عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
عشق و رابطه آن با جهان هستی از دیدگاه ابن سینا، سهروردی و ملاصدراوحید فتاحیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۸۹/۱۰/۲۱
حدود و مراتب شناخت عقلی از خداوند از منظر عقل و نقلحوراء دریکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۸۹/۱۱/۰۶
بررسی فاعلیت واجب تعالی در فلسفه مشا، حکمت اشراق و حکمت متعالیهفاطمه علی دوستکارشناسی ارشدحسینی۱۳۸۹/۱۱/۱۰
بررسی جایگاه منفعت در مکتب سودگرایی و آموزه های اخلاقی اسلام (با تاکید بر آرای جان استوارت میل و علامه طباطباییزهره مهشادکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۰۱/۲۰
الهیات بالمعنی الاخص در کتاب توحید صدوق(اثبات خدا و توحید)زهرا فقیهکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۰/۰۳/۳۱
نقد و بررسی دلائل مشروعیت حکومت از نظر اهل سنتکاظم زاهدیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۰/۰۵/۲۹
بررسی و نقد مبانی سکولاریسم در رابطه با اسلاممحبوبه گرمرودی ثابتکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۰/۰۶/۱۹
بررسی پدیدارشناختی اصالت حس در عرفان ابن عربیمهدی صدفیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۰۶/۲۳
بررسی آثار مترتب بر تجرد نفقس و نقد دیدگاه منکرانرسول حسین پورکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
بررسی تطبیقی شک در آثار استاد مطهری و لیوتارحمزه عقدکیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۰/۰۶/۳۰
فارسی: بررسی تطبیقی نفس وعقل از دیدگاه کانت و ملاصدراطوبی لعل صاحبیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۰/۰۶/۳۰
شرح و بررسی اسما و صفات خداوند در صحیفه سجادیهفاطمه علمی رادکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی زبان دین از دیدگاه سهروردی و ویتگنشتاینفاطمه محمودزادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۰۸/۰۳
جایگاه عقل در تحقق معرفت دینی از منظر میرزا مهدی اصفهانیمحمد خزاعیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۱۰/۲۱
جایگاه نظریه قرارداد اجتماعی در نظام سیاسی توماس هابزناصر حسینیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۰/۱۰/۲۱
تصحیح، تعلیق و تحقیق نسخه خطی (سواد العین فی حکمه العین) اثر شمس الدین محمد خفری (957 هجری قمری)علی فتحی تلگردکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۰/۱۱/۰۳
بررسی الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و افلوطینفاطمه استثناییکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۱۱/۱۰
جایگاه عقل در دینتکتم مشهدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۱۱/۱۰
معاد جسمانی از دیدگاه متکلمان (شیعه، اشاعره، معتزله)مریم عرفانیان گلپرورکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۰/۱۱/۱۱
اومانیسم و اسلامسمیه محمدی سرخ بوزیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۱۱/۱۲
بررسی و نقد اومانیزم در اندیشه نیچهحسین شوروزیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۰/۱۱/۱۲
تبیین معاد و ضرورت آن و بررسی شبهات از دیدگاه متکلمین مسلمانزینب آزادمقدمکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۱۱/۱۲
نقد و بررسی تناسخ از منظر عقل و نقلغلامرضا کریمیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۰/۱۱/۱۲
بررسی و نقد تکفیر غزالی بر فیلسوفان مسلمانکبرا میرزازادهکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۰/۱۱/۳۰
رابطه علم با وجودمحمد فروغیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۱۲/۱۰
تلازم توحید ولایت در قرآن وسنتعظیمه پورافغانی خبیصیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۰۳/۲۸
بررسی پرسش های ملاشمسای گیلانی و پاسخ های ملاصدرای شیرازیمرتضی مهدویان دلاوریکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۰۴/۲۸
بررسی تطبیقی خیر، علم و زیبایی از دیدگاه افلاطون و ملاصدرازهرا محمّدی محمّدیهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۱/۰۶/۰۱
بررسی تطبیقی عشق از دیدگاه مولوی و عرفان های نوظهور(راجنیش)جواد سعیدیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۱/۰۶/۰۵
بررسی اصل سنخیت علت و معلول از دیدگاه مشاء اشراق و حکمت متعالیهجواد کوشککیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۰۶/۱۴
بررسی تطبیقی فضیلت، سعادت و کمال از دیدگاه کانت و فارابیمهین فرخ زادگان صفی آبادکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۱/۰۶/۲۰
بررسی رابطه عقل و دین از دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطباییحسن عفتی نصرآبادیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۰۶/۲۰
حدیث منزلت در اثبات ولایت حضرت علی عحمیده صفرزادهکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۰۶/۲۱
مقایسه نفس و روان از دیدگاه دکارت و فرویدفاطمه ضرغامیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۱/۰۶/۲۱
بررسی براهین وجود خدا در قرآنفاطمه معین الدینیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۰۶/۲۹
دیدگاه هایدگر در باب معرفت : انقلاب کوپرنیکی دومفریده سعیدیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۱/۰۶/۲۹
هویت فلسفه اسلامی و غایت آنطاهره موسوی خطاطکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۰۷/۱۵
ماهیت جوهر جسمانی و جوهر نفسانی در اندیشه دکارتملیحه زختارهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۱/۱۰/۱۶
تحدی و رابطه آن با جاودانگی قرآنراضیه تقی زادهکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۱۰/۲۰
ذهنیت از نگاه کرکگور و جلال الدین رومی (مولانا)اویس استادی فتح ابادیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۱/۱۰/۲۰
بررس یتطبیقی موضوع، مسائل، غایت، روش فلسفی از دیدگاه ابن سینا و ویتگنشتاین متقدم و متاخرفاطمه بیغمکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۱/۱۱/۰۱
اتمیسم منطقی ویتگنشتاین و راسلمسلم قربانی دیزاوندکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
پیدایش و گسترش کلام شیعه در روایات ائمه اطهار(ع) تا امام کاظم(ع)اکرم کارگرکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۱۱/۰۹
بررسی فلسفی و کلامی آیات و روایات درباره رزقمعصومه بیاتکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی، تبیین و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولزسیدسلمان علوی گنابادیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
رویکرد تطبیقی به اخلاق در کرکگور و ویتگنشتاینمحمدرضا جمیلیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
وجود ذهنی از دیدگاه فلاسفه و متکلمینفرشته فاضلیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۱/۱۱/۱۱
هدایت و ضلالت از منظر حکمت متعالیه و کلام امامیه و تطبیق آن با آیات و روایاتسیده نفیسه حسینیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۱۲/۲۶
اعتبار و جایگاه سنت در معارف دینیسیده عارفه وارسته حسینی نژادکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۰۱/۲۶
برهان بر وجوب نصب الهی امام بر اساس حفظ و نقل شریعتنفیسه تحریرچیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۰۵/۰۶
تبیین فلسفی رزق و رابطه آن با وصول انسان به سعادت حقیقیمحمّد قمیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ملاک حقانیت اسلام (با تاکید بر جنبه عقلی)اعظم میریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۵/۲۶
اراده انسان از منظر علامه طباطبایی و کرکه گورطیبه شاه وردیانکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۲/۰۶/۰۶
بررسی تطبیقی داده های فراروانی در حوزه عرفان و علمفاطمه فرضعلیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۲/۰۶/۲۳
بررسی دیدگاه متفکران مسلمان در باب سازگاری نظریه ی تکامل با متون دینی.زهره سلحشورسفیدسنگیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۲۳
بررسی مفهوم آزادی در فلسفه عملی کانتزهرا زهانی زهانکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۲/۰۶/۲۳
حسن و زیبایی در حکمت و عرفان اسلامی از منظر هستی شناسی و معرفت شناسیآرزو سلیمانیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۲/۰۶/۲۷
فرشتگان در اسلام و مقایسه آنها با مجردات در فلسفه اسلامیامیر راستین طرقیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۰۶/۳۰
فلسفه خوف و رجاء در عقل و نقلمرضیه کمالیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
قضا و قدر و تاثیر دعا بر قضا و قدر از دیدگاه ملا صدرا و علامه طباطبایینجمه علی پورمجلسیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تاثیر اندیشه های عرفانی در مبحث علیت حکمت متعالیهراهله سادات موسویکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۲/۰۶/۳۱
فلسفه مراقبه در عرفان اسلامی و مقایسه آن با فلسفه یوگا و مدیتیشن در سنت عرفانی هندحجت مدرسیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ولی و ولایت در مثنویابراهیم سعدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
جاودانگی دین اسلاممهین عباس نژادکارشناسی ارشدحسینی شریف۱۳۹۲/۰۸/۰۸
بررسی عدل و رحمت الهی و برایندهای آنحکیمه پردلی اسفندقهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۹/۰۹
توکل در فلسفه، کلام، عرفان و روایاتفهیمه خادمی پورکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۰۹/۱۷
پیامدهای کلامی- اخلاقی تحولات ساختار ژنتیکرضا نیرومنددکتری(PhD)حسینی۱۳۹۲/۰۹/۲۱
بررسی زمان موهوم ازدیدگاه متکلمان و فلاسفه وتطبیق آن باقرآن وحدیثمعصومه السادات ساری عارفیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۱۰/۲۱
مسأله شر از دیدگاه صدرالمتألهین و آگوستینکوکب دارابیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۱۰/۲۱
اشکالات ودلائل حرکت جوهریعلی ابهریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۱۰/۲۲
ارتباط تجربه دینی و اثبات خدازینب ارمکانکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۱۰/۲۵
افضلیت امام علی (علیه السلام) و نتایج کلامی آنزهرا عطارزاده فدکیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۱۱/۰۸
تبیین منشاء لفظ و معنای وحی از نظر فلاسفه و متکلمینحسنیه داوری نسبکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۱۱/۰۸
هستی شناسی ومعرفت شناسی عصمت در قران وسنت وحکمت متعالیهعاطفه افخمی رشخواریکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی نظریه نجات از دیدگاه ملاصدراعلی زنگوئیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
لیبرال تئوکراسیمریم السادات خادمی کلابخشکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی عقلی توحید در کلام امام صادق علیه السلامسیده فهیمه امیدخداکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
تحلیل فلسفی مناظرات امام رضا علیه السلاممعصومه رودیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
بررسی و نقد غلو در روایاتفائزه زنده دل طرقیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نسبت میان عالم مثل و عالم طبیعت در نظر افلاطونزهرا شکریکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۲/۱۲/۱۲
فلسفه برای کودکانالهام نعمتیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۲/۱۲/۲۵
بررسی تطبیقی معنی زندگی از دیدگاه علامه طباطبائی و کرکگورمسلم نجفیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۳/۰۳/۲۸
رویکرد ویتگنشتاین متقدم و متاخر در باب معناسیدمهدی حسینی بایهکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۳/۰۳/۳۱
مسأله تحدید از نظر کانت، ویتگنشتاین و پوپرحجت ایمانی کیاکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۳/۰۵/۱۳
نوآوری های فلسفی ملّا علی مدرّس طهرانی در سه محور اصالت وجود، وجود رابط و معاد جسمانیزینب یوسفیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۳/۰۵/۲۸
نسبت فلسفه و معماری: تبیین ضرورت تامل فلسفی در معماریعلیرضا محسنیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۳/۰۶/۱۹
بررسی مساله رابطه نفس و بدن از دیگاه ملاصدرا و نظریه دوگانه انگاری خاصه ایافسانه اتفاقکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۳/۰۶/۲۴
ماهیت منطق نزد ویتگنشتاینفاطمه سادات حجازیانکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی اصناف انسانها از حیث جزا و پاداش در آخرت از منظر فلاسفه اسلامی و آیات و روایاتعفت السادات هاشمی طغرل الجردیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی عقل بشری در دیدگاه مولوی و ملاصدراراضیه رفیعی بلسبنهکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
علم از دیدگاه ملاصدرا و لایب نیتزحسین پارساکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی عوامل غیر اختیاری در تکون و فرجام انسان از حیث قرآن و حدیثاحسان رحیم پورکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی تطبیقی رابطه معرفت نفس و معرفت خدا از دیدگاه سقراط و سنجش آن با آیات و روایاتزهرا نراقی سالمکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شعر در نیچه و هایدگرمریم عاقلیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۳/۰۶/۳۱
صدورکثیرازواحدازدیدگاه ابن سینا،سهروردی وملاصدراعلی رستمیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نحوه ارتباط انسان با خداوند از منظر عرفان اسلامی و اخلاق اسلامیراضیه اسلامیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۰۶/۳۱
جریان مخالفت با فلسفه در نزد ابن عربی، ابن تیمیّه وامام محمد غزالیاسما رضایی زاده زنگی آبادیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۰۷/۱۴
عشق از دو منظر عرفان و فلسفهمحمد غبدیانکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۰۷/۱۴
نقش عقل و خیال در آفرینش هنری از منظر حکمای اسلامیالهه فرهمندرادکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۰۷/۳۰
کیفیت ارتباط نفس با مبادی عالیه هستی و نحوه ی حصول صور عقلی از نظر ملاصدرازهرا حاجی نیاءکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۰۹/۲۴
نقد و بررسی آراء فخررازی و علامه طباطبایی در خصوص آیات مربوط به اهل بیت (ع) در تفاسیر کبیر و المیزانمرضیه داستانیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۰۹/۲۵
پژوهشی تطبیقی درباره دیدگاه های نواندیشان معاصر پیرامون وحی و تجربه نبوی(سروش و نصر حامد ابوزید)فائزه طلوع برکاتی درجزکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۳/۱۰/۱۳
ویژگیهای دین شناسی سید حسین نصرندا مقصودی مودکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۳/۱۰/۲۰
نسبت عقل و عاطفه در فلسفه اسپینوزاالهام همتیان بروجنیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۳/۱۰/۲۸
بررسی تطبیقی نظریه تکثر گرایی دکتر سروش و وحدت متعالی ادیان دکتر نصرهانیه السادات سیدیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۳/۱۰/۲۹
بررسی تطبیقی جایگاه عقل فعال در نظام فلسفی ارسطو( با تکیه بر تفسیر اسکندر افرودیسی) و ابن سینامحمدرضا توکلی بنیزیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی فهم در گادامر و هایدگرسیده محبوبه راهنمای رادکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تبیین فلسفی و کلامی حق و حقانیت در قرانعفت تواناکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی ونقد ادله اهل سنت در مشروعیت عملکرد خلفامنصوره صفریکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۳/۱۱/۰۹
معرفت شناسی ملاصدرا با توجه به دیدگاه وی در باب عقل فعال و عقول عرضیهزهرا نیک نظامکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۳/۱۲/۱۹
فدک و رویکرد کلامی به آنسیده راحله نبویکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
مبانی فلسفی، عرفانی و روایی صادر اولحمید قلی زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۳/۰۵
ماهیت لذت و الم از دیدگاه فلاسفه و متکلمانفاطمه عابدی درچهکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۴/۰۳/۰۹
نقش عقل در تربیت اخلاقی و تعالی معنوی انسان از منظر قران و روایاتزهرا شهدادیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
حقیقت عبودیت، مبانی نظری عبودیت و لوازم عملی آنملیحه مشرفیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۴/۰۴/۱۶
مرگ اندیشی در اندیشه فیلسوفان اگزیستانسیالیست (هایدگر و سارتر) و بازنمایی آن در سینمای معاصرمحترم السادات حسینی اولکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۴/۰۴/۱۶
بررسی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره مراتب علم فعلی خداوندمحمد علی وطن دوست حقیقی مرنددکتری(PhD)حسینی۱۳۹۴/۰۴/۲۵
مرجعیت علمی امیرالمومنین (ع) برای مسلمانانسیده محدثه ایازیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
انواع ترکیب در فلسفه اسلامیسمیه درویشیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
رابطه ی عقل و دین از دیدگاه زکریای رازیعبدالله باکفایت تیزآبیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
عقلگرایی و استعلا در فلسفه مایمونشهاب شاکریکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۰۶/۳۱
اخلاق سکولار ،اخلاق دینی در میان متفکران مسلمانمحبوبه مقنیانکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۴/۰۷/۲۱
بررسی مقوله ی تغییر در نظر ملاصدرا و هراکلیتوسمحمدصادق مصحفیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۰۹/۰۹
جزء لایتجزی و احکام و آثار آننرگس کاظمی نیاکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
وحدت وجود در اندیشه ملاصدرا و فلاسفه یونان(پیش ازسقراط)محمود رحمانی قصونیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۱۰/۲۰
شرح وبررسی مناظره امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی از دیدگاه فلسفینفیسه ملکیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
شئ فی نفسه در فلسفه ی کانت و پیامدهای آن در ایده الیسم آلمانیاحمد صاحبی کلاتکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
ارتباط عرفان با شریعتاکرم قربانی رضوانکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۴/۱۱/۰۷
سوال در برزخ و قیامتبی بی زهرا سیدالحسینی طبسیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۴/۱۱/۰۹
بررسی دیدگاه فلاسفه و متکلمان اسلامی و آیات و روایات در باب ضرورت دینسُمیه همراهی کوران ترکیهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۱۱/۱۱
تسبیح موجودات از منظر قرآن و روایات و حکمت متعالیهسمانه حمامیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۱۱/۱۲
تبین و مطالعه انتقادی فرضیه زبان فکر فودورمرتضی سالاریکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۴/۱۱/۱۳
رابطه نفس و بدن ازدیدگاه دوگانه انگارانه ابن سینا و دکارت و بررسی آراء تفسیری علامه طباطباییسپیده سمیعی فردکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۱۱/۱۷
مقایسه اراء ابن سیناوملاصدرا درباب شرایط عالم ومعلومسیدمحسن حسینیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۴/۱۱/۱۷
بررسی و تحلیل شواهد توحیدی دعای ابو حمزه ثمالی و زیارت جامعه کبیرهآزاده حاتمی یزدکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۱۲/۰۹
نقش تکوینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر اساس عقل و نقلنازلی چاوشیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۵/۰۲/۲۱
پیشینه معاد صدرایی در عرفان ابن عربیمهدیه نزاکتی علی اصغریدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۵/۰۳/۰۵
مؤلفه های اندیشه غالیان در مسئله امامت و مقایسه آنها با دیدگاههای نخستین متکلمان امامیه (شیخ صدوق و شیخ مفید رحمهما الله)هادی رستگارمقدم گوهریکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۵/۰۳/۱۱
ارزیابی برهان حدوث در اثبات وجود خدامهدی مهری سلامیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۵/۰۴/۲۲
جبر و اختیار از منظر باور به عالم ذریعقوب مختاریکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۵/۰۴/۲۳
تبیین چگونگی به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان و تکامل نفوس انسانی پس از مرگنجمه السادات توکّلیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۵/۰۵/۰۳
تئوری معنا در فلسفه گرایسحسن ملوندیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۵/۰۶/۱۶
رابطه علم امام با دیگر شئون امامت (عصمت، ولایت تکوینی، تفسیر شریعت)ریحانه ذوالفقاری منظریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی مبانی و لوازم عدم تناهی واجب تعالیحجت اسعدیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تطهیرخیال در عرفان و حکمت عملیسیدبهروز طیبانکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۵/۰۶/۲۱
تعالی نفس از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی(ره)فاطمه سادات نوبختکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۵/۰۶/۲۷
رابطه علم و عمل در المیزانمرضیه حیدریکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
روش شناسی کلامی مرحوم شیخ صدوق (ره)مریم زارعیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی حدیث: من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیةفایزه حسن زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی راه های رسیدن به کمال در حکمت متعالیه و سخنان امیرالمومنین (علیه السلام)الیسا مهدی زاده لطف آبادیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تبیین فلسفی، کلامی، عرفانی حدیث شریف « نحن والله اسماء الحسنی000»زهرا جوارشکیانکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مبانی و چالش های فلسفی هرمنوتیک دیلتای با گادامر در سه محور عینیت، روش و تاریخیوسف علی منزوی کوشک آبادکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی و نقد تعریف و احکام آن در منطق و فلسفه اسلامیزهرا فراشیانیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر مودّت و محبّت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله در سیر تکاملی انسان از منظر عقل و نقلفاطمه سادات سادات فاطمیکارشناسی ارشدحسینی شریف۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تبیین نظریه انکشافی بودن علم در حکمت متعالیه و تنقیح لوازم و نتایج آنمنوچهر خادمیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سنخیّت میان خالق و مخلوق از دیدگاه قرآن کریم، روایات معصومین(ع) و فلسفه اسلامیاعظم عظیمیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۵/۰۶/۳۱
صورت و احکام آن در فلسفه اسلامیفیروزه ارفندکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
عقل در مولوی و پست مدرن(لیوتار)سیده بهشته رضوانی نژادکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی حقیقت نور در حکمت اشراق و ارتباط آن با وجود و ماهیت در حکمت متعالیهسید سجاد ساداتی زادهدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۵/۰۷/۲۹
ریشه یابی مبانی حکمت متعالیه در تفکر سینویمصطفی مؤمنیدکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۵/۰۸/۰۶
گناه از منظر حکمت ، قرآن و روایاتسیده آسیه آل رضاکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۵/۰۹/۳۰
تفرّد از دیدگاه هایدگر، سارتر و داستایوسکیعلی بیک محمدلوکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۵/۱۰/۰۱
خاستگاه و مبانی باور به مادة المواد و نقد و بررسی آنستار آذربوکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۵/۱۰/۰۴
هستی شناسی امر نو: جستاری در ضرورت، حدوث و رخداد نزد ارسطو، هگل، کریپکی و بدیومسعود غفاریکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۵/۱۰/۱۵
تاثیر اندیشه ی رویکرد امانیستی بر الهیات نو اندیشان مسلمان ( سروش وشبستری )حسین محمدیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تبیین صادر اول ازمنظر فلاسفه، عرفان اسلامی و روایاتحسین بلخاری قهیدکتری(PhD)حقی۱۳۹۵/۱۱/۲۳
عقل ،عدل و سود درسیره رضویسمانه رادمردکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۵/۱۱/۲۳
استدلال عمل‌گرایانه: مقایسه‌ی تطبیقی تقریر امام رضا (ع) و تقریر پاسکالجواد شمسی اترابادکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
عقل ودین از دیدگاه کانت ومقایسه ی آن با عقل ودین در فلسفه ی ابن رشدمحمد شفیعی دستگردکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی مدل های علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی و فرهنگستان علومالهام نور محمدیکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تبیین هویت و کمال انسان از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و تفاوت آن با پیشینیانمینا احمدیکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی پیش فرض های فلسفی الهیات تطبیقیمریم جوانکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۵/۱۱/۲۷
دین و گزاره های دینی از منظر ویتگنشتاین متاخرتکتم افخمیکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۵/۱۱/۲۷
فطرت از دیدگاه علامه طباطباییسیده آسیه هاشمیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۵/۱۱/۲۷
حسن و قبح عقلی و شرعی با تمرکز بر آراء آیت‌الله محمدرضا مظفرمحمدتقی حیدریکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
رابطه عقل و دین از دیدگاه محمد تقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروشمریم دارابیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
مثل افلاطونی در حکمت متعالیه و تطبیق آن با آیات و روایاتسمانه ظهوریان مفتخرکاظمیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
بررسی و نقد پیش فرضهای فلسفی و کلامی تئوری قبض و بسط شریعتزهرا رمضانیکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۵/۱۱/۳۰
جایگاه ابرمرد در اندیشه نیچهفرامرز دولت آبادیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۵/۱۱/۳۰
خردستیزی در پست مدرن (لیوتار و فوکو) و ریشه‌های آن در اندیشه نیچهحسینئ حیدری باب دهوئیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۵/۱۱/۳۰
دین و معنای زندگی از منظر مصطفی ملکیان و بررسی و نقد آنعلی رحیمی شاهرختکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
مقایسه ساز و کار پیدایش ادراک کلیات در فلسفه مشاء، اشراق ،حکمت متعالیهصفورا داوطلب مایانیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۵/۱۱/۳۰
معناشناسی شفاعت در قرآن با رسم میدان‌های معناشناختی آنمهدی حسن زادهدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نسبت میان عقل ودین به کمک مبانی هرمنوتیک فلسفیمحمدحسن نجف زاده تهرانیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۵/۱۲/۲۶
بررسی اضافه اشراقیه و پیامدهای آن بر اساس مبانی حکمت متعالیهمریم محبتیدکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۶/۰۱/۲۷
بررسی هویت مکان در فیزیک نظری و فلسفه اسلامیاحمد نصیری محلاتیدکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
جایگاه معرفت نفس در نظام معرفت دینی در حکمت متعالیه صدراییطاهره عضدی نیادکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۶/۰۴/۱۷
نقش فطرت در معرفت شناسی و لوازم آن در حکمت متعالیه ) خداشناسی و شناخت ارزشهای اخلاقی)علی جهاندکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۶/۰۴/۱۷
بررسی و نقد نظریه هاوکینگ درباره آغاز خلقت از دیدگاه فلسفه ریاضیرضا ضیاتوحیدیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۶/۰۵/۳۱
رویکرد زنانه به محیط زیستاناهیتا میرشکارطویلکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۶/۰۶/۱۵
بررسی دیدگاه های بدیل اصالت وجودوحید باقرپورکاشانیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۶/۰۶/۲۶
رابطه علم وایمان وعمل ازنظر شهیدمطهری،آیة الله جوادی آملی،آیة الله سبحانیپریسا کریمی حسین آبادکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی علم امام از دیدگاه علامه حلی (ره)، علامه مجلسی (ره)، علامه طباطبایی (ره)الهه ساقیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تحلیل و بررسی انتقادی مبحث سِحر، از منظر حکمت متعالیه، فلاسفۀ اسلامی و آموزه‌های دین اسلاممحمد سالاریدکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تأثیر نوآوری‌های منطقی بر تبیین‌های فلسفی در حکمت متعالیهسید مجید ظهیری ممقانیدکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
عدالت در اندیشه ی ابن سینا و جان رالزفردین جمشیدی مهردکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
انسان کامل از دید ملاصدرا و نسفیسیده سمیه حسینیدکتری(PhD)حقی۱۳۹۶/۰۷/۱۲
تجرد و عدم تجرد ازنظر فلاسفه اسلامی (ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا)فرزانه رنجبرزادهدکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۶/۰۷/۱۲
فرایند تکون و رشد «من» یا «شخصیت» در فلسفه­ی وجودی ملاصدرا و روان‎شناسی وجودی (رولو مِیRollo May)طوبی لعل صاحبیدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۶/۰۷/۱۳
بررسی مسأله رؤیا از دیدگاه ابن‌عربی و شنکره و تبیین لوازم هستی شناختی و معرفت شناختی آنزهرا اسکندریدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
بررسی وحدت وجود از نظر ملاصدرا و برخی از حکمای مکتب شیراز(جلال الدین دوانی و غیاث الدین منصور دشتکی)الهه زارعدکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۶/۱۱/۱۸
تحلیل و بررسی تئوری رؤیای رسولانه دکتر عبدالکریم سروشعبدالمالک حبشی بلوچکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
تطبیق نفس شناسی صدرالمتألهین از وجه فاعلیت شناسا با اگولوژی در پدیدار شناسی هوسرلسید محمد امین مداین شیشواندکتری(PhD)حقی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
امکان ماهوی در حکمت متعالیهسیده زهرا حسینیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
پیشینه اشراقی حکمت صدرایی در باب عوالم هستی (عالم مثال، عالم مثل، نفس) با تکیه بر آراء سهروردیمحبوبه وحدتی پوردکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تبیین نظریه «روش‌مندی فهم» و نقد دیدگاه «هرج و مرج گرایی معنایی»عاطفه بیک پورکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۶/۱۱/۲۸
رابطه نفس و بدن در فلسفه ی ارسطو و ابن سینامریم مویدکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی تفسیر ملاصدرا از آیات حشر بر اساس مبانی حکمت متعالیهعلی غفارپوردکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی دیدگاه اهل تفکیک در باب فاعلیت خداوندریحانه کوثریکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برون رفت های حکمت صدرایی از تنگناهای وجود شناختی حکمت سینویفیض الله عابدینی کردخیلیدکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تبیین علم امام از منظر روایات و حکمت متعالیهنفیسه تحریرچیدکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تطبیق نظام اخلاقی رواقیان و اپیکورانساجده ملازادهکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاثیر و تاثر فلسفه و اساطیر یونانحامد تشکرکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۶/۱۲/۲۲
سعادت از دیدگاه کرکگور نیچهعلیرضا اسدی ارزنهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۷/۰۴/۱۱
ارتداد صحابه از منظر اهل سنتزهرا راستگوکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
نقد مدرنیزم از دیدگاه نیچه و هایدگرسارا سرگزیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۷/۰۶/۱۴
خودشناسی از دیدگاه کرکگور و حسن‌زاده آملیسیما محمدیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۷/۰۶/۱۷
محوریت قانون، تربیت و عدالت در فلسفه سیاسی افلاطونعلیرضا امجدیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۷/۰۶/۱۷
جهان شمولی اسلام و مبانی آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملیزهرا حسنی کرقندکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۷/۰۶/۲۰
کرامت انسان و مسئله‌ی اتانازی در اخلاق زیست‌پزشکی و اخلاق کانتیمهدیه زاهدیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۷/۰۶/۲۰
بازخوانی تشابه وجه هرمنوتیکی زبان در اندیشه هایدگر با وجه کاربردی هنجاری زبان در اندیشه ویتگنشتاین متاخرامیر صمصامی کوشک ابادکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
ادراک از دیدگاه حکمت متعالیه و مکاتب فیزیکالیسمزهره سلحشورسفیدسنگیدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۷/۰۶/۲۵
جایگاه معرفت‌شناختی علم حضوری نزد ملاصدرا و ابن سینامیثم عزیزیان مصلحدکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
نقش اصالت وجود ملاصدرا در اثبات مسائل خداشناسیفرهاد رحیم پور شهماروندیدکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بررسی خلاقیت نفس در حکمت متعالیهفاطمه استثنائیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تاثیر باور به مهدویت در معنا بخشی به زندگی انسانعاطفه قوی هیکل بوانلوکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بدن و اطلاقات آن و مناسبت آن با نفسشیواسادات طیبانکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تبیین اختیار انسان بر اساس تفسیر حکمت متعالیه از علّیتامیر راستیندکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تحلیل فلسفی توسل به انسان کامل و نقش ان در تعالی نفساکرم کلالیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
صفت قیومیت پروردگاردرحکمت متعالیه و قرآنعظیمه پورافغانی خبیصیدکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نقش علم در تکامل دنیوی نفس از منظر حکمت متعالیهاعظم سادات پیش بیندکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
چیستی، تعدد، لوازم و آثار مترتب بر مرگ در حکمت متعالیهفاطمه کاظم زاده کلاته جعفر ابادکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۷/۳۰
ولایت از دیدگاه علامه حسن زاده و تطبیق آن با آیات و روایاتمهناز پورجمکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۸/۰۹
بررسی تلقی های سنتی و غیرسنتی از دوزخ در کلام فلسفی تحلیلیفرزاد شریف زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تبیین مسائل فلسفی منتج از نظریه های یزیک کوانتومیعلی امیرپورکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۷/۱۱/۱۳
معاد از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی با تتبع در آثار او و حکیم زنوزیسهیلا دلکشکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۷/۱۱/۱۴
«تبیین نظریه کثرت گرایی(درون دینی) در حوزه ی فقه اسلامی و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت دینی»ابوالفضل علی آبادیدکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۷/۱۱/۲۵
اخلاق سکولار از منظر مصطفی ملکیان، بررسی، تحلیل و نقدحمیده رحمانیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
تبیین فلسفی حکم ارتداد و سازگاری آن با آزادی انسان از دیدگاه قرآن و روایاتمحسن جان پور دشتیدکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نظام نمادشناسی افلاطون و ملاصدرا، و مبانی و کاربرد هستی‎شناختی و معرفت‎شناختی آنزهرا محمّدی محمّدیهدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نقش خودشناسی در سیر تکاملی انسان بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه و آیات و روایاتمعصومه دردانه ساقونیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی تحلیلی مسأله «وجود و این‌همانی خود در طول زمان» در اندیشه ملاصدرا با نگاهی تطبیقی به آرای جان سرلحسین اسعدیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
حقوق طبیعی بشر از دیدگاه ملاصدرا و مبانی آنعلی اصغر یزدان بخشدکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
نقش حس در معرفت شناسی ابن سینا و جان لاکبهرام مومنیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
اخلاق از دیدگاه دکتر سروش و آیت الله جوادی آملیسمیرا احمدی تیموریکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی تطبیقی نظریات کارکردگرایانه درباره دین و دیدگاه مصلحت و روح شریعت در فقهمحمد مهدوی عارفکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی تفاوت بینش ملاصدرا و علّامه طباطبائی در مسأله‌ی اتّحاد عاقل و معقول و ثمرات آنفاطمه معین الدینیدکتری(PhD)کهنسال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ترجمه چهارفصل اول کتاب Symbolic Logic اثر اروینگ م. کپیرویا رضانیاکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نقش عقلانیت در جامعه مدنی مورد نظر کانتغزاله فیل اللهیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نقد و بررسی آراء مجتهد شبستری در باب فهم قرآنسارا روشن ضمیرکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۷/۱۲/۰۱
بازکاوی مفهوم مادّه در فیلسوفان پیش از سقراطفهیمه باغانیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۷/۱۲/۱۹
بررسی اختیار انسان در حکمت متعالیه و علوم اعصاب‌شناختی: با محوریت آراء ملاصدرا و گزنیگازهرا رسولیدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۸/۰۲/۱۰
غایت وجود انسان از دیدگاه ارسطو و داروینفاطمه فروتنی شهربابکیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۸/۰۴/۰۴
بررسی تطبیقی نظریه های معناداری زندگی با نظریه های جاودانگیبهجت قدیریکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۸/۰۴/۱۵
ترس، اضطراب و پروا در اندیشه کرکگور و هایدگرمحمدجواد کشاورزکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۸/۰۶/۱۷
تأویلات عقلی و عرفانی امام خمینی در تفسیر قرآنزهرا وظیفهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
تبیین علم الهی در سیستم فلسفی مشاء و علامه خفری و مقایسه آن در حکمت متعالیهسیده فاطمه علاقه بندحسینیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی نسبت میان واقعیت و ارزش بر مبنای نظریات جورج ادوارد موربابک فقیهیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی و نقد نظریه اقتباس کلام شیعه از کلام معتزلهمعصومه کرباس فروشانکارشناسی ارشدخادم زاده۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مقایسه نظریات هانری کربن و علامه طباطبایی در موضوع انسان کامل و امام زمان (عج)زهرا حسام محمدیدکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی و تحلیل فلسفی مبانی هنر دینی در راستای شکل گیری ماهیت فلسفی خطذبیح الله اوحدیدکتری(PhD)جوارشکیان۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود و تفاوت های آن ها در حکمت متعالیهمحمدحسن شریعت نژاددکتری(PhD)حسینی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نظریه معناداری از نظر کریپکیزهرا طلوع برکاتی درجزکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۸/۰۷/۳۰
نقد تلقی های فمینیستی از تعالیم اسلامی از منظر برخی از فیلسوفان معاصر(علامه طباطبایی، شهید مطهری، جوادی آملی، مصباح یزدی)جلیله صالحیکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تبیین لذت بر اساس مبانی صدرایی و شواهد آن در قرآن و روایاتنفیسه الهی خراسانیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
جایگاه عصمت و مبانی آن در مشرب‌های فلسفی سه‌گانهسیامک دوست علی مکیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
: الگوی فهم دینی شهید مطهری و نقد آن بر دیدگاه تحول فهم دینی دکتر سروشعباس خضریکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۸/۱۱/۳۰
باز خوانی فلسفی متون دینی در باب حقوق زنان از منظر نواندیشان دینی (نصر حامد ابوزید-محمد مجتهد شبستری-محمد باقر صدر-مرتضی مطهری)مهرانگیز نعمتیکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بساطت نفس در حکمت متعالیهاعظم مردیهادرچهدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
عشق از دیدگاه ملاصدرا و افلاطونفرهاد گلستانهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۸/۱۱/۳۰
رابطه عقل و دین از دیدگاه فخر رازی و ملاصدراعبدالکریم کشوریدکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۹/۰۴/۳۰
صیرورت انسان بعد از عالم دنیا از منظر حکمت متعالیهقدسیه سادات هاشمی دولابیدکتری(PhD)حقی۱۳۹۹/۰۶/۱۲
الهیات فلسفی از منظر ارسطو و فارابیمرضیه صدفیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۰۶/۱۹
رابطه استکمال پیامبر با عبادت از منظر عقل و نقلسیده زهرا موسوی بایگیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۰۶/۱۹
بررسی کارکرد عقل و دین در زندگی بشر و نسبت میان آن دو از دیدگاه ملاصدراملیحه خدابنده بایگیدکتری(PhD)حسینی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بررسی تطبیقی اصالت وجود در اندیشه ملاصدرا و ژان پل سارترظافر عباس محمد الخالدیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۰۷/۰۵
نفس نباتی در فلسفه مشاء، اشراق و حکمت متعالیهامیر نظرپورچهارتکاپیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۹/۰۷/۱۴
علم امام از دیدگاه سید حیدر آملی وعلامه مجلسیفردوس مشهدیکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تحلیل نقش دور هرمنوتیکی در حکمت متعالیهحسین مخیّراندکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نسبت حقیقت قرآن با انسان کامل از نظر قرآن و عرفانمرضیه رشیدیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۹/۰۷/۲۸
جایگاه انسان اصیل در تکنولوژی مدرن از دیدگاه هایدگررهام مویدیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۰۷/۲۹
چگونگی حصول تقوا و نقش آن در ادراکات از منظر آبات، روایات و فلسفه اسلامیمحمدرضا سعیدی پورکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی غیب و شهادت با تاکید بر آثار علامه طباطباییمحبوبه اقتداریکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۹/۰۷/۳۰
رابطه ثابت و متغیر در دین از منظر سروش و مطهریفاطمه ساجدی نسبکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۹/۰۸/۲۴
بررسی شواهد عقل گرایی در باب عقل وجهل کتاب اصول کافی وتقابل آن با ایمان گراییخدیجه دلخوشکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۹/۰۹/۰۹
شباهت‌‌ها و تفاوت‌های رویکردهای فلسفی هایدگر و ملاصدرامحمد تقی قهرمانی فرددکتری(PhD)مسعودی۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نسبت بین هنر و تکنولوژی نزد هیدگر و بنیامینمحمد زیدانلوییکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۹/۱۱/۰۷
نقش محبت در سعادت از منظر آیات و روایات با تکیه برآراء علامه طباطباییمرضیه صادقیانکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
تأثیر تعالیم زرتشت بر اندیشه نیچهمحبوبه هژبری ابراهیم آبادیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۱۱/۲۱
اندیشه‌های اگزیستانس سهراب سپهری در باب سه مسأله مرگ، تنهایی و هنرمحمد ناصریکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۱۱/۲۵
بررسی تطبیقی نظام ارسطو از دیدگاه ورنریگر و ابن‌رشدسلیم مختاری کرچگانیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۱۱/۲۶
مسئله آگاهی و پدیدارشناسی هوش مصنوعی از دیدگاه هیوبرت دریفوسمحمدمهدی مقدسکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تحلیل استعاری نظریه معرفت در ملاصدرا براساس زبان‌شناسی شناختیفاطمه کنعانیکارشناسی ارشدخادم زاده۱۳۹۹/۱۱/۲۹
فضایل و رذایل اخلاقی در حکمت متعالیهحسین فراشیانیدکتری(PhD)حقی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
محیط زیست از دیدگاه فرانسیس بیکن و مارتین هایدگرسیده زهرا حسینی رادکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۱۱/۲۹
جایگاه عقل در نظام اخلاقی علامه طباطبایی و کانتمریم قلاسیدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تدوین و تبیین روان‌شناسی شناختی ملاصدرا و بررسی مبانی فلسفی آنریحانه شایستهدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۹/۱۲/۲۵
جایگاه نفس و بدن در اندیشه نیچهمعصومه اصغریکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۱۲/۲۵
نقش پیش فهم و دور هرمنوتیکی در اندیشه ی هایدگرحدیثه بالارستاقیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۱۲/۲۵
نسبت فروعات اصالت وجود با اصالت وجودحمیده صفریان بناکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۱۲/۲۷
بررسی مستندات روایی دیدگاه استاد مطهری درباره قضاء و قدر با تکیه بر دو کتاب توحید صدوق و کافیمرضیه ترابیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۰/۰۲/۲۶
تشیع عقیدتى و تشیع سیاسى در آراء خاورشناسانمنتظر محمد مردکارشناسی ارشدکهنسال۱۴۰۰/۰۳/۰۴
بررسی مبانی صدرایی در تفسیر آیات اسما و صفات الهیمحبوبه رجاییدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۰/۰۴/۰۵
نسبت حق و خلق در ادعیه معصومین علیهم السلام و حکمت متعالیهجعفر حسینی زفره ییدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۰/۰۴/۰۷
بررسی نقش تفکّر و نیّت در استکمال نفس انسان از دیدگاه حکمت متعالیه، آیات و روایاتارزو اصنامی فریمانیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۶/۲۴
ظهور توحید در آفرینش از دیدگاه حکمت متعالیه، عرفان نظری، آیات و روایاتکوکب دارابیدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۰/۰۷/۰۱
تحلیل انتقادی پروژه «نقد عقل اسلامی» محمد آرکونعباس مهدوی خواهکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۰/۰۷/۰۳
مبانی اگزیستانسیالیستی یاسپرس در تفسیر تاریخمحمدهادی عاشوریکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۰/۰۷/۰۷
بررسی کلامی کرامات و خوارق عادات أمیرالمؤمنین علی علیه السلامفاطمه صالحیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بازتاب تکوینی اعمال اختیاری انسان در حوادث و وقایع زندگی وی از منظر فلسفی و آیات و روایاتملیحه رمزیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تأثیر متافیزیک افلاطون بر تئوری سیاسی ویراضیه سادات عامریکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
واکاوی تحلیلی روش، مبانی و قواعد فلسفی بکار رفته در شرح اصول کافی ملاصدرا (باب العقل و الجهل)فهیمه حقی ارزیلکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی بدن، مراتب و ویژگی های آن از دیدگاه حکمت متعالیهسمیه واسعیدکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بررسی و نقد راه حل های فیلسوفان تحلیلی (پاتنم-مور-ویتگنشتاین-چالمرز-دی رز) برای مسئله شکاکیت نسبت به جهان خارجسیدآرش حسینیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
تبیین آراء فلسفی حکیم ملارجبعلی تبریزیزینب آزادمقدمدکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۰/۰۷/۲۹
حیات از دیدگاه فلسفه ملاصدرا و فلسفه زیست شناسیمریم عباس آبادعربیدکتری(PhD)حقی۱۴۰۰/۰۹/۱۰
بررسی و نقد دفاع عقلانی توماس آکونیاس از تثلیث از منظر فلسفه اسلامیحیدر ماهود سعودکارشناسی ارشدکهنسال۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ظرفیت شناسیِ حکمتِ متعالیه در ارائۀ مبانیِ روان درمانیِ هستی گرا (فلسفه درمانی)رسول حسین پوردکتری(PhD)مسعودی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بررسی رابطه‌ی مبانی و آراء خاص ملاصدرا در نفس‌شناسی (حرکت جوهری، کل القوی بودن نفس، ترکیب اتحادی با بدن)پریسا طاهری والادکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی و نقد نظریه انقسام هویت انسانی در بیماران دوپاره مخ بر پایه علوم شناختی و فلسفه صدراییمحسن واله ایوریکارشناسی ارشدخادم زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۸
معنای زندگی از دیدگاه فلوطین و سهروردیسمانه رحمانیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۰/۱۲/۱۸
پاسخ صدرایی به طبیعت گرایی نیگلمحمد دانش مقدمکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۰/۱۲/۲۴
بررسی دلائل مشترک دوگانه انگاران علیه فیزیکالیسم در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهنروح اله اگاهکارشناسی ارشدکهنسال۱۴۰۰/۱۲/۲۵
رابطه ی دین و فرهنگ در الهیات سیستماتیک پاول تیلیشفاطمه قدوسی هرویکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۱/۰۱/۲۹
بررسی حقیقت عالم امر از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)عفت السادات هاشمیدکتری(PhD)کهنسال۱۴۰۱/۰۱/۳۰
«بررسی مسئله عقلانیت و دیانت از دریچه نگاه آکوئیناس و تیلیش»جواد پاکدل باغ محلهکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۱/۰۲/۲۶
بررسی مسئله حلول و دستاوردهای آن در فلسفه مشاء و اشراق و حکمت متعالیهفاطمه رمضانی مقدمدکتری(PhD)کهنسال۱۴۰۱/۰۳/۰۷
نسبت نظر و عمل در حکمت متعالیهبی بی بهاره فکور یحیی ییدکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۱/۰۴/۱۱
ترجمه‏ ی درس‏ گفتار مارتین هایدگر "ایستر" سرود هولدرلینمهسا بختیاریکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی و تحلیل کثرت اسمائی و صفاتی حق تعالی در عرفان نظری و حکمت متعالیهحجت اسعدیدکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی جریان شناسی نحله های عقل گریز شیعهسیده زهرا هاشمی زوکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تحلیل رمان مرگ ایوان ایلیچ از منظر فلسفه های اگزیستانس(نگاه موردی اندیشه های هایدگر،کامو و یاسپرس)وحید رستمیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۱/۰۷/۲۳
نتیجه‌گرایی و وظیفه‌گرایی اخلاقی از منظر تعالیم اسلامی و حکمت متعالیهمهرداد ندیمیدکتری(PhD)مسعودی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
مرگ اندیشی و معنای زندگی از نگاه هایدگر و فرانکلسیده نفیسه مشیراستخارهکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
تحلیل فلسفی سلامتی از دیدگاه ملاصدرامعصومه رودیدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
کارکرد ملازمت وجود با وجوب در توحید واجبتعالی (توحید ذاتی و توحید صفاتی)سعید فامیل دردشتیدکتری(PhD)کهنسال۱۴۰۱/۰۷/۲۷
بررسی و ارزیابی تحلیلی نقد های وارد شده بر قاعده الواحد توسط متکلمان، عرفا و فلاسفه معاصر با تکیه بر مبانی حکمت متعالیهسیدمحمدرضا رضویکارشناسی ارشدوطن دوست حقیقی مرند۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پیشینه وجودی نفس در ملاصدرا و ابن سیناجواد مصطفویدکتری(PhD)علمی سولا۱۴۰۱/۰۷/۳۰
روش‌شناسی چگونگی ارائه مباحث توحیدی در آثار اندیشمندان معاصر (جوادی آملی، جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی، محسن قرائتی و مرتضی مطهری)سیده مرضیه خورسندیکارشناسی ارشدوطن دوست حقیقی مرند۱۴۰۱/۰۷/۳۰
رابطه تنهایی وجودی یالوم با مسئله‌ی تفرد در اندیشه کرکگورسایه ریاحی دهکردیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۱/۰۹/۲۶
هدف زندگی و مبادی آن از نظر بودا و ملاصدرافاطمه سادات مرتضویکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۴۰۱/۱۰/۱۰
مقایسه دیدگاه نیچه و صدرا در باب مرگ خودخواسته و ارادیاسما چراغیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
ابداعات علّامه طباطبایی در ادراکاتسیما ترابی دشتبیاضدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی تأثیر مرگ‌اندیشی در معنای زندگی از دیدگاه اروین یالوم و ژان پل سارترمحمدرضا احمدی پورکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تحلیل و بازخوانی نظریه سیاسی جمهوری اسلامی به کمک رویکرد فلسفی ملاصدرا و بر اساس قرائت گادامریفاطمه کبری فرهادی مجددکتری(PhD)مسعودی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
هگل و متفکران سیاسی ایرانروزبه رنجبرکارشناسی ارشدمروارید۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی انتقادی دیدگاه حکمت متعالیه در خصوص «بهره‌مندی مادیات از علم»محمدهادی کمالیدکتری(PhD)مسعودی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی تأثیر دوسو یه ژنها بر بدن و نفس از منظر فلسفه اسلامیزهرا پروانهکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی مبانی اعتقادی عملیات های استشهادی و انتحاریمهدی سعدانکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۴۰۱/۱۲/۲۷
دلایل و شواهد مقام فوق تجرد نفس از منظر علامه حسن‌زاده آملی و آیات و روایاتعلی اکبر خطیبی فردکارشناسی ارشدخادم زاده۱۴۰۲/۰۳/۲۴
ایدئالیسم کانت و تأثیر آن بر پدیدارشناسی هوسرلامید عاشوریکارشناسی ارشدمروارید۱۴۰۲/۰۶/۲۶
تاثیر عمل بر شکل دهی بینش ها و گرایشهای انسان از منظر حکمت متعالیهطاهره اسدی زنده جانکارشناسی ارشدکهنسال۱۴۰۲/۰۶/۲۶
تحلیل و نقادی جایگاه رنج در اندیشه‌ی شوپنهاور و نیچهعارفه شیبانی دلوئیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۲/۰۶/۲۶
مبانی فلسفی و إشارات تربیتی الگوی معرفت سمعی باطنی در نظام فکری معاصرمحمدحسین سلطان زاده پسیاندکتری(PhD)مسعودی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی توحید وجودی در ادعیه بر اساس مبانی حکمت متعالیهحمید اسفندیاریدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی مساله توجیه وسیله توسط هدف از نظر فلسفه اخلاق براساس تعالیم اسلام و اندیشه فیلسوفان مسلمانرامین عزیزیدکتری(PhD)مسعودی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نزاع عقل و دین از نظر ابن تیمیهعمران نبیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی و مقایسه دیدگاه دکارت و اسپینوزا درباره نفسرضا فرهادی مجدکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نقد و بررسی ادلۀ عقلی و نقلی سه دیدگاه تباین، سنخیّت و عینیّت در نسبت خالق و خلقوحید باقرپورکاشانیدکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی عقلی-فلسفی شکر و تأثیر آن بر کمال انسان از دیدگاه علامه طباطباییفاطمه استیریکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ابعاد مختلف زمان و زمان‌مندی موجودات در عوالم مختلف از منظر حکمت متعالیهسمیه درویشیدکتری(PhD)جوارشکیان۱۴۰۲/۱۱/۰۴
بررسی کلامی دیدگاه تفکیکیان در معاد جسمانیمهدی جعفری فردکتری(PhD)حسینی۱۴۰۲/۱۱/۱۴
مقایسه عقل و دین از منظر شیخ صدوق و شیخ مفیدمحمدمهدی محمدیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۲/۱۲/۲۱
حسن و قبح عقلی از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله سبحانیفاطمه نورالهیانکارشناسی ارشدکهنسال۱۴۰۲/۱۲/۲۶
بررسی تطبیقی علم حضوری، فرآیند شکل‌گیری و ویژگی‌های آن در فلسفهٔ ملاصدرا و تفاسیر (الصافی و المیزان)معصومه سادات ساری عارفیدکتری(PhD)کهنسال۱۴۰۲/۱۲/۲۷
تبیین نظریه فوق تجرد عقلانی نفس و پیامدهای آن در حکمت متعالیههادی رستگارمقدم گوهریدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۳/۰۲/۳۰
بررسی یقین از منظر ویتگنشتاین و ملاصدرافاطمه نظریکارشناسی ارشدمروارید۱۴۰۳/۰۳/۰۷

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري