نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
واحدی نوایی اواحسن زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۵
اکبری چناری علیحسن زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۶
حجازی مه زاداشرف امامی علیدکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۶
رضامنش رویااشرف امامی علیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۶
قیاسی نوعی فرزانهمعتمدی منصوردکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۶
داوری مهدیهزارع حسینی سیده فاطمهکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
ستاری سرای امیراشرف امامی علیمعتمدی منصوردکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
نادری بنی سمیهاشرف امامی علیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
پیغامی نوروزقرائی فیاضدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۷
ابداری ربابهمعتمدی منصوردکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
سیدتقوی علیرضاحسن زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
ضمیری جیرسرایی بهارهقرائی فیاضدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
ناسک جهرمی محمدجواداشرف امامی علیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۸
ارامی گلشیخ الههقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
العرباوی مالک علی محمدرئیسیان غلامرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
امیدعلی ریحانهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
بافضل اردبیلی مبیناقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
بروجردیان زریندختحسن زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
بیهقی جویمندی غزلمعتمدی منصورکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
توکلی فاطمهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
خزاعی پور سحرقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
دهقانی اشکذری مبیناقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
رحمتی قلعه کاهی عاطفهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
زینلی مهدیهحسن زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
سلطانی فائزهمعتمدی منصورکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
شاهسوندی زهرهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
شعبان فاطمهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
شیروانی یلداقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
صاحب دادی سیده فاطمهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
صادقی مریمقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
صالحی امیررضاقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
صبوحی صابونی فرزانهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
طاهری ازادهمعتمدی منصورکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ظهوروحیدکریمی منااشرف امامی علیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
عرفانیان فخر زهراقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
عسکری زهراقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
قادری فهیمهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
قربان زاده عاطفهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
قربانی منظری ساجدهزارع حسینی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
قمشه زهراقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
محمدی فاطمهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ملازاده زینبحسن زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
مهاجری زینبقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ناظوری اکبرابادی فاطمهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ولی زاده کالخونی فاطمهقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
گیوزاد زهراقرائی فیاضکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
یاری سیمینقرائی فیاضدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
یوسفی امیراشرف امامی علیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۳۹۹
ابهری مارشک وجیههحسن زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
اردلان مومن مهدیاشرف امامی علیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
اردونی زهرااشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
السهلائی سیف عطوان عبدالحسنرئیسیان غلامرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
الطائی هناء ترکی عبدرئیسیان غلامرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
الوندی شهرکهنه محدثهاشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
امامی زهرااشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
امینی تبار فاطمهاشرف امامی علیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
ایزدی محبوبهاشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
برات زاده مهسامعتمدی منصورکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
برکاتی مقدم سمانه ساداتاشرف امامی علیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
بهادری الههاشرف امامی علیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
ترابی اکرمزارع حسینی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
جمشیدیان قلعه سفیدی مرجانزارع حسینی سیده فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
حاجی زاده احمدرضاقرائی فیاضکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
حارث ابادی قربانعلیقرائی فیاضکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
حسینی سیده مهدیهاشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
خجسته کاشانی زهرااشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
دادی اردکول زهرهاشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
ذوالفقار زهرااشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
رجحان نژاد قدسیهمعتمدی منصوردکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
رخشانی زهراحسن زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
زکی مرضیهاشرف امامی علیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
سالارپور مرضیهاشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
سمیعی مهسااشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
سیدی بی بی تکتمحسن زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
شجاعی فاطمهاشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
شرفی محمداشرف امامی علیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
صادقی ساجدهاشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
عباسی سالانقوچ سمیرااشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
علاقه بند نسترناشرف امامی علیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
علاقه بند نسترناشرف امامی علیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
غلامی فاردقی لیلااشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
فرهادی فائزهاشرف امامی علیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
فرهادی مهدیاشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
قاسمی ملیحهزارع حسینی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
میزانی مبینااشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
نظامی مطهرهاشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
وافری مبینااشرف امامی علیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۰
اذر مهلامعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
اسمعیلی قله زو مریممعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
اقوامی دلوئی زهرازارع حسینی سیده فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
الخیطانی محمد محی محمداشرف امامی علیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
باقری میلادمعتمدی منصوردکتری (Ph.D)نوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
تیماجچی فاطمهمعتمدی منصورکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
حاجی پورکریمی فاطمهعبدی ولیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
حسینی سیدعلیرضامعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
حسینی مدرس سیده مائدهمعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
خدابخشی حسیناشرف امامی علیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
خوشاب میترامعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
دهقانی انیسمعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
رستمی نژاد زهرامعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
رمضانعلی زاده زینبمعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
زحمت کش استادی نرگسمعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
زوارنیا زهرامعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
سعیدی زهراقرائی فیاضکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
سلجوقی شاه فیل ایدامعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
شادمان رقیهمعتمدی منصورکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
شیپورچیان ندامعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
عابدی اسمامعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
عطاردی اتنامعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
علائی فرشتهعبدی ولیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
فروزیان مونااشرف امامی علیکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
محمدی مریممعتمدی منصورکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
محمودی شیخی یکه توتی جمیلهمعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
مدرس تربتی مهرآذینمعتمدی منصورکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
مرشدلو فاطمهمعتمدی منصورکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
مصطفائی عطااشرف امامی علیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
ملوندی فاطمهمعتمدی منصورکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
نظرزاده نرگسمعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
نظیف کار یگانهزارع حسینی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
پورابراهیم فاطمهمعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
کامیاب سکینهمعتمدی منصورکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۱
ازادمنجیری سیده یگانهحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
اصغری یگانهحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
انصاری گل بته محمدرضاقرائی فیاضدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
اکبریان اکرمحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
باخدای رودی فرزانهاشرف امامی علیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
جلالی فرد اسیهحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
حسن زاده محدثهحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
حسین پوربوانلو حنانهحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
حسینی بی بی فاطمهزارع حسینی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
خالقی زهراحسن زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
خداشناس سحرحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
خداشناس شیرینحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
خسروشیر زهراحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
ذاکررضوی زهراساداتمعتمدی منصورکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
رجائی اسدابادی فاطمهحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
رجائی مقدم علی صالححسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
رضایی فاطمهحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
رضایی فاطمهحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
رمضانی زهراحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
روحانی بتولاشرف امامی علیکارشناسی ارشدنوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
سلیمانی مبارکه زهراحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
شاهینی مهدیهحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
شاپوری فائزهحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
شبان نرگسحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
شرافت دارگانی صالحعبدی ولیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
شریفی زهراحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
شریفی زهراحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
شهبازی گنبدجق مبیناحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
صفاری مهدیحسن زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
عاملی شاندیز یلداحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
عبدالهی دشتبیاض حکمتمروارید جعفرکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
فلاحتی مروست حنانهحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
مارندگانی اسمامروارید جعفرکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
مرادپور فاطمهحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
مرادی زهراحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
مشکانی ساراحسن زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
مطلب نیا فاطمهحسن زاده مهدیکارشناسینوبت دوم اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
مقدس امیرعباساشرف امامی علیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
ناظمی طرقبهی رفیعهمروارید جعفرکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
نبوی نژادرضوان فاطمهحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
نظافتی مهدیهمعتمدی منصورکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
هاشم پور امیرحسن زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
پناهی فاطمهعبدی ولیکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
کریمی زهراحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
گلباف ملوکحسن زاده مهدیکارشناسیروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲
گوهری بهابادی حسنکارشناسی ارشدروزانه اديان و عرفان تطبيقي۱۴۰۲

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري