نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
رضایی جمنانی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۵
میقانی زهرادکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۵
واحدی نوایی اوادکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۵
رضامنش رویادکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۶
حجازی مه زاددکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۶
قیاسی نوعی فرزانهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۶
اکبری چناری علیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۶
رضازاده مرتضیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۶
پیغامی نوروزدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
نادری بنی سمیهدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
ایین یاسردکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
ستاری سرای امیردکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
بارونی حانیهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
تفتیان علیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
ابراهیم ابادی طیبهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
نیک بخت زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
عباس زاده ریحانهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
خزائی حسین اباد زهرهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
دزیانیان نگارکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
اشتیاقی فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
ناسک جهرمی محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
ابداری ربابهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
ضمیری جیرسرایی بهارهدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
سیدتقوی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
بزرگوارسهل ابادی اکرمکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
وطن دوست نفیسهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
حسینی ارمینکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
میهن پناه فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
لوحی عرفانکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
خالقی زهراکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
تیموری طاهری فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
توکلی زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
جهانشیری مهنازکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
حسین زاده سیداباد محمدکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
پناهی فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
علی محمدی ثانی زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
امیدعلی ریحانهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
شعبان فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
بافضل اردبیلی مبیناکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
صاحب دادی سیده فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ارامی گلشیخ الههکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
قربان زاده عاطفهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
رحمتی قلعه کاهی عاطفهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
گیوزاد زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
مهاجری زینبکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
دهقانی اشکذری مبیناکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
قادری فهیمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
عسکری زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ولی زاده کالخونی فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
یاری سیمیندکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
بروجردیان زریندختدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
یوسفی امیردکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ارزیده محمدصادقدکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
عربی نژاد زهرهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
طاهری ازادهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ظهوروحیدکریمی مناکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
بیهقی جویمندی غزلکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
سلطانی فائزهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
خزاعی معصومهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
زینلی مهدیهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ملازاده زینبکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
قربانی منظری ساجدهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
توکلی فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
شیروانی یلداکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
صالحی امیررضاکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
صبوحی صابونی فرزانهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
قمشه زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
شاهسوندی زهرهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
خزاعی پور سحرکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
محمدی فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ناظوری اکبرابادی فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
عرفانیان فخر زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
صادقی مریمکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
العرباوی مالک علی محمدکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
نصرالله وسام حسن حسینکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
جبار علی عمشکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
رجحان نژاد قدسیهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
ابهری مارشک وجیههدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
رخشانی زهرادکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
فتح زاده ذکیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
بهادری الههکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
فرهادی مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
سالارپور مرضیهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
اردونی زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
دادی اردکول زهرهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
شجاعی فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
ایزدی محبوبهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
ذوالفقار زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
صادقی موخر ساجدهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
خجسته کاشانی زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
میزانی مبیناکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
فرهادی فائزهکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
برکاتی مقدم سمانه ساداتکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
نظامی مطهرهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
الوندی شهرکهنه محدثهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
وافری مبیناکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
سمیعی مهساکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
حسینی سیده مهدیهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
اردلان مومن مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
امینی تبار فاطمهکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
عباسی سالانقوچ سمیراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
غلامی فاردقی لیلاکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
ترابی اکرمکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
قاسمی ملیحهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
جمشیدیان قلعه سفیدی مرجانکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
جهانگردی ملیحهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
برات زاده مهساکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
حاجی زاده احمدرضاکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
شرفی محمدکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
حارث ابادی قربانعلیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
البهادلی عباس کاطع حسنکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
ناصر انوار عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
السهلائی سیف عطوان عبدالحسنکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
زکی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
سیدی بی بی تکتمکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
علاقه بند نسترنکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
علاقه بند نسترنکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
الساعدی نهی ابراهیم یوسفکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
الطائی هناء ترکی عبدکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
مصطفائی عطادکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
باقری میلاددکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
خدابخشی حسیندکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
علائی فرشتهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
نظیف کار یگانهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
اقوامی دلوئی زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
فروزیان موناکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
محمدی مریمکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
حاجی پورکریمی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
مدرس مهرآذینکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
سعیدی زهراکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
دهقانی انیسکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
محمودی شیخی یکه توتی جمیلهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
زحمت کش استادی نرگسکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
کامیاب سکینهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
ملوندی فاطمهکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
رمضانعلی زاده زینبکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
میرزائی مهلاکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
سلجوقی شاه فیل ایداکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
نظرزاده نرگسکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
تیماجچی فاطمهکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
مرشدلو فاطمهکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
اسمعیلی قله زو مریمکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
خوشاب میتراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
محبی زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
عابدی اسماکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
شادمان رقیهکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
الخیطانی محمد محی محمدکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
اخلاقی مدنی سیده فائزهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
اذر مهلاکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
پورابراهیم فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
حسینی سیدعلیرضاکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
حسینی مدرس سیده مائدهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
رحمتی خیرالنساکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
رستمی نژاد زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
زوارنیا زهراکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
شیپورچیان نداکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
عطاردی اتناکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
مهرابی موناکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
نجفی سعداباد فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
صادقی خاتون اباد ریحانهکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري