸
علم حضوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۸
مسأله اتحاد عاقل و معقول در چنبره تعالیِ تفکرِ سینویعلیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۸
وحدت وجود از نگاه ملاصدراسیدمرتضی حسینی,محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۱۴-۸
بررسی نظریه ارسطو و ابن سینا در باب نفس و نسبت آن با بدنعلی حقی۲۰۱۴-۹
پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدراجهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۹
تبیین نظریه انکشاف در مسئله علمسیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۹
تحلیلی از مبانی فلسفی نظریه بسط تجربه نبویجهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۹
حاکم مدینه فاضلهِ صدرالمتألهین در قیاس با ولیّ فقیهِ امام خمینی (رض)جهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۹
طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه(ص)سیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۹
گزینش نظریه ارجح در میان نظریات ملاصدرا پیرامون علم به مادیات و در مادیاتجهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۹
معرفت‌شناسی فضیلت محور و مساله توجیهجهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۹
همدردی در آیین بودایی و فلسفه شوپنهاورعلی حقی۲۰۱۴-۹
حقیقت تجرد و انواع آن از دیدگاه صدرالمتالهینعباس جوارشکیان۲۰۱۴-۱۰
Comparative Evaluation of the Efficacy of Wisdom and Inspiration in Abu Hatam’s and Zakariyya Razi’s Opinionsحوران اکبرزاده۲۰۱۴-۱۰
بررسی تطبیقی دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت از دیدگاه ابن رشد و علامه طباطبائیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۱۰
بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطباییسیدمرتضی حسینی,جهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۱۰
بررسی رابطه ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطباییسیدمرتضی حسینی,جهانگیر مسعودی۲۰۱۴-۱۱
بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد بن زکریای رازیحوران اکبرزاده۲۰۱۴-۱۲
حدوث و بقای نفس ناطقه و نفس استعلایی از دیدگاه ملاصدرا و کانتمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۴-۱۲
صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی)سیدمرتضی حسینی۲۰۱۴-۱۲
عصمت فرشتگان شواهد موافق و مخالفامیر راستین طرقی,علیرضا کهنسال۲۰۱۴-۱۲
استعاره‌های مفهومی علیت در دیدگاه لیکافوحید خادم زاده۲۰۱۵-۱
بازخوانی انتقادی نظریه مدرس زنوزی در مسأله معاد جسمانیعباس جوارشکیان۲۰۱۵-۱
مراتب علم از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزامحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۵-۱
بررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن سینا همراه با نقد ملاصدرااعظم ایرجی نیا۲۰۱۵-۳
تاملی در برهان های عصمت امامعلیرضا کهنسال۲۰۱۵-۳
تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیهسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۳
جایگاه هستی شناختی فیض منبسط در حکمت متعالیهسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۳
حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامرجهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۳
سیاست قدسی در حکمت متعالی امکان‌‌سنجی و ملاحظاتی بر انگارة فلسفة سیاسی در پارادایم صدراییجهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۳
فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکرجهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۳
نسبت سنجی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) و صدرالمتألهینجهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۳
نسبت شهود و هوش در فلسفه‌ی برگسونجهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۳
نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگرجهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۳
هرفردی در آگاهی از خودش خطاناپذیر است؛ تحلیل و نقد تبیین دکارتی لاک در باره این باور و ارائه ی تبیینی بدیل مبتنی بر آموزه ی ویتگنشتاین متأخرمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۵-۳
هنجارمندی معنا در استدلال شکاکانه کریپکیجعفر مروارید۲۰۱۵-۳
بررسی و مقایسۀ مبانی اثبات وحدت وجود در اندیشۀ ملاصدرا و ابن‌عربیعباس جوارشکیان۲۰۱۵-۵
بررسی حقیقت ایمان از نگاه شبستریسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۶
تخیل در اندیشه ریکور و ملاصدرامحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۵-۶
فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهینسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۶
مقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا و انبیاء الهیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۶
روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۷
نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب «زمینه مشترک»جعفر مروارید۲۰۱۵-۷
تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت‌های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معادعزیزاله فیاض صابری۲۰۱۵-۸
نسبت کمال عقلانی (اتحاد با عقل فعال) با کمالات اخلاقی از نظر ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۸
بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفیمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۹
بررسی جایگاه لذت با تکیه بر حکمت صدرا و سودگرایی بنتاماعظم ایرجی نیا۲۰۱۵-۹
بررسی معاد مقبول ابن سیناجهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۹
جایگاه سیاست در اندیشه امام خمینی (ره) و صدر المتالهینعلی حقی۲۰۱۵-۹
حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۹
مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوندسیدمرتضی حسینی,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۹
ناپیوستگی جزء لایتجزی و صغار صلبه از منظر ابطالعلیرضا کهنسال۲۰۱۵-۹
نتایج کاربردی و نقش باور به نظریه وحدت شخصی وجود ابن عربی در زندگی انسانمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۵-۹
نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟)جهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۹
چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمانعلیرضا کهنسال۲۰۱۵-۱۰
نقد نظریه بلوغ عقلی بشر در فلسفه خاتمیت و امامتعباس جوارشکیان۲۰۱۵-۱۰
الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و ابن میمون اندلسیعلیرضا کهنسال۲۰۱۵-۱۲
برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مروسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۱۲
رابطه اخلاق و سیاستجهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۱۲
راهبرد اصلی در حل معمای واقع گرایی اخلاقی در دیدگاه اخلاقی ابن سیناجهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۱۲
گفت و گوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال میان عقل و دین (دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین)جهانگیر مسعودی۲۰۱۵-۱۲
لوازم وجودشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی نظریه اتحاد عاقل و معقولسیدمرتضی حسینی۲۰۱۵-۱۲
بررسی تطبیقی وجوه هستی‌ شناختی و معرفت‌ شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۱
بررسی و تبیین اصول فلسفی ملاصدراحوران اکبرزاده۲۰۱۶-۲
بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزاتسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۲
گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدارجهانگیر مسعودی۲۰۱۶-۲
بررسی رابطه ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه ی ریکورمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۶-۳
تاملات صدرائی، بالقوه گی های هیدگری/ اگزیستانسیالیستی ملاصدراجعفر مروارید۲۰۱۶-۳
ریشه یابی درون گرائی/ برون گرائی در توجیه، در دانش اصول فقهجعفر مروارید۲۰۱۶-۳
نسبت اختیار و تعین گرائی علی در فیلسوفان تحلیلیجعفر مروارید۲۰۱۶-۴
تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا (ع)عباس جوارشکیان۲۰۱۶-۵
احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفیعلی حقی۲۰۱۶-۶
ادراکات فطری(پیش‎آورده ها) در ملاصدرا آری یا خیر؟علی جهان۲۰۱۶-۶
تقدم خداآگاهی بر خودآگاهی در معرفت نفس از منظر علامه طباطباییسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۶
مخلوق اول در روایات و دو مواجهه ی متفاوتسیدعلی حسینی شریف۲۰۱۶-۷
نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستیجعفر مروارید۲۰۱۶-۷
بررسی برداشتهای تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۸
بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۸
بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن‌سینا و مصباح یزدی)سیدمرتضی حسینی,جهانگیر مسعودی۲۰۱۶-۸
استعاره وجود به مثابه نور در فلسفه ملاصدراوحید خادم زاده۲۰۱۶-۹
پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۹
تبیین تجسم اعمال براساس نظریهٔ «اضافه اشراقی» ملاصدراعلیرضا کهنسال,عباس جوارشکیان۲۰۱۶-۹
خودگرایی؛ بررسی ساختار و مولفه‌های آن در فلسفه صدراجهانگیر مسعودی۲۰۱۶-۹
رابطه زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۹
ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۹
گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیلسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۹
مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمهسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۹
نقش ویژگی‌های هستی‌شناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدراییامیر راستین طرقی,علیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۹
نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزه عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیانسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۹
مهدویت در اندیشه ابن‌عربیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۱۰
تطبیق فرشتگان بر مجردات در فلسفه اسلامیعلیرضا کهنسال,امیر راستین طرقی۲۰۱۶-۱۲
تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داریسیدمرتضی حسینی۲۰۱۶-۱۲
خود آگاهی به مثابه خدا آگاهی در اندیشه ملاصدرامحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۶-۱۲
روش شناسی کلامی صدوقجهانگیر مسعودی۲۰۱۷-۱
نظریه شخصیت در اندیشه وجودی رولو میمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۷-۱
برداشتی نوین از تناسخ افلاطونی و رویکرد ملاصدرا نسبت به آنعلی حقی۲۰۱۷-۲
برهان صدیقین و تأثیر آن بر نظریه ترادف صفات الهی ابن سینااعظم ایرجی نیا۲۰۱۷-۲
تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانیعباس جوارشکیان,جهانگیر مسعودی۲۰۱۷-۲
تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسئله اتّحاد عاقل و معقولعلیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۷-۲
حکمت اشراقی و نقش نفس در نظام نوری سهروردیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۷-۲
خلاقیت نفس و مبانی انسان شناختی آن در حکمت متعالیهسیدمرتضی حسینی,جهانگیر مسعودی۲۰۱۷-۲
بازخوانی نسبت مثل افلاطونی و ارباب انواع شیخ اشراقعباس جوارشکیان۲۰۱۷-۳
ادراک بصری در هوش مصنوعی و فلسفه ذهنمحمد فروغی۲۰۱۷-۴
ریشه تاریخی مفهوم و مصداق ماده المواد و صادر اول در فلسفه یونانعلی حقی,عباس جوارشکیان۲۰۱۷-۵
اخلاق وجودی ملاصدرا و پاره‎ای از لوازم آنجهانگیر مسعودی۲۰۱۷-۶
بررسی روش فلسفی ملاصدرا در مسئلۀ علم الهی به ماسوا قبل از ایجادحوران اکبرزاده۲۰۱۷-۶
واکاوی نظریه مایا در وداهاسیدمرتضی حسینی۲۰۱۷-۶
هوش معنوی؛ مولفه‌ها و مبانی آن در حکمت متعالیهسیدمرتضی حسینی۲۰۱۷-۶
خدا و جهان آفرینش از نظر شیخ اشراقعلی حقی۲۰۱۷-۸
بررسی و نقد دلالت عقلی معجزات بر صدق ادعای نبوتسیدمرتضی حسینی۲۰۱۷-۸
تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سیناجهانگیر مسعودی,علیرضا کهنسال۲۰۱۷-۸
اتّحاد عاقل و معقول از دیدگاه ملاصدرا و ابن سیناجهانگیر مسعودی۲۰۱۷-۹
بازتعریف مادی و مجرد با استفاده از منطق فازیمحمد فروغی۲۰۱۷-۹
بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگورسیدمرتضی حسینی۲۰۱۷-۹
تجلی عدالت و اخلاق در حدیث شریف سلسله الذهب با تکیه بر حکمت متعالیهاعظم ایرجی نیا۲۰۱۷-۹
دلالت آیه عالم الغیب بر گستره علم پیامبر اکرم (ص)سیدمرتضی حسینی۲۰۱۷-۹
دین پژوهی مصطفی ملکیان؛ بررسی و نقدعلی حقی۲۰۱۷-۹
استعاره موجود حقیقی به مثابه امر ثابت نزد ابن سینا و ملاصدراوحید خادم زاده۲۰۱۷-۱۱
استعاره وجود به مثابه امر سیال در فلسفه ملاصدراوحید خادم زاده۲۰۱۷-۱۱
ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی مفهوم قرآنی تبدل زمین از منظر صدرالمتالهینعباس جوارشکیان,علیرضا کهنسال۲۰۱۷-۱۲
سیر تاریخی مسأله اصالت بر پایه نظریات سهروردیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۷-۱۲
غیاث الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت وجود و وحدت شهودعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۷-۱۲
معضلات معرفت‌شناختی الگوی ماهوی علم در حکمت متعالیهعباس جوارشکیان۲۰۱۷-۱۲
بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرلسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۱
تحلیل نسبت نظریه زمان موهوم و حدوث زمانی در آراء متکلمینعلیرضا کهنسال۲۰۱۸-۱
جایگاه هستی شناختی و نفس شناختی خیال در حکمت متعالیهسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۱
فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدراعلیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۱
مبانی زیست معنویت گرا _ خردگرا در حکمت متعالیه صدراییسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۱
معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیهعلی حقی,عباس جوارشکیان۲۰۱۸-۱
نظری بر تفسیر علامه طباطبایی از آیات «شهادت» در اثبات علم پیامبر, و امامعلیرضا کهنسال,عباس جوارشکیان۲۰۱۸-۲
ابن سینا، فیلسوفی تجربه گرا یا عقل گراجهانگیر مسعودی۲۰۱۸-۳
اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و ابن‌رشد درباره نسبت فلسفه و دینجهانگیر مسعودی۲۰۱۸-۳
تعیین موضوع فروعات اصالت وجود و بررسی میزان ابتکاری بودن آنها در نگاه علامه طباطبایی-ره-امیر راستین طرقی,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۳
خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۳
رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگیسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۳
شهود عقلانی از منظر افلاطون و فلوطینجهانگیر مسعودی۲۰۱۸-۳
صرفه ایمان : مقایسه استدلال شرط‌بندی پاسکال با تقریر‌های اسلامی ـ شیعیجهانگیر مسعودی۲۰۱۸-۳
مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست)جهانگیر مسعودی۲۰۱۸-۳
بررسی اعیان ثابته و صور مرتسمه همراه با نقد ایرادات ملاصدرا به صور مرتسمهاعظم ایرجی نیا۲۰۱۸-۴
The Role of Soul ( Nafs ) in Suhrawardi’s System of Lightسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۶
بررسی جنبه معرفت شناختی خلاقیت نفس از دیدگاه صدر المتالهینمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۸-۶
ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس)جهانگیر مسعودی۲۰۱۸-۶
مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپسجهانگیر مسعودی۲۰۱۸-۶
نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۶
تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیهمحمد فروغی۲۰۱۸-۷
بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آنجعفر مروارید۲۰۱۸-۹
بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آناعظم ایرجی نیا۲۰۱۸-۹
بررسی و بازخوانی نظریه لوح محو و اثباتمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۹
تحلیل نقدهای متاخران بر دیدگاه ملاصدرا درباره ادراک صورتهای خیالیمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۹
جایگاه وجود حقیقی در اندیشه افلاطون و ملاصدرامحمدکاظم علمی سولا,علیرضا کهنسال۲۰۱۸-۹
لایه های معنایی شفاعت در قرآنسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۹
مقایسه دو قاعده «بسیط الحقیقه» و«صرف الشیء» در اثبات مراتب توحیدعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۹
منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومیجهانگیر مسعودی۲۰۱۸-۹
نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خداسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۹
تحلیل وجودشناختی و معرفت‌شناختی بایستگی تزکیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۱۸-۱۰
بازخوانی و تحلیل انتقادی دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی در مسئلة دلالت معجزات بر صدق نبوتسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۱۱
انحصار علم به حضور نزد صدرالمتألهینعباس جوارشکیان۲۰۱۸-۱۲
بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثالعلیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۱۲
اندیشه فلسفی سنخیت میان خدا و خلق، نقدها و پاسخهاسیدمرتضی حسینی,عباس جوارشکیان۲۰۱۸-۱۲
ذومراتب بودن مرگ و تاثیر آن در تکاملسیدمرتضی حسینی۲۰۱۸-۱۲
معرفت شناسی حسن و قبح از منظر ابن سیناجهانگیر مسعودی۲۰۱۸-۱۲
نگرش شناختی - وجودی در رشد و تربیت ارادی شخصیت، برمبنای اندیشه ملاصدرامحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۸-۱۲
بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباره عرش و کرسی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۱۹-۲
تبیین وحی بر اساس نقش قوای ادراکی نبی با تکیه بر آراء ملاصدرا و سهروردیعلیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۹-۲
رابطه اختیار با شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستینسیدمرتضی حسینی,جهانگیر مسعودی۲۰۱۹-۲
بررسی اصول معاد جسمانی در آثار صدرالمتألهینعباس جوارشکیان۲۰۱۹-۳
بررسی عنصر ثبات در حافظه از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسیمحمدکاظم علمی سولا,علیرضا کهنسال۲۰۱۹-۳
بررسی مفهوم من و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسیمحمدکاظم علمی سولا,علیرضا کهنسال۲۰۱۹-۳
تبعیت از قانون به‎مثابه‎ی روشن‎نگری از دیدگاه کانت و افلاطونمحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۹-۳
تبیین رابطه شأن حقیقی و حقوقی امامعزیزاله فیاض صابری,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۹-۳
تبیین نقش نیت در ارزش اخلاقی از منظر صدراجهانگیر مسعودی۲۰۱۹-۳
عدم تناهی عالم طبیعت و نسبت آن با عدم تناهی خداوندسیدمرتضی حسینی۲۰۱۹-۳
نگرشی نوین به جایگاه هنر با محوریت نمادشناسی در آراء فلسفی افلاطون و ملاصدرامحمدکاظم علمی سولا,علیرضا کهنسال۲۰۱۹-۳
تبیین و مطالعه انتقادی فرضیه زبان فکر فودورجعفر مروارید۲۰۱۹-۴
انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر؛ ظهور یک حقیقت واحداعظم ایرجی نیا,وحید خادم زاده۲۰۱۹-۵
نسبت‌سنجی اندیشة متقدم و متأخر ویتگنشتاین با طرح معرفت‌شناختی سوبژکتیویسمجهانگیر مسعودی۲۰۱۹-۵
بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانیعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۹-۶
محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در جایگاه هستی شناختی خدامحمدکاظم علمی سولا,علیرضا کهنسال۲۰۱۹-۶
تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهینسیدمرتضی حسینی,عباس جوارشکیان۲۰۱۹-۷
واکاوی نو از دین به مثابه ذاتی متعین و فراطبیعی با تکیه بملاصدرا همراه با نقدیر آراء بر دیدگاه فرویداعظم ایرجی نیا۲۰۱۹-۸
اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزیجهانگیر مسعودی۲۰۱۹-۹
بازخوانی و واکاوی براهین فلسفی توحید ربوبی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۱۹-۹
بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره «قلم» با رویکرد فلسفی و رواییمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۱۹-۹
بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن سینا و ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۹-۹
پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معادسیدمرتضی حسینی,علیرضا کهنسال۲۰۱۹-۹
مبانی انسان‌شناسی سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)سیدمرتضی حسینی۲۰۱۹-۹
مصداق قاعده الواحد در فلسفه ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۱۹-۹
مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعیجعفر مروارید۲۰۱۹-۹
مکان و خلأ در فلسفة سینویعلی حقی۲۰۱۹-۹
واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیهامیر راستین طرقی,علیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۹-۹
ویژگی تعریف و مؤلفه‎های آن از دیدگاه سقراط و ارسطومحمدکاظم علمی سولا۲۰۱۹-۹
بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباب لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفیمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند,سیدمرتضی حسینی۲۰۱۹-۱۱
بررسی رابطۀ اختیار و تقدیر در هستی از منظر علامه طباطبائیحوران اکبرزاده۲۰۱۹-۱۲
بررسی و تحلیل کلامی- فلسفی بازسازی بدن آدمی در آخرت ( با التفات به مسئلة عَجبُ الذّنب )حوران اکبرزاده۲۰۱۹-۱۲
تحلیل استعاری وجود شناسی صدرایی: استعاره جهتی داخل – خارجوحید خادم زاده۲۰۱۹-۱۲
رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفسسیدمرتضی حسینی,علیرضا کهنسال۲۰۱۹-۱۲
تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آنمحمدکاظم علمی سولا,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۰-۲
بررسی تطبیقی پیىود فضیلت، معرفت و خیر در اندیشۀ افلاطون و ملاصدراجهانگیر مسعودی۲۰۲۰-۳
بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه ی اتحاد آنهاعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۰-۳
پیشینه نظریه حشر صدرالمتالهین در عرفان ابن عربیسیدمرتضی حسینی,علیرضا کهنسال۲۰۲۰-۳
تبیین رابطه مزاج واخلاق، کارکرد اخلاقی عقل در فلسفه ملاصدراسیدمرتضی حسینی,جعفر مروارید۲۰۲۰-۳
تحلیل فلسفی چگونگی دستیابی افراد عادی به مقام عصمت براساس مبانی حکمت متعالیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۰-۳
فاعل و منشأ سحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدراجهانگیر مسعودی,عباس جوارشکیان۲۰۲۰-۳
نقد موضوع فلسفه از دیدگاه ابن سینا و اندیشه ویتگنشتاین متقدم و متأخرمحمدکاظم علمی سولا۲۰۲۰-۳
نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ بدن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان گذار علوم شناختیمحمدکاظم علمی سولا,علیرضا کهنسال۲۰۲۰-۳
بررسی انتقادی دلیل «رفعت مقام» ابن تیمیه درباره عصمت پیامبرانعلیرضا کهنسال,محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۰-۴
پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سیناسیدمرتضی حسینی,علی حقی۲۰۲۰-۵
بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)سیدمرتضی حسینی۲۰۲۰-۶
اثرگذاری و ارتباط کُنشهای ناشایست انسانی با رخدادهای جهان مادی از منظر علامه طباطبایی و شهید صدرسیدمرتضی حسینی۲۰۲۰-۸
بازخوانی جوهر و عرض از منظر ملاصدرا در تفسیر ایات اسماء و صفاتسیدمرتضی حسینی,عباس جوارشکیان۲۰۲۰-۹
تاملی بر پاسخ های خواجه نصیرالدین طوسی به ایرادات فیلسوفان بر آموزه دینی قدرت خداونداعظم ایرجی نیا۲۰۲۰-۹
روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطباییسیدمرتضی حسینی,محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۰-۹
فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدراامیر راستین طرقی,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۰-۹
نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدراعباس جوارشکیان,علی حقی,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۰-۹
وجه هرمنوتیک زبان در اندیشه هایدگر و امکان گذار از طرح سوبژکتویستی شناختجهانگیر مسعودی۲۰۲۰-۹
«هدفِ بهینه برای علم» در فلسفۀ علم جان واتکینزعلی حقی۲۰۲۰-۱۲
بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدراییسیدمرتضی حسینی۲۰۲۰-۱۲
مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزیعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۰-۱۲
مطالعه تطبیقی آرای فخر رازی و ملاصدرا درباره عالمان به تاویل متشابهاتجهانگیر مسعودی,جعفر مروارید۲۰۲۰-۱۲
معنا، گستره و ابعاد معرفت شناسی حکمت خالده در پرتو سنت گراییجعفر مروارید۲۰۲۰-۱۲
نقش فطرت در چهارچوب اخلاقی ملاصدرا بر اساس نظام وجودشناختی حکمت متعالیهجهانگیر مسعودی,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۰-۱۲
اهداف فهم از نظر پل ریکور و امکان سنجی طرح آن ها در متون دینیمحمدکاظم علمی سولا۲۰۲۱-۱
بازخوانی تحلیلی اثبات ذات و صفات ذاتی خدا با تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیّنمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۱-۲
عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدراییعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۱-۲
نقد دیدگاه ملاصدرا در مورد «بهره‌مندی جمادات از حیات و علم» از منظر قرآن کریمجهانگیر مسعودی۲۰۲۱-۲
بررسی اختیار انسان از دیدگاه بنیانگذار حکمت متعالیه ملاصدرا و بنیانگذار علوم شناختی مایکل گازانیکامحمدکاظم علمی سولا,علیرضا کهنسال۲۰۲۱-۳
تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیهعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۱-۳
عینیت و بینونت وحدت و کثرت در نظام توحیدی ملاصدرا با ابتناء بر قاعدۀ بسیط‌الحقیقهسیدمرتضی حسینی,علیرضا کهنسال۲۰۲۱-۳
گفتگوی توافقی عقل و دین در سه مساله حقیقت علم، حقیقت علیّت و حرکت جوهری از دیدگاه ملاصدراجهانگیر مسعودی۲۰۲۱-۳
مبانی، اهداف و اصول تربی تدینی دان شآموزان مبتنی بر پذیرش دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال در حکمت متعالیهجهانگیر مسعودی۲۰۲۱-۳
وام‌داری عرفان اسلامی از تشیع یا بالعکس؟جهانگیر مسعودی۲۰۲۱-۳
تحلیل آماری از استعاره های مفهومی علیت در بخش الهیات کتاب الشفاء ابن سیناوحید خادم زاده۲۰۲۱-۴
تحلیل انتقادی نتایج فلسفی آزمایش های مغز دوپاره در چارچوب نظام فلسفی ابن سینا و ملاصدراوحید خادم زاده,محمد فروغی۲۰۲۱-۴
سازگاری نظریه فضیلت گرایی با اخلاق دینیجعفر مروارید۲۰۲۱-۴
بازخوانی دیدگاه محسن کدیور درباره «حدود حجاب» با تأکید بر آیات حجابمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۱-۵
بررسی تحلیلی- تطبیقی نسبت عقل و دین از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی و برتراند راسل با نگاهی نقّادانه به آرای راسلمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۱-۵
شرح المنهج العقلانی للإمام علی (ع) فی إثبات الصفات الإلهیة فی الخطبة الأولى من نهج البلاغةمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۱-۶
مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره)سیدمرتضی حسینی۲۰۲۱-۶
مبانی وحدت وجود در اندیشه هراکلیتوس و ملاصدرامحمدکاظم علمی سولا۲۰۲۱-۶
بازخوانی تحلیلی براهین فلسفی توحید ربوبی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۱-۷
دریافت گفتمان فوکو در دوره اصلاحات با تکیه‌ بر نقش ترجمه و مترجمانجهانگیر مسعودی۲۰۲۱-۷
بازخوانی انتقادی دلایل سلفیه در نکوهش علم کلام با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۱-۸
بدن، مراتب و ویژگی های آن از دیدگاه حکمت متعالیهعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۱-۹
بررسی استناد صدرالمتالهین به غزالی در مسالۀ توحید حقیقیحوران اکبرزاده۲۰۲۱-۹
بررسی رابطه «ایمان» و «عمل صالح» با محوریت آیات قرآنسیدمرتضی حسینی,جعفر مروارید۲۰۲۱-۹
بررسی مفهوم و مصادیق حیات در قرآن و حکمت متعالیهعلی حقی,علیرضا کهنسال۲۰۲۱-۹
پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرلعلی حقی,علی حقی۲۰۲۱-۹
تحلیل کلامی-تاریخی گفتمان شهادت و حکومت درنهضت امام حسین(ع)جعفر مروارید۲۰۲۱-۹
مبنای کلامی قلمرو دین و تاثیر آن بر سبک زندگی سیاسی از دیدگاه امام خمینیسیدمرتضی حسینی۲۰۲۱-۹
نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفسعباس جوارشکیان,علیرضا کهنسال۲۰۲۱-۹
نقد نظریه تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت الله جوادی آملیعباس جوارشکیان۲۰۲۱-۹
نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدراعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۱-۹
نیک و بدانگاری انسان و آثار تربیتی آن از دیدگاه ماکیاولی و قرآن کریمجهانگیر مسعودی,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۱-۹
واکاوی نظری مرتبه ادراکی تخیل و مفاهیم بنیادین مرتبط به آن از دیدگاه ملاصدرا با چشم انداز روان شناسی شناختیمحمدکاظم علمی سولا,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۱-۹
جستجویی تطبیقی در باب توصیه به خو شبین بودن در دو رهیافت اخلاقی - دینی و علمی - تجربیعلی جهان۲۰۲۱-۱۰
بررسی واز یا عدم واز استکمال پیامبرسیدمرتضی حسینی,محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۱-۱۱
بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیر و سلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنویمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۱-۱۲
تحلیل آماری از استعاره‌های علیت در کتاب الشواهد الربوبیة ملاصدراوحید خادم زاده۲۰۲۱-۱۲
چالشهای هدف بهینه برای علم جان ویلیام نویل واتکینزعلی حقی۲۰۲۱-۱۲
بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفیسیدمرتضی حسینی,محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۱
تبیین رویکرد روایی در رهبری آموزشی با تأکید بر آرای ریکور درباره روایت و زمانجهانگیر مسعودی۲۰۲۲-۱
خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانیجهانگیر مسعودی,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۱
ادراک زمان با توجه به نفس‌شناسی صدراییعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۲
استعاره های هتی محیط andndash; محاط در نظام فلسفی ملاصدراوحید خادم زاده۲۰۲۲-۲
تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتالهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادیجهانگیر مسعودی۲۰۲۲-۲
از سوبژکتویسم کانت تا پرسپکتویسم نیچهجهانگیر مسعودی۲۰۲۲-۳
بررسی تحلیلی چگونگی وقوع مرگ در مجردات با تکیه بر آیات، روایات و مبانی حکمت متعالیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۳
تبیین ساختار جنود عقل و جهل بر پایه سه مؤلفة فکر، حال و عمل؛ با تأکید بر شرح اصول کافی ملاصدراعباس جوارشکیان,جهانگیر مسعودی۲۰۲۲-۳
نقد اشکالات فخررازی به ابن‌سینا دربارة حقیقت علموحید خادم زاده۲۰۲۲-۳
نقش عقل در برانگیختن رفتارهای اخلاقی از منظر علامه طباطباییمحمدکاظم علمی سولا,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۳
واکاوی تأثیر ابداع « واژه سازی» و «نهاد سازی» در سبک زندگی سیاسیسیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۳
استخرا مفاهیم پایه روان‌شناسی شناختی زبان، مکانیزم و مهارت‌های اولیه آن از فلسفه ملاصدرامحمدکاظم علمی سولا,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۴
بازتعریف ماهیت و نقش مبانی دینی در دانش مطالعات برنامه درسی: پیامد نگاهی نو به مناسبات میان دین و فلسفهعباس جوارشکیان۲۰۲۲-۴
تبیین فرامقولی بودن علم حصولی در حکمت متعالیهعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۴
تحلیل مفهوم‌شناختی و وجودشناختی «نیت» بر اساس آموزه‌های دینی و مبانی حکمت متعالیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۴
تحلیلی انتقادی از دیدگاه ابن تیمیه در منزلت علمی‌‌امام رضا (ع)محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۴
واکاوی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینیسیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۴
قیامت عقلی از دیدگاه حکمت متعالیهعباس جوارشکیان,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۵
نتیه گرایی در اخلاق اسلامی از دریچه واقع گراییجهانگیر مسعودی,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۵
استعارۀ مفهومی «دانستن به مثابه ی دیدن» در نظام فلسفی ملاصدراوحید خادم زاده۲۰۲۲-۶
بررسی و نقد نظریه شهادت قولی بدن مادی در قیامت و دلالت آن بر شعور جمادات از منظر حکمت متعالیهجهانگیر مسعودی۲۰۲۲-۶
تحلیل چگونگی ارتباط نفس و بدن بر اساس نظریه ی «انکشاف» در حکمت صدراییسیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۶
تحلیل معناشناختی و وجودشناختی کاربردهای قرآنی وحی با تأکید بر مبانی حکمت متعالیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۶
بررسی راهبرد معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی در الهیات تطبیقیجهانگیر مسعودی۲۰۲۲-۷
تبیین پیوستار وجودی و این‌همانی شخصی بر مبنای اشتداد وجودی بدنامیر راستین طرقی۲۰۲۲-۷
تحلیل و نقادی رویکردهای متفاوت به مسئله آگاهی در سنت دکارتی- اروپایی و پدیدارشناسی.محمدکاظم علمی سولا۲۰۲۲-۷
مبانی و شواهد نظریه انکشاف نفس در حکمت صدراییامیر راستین طرقی۲۰۲۲-۷
بازخوانی تحلیلی انتقادی نظریه مباینت وجودی تشکیک در مراتب با تشکیک در مظاهر) با تاکید بر اصل نامتناهی بودن حقیقت وجود)علیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۸
بررسی تطبیقی تحلیلی نظریه تجسم اعمال باتکیه‌بر دیدگاه سید حیدر آملی و ملا هادی سبزواریمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۸
بررسی تطبیقی دیدگاه و رویکرد «نظریه سعادت» دو فیلسوف مشاء(ابن‌سینا و توماس آکوئیناس) با ارسطوجهانگیر مسعودی۲۰۲۲-۸
استعاره های مفهومی مبتنی بر هت دوری andndash; نزدیکی در فلسفه ملاصدراوحید خادم زاده۲۰۲۲-۹
باز خوانی تحلیلی نقدها و توجیهات وارد شده بر دیدگاه علامه طباطبایی درباره کابرد برهان لمی در فلسفهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۹
بررسی انتقادی دیدگاه نواندیشان معاصر درباره عصمت امام با تاکید بر نظر اصحاب ائمهع).محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۹
تاثیر پراگماتیسم بر مطالعات تفسیری معاصرجهانگیر مسعودی۲۰۲۲-۹
تبیین دیدگاه فلسفه سیاسی صدرایی در باب جایگاه مردم در حکومتسیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۹
تبیین کل ‌الکمال بودن حقیقت وود و مظاهر آن با نگاهی به چالش‌ها و رهیافت‌هاعلیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۹
تحلیلی انتقادی از دیدگاه ابن تیمیه در منزلت معنوی امام رضا عمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۹
تحلیلی بر دیالوگ اندیشه هایدگر و الهیات مسیحیجهانگیر مسعودی,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۹
چگونگی سنت «تزیین» درباره اهل باطل و پاسخ به شبهات آن با تأکید بر مدل فرایندیمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۹
دلالت‌های روان‌شناختی حکمت متعالیه ملاصدراعباس جوارشکیان۲۰۲۲-۹
راهکارهای اجتماعی در جهت مقابله با «احساس تنهایی» براساس آموزه‌های قرآن، حدیث و روان‌شناسیمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۹
روش شناسی ملاصدرا؛ عینیت با دیدگاه های عرفانیسیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۹
منطق فازی و اعتباریات عملی در قضایای اخلاقیسیدمرتضی حسینی,علیرضا کهنسال۲۰۲۲-۹
بازخوانی دیدگاه آقای کدیور درخصوص «مجازات مرتد و ساب النبی»محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۱۰
واکاوی توصیفی ـ تطبیقی رهیافت‌های پیشگیری و مقابله با «احساس تنهایی» بر اساس آموزه‌های دینی و روان‌شناسیمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۲-۱۰
اثبات تغیر در عوالم فوق طبیعت بر اساس دو مبنای مختلفسیدمرتضی حسینی,عباس جوارشکیان۲۰۲۲-۱۱
سلامتی، بیماری و درمان در مکتب فکری ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۱۱
واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۱۱
تبیین معناشناختی و هستی شناختیِ تنهاییِ وجودی و ارائۀ رهیافت های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدراجهانگیر مسعودی,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۲-۱۲
پیشینه وودی نفس از نگاه ابن سینامحمدکاظم علمی سولا,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۳-۱
اثبات جنسیت پذیری نفس براساس مبانی حکمت صدرایی و آیات و روایاتمحمدکاظم علمی سولا,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۳-۲
ماهیت شناسی اطلاق در مفهوم ولایت مطلقه فقیهجهانگیر مسعودی,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۳-۲
کنش دوسویۀ دین و خرد براساس سلسله مراتب ظهور در عوالم هستی در زردشتی متأخرمحمدکاظم علمی سولا۲۰۲۳-۳
نتیجه گرایی در اخلاق اسلامی از منظر تعالیم اسلامیجهانگیر مسعودی۲۰۲۳-۳
نحوه تشکل قاعده بسیط الحقیقه مبتنی بر دور هرمنوتیکی میان قرآن و اصول فلسفی ملاصدرامحمدکاظم علمی سولا,علیرضا کهنسال۲۰۲۳-۳
امکان‌سنی تأسیس فلسفه وحیانی بر اساس مبانی حکمت متعالیهامیر راستین طرقی۲۰۲۳-۴
سه ضرورت جدا‌ناپذیر در فلسفۀ شهاب‌الدین سهروردی و لیندا زگزبسکیمحمدکاظم علمی سولا۲۰۲۳-۴
استعاره های مفهومی مبتنی بر جهت کنه – وجه در فلسفه ملاصدراوحید خادم زاده۲۰۲۳-۵
ایگاه علم حضوری در رابطه دانش و عمل اخلاقی از دیدگاه صدرالمتالهینجهانگیر مسعودی۲۰۲۳-۵
بررسی انتقادی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون عبارت «ما تقدَّم من ذنبک و ما تأخَّر»محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۳-۵
تحلیل انتقادی قرآنی از معاد جسمانی عنصری در نگره تفکیکسیدمرتضی حسینی۲۰۲۳-۵
ضوابط فهم از نظر پل ریکور و امکان‌سنجی طرح آن‌ها در متون دینیمحمدکاظم علمی سولا۲۰۲۳-۵
تحلیل عناصر دینی نظریۀ سعادت و تبیین نقش آن‏ها ازنظر ابن ‏سینا و توماس آکوئیناسجهانگیر مسعودی۲۰۲۳-۶
شجره نامه اخلاق زیست محیطیعلی جهان۲۰۲۳-۶
ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه»محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۳-۸
بازخوانی انتقادی انگارۀ آزادی‌خواهی فمینیستی در جوامع اسلامی با تأکید بر دیدگاه‌ برخی از اندیشمندان مسلمانمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۳-۸
تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موودمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۳-۸
الهیات تطبیقی و الهیات ادیان، دو الهیات رقیب یا مکمل؟جهانگیر مسعودی۲۰۲۳-۹
تحلیل روش‌ها و رویکردها در الهیات تطبیقی جدیدجهانگیر مسعودی۲۰۲۳-۹
تحلیلی نوین از موقف صراط بر اساس تلقی عرفانی از حکمت متعالیهسیدمرتضی حسینی,سیدمرتضی حسینی,عباس جوارشکیان,عباس جوارشکیان۲۰۲۳-۹
تعریف علم حضوری در تفاسیر المیزان، الصافی و فلسفه ملاصدراعلیرضا کهنسال,سیدمرتضی حسینی۲۰۲۳-۹
واکاوی مبانی حکمت صدرایی در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره)سیدمرتضی حسینی۲۰۲۳-۹
تبیین مسئله فلسفی دعای مستجاب بر اساس مدل استجابت انکشافیامیر راستین طرقی۲۰۲۳-۱۰
نظریۀ استفان دیویس در تبیین مسئلۀ اینهمانی شخصی بر اساس ارادۀ الهی و تحلیل انتقادی آنامیر راستین طرقی۲۰۲۳-۱۰
ارزیابی تحلیلی نقدهای فلسفی وارد شده بر قاعده الواحد با تاکید بر مبانی حکمت متعالیهمحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۳-۱۱
مبانی دینی برنامه درسی بنیادی برای نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی: نگاهی نوعباس جوارشکیان۲۰۲۳-۱۱
تحلیل هستی‌شناسی متاورس و نحوه ادراک در آن بر اساس دیدگاه ملاصدرامحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۳-۱۲
مطالعۀ پایه ها و شناسایی نشانه های حکمرانی اخلاقی در علم مدنی و رویکرد اجتماعی_ فرهنگی فارابیرسول حسین پور,جهانگیر مسعودی۲۰۲۳-۱۲
نسبت توحید با معاد از دیدگاه ملاصدراسیدمرتضی حسینی۲۰۲۳-۱۲
واکاوی نظریه صدرایی به نفی ظهور غیرخداوند در ادعیه ماثوره و اسانید رواییسیدمرتضی حسینی,عباس جوارشکیان۲۰۲۴-۱
بازخوانی تحلیلی دیدگاه زیدیه درباره دلالت‌های حدیث معرفت اماممحمدعلی وطن دوست حقیقی مرند۲۰۲۴-۴

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري