عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
قواعد و روش های فهم حدیث از دیدگاه روایاتساره پاکدل نوقابیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۸۸/۰۴/۱۵
واکاوی غفلت با توجه به آموزه های علویهاشم راسخی تبارکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۸۹/۱۰/۱۱
بلاغت تأکید و کاربرد آن در قصص انبیاءمحترم ترخاصیکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۹۱/۰۸/۰۷
بررسی جایگاه غریب الحدیث و قواعد فهم آنیحیی فاضل فلاورجانیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۳/۱۲/۰۶
بررسی محتوا، شیوه و کارآمدی منظومه مباحث کلامی سوره مبارک اسراءاعظم محمدی قناتغستانیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۳/۱۰/۰۶
بررسی تطبیقی راهکارهای تربیت اخلاقی در قرآن کریم و عهد جدیدوحید خاصیان سرابیدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۳۹۳/۱۰/۱۵
بررسی روایات عرفانی تفسیر بیان السعادهمرتضی اسدی کاخکیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۴/۰۳/۳۰
هندسه ساختاری روش‌شناسی تفسیر قرآن با تکیه بر طبقه‌بندی گونه‌های تفسیریولی جهانگیریدکتری(Ph.d)اکبری۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی فرایند تفسیر وهابی عربستان (با تأکید بر تفسیر ابن عثیمین)سید مهدی علمی حسینیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۴/۰۸/۱۰
شبکه معنایی واژه نور با توجه به قرآن و روایاتسمانه ابریشمیدکتری(Ph.d)رستمی۱۳۹۴/۱۰/۱۳
بررسی و ارزیابی کتاب مجموع مؤلفات الشیخ محمد مال الله فی الرد علی الشیعه الامامیه با تکیه بر مستندات قرآنی و رواییبتول شامی ده سرخیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۴/۱۱/۱۹
تحلیل کیفی متن آیات جهاد در قرآن کریم؛ با تکنیک کدگذاری پی در پیجواد عارفدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۵/۰۹/۲۲
بررسی جایگاه نیازهای مادی انسان و نقش تأمین آن ها در تربیت دینی از منظر قرآنزهرا نصیریان شکیبکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تاثیر قدرت صفویه بر خوانش روایات مبنی بر مناسبات شیعه و سنیامید حسینی نژادمنتظریکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۵/۱۲/۲۳
بازخوانی آیات مرتبط با حوزة زنان در تفاسیر عصری (با تأکید بر تفاسیر المیزان، المنار، الفرقان، من وحی القرآن)جلیل اژدرپوردکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۷/۰۱/۲۷
بررسی جایگاه تربیت عاطفی در دو تفسیر المیزان و تسنیمنرگس صادقی منشکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۷/۰۳/۲۱
بررسی تناسب آیات قتال با اسباب و فضای نزول آیات و سورمرتبط (با تأکید برسورة بقره و سورة توبه)مهدی آب سالاندکتری(Ph.d)جلالی۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تأثیر جنسیت در خوانش، ترجمه و تفسیر قرآن کریمفاطمه ناطقی چمن ابادکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۷/۱۱/۲۹
شاخص های فرمانده ای سپاه در قران وحدیثسمیر عبدالواحد موسی ابراهیمکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۸/۰۲/۳۰
آداب کلام و سخن گفتن در قرآن کریمحسین قاسم احمد اللامیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۸/۰۴/۲۵
بررسی آیات قرآنی مرتبط با شخص پیامبر صلی الله علیه و آله یا نزدیکان آن حضرت و سازگاری آن با جاودانگی قرآن کریممحمد حسین محمد زادهدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۸/۰۷/۰۸
واکاوی دلایل انحصار بعضی از روایات ائمه اطهار علیهم‌السلام در منابع اهل سنتسمانه فتحیدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۳۹۸/۰۸/۱۳
بازشناسی الگوهای رفع ناسازگاری از آیات و روایات در باب بهره‌مندی فراضروری از دنیامهدیه رجاییدکتری(Ph.d)رستمی۱۳۹۸/۱۰/۱۶
بررسی و تحلیل پاسخ به شبهات کلامی در تفاسیر معاصر -با تأکید بر دو تفسیر الکاشف و من وحی القرآن-محمد بدرهدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۸/۱۰/۲۱
بررسی نقش گرایش های تفسیری در گستره معنایی واژه ولایت در تفاسیر قرآن کریمنرگس جوارشکیانکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تاریخ انگاره ستر شرعی زنان در آثار قرآن پژوهاناسیه جمالی شورابدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تبیین ماهیت و روش تدبر موضوعی در قرآن کریمفاطمه سادات هاشمی زودکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۷/۲۱
بررسی مبانی فکری سید رضی در تالیف نهج البلاغه و تاثیر آن بر فهم نهج البلاغهرقیه قهرمانی نیکدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۳۹۹/۰۹/۰۳
مستند سازی و تحلیل انواع گناه بر اساس مضامین دعاهای کمیل و عرفهاسیه بدیع زادگانکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۹/۰۹/۰۳
مبانی اخلاقی و نکات تربیتی در سوره قلمغفران دعیر کریم الساعدیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۰۹/۲۳
بررسی الگوی حکومت توحیدی انبیاء در قرآن با بررسی موردی شاخصه های حکومتی_ مدیریتی حضرت موسی علیه السلامرضا ملازاده یامچیدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۳۹۹/۱۰/۰۸
تحلیل واژگان حوزه معنایی علم خداوند در قرآن کریم با تکیه برمعناشناسی ساختاریبهجت اسیوندکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۹/۰۴/۳۰
بررسی تطبیقی مفاهیم آیات اخلاق اجتماعی سوره حجرات با نهج البلاغهرویا فضایلی طرقیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بررسی و نقد ترجمه معربات قرآن در ترجمه عبدالمحمد آیتی و ترجمه حداد عادل -15 جزء اول قرآن کریم-ملیحه علیزاده یزدیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۱/۱۶
روش شیخ محمد متولی شعراوی در تفسیر موسوم به تفسیر شعراویاراس مجید کاظمکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۳/۱۰
کشف استدلالی الگوی قرآن در بیان مراتب توحید در سور مکی - اوائل بعثتسیدمحمدهادی میرافضلکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۴/۱۴
تحلیل و بررسی مؤلفه های اساسی سلامت معنوی خانواده از منظر قرآن و حدیثمحمد قادری بافیدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۴/۲۱
کاربست قرآنی علم و دانایی در مقام احتجاجساره پاکدل نوقابیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۰/۰۴/۰۴
طبقه بندی فضایل و توانمندی های شخصیت در قرآن کریم و بررسی تطبیقی آن با طبقه بندی فضایل و توانمندی های شخصیت در روان شناسی مثبت - CSV -احمدرضا قضاویدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۴۰۰/۰۴/۰۴
انگاره حضرت عیسی-ع- در منابع روایی فریقین -با تأکید بر 5 سده نخست هجری-حسین براتیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۰/۰۴/۰۴
تبیین اقامه قرآن و الزامات آن از منظر قرآن و احادیثمجید مجیدیدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۴/۰۴
بررسی تناسب آیات سوره مائده با رویکرد تدبری و مقایسه آن با عملکرد مفسران معاصرطاهره عطاربشرویهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۰/۰۸/۰۳
بررسی سیر دیدگاه های مفسران درباره آیات مربوط به مهریهفاطمه سادات قاسم زادهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۰/۰۸/۱۰
موانع اصلاحات از نگاه قرآن کریم در تفسیر های معاصرعلاء صادق محمد الشبرکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۰/۰۹/۰۱
دلالت های مستقل قرآنی در روایات اهل بیت -علیهم السّلام- -اعتبار تفسیری،جایگاه روایی، گونه ها و کارکردها-علی بیدسرخیدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۹/۰۸
راهبردهای اتحاد امت اسلامی در مطالعات قرآنی و حدیثی دکتر محمد طاهرالقادریتقی صادقیدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۴۰۰/۰۹/۰۸
بررسی و نقد نظام‌نامۀ رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان، از منظر قرآن و حدیثمحمد رهنورددکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۰۹/۲۲
بررسی وحی بیانی در آیات و روایاتمهدی حیاتیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۰۹/۲۹
جریان نواندیشی دینی و بررسی ریشه فهم تاریخی از قرآن کریم و ارائه راه حل آنمرجانه فتحی طرقبهدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۰/۱۰/۰۶
بررسی شخصیت و جایگاه هارون علیه السلام در قرآن کریمسیدمحمدرضا واعظموسویکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شیوه های حدیث پژوهی شیخ کلینی و شیخ صدوق در روایات تفسیریسید سعدی دزفولیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۱۰/۰۶
بررسى وتحلیل ضرب المثل هاى تصریح شده در تفسیر التحریر والتنویرهادی محمد متلیک الکبانکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۱۰/۲۷
مبانی رجالی آصف محسنیسعیده محسنیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۱۰/۲۷
بررسی چگونگی وحی قرآنی بر پیامبر با محوریت آیه 51 سوره شوری و کاربردهای قرآنی وحی و نزولسیما جلیلی قاضی زاده خیاطکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۱۲/۰۹
مواجهه ی قرآن کریم با منافقان در روند نزول آیات مکی و مدنی در تفاسیر -المیزان، الفرقان، المنیر، التفسیر الحدیث-معصومه عزیزیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۶
امثال مصرحه در قرآن کریم توسط علامه طباطبایی در تفسیر المیزاننهاد کاظم عبدالحسین مزیداویکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۱۲/۲۳
بررسی خاستگاه و زمینه‌های جریان فضائل نویسی اهل بیت-ع- در آثار محدثان اهل سنت تا پایان قرن دهم هجریسیدرضا مهدویدکتری(Ph.d)ایروانی نجفی۱۴۰۰/۱۲/۲۳
تفسیر قرآن به قرآن جزء بیست و دوم بین اهل سنت و شیعه، یک مطالعه کاربردی -علامه طباطبایی، صادقی طهرانی، عبدالکریم خطیب و شنقیطی به عنوان الگو-علاء حسن حربی الکیمکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۱۲/۲۳
اسباب نزول در تفسیر اللباب فی علوم الکتاب در مقایسه با اسباب النزول واحدىملاذ عبدالرحمن عبید ال عبودکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۶
منظومه معرفتی معاد در صحیفه سجادیه و نقش آن در تفسیر آیات معادفاطمه احمدیدکتری(Ph.d)اسدی اصل۱۴۰۱/۰۱/۱۵
رابطه زناشویى در قران کریم -من وحى القران و صفوة التفاسیر به عنوان مدل-فوزیه هادی صالحکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۱/۲۲
صور بیان وبدیع در سوره ق در تفسیرهاى ادبى - تفسیر الکشاف زمخشرى والبحر المحیط ابن حیان به عنوان نمونه-زینب لطیف کریمکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۱/۲۹
واکاوی گفتمان اختلاف الحدیث امامیه در پنج سده نخست هجرینرجس انواری نسبدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۰/۱۲/۲۳
تحلیل نقش علائم وقف سجاوندی در فهم قرآن-مطالعه موردی وقف های جزء ۲۶تا۳۰قرآن کریم-سیده فاطمه حسینیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۱/۲۲
آسیب شناسی مطالعات تاریخ قرآن در مبحث جمع قرآنعصمت کاظمی مقدم بیدختیدکتری(Ph.d)ایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۱/۲۹
بررسی آیات مستثنیات سوره ی انعام بر اساس نظریه سیاق محور علامه طباطباییمعصومه قدمگاهیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۱/۲۹
آیات مکنت دادن خداوندبه انسان در قرآن کریم از منظر تفسیرهاى معاصرزهراء عامر عبدزیدکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۲/۰۵
پیرایش، ساماندهی و برآیندسازی فوائد رجالی و جایگاه آن در تراث رجالی شیعهسیدمحمدتقی شوشتریدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۱/۰۱/۲۹
نقد و بررسی روایات اسباب نزول در سوره های بقره و آل عمران و تأثیر آن بر ترجمه صحیح قرآن کریم با تأکید بر ده ترجمه مشهور معاصر فارسیخورشید بهاریدکتری(Ph.d)اکبری۱۴۰۱/۰۲/۰۵
مفاهیم اخلاقی برگرفته از داستان موسی -علیه السلام- در قرآن کریم از منظور تفسیرهاى معاصرحیدر غانم مکاویکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۲/۲۶
جنبه تربیتى در سوره یوسف مطالعه در تفسیرهاى معاصر -تفسیر المیزان، تفسیر من هدى القرآن، تفسیر التحریر و التنویر، تفسیر فی ظلال القرآن-احمد جواد کاظم فتلاویکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۲/۲۶
داستان خضر در قرآن کریم و آموزه‌های قابل برداشت از آنزهراء کامل حمزه الجار اللهکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۳/۰۲
رهنمودهاى تربیتی در داستان حضرت ابراهیم - ع - در تفاسیر معاصرفائز ویطان جوید المحینهکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شرح ایات قتل در تفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج و تفسیر التحریر والتنویر وتفسیر دقائق التفسیر -بررسى تطبیقى-صفاء سعد عبد ال زیرجکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۱۲/۲۳
دستورات الهی در قرآن کریم بین اعجاز تشریعی و تربیتی در سوره بقره: مطالعه ای در تفسیرهاى عصرىشاکر وفی حسن خزعلیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۴/۱۳
ویژگی هاى شخصى رسولان و پیامبران در قرآن کریمسیف الدین شاکر یحیی الساعدیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۹/۱۴
بررسی حقوق مالی زن در آیات قرآن از نگاه مفسران معاصر با رویکرد پاسخگویی به شبهاتفهیمه زارعیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۴/۱۳
حقوق واحکام شرعی در سوره بقره( تفسیر من وحی القران وفی ظلال القران به عنوان نمونه)حوراء ریاض ویطان المحینهکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۴/۱۳
نکات تربیتی بیرامون زن در سوره نور از نظر تفسیرهاى معاصرجمیله عبدالحسین کاظم العبودیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۴/۱۳
معذرت خواهى مشتقات ومترادف هاى آن (عفو، بخشش وگذشت)به عنوان نمونه در قرآن کریم از نظر دو تفسیر المیزان والتحریر والتنویرنورالهدی عمران محمد الدهیمیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بررسی تحلیلی چگونگی برخورد علامه مشهدی با آیات الاحکام در کتابش تفسیر کنزالدقائق وبحرالغرائباسراء کریم عبدالامیر الکشوانکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بررسی سیر تحول دیدگاه های مفسران شیعی درباره عقل زنفاطمه سوادیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۴/۱۳
التعامل مع اهل الکتاب فی التفاسیر المعاصرة -دراسة مقارنه-زهراء ریاض ویطان المحینهکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۳/۳۰
آزادى بیان واعتقاد در تفسیرهاى معاصر - من هدى القران وفی ظلال القران-علی جهاد نایف الکنانیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۴/۱۳
مطالعه و تحلیل ریشه های علم رجال و نشانه های آن نزد امامیه از قرن اول تا آغاز قرن چهارم هجریعبدالله محسن عبد الغرابیدکتری(Ph.d)اسدی اصل۱۴۰۱/۰۴/۱۳
واژه بر، مشتقات ومرادفات ان پژوهشی در تفاسیر معاصرالاء عبدالکاظم وزیرکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
نکته هاى تربیتى در سوره اسراء از نظر تفسیرهاى معاصرمحمد کرم قاسم التمیمیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۱/۰۴/۲۸
نکته هاى تربیتى در سوره نور از نظر تفسیرهاى معاصرسجاد نواف مطلککارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۴/۲۸
تفسیر قرآن به قرآن در جزء چهاردهم در تفسیرهاى اهل سنت و شیعه بررسى تطبیقىمصطفی خلیل سوادیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۴/۲۷
تفسیر آیات تقیّه از منظر تفسیرهاى معاصر بررسى تطبیقىرسل بشیر عذیبکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
ایات محاوره میان اهل بهشت وجهنم از دیدگاه تفاسیر معاصرنسرین جاسم شریده اللامیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بررسی نقش عقاید در سرنوشت و نجات اخروی انسان از منظر علامه طباطبایی و ابن عاشورنرگس خدمتگذارکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۴/۲۸
تفسیر قرآن به قرآن در جزء دوم بین اهل سنت و شیعه، مطالعه ای موازى -علامه طباطبائی و محمد صادقی طهرانی وعبد الکریم خطیب و شنقیطی به عنوان نمونه-میثاق جحیل خفیفکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۴/۲۸
فلسفه عبادت در روایاتحیدر عباس ناصر البیاتیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۶/۰۷
آزادى بیان وعقیده از نظر محمد حسین فضل الله و وهبه زحیلىتمارا سمیر نعیم السودانیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۶/۰۷
جهاد تبیین، مفهوم شناسی، راهکارها و موانع آن از منظر قرآن کریمزینب خدائی قاباخکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۶/۰۷
غزوه خندق مطالعه ای در کتاب های سیره و تفاسیرعصام غانم محمد السعبریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۹/۱۴
ناسخ و منسوخ از نظر طبری در تفسیر جامع البیان وشیخ طوسی در تفسیر التبیان -بررسی تطبیقی-علی عبد کاظمکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۶/۱۴
قصه حضرت نوح علیه السلام و نکات تربیتی در آن در تفسیرهاى معاصرزینب هادی احمدکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۸/۰۲
حقوق فقرا و یتیمان در قرآن کریم از نظر تفاسیر منتخب معاصر - بررسى تطبیقى -اکرم قاسم عباس ال عجمیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
بررسی مستندات ادعای الهی ظهیر درباره ی رابطه ی شیعه با اهل بیت و رابطه ی اهل بیت با خلفاسیده کوثر شریفیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۱/۰۶/۰۷
مقدمات تفاسیر امامیه (بررسى روش ها)حسن عبدالحمید طعمهکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۶/۰۷
داستان عیسی و مریم در قران کریم وکتاب مقدس مطالعه تطبیقىموسی علی موسی المنصوریکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
تربیت فرزندان در قران کریم از نظر دو تفسیر من هدی القرآن و فی ظلال القرانحسن هادی عبادیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۶/۰۷
تفسیر آیات اهل بیت علیهم السلام درقران کریم از دیذگاه علامه طباطبائی وفخر رازی -بررسی تطبیقی-یاسر علیل مجهولکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۶/۱۴
نقش امام هشتم در تفسیر قرآنمصدق جعفر بلعوط المحیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۸/۰۲
تفسیر آیات الاثم و مترادف آن از منظر دو تفسیر المیزان و روح المعانی.ساجده رضا رجبکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۷/۱۷
مواجهه قرآن کریم با شهوات عملی و تاثیر آن بر ادراکات انسانی به روش تحلیل مضمونمحمدرضا فرزامکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۱/۰۸/۰۲
بررسی مقایسه ای مقامات و ویژگیهای امامان معصوم علیهم السلام در تفسیر المیزان با تفسیر روح المعانی و روح البیانعلی ایرانمنشدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۸/۱۶
مطالعه تطبیقی بین تفسیر احکام القران ابن العربی و دروس مقدماتى در تفسیر آیات الاحکام شیخ باقر ایروانىسجاد عبد کاظمکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۷/۱۸
تصویر هنرى در سوره ملک مطالعه هنرىمحمود سلمان جاسم البغدادیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۸/۱۶
تحقیق و تصحیح نسخه خطی با عنوان شرح تفسیر صافیحیدر یوسف کاظم ابو الطابوقکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۱/۰۸/۰۲
علوم قرآن از دیدکاه محمد حسین الصغیر و صبحی صالحمهدی علی قادر زنکنهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۸/۰۲
بررسی تطبیقی رابطه‌ی آزادی و کرامت در اسلام، فمینیسم و لیبرالیسمسکینه شبانیدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۱/۰۸/۱۶
تصحیح و تحقیق نسخه خطی تفسیر اهل البیت-علیهم السلام-، تألیف سلیم بن سلیمان گیلانی تنکابنی-ره- از آغاز تا پایان سورۀ بقرهسیدابوالقاسم موسویدکتری(Ph.d)اسدی اصل۱۴۰۱/۰۸/۰۲
انحرافات اجتماعی در عصر جاهلیت در تفسیر المیزان طباطبایی و تفسیر الواضح حجازیمرتضی محسن عباس ال کهوکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نکته هاى تربیتی در سوره غافر در تفسیرهاى معاصر -المیزان والامثل والتحریر والتنویر والسعدی-قصی حبیب حمید الیوسفکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۸/۲۳
ویژگیهای شخصیتی حضرت محمد از دیدگاه دو مفسر معاصر(سید قطب و محمد صادقی تهرانی )و دو متفکر نواندیش (خلیل عبدالکریم و محمد شحرور)مطالعه‌ای تطبیقیجلال جاسم واشی الشمیلاویدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تحلیل و بررسی تطبیقی تفسیر سوره قدر در منابع فریقینزینب براتیدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۱/۰۸/۲۳
تفسیر آیات صلاح وفساد در قرآن کریم از نظر تفسیرهاى معاصر شیعه وسنى -مطالعه تطبیقى-شهد حیدر مهدی کمال الدینکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۸/۲۳
بررسی و تحلیل مفهوم کفر و شرک در تفسیر‌ نفحات الرحمان نهاوندیفاطمه صادقی بنده قراییکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۸/۲۳
شرح متشابهات در دو تفسیر الفرقان و المنیر -بررسی تطبیقی-فاطمه عبدالرحمن جاسمکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تفکر و شناخت در قرآن کریم وحدیث شریف و تأثیر آنها در زندگی انسان - مقایسه بین مؤمن و دیگرانجعفر محمد جاسم الربیعیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۱/۰۸/۲۳
بررسی استعاره های مفهومی حوزه گیاه انگاری در قرآن کریمزینب پرنده نژادکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۰/۱۲
آیات زن و خانواده در سوره نساء در تفسیر اضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن و المنتقى فی تفسیر القرآن -بررسی تطبیقی-محمد جاسم محمد النصراللهکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۹/۰۷
زندگی اخروی در قرآن کریم از نظر تفاسیر معاصر، بررسی تطبیقیعلی حمید اسماعیلکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۹/۰۷
روایات تفسیری امام کاظم -ع- در تفسیر نور الثقلینوجدان محمدفرای ال سلیمهکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تفسیر موضوعی بین محمد الغزالی ومحمد باقر الصدر ومصطفى مسلم -بزوهش تطبیقی -سجاد نجیب باهضدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۱/۱۰/۱۲
روایات تفسیری نزد صوفیه و معتزله (بررسی مبانی معرفتی)اکرم محسن مصاولدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۰/۱۲
تفسیر آیات تأیید رسالت پیامبر -ص- از دیدگاه تفاسیر معاصرمهدی علی سلمان الزکیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۹/۱۴
بررسی سیر تحول نگرش‌ها درباره نشوز در قرآن کریمسوده انصاری پورکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۹/۲۱
ویژگی های مدینه فاضله در اندیشه امام علی علیه السلامجلال ماهود معاونکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۱/۲۴
انحراف اجتماعی، علل و پیامدهای آن بررسی تطبیقی بین تفسیر المیزان و التفسیر المنیر زحیلیایمن لطیف عباس جوالهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۹/۲۱
والی نمونه در نهج البلاغهماهر عباس کاظم وطیفیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۱۰/۰۵
آرای تفسیری مخصوص صادقی تهرانی در الفرقان فی تفسیر القران بالقران و السنةحسین علاوی صلفکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۹/۲۸
بینامتنی قرآنی در مناجات و زیارات ائمه اهل بیت -علیهم السلام-نجم عبدالحسن حسینکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۹/۲۱
وحدت دین وتعدد احکام از نظر قرآنسعد فاخر حسانکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۹/۲۱
تصحیح و تحقیق بخش موضوعات قرآنى از نسخه خطی -بشارات الأصول- ابوالمعالی کرباسیعلی شاکر محمود الزیدیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۱/۱۰/۰۵
بررسی تطبیقی اسلوب اعتراض و تحلیل معنایی آن در تفاسیر روح المعانی و التحریر و التنویربا تکیه بر ۱۰ جزء اول قرآن کریممیلاد شریفیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۱۰/۱۲
اللطائف التربویة فی سورة الروم من منظور التفاسیر المعاصرة المختارةادیب کنعان عباس آل علیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۰/۰۵
وعده و وعید و زمینه های آن ها در قرآن کریم از منظر تفاسیر برگزیده معاصر (الفرقان و فی ظلال القرآن)رجاء محمد مذهان حکراتکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۰/۱۲
تفسیر ایات استغفار از نظر تفسیرهاى معاصرعقیل مسلم جباری ال حسنکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۱/۱۰
نکته های تربیتی در سوره مؤمنون از نظر تفاسیر معاصر انتخاب شدهحسین ریاض جبار الکورجیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تبیین آیات ابتلاء به نعمت از نظر تفاسیر معاصر -بررسی تطبیقی-عبدالصمد رحیم عکالکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تأثیر قرآن کریم در بیان ارزش اجتماعی زن در تفاسیر معاصرامیر منصور حسون السلطانیکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۱۱/۱۰
علل و مظاهر ضعف در قران کریم از منظر تفاسیر معاصرضیف الله رزاق مجیدکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۲/۰۸

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري