عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی اندیشه سیاسی در آثار فلاسفه مسلمان(از فارابی تا ابن سینا)سیدعلی موسوی عمادیکارشناسی ارشدحقی۱۳۸۸/۱۱/۲۷
بقا و جاودانگی از نظر ملاصدرا، جان لاک و جان هیکالهه حیدری کوچیکارشناسی ارشدحقی۱۳۸۸/۰۷/۰۴
شفاعت و توسل از دیدگاه عقل و نقلرقیه پناهی رجبکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۸۸/۰۷/۱۱
چگونگی پیدایش کثیر از واحد در فلسفه اسلامیمریم بلالیکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۸۹/۱۲/۲۱
تجسم عمل و رابطه آن با ثواب و عقابفاطمه احمدیانکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۸۸/۰۷/۰۷
نظام احسن و شرورفاطمه راشدیکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۸۸/۱۲/۱۱
وحی و الهام و کشف در فلسفه و کلام اسلامیطاهره تورانیکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۸۸/۱۱/۰۶
عقل ومراتب تعقل از نظر حکمای اسلامیمحمد حقیقی رادکارشناسی ارشدحسینی شریف۱۳۸۹/۰۲/۲۸
ملاک مسلمانی بین فرق اسلامی(شیعه، معتزله، اشاعره،ماتریدیه) وآیات وروایاتفاطمه وکیلیکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۹۰/۱۰/۱۵
استقصای ادله ی اصالت وجود و اصالت ماهیت و نقدی بر هریکمهدی داودیکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۸۹/۱۲/۱۵
بررسی نحوه حصول ادراک جزئیات و کلیات از دیدگاه ابن سینا، سهروردی و ملاصدرااکرم عباسی ثانیکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۸۹/۱۱/۰۸
بررسی آرای ماتریدی و اشعری و مقایسه این دومحبوبه اعظمیکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۸۹/۰۳/۰۴
حسن و قبح عقلی از دیدگاه متفکران معاصر، مرحوم مظفر آیت‌الله سبحانی و استاد مصباحلیلی یوسفی ابدال آبادیکارشناسی ارشدفیاض صابری۱۳۸۹/۱۱/۱۵
معنا و دلالت به نزد راسل و کواینامیرعلی ترقی اوغازکارشناسی ارشدحقی۱۳۸۹/۱۲/۱۰
پژوهشی در خصوص مفهوم قرارداد اجتماعی و نسبت آن با مفهوم الیناسیون در اندیشه روسومحسن تهرانیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۱/۰۴/۲۵
دیدگاه اهل سنت درموردامام زمانسمیه نقی زادهکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۱/۱۲/۰۲
رابطه خداوند با جهان از دیدگاه اشاعره و معتزله(با تاکید بر آرای فخر رازی و قاضی عبدالجبار معتزلی)سمیّه رجائیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۱/۱۲/۲۲
جایگاه عقل در تربیت دینی از دیدگاه غزالیریحانه شایستهکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۲/۰۳/۲۷
مفهوم شهود در اندیشه‌ی هانری برگسونمحمد عنبرسوزکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۲/۰۶/۰۱
جایگاه تبارشناسی و دیرینه شناسی در دیدگاه فلسفی نیچه و فوکوفاطمه عابدیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۲/۰۸/۲۸
عناصر پدیدارشناختی ادموند هوسرل در اندیشه‌ی مارتین هیدگربی بی زهره حسینیکارشناسی ارشدمسعودی۱۳۹۱/۰۳/۲۲
پیروی از قاعده، و هنجارمندی معنا ار دیدگاه کریپکی (بررسی انتقادی)موسی خانیکارشناسی ارشدحقی۱۳۹۳/۰۳/۲۱
بررسی تطبیقی آراء صدرالمتالین در باب اراده خدا با روایاتمحمدحسن آقا حسینی دهاقانیدکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
وجود ربطی ما سوی الله از منظر قران کریم، حدیث و حکمت متعالیهفاطمه فردوسیدکتری(Ph.d)حقی۱۳۹۴/۰۴/۰۶
بررسی مبانی و رویکرد علامه طباطبایی (ره) در مسألۀ میزان مطالبۀ اخلاقفائزه علی اکبری شاندیزدکتری(Ph.d)مسعودی۱۳۹۴/۰۲/۱۴
ساز وکار تعامل برهان، قرآن و عرفان و پیامدهای آن در حکمت متعالیهیزدان رزم آرادکتری(Ph.d)مسعودی۱۳۹۴/۰۲/۰۷
تفسیر فلسفی انا لله وانا الیه راجعونزهرا حسابی میبدیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۳/۱۱/۲۸
بررسی تطبیقی توحید افعالی از دیدگاه زمخشری وفخر رازی وملاصدراملیحه صداقت کلوخیکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۴/۰۲/۱۵
بررسی دیدگاه اسلام در مورد حقوق اجتماعی زنان با نگاهی به تفسیر المیزان و نظریات سیمون دوبووارزهرا بیانککارشناسی ارشدحسینی
فلسفه محیط زیست از دیدگاه فلاسفه مدرن غرب (دکارت و هایدگر)، فلاسفه اسلامی (ملاصدرا)، آیات و روایاتفاطمه میناخانیدکتری(Ph.d)علمی سولا۱۳۹۴/۱۰/۰۶
بررسی قضا و قدر ‌و رابطه آن با جبر و اختیار از دیدگاه ملاصدرا و ابن‌عربیخداداد عاصمیدکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۴/۱۱/۲۷
بررسی کلامی دیدگاه تفکیکیان در معاد جسمانیمهدی جعفری فردکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۵/۰۳/۲۲
مبانی و لوازم کلام باری‌تعالی از منظر حکمت متعالیهوحیده علیزاده مقدم خراستانهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۳/۲۳
سنت گرایی در دیدگاه نصر و بررسی نقد های متفکران مدرن بر آناکرم اکبریکارشناسی ارشدمروارید۱۳۹۵/۰۱/۳۱
علم از دیدگاه ملاصدرا و هایدگرحسین پارسادکتری(Ph.d)علمی سولا۱۳۹۵/۰۹/۳۰
بررسی تطبیقی حقیقت علم و فرآیند شکل گیری آن در فلسفه ملاصدرا و تفاسیر ااصافی، المیزان و تسنیممعصومه سادات ساری عارفیدکتری(Ph.d)کهنسال۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بررسی صفات خبری خداوند در قرآن بین فلاسفه و متکلمینسمیه انصاری محسنیکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
هستی شناسی زن در حکمت متعالیه و آیات و روایاتاکرم ساقیدکتری(Ph.d)علمی سولا۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی نظریه عرفی شدن فلسفی دین و محذورات کلامی آنسیده زهرا گل مکانیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۷/۲۷
بررسی انتقادی دیدگاه حکمت متعالیه در خصوص بهره‌مندی مادیات از علممحمدهادی کمالیدکتری(Ph.d)مسعودی۱۳۹۷/۰۳/۰۹
بررسی فصل حقیقی و امکان شناخت آن از دیدگاه فلسفه مشاء و حکمت متعالیهامین قربانیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
سیرتطور عقل فعال از شارحین غربی ارسطو( اسکندرافرودیسی- توماس آکوئیناس) تا فیلسوفان مسلمان (کندی – فارابی- ابن سینا- ابن رشد- ملاصدرا)علی رستمیدکتری(Ph.d)حقی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بررسی مساله «توجیه وسیله توسط هدف» از نظر فلسفه اخلاق( با تمرکز بر آراء فیلسوفان مسلمان و تعالیم اسلام)رامین عزیزیدکتری(Ph.d)مسعودی۱۳۹۷/۰۲/۰۲
بررسی نسبت اصالت وجود با وجوب، وحدت و بساطت وجود در حکمت متعالیهمهدی احمدی قادیکلاییدکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۷/۱۱/۱۴
ابعاد مختلف زمان وزمانمندی موجودات در عوالم مختلف از منظر حکمت متعالیهسمیه درویشیدکتری(Ph.d)جوارشکیان۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی تطور و نقد آراء متکلمین و فلاسفه اسلامی درباره رابطه ذات و صفات الهی تا قرن هفتم هجری قمریسیدمعین الدین خلیفه سلطانیدکتری(Ph.d)کهنسال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
تحلیل و بازخوانی نظریه سیاسی جمهوری اسلامی به کمک رویکرد فلسفی ملاصدرا و بر اساس قرائت گادامریفاطمه کبری فرهادی مجددکتری(Ph.d)مسعودی۱۳۹۸/۰۴/۰۳
تبیین رویکرد یاددهی یادگیری استعاره‌ای و روایی بر مبنای دیدگاه ریکور درباره تخیلمهدی محمودیدکتری(Ph.d)مسعودی۱۳۹۸/۰۴/۱۲
بررسی ادله ی معاد و قیامت در پرتو صفات الهیحدیثه باقری قلعه جوقیکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۸/۰۷/۰۹
بررسی مبانی اعتقادی عملیات های استشهادی و انتحاریمهدی سعدانکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۸/۱۰/۰۳
مفهوم شناسی و وجود شناسی حجابهای معرفتی از منظر ملاصدرا و ابن عربیصدیقه سادهکارشناسی ارشدجوارشکیان۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اصل ارجاع به واقعیت عینی در منظومه اندیشه علامه طباطباییسیده محدثه ایازیدکتری(Ph.d)کهنسال۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بررسی مولفه های اسلام ایرانی از دیدگاه هانری کربنفریده غلامحسینی عمرانکارشناسی ارشدخادم زاده۱۳۹۹/۱۰/۰۹
بررسی و تحلیل موارد استفاده ی ملاصدرا از آراء غزالیمحمدجواد اخگریدکتری(Ph.d)جوارشکیان۱۳۹۹/۱۰/۰۹
بررسی فلسفی اثبات عینیت بدن دنیوی و اخروی از منظر حکمت متعالیهحسن مرادیدکتری(Ph.d)جوارشکیان۱۳۹۹/۰۳/۱۰
هوش مصنوعی از دیدگاه دیوید چالمرززهرا برادران شکوهیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۱۰/۰۹
بازخوانی انتقادی نقدهای واردشده بر تعلیقات علامه طباطبایی در بحارالانوار با محوریت مباحث تجردسیده زهرا کاشف حسینیکارشناسی ارشدوطن دوست حقیقی مرند۱۳۹۹/۱۱/۰۶
نقد و بررسی نظریه انکشاف در باب حصول علم، بر اساس آثار و مبانی صدراییسیدبهروز طیباندکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۹/۱۱/۰۱
بازخوانی انتقادی نقدهای واردشده بر تعلیقات علامه طباطبایی در بحارالانوار با محوریت مباحث خداشناسیرقیه وکیل زادهکارشناسی ارشدوطن دوست حقیقی مرند۱۳۹۹/۰۷/۲۲
تبیین نظریه فوق تجرد عقلانی نفس و پیامدهای آن در حکمت متعالیههادی رستگارمقدم گوهریدکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۹/۱۱/۰۸
بررسی و نقد ادله عقلی و نقلی سه دیدگاه تباین، سنخیت و عینیت در نسبت خدا و خلقوحید باقرپورکاشانیدکتری(Ph.d)جوارشکیان۱۳۹۹/۱۱/۰۱
بررسی نقش فرشتگان و شیاطین در هدایت و ضلالت انسان از منظر قرآن ، حدیث و حکمت متعالیهزهره اسماعیل پورکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۱۰/۳۰
هدف زندگی و مبادی آن از نظر بودا و ملاصدرافاطمه سادات مرتضویکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۳۹۹/۱۲/۰۵
تاثیر عمل بر شکل دهی بینش ها و گرایشهای انسان از منظر حکمت متعالیهطاهره اسدی زنده جانکارشناسی ارشدکهنسال۱۳۹۹/۰۴/۱۰
بررسی تقرب الی الله از نظر حکمت متعالیه و عرفان اسلامیمرضیه اب یاریدکتری(Ph.d)جوارشکیان۱۳۹۸/۰۴/۱۱
حیات عقلی در حکمت متعالیه و رابطه آن با معنای زندگیزینب عبادیدکتری(Ph.d)جوارشکیان۱۳۹۹/۰۷/۰۱
بررسی یقین از منظر ویتگنشتاین و ملاصدرافاطمه نظریکارشناسی ارشدمروارید۱۴۰۰/۰۴/۲۲
بررسی تاثیر دوسویه ژن ها بر بدن و نفس از نظر فلاسفه اسلامیزهرا پروانهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۱۱/۰۷
مختصات همه‌ روان‌انگاری صدرایی و کاربست آن در مسئله‌ی نفس و بدنسیدعلی حسینیدکتری(Ph.d)حقی۱۳۹۹/۱۲/۲۷
خبر از معدومات در فلسفه ملاصدرا با نظر به دیدگاه نیثن سمناذر کریمیدکتری(Ph.d)جوارشکیان۱۴۰۰/۰۳/۰۳
ایدئالیسم کانت و تاثیر آن بر پدیدارشناسی هوسرلامید عاشوریکارشناسی ارشدمروارید۱۴۰۰/۰۶/۱۶
بررسی توحید وجودی در ادعیه بر اساس مبانی حکمت متعالیهحمید اسفندیاریدکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۰/۰۴/۲۳
تحلیل و نقادی جایگاه رنج در اندیشه ی شوپنهاور و نیچهعارفه شیبانی دلوییکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۰/۰۸/۰۴
مبانی فلسفی و إشارات تربیتی الگوی معرفت سمعی باطنی در نظام فکری معاصرمحمدحسین سلطان زاده پسیاندکتری(Ph.d)مسعودی۱۴۰۰/۰۸/۱۵
مبانی و لوازم فلسفی، کلامی تجسم اعمالزهرا طالبیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
مبانی نظری ورزش مبتنی بر مکتب ذن، مقایسه و بررسی آن مبتنی بر حکمت متعالیه،عرفان اسلامی و آیات و روایاتوفا حسین ابادیکارشناسی ارشدخادم زاده۱۴۰۰/۰۹/۲۳
تحلیل و بررسی مقایسه‌ای خودآگاهی حیوانات در حکمت متعالیه و فلسفه ذهنجواد رنگرززاده خراسانیدکتری(Ph.d)کهنسال۱۴۰۱/۰۲/۱۹
دلایل و شواهد مقام فوق تجرد نفس از منظر علامه حسن زاده آملی، و آیات و روایاتعلی اکبر خطیبی فردکارشناسی ارشدخادم زاده۱۴۰۱/۰۷/۰۱
بررسی عقلی- فلسفی شکر و تأثیر آن بر کمال انسان از دیدگاه علامه طباطباییفاطمه استیریکارشناسی ارشدایرجی نیا۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نور، کارکرد و استعاره های مرتبط با آن در فلسفه ملاصدرااحمد یوسفیکارشناسی ارشدخادم زاده۱۴۰۱/۰۷/۰۱
پژوهشی در باب وجوب نظر، جواز تقلید در اصول و جاهل قاصر از منظر آیت الله محمد آصف محسنی و مشهور متکلمینعقیله محسنیکارشناسی ارشدکهنسال۱۴۰۱/۰۲/۰۶
علم فطری از دیدگاه دکارت،جان لاک،لایبنیتز و مطهریزهرا صحراگردکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۱/۰۲/۲۴
بررسی و نقد کلامی فلسفی مساله حلول در برخی فرق کلامی عرفانی اسلام، مسیحیت و هندوئیسمسیدعلیرضا ابراهیمیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۰۹/۲۹
واکاوی نقش ولایت در نظام اخلاق عرفانی با الگوی سلوک: بررسی موردی مولی عبدالصمد همدانیمحمدرضا فتحی مهردکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
مقایسه دیدگاه نیچه و صدرا در باب مرگ خودخواسته و ارادیاسما چراغیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۰/۰۷/۱۳
معنای أمر بین أمرین در نگاه حکمت متعالیه -و شارحان-ابوالفضل سعادتیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۰۹/۰۱
نقش انسان کامل محمدی در مواقف اخروی بر اساس مبانی عقلی، عرفانی و ماثورات دینیسیده زهرا موسوی بایگیدکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۱/۰۸/۰۷
مقام زن در عرفان ابن عربیسیما عابدیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۰۹/۰۱
ظهور و بطون در اندیشۀ ملاصدراریحانه عصارنیادکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۱/۱۰/۱۲
مقایسه عقل و دین از منظر شیخ صدوق و شیخ مفیدمحمدمهدی محمدیکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۱/۰۹/۲۳
چگونگی نحوه ی وجود صورت در مرکباتفاطمه شریعتیکارشناسی ارشدکهنسال۱۴۰۰/۰۴/۰۸
بررسی تأثیر مرگ اندیشی در بحث معنای زندگی از دیدگاه اروین دیالوم و ژان پل سارترمحمدرضا احمدی پورکارشناسی ارشدمسعودی۱۴۰۰/۰۷/۱۳
پیشینه خداشناسی حکمت متعالیه در آثار افلوطینمحمد حقیقی راددکتری(Ph.d)علمی سولا۱۴۰۰/۰۴/۲۱

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري