عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
سد ذریعه و نسبت آن با عناوین مشابه در فقه و اصول امامیهمریم زائریکارشناسی ارشدصابری۱۳۸۹/۰۶/۲۹
جرایم قابل گذشت در فقه و حقوق ایرانحبیب اله چوپانی مرسیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۸۹/۰۶/۳۱
بررسی ملاکات تشخیص موضوعات احکامسیدجعفر علوی گنابادیدکتری(PhD)فخلعی۱۳۸۹/۱۱/۰۷
جرم مشهود در فقه امامیه و حقوق ایران(با نگاهی به حقوق کیفری فرانسه و انگلستان)سیده آذر انظاریکارشناسی ارشدحائری۱۳۸۹/۱۱/۱۶
بازخوانی نظریه انسدادمهدی مرادیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۸۹/۱۱/۲۳
ترور و عملیّات استشهادی از منظر فقه و حقوق بشررمضان عباس پور مقدمدکتری(PhD)عبداللهی نژاد۱۳۹۰/۰۲/۰۹
عدالت ترمیمی و جلوه های آن در فقه اسلامی و حقوق موضوعهمعصومه محمدرضاخانی هشتادزیاریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۰/۰۳/۱۱
بررسی اصولی و فقهی مبانی و آثار تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبباتمنصوره دهقانی محمدآبادیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۰/۰۴/۰۲
بررسی فقهی معاملات آتیمحمد بایکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۰/۰۴/۰۶
بررسی سن مسئولیت کیفری در فقه و حقوق موضوعهسیده مریم عطارشهرکیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۰/۰۴/۰۷
بررسی ارش و موارد آن در احکام جزایی فقه امامیه و حقوق کیفری ایرانمحمدحسین فرخیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۰/۰۵/۲۳
مبانی اصولی وکلامی تخطئه و تصویب نزد مذاهبحسین جوادیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۰/۰۶/۰۸
قرعه در مذاهب اسلامی و حقوق ایرانحبیب اله کفاشکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۰/۰۶/۲۲
بررسی جرایم علیه امنیت (دولت و مردم ) با رهیافتی بر مفاهیم محاربه و افساد فی الارضسیده قدسیه موسوی مشهدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۰/۰۶/۲۶
بررسی قاچاق انسان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایرانمرضیه عارفی نیاکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۰/۰۶/۲۶
بررسی تطبیقی عقود اذنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایرانصالحه محمودآبادیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۰/۰۶/۲۷
بررسی موضوعی و حکمی خنثی در فقهعلی کشاورزکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۰/۰۶/۲۷
« کاوشی نو در مساله اخذ اجرت بر واجبات(عبادی و تشکیلاتی)»مجیدرضا شیخی نصرآبادیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مبانی اصولی وکلامی تجری و آثار آن در فقه امامیه و قانون ایرانمحسن حاجی زادهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۰/۰۶/۳۰
نسبت عدالت و امنیت و شناسایی عرصه های تزاحم آن دوسیده زهره شارع شهریکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
سوگواری از منظر مذاهبسمیه صنعتیکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۰/۰۷/۰۹
بررسی محرمات احرام و کفارات آن از دیدگاه مذاهب خمسهاحمد داوریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۰/۰۷/۱۳
بررسی قاعده‌ی «حکم شرع به نقیض مقصود مکلف»زینب میرزایی صفی آبادکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۰/۰۹/۰۱
تعهدات بر ذمة میت در فقه اسلامی و حقوق ایرانسیدمحمدحسین کاظمی بازاردهیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۰/۰۹/۲۷
بررسی ماهیت و مبنای حق سرقفلی و حق کسب و چیشه و تجارت در فقه اسلامی و حقوق ایرانسیدمحمدصادق قبولی درافشانکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۰/۱۰/۱۱
بررسی مباحث فقهی نکاح در روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن و مقایسه آن با دیدگاههای مشهور فقهی امامیهفاطمه عباس آباد عربیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۰/۱۱/۱۱
زن و مناصب حکومتی از منظر فقه امامیهسیدابوالحسن موسویکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۰/۱۱/۱۲
بررسی حجّیت و ابعاد سنّت فعلیزهرا حقیقتکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۰/۱۲/۱۶
بررسی زمینه های کاربردی قاعده لا ضرر در قانون مدنی ایران همراه با تحلیل فقهی آنمحمد خلیلیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۰/۱۲/۲۰
بررسی ماهیت بیت المال و سیر تحولی آن در فقه فریقینمصطفی سهرابیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۱/۰۴/۰۴
تاثیر مورد و سبب در فهم فقهی و تعمیم حکمزهرا ابراهیمی نژادکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۱/۰۶/۲۰
بررسی فقهی-حقوقی جرایم دولت(قوۀ مجریه)سیدجمال احمدی روئینکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۱/۰۶/۲۸
تحلیل فقهی جایگاه کارشناس در فقه قضایی و جزاییسیدعلی حسینیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی ریشه های تکفیر در اندیشه فقهی (مطالعه موردی در موضوعات نصب و رفض)محمود توکلیان اکبریدکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۱/۰۷/۱۰
تحلیل فقهی احکام اعمال منافی عفت از کتاب مبانی تکمله المنهاج و مقایسه آن با دیدگاههای فقهی امام خمینی(ره) و قانون مجازات اسلامیمحمد حاجی پورکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
ساز و کارهای کشف دلالت متنی در نگاه اخباریونموسی زرقیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۱/۰۷/۲۶
فقه و ترافیکعلی فهمیده قاسم زادهکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۱/۱۰/۰۵
بررسی گونه ها و احکام فقهی جوائز در اسلامعلی فاتحیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۱/۱۰/۰۶
اسقاط معوض حقوق در فقه و حقوقمحمدعلی محب الرحماندکتری(PhD)صابری۱۳۹۱/۱۰/۲۷
بررسی‌حجیت و قلمرو تقریر معصوم(ع)عطیه علی زاده نوریکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۱/۱۱/۰۴
بررسی عقود صوری(ماهیت،مصادیق،احکام)زهرا محمودی خورندیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۱/۱۱/۱۱
جنایت بر منافع اعضای بدن در فقه امامیه و حقوق ایراننرجس خاتون رحیمیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۱/۱۱/۲۵
: بررسی مقایسه ای قانون مجازات اسلامی 1390و1370دربخش قصاصمحبوبه اشرف پورافشارکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۲/۰۳/۱۸
بررسی مقایسه ای قانون مجازات اسلامی 90 و 70 در بخش جرایم منافی عفت موجب حد (تحلیل فقهی)صادق فتحی کته گنبدیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۲/۰۳/۱۸
مسئولیت های حکومت در عرصه تربیت با رویکردی فقهیمرضیه سلیمی پورکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۲/۰۴/۰۱
ساختارهای حاکی از حرمت و کراهت در قرآن کریمیحیی شبگردکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۲/۰۴/۱۱
بررسی فقهی قاعده ی التعزیر فی کل عمل محرمحسین جعفریکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۲/۰۶/۱۹
بررسی تطبیقی چالش های فقهی موجود در بازار آتی و اختیارات بر اساس آراء اندیشمندان اهل تشیع و تسننفاطمه محسنیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۲/۰۶/۲۰
تقاص در فقه مذاهبسمیه فرستاده صنوبریکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۲/۰۶/۲۳
بررسی بیع زمانی و جایگاه آن در فقه و حقوق ایران و مقایسه ی آن با حقوق اروپا(فرانسه، انگلیس،اسپانیا)الناز بیرجندیانکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
بررسی ملاکات عقاب اخرویمحمد دانش نهادکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
بررسی نظرات اختلافی شهیدین در فقه عباداتعرفان خرمی عراقیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی فقهی و حقوقی حق اختصاص(ماهیت،مصادیق و احکام)محبوبه سیستانی دیزقندیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی ماهیت و مصادیق تقدیرات در فقه امامیّهعبداله شیخ علیکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۲/۰۶/۲۷
ترجمه و تعلیق السیر الکبیر شیبانیسیدهاشم موسوی ابگرمکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۲/۰۶/۲۹
بررسی فرزندخواندگی در فقه مذاهبمرضیه قدری گراخککارشناسی ارشدصابری۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تحلیل فقهی تسبیب در جرایم (از کتاب مبانی تکملة المنهاج و تطبیق آن با دیدگاه های مشهور فقهی و قانون مجازات اسلامی)زهرا زردشتکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۲/۰۶/۳۰
ارتزاق از بیت المالحسین اعلمیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی شروط اختلافی ضمن عقد نکاح در فقه تطبیقیرقیه مهرعلی تبارکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۲/۰۷/۰۲
آثار و احکام فقهی و حقوقی اعسار زوج در زندگی مشترکسمانه گلیجکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۲/۰۷/۰۸
بررسی مقایسیه ای احکام و شرائط مهریه در نکاح و ثمن در معاملاتعلی ولی نیاکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۲/۰۷/۱۵
بررسی تحلیلی خاستگاه و ارزش شهرت در آرا ی فقهای شیعهمحمد فقیهی صدردکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۲/۰۷/۱۸
تخصیص قران به خبر واحد در اصول فقه مذاهب اسلامیسکینه توفیقی مشهودکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۲/۰۸/۱۹
بررسی مقایسه ای رویکرد صاحب حدائق و صاحب جواهر به حیثیت صدوری اخبار در استنباط احکامسیّدعلی حسینی طباطبائیدکتری(PhD)عبداللهی نژاد۱۳۹۲/۰۸/۳۰
مسئولیت دولت اسلامی در قبال جتایت شهروندان علیه تمامیت جسمانی اشخاصمریم صفائیدکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۲/۰۸/۳۰
واکاوی تدابیر فقهی مبارزه با فقر(عملکرد اشخاص و دولت)علی زبرجدی مشفقکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۲/۰۹/۱۹
بررسی احکام فقهی حقوقی بین زن و مرد در دوران خواستگاری و نامزدی از منظر فریقینولی اله دوگانی آغچغلوکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۲/۱۰/۰۴
فارسی: بررسی فتاوای نادر امامیه در باب نکاح و جایگاه آن در حقوق ایرانفاطمه حائریکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۲/۱۰/۲۱
بررسی مسائل اختلافی ایه الله مغنیه وامام خمینی در موضوعات نکاح‏‏ و طلاق وصیت و ارث (احوال شخصیه)بامحوریت دوکتاب فقه الامام الصادق ع وتحریرالوسیلهمهدی امانیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۴
روش شناسی فقه قرانی با رویکرد به گونه شناسی استنادات فقهی امامان معصوم (ع) به قران کریممحّمد حسین انصاری حقیقیدکتری(PhD)ناصری مقدم۱۳۹۲/۱۰/۲۵
سیره متشرعه و کاربرد آن در استنباط فقهیزهراسادات احمدی سلیمانیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۲/۱۱/۰۵
بررسی تطبیقی احکام اختصاصی حرمین شریفینبتول حقیقیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی احکام فقهی فریقین نسبت به یکدیگر(ابواب عبادات)سیدمهدی مرویان حسینیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
مقاصد شریعت در متون فقهی معاصر امامیهزینب سادات افقهیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی حقوق حیوانات در فقه اسلامیسمیه جمالی کلورکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۳/۰۲/۲۲
پژوهشی بر مبانی قاعده جب و کاربردهای آن در فقه مذاهب اسلامیعلی کمالیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۳/۰۳/۱۳
بررسی مسائل عنوان دارفقه درارثآق اویلی ارخیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۳/۰۳/۱۹
بررسی دیدگاه های علامه مجلسی در زمینه ی ایات الاحکام در کتاب بحار الانوار(باب طهارت)عادله رحمانیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۳/۰۳/۲۲
شکنجه به منظور اقرار از منظر فقه مذاهبمیثم احمدیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۳/۰۳/۲۸
قاعدۀ دگرگونی احکام به سبب دگرگونی عادات(با رویکردی به شواهد فقهی)سمیه ذوقیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۳/۰۳/۲۸
تحلیل فقهی حقوقی تطفیفاکرم خلیل آبادیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۳/۰۴/۰۱
بررسی حرمت تظاهر به حرام به مثابه قاعده فقهیسارا زرگران خراسانیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۰۴/۰۳
بررسی قسامه از دیدگاه فقه تطبیقی وقوانین ایرانفاطمه واحدی کبیریکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۳/۰۴/۰۴
آیین اجرای احکام کیفری در فقه و قوانین کیفری ایرانزینب السادات موسویکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
رویکرد صاحب جواهر به فقه القرآن در طهارات ثلاثمحّمدحسن حاجی محمّرهکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۰۴/۱۱
بررسی آرا و اندیشه اصولی ابن ادریس با تکیه بر کتاب \\\\\\\\\\\\\\\\داریوش بخردیاندکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۳/۰۴/۲۳
اصل تالیف قلوب واثار و احکام ان در فقه سیاسی فریقینحُسنی ایزدپناه کاظمیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۳/۰۶/۰۴
بررسی حجیت خیر واحد در امور مهمهحسن حسینی یارکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۳/۰۶/۰۵
بررسی آراء اختلافی شهیدین در باب احوالات شخصیه (نکاح، طلاق، وصیت و ارث) با محوریت دو کتاب لمعه و شرح لمعهقنبر مرزانیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۳/۰۶/۰۸
بررسی مقایسه‌ای آرای فقهی شهیدین و شیخ طوسی در ابواب حدود، قصاص و دیات با محوریت دو کتاب شرح لمعه و مبسوطمسعود عباسی قرائیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۳/۰۶/۱۵
بررسی احکام احیای اراضی از منظر فقه مذاهب اسلامیسّجاد سالارزائیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۳/۰۶/۱۶
بررسی مقایسه ای قانون مجازات اسلامی 90 و 70 در بخش حدود (به جز جرایم جنسی)حامد پوردامکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۳/۰۶/۱۸
قتل در فراش از منظر فقه مذاهبداود اسمعیلیکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
بررسی تربیت جنسی در آموزه های فقهیسیدمصطفی فرع شیرازیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۳/۰۶/۲۴
بررسی موارد پرداخت دیه از بیت المال در فقه مذاهب اسلامیحمید شیخ الاسلامیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تبعیت شرط از عقد و استثنائات آن از دیدگاه فقهی حقوقیکیمیاءالسادات وهاب زاده موسویکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی فقهی احکام قبلهسمیه صمیمیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی تطبیقی اصالت البرائت از منظر سه اصولی بزرگ امام خمینی (ره) و آیت الله خویی و شهید صدرمصطفی لطیف زادهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۳/۰۶/۳۱
حق ارتفاق از منظر فقه تطبیقی وحقوق ایرانمحبوبه توکلیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۳/۰۷/۱۵
واسطه گری تجاری در فقه و حقوق موضوعه ایرانطاهره طلائیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۳/۰۸/۲۶
بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با رویکردی مقایسه ای به تأسیسات حقوقی مشابه در نظام حقوقی ایران، مصر و انگلیسسید محمد هادی قبولی درافشاندکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۳/۰۹/۲۷
تحلیل فقهی شخصیت حقوقیمحمدعلی قاسمیدکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۳/۱۰/۲۹
بررسی حکم غیابی در فقه امامیه و حقوق ایرانملیحه غلامیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۳/۱۱/۰۴
بررسی کنترل جمعیت از منظر فقه تطبیقیزهره فردوستکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی ساز وکار های تحول فقه در آثار مرتضی مطهری«ره»صدیقه خزیمه سربیشهکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی اصولی انصراف و کاربرد های فقهی آن بر اساس کتاب روضة البهیةمعصومه اسدیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی دیدگاه های آیت الله خویی در زمینه ی آیات الاحکام در باب نکاح(موانع نکاح)ریحانه یزداندوستکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۳/۱۱/۱۸
مطالعه تطبیقی بحث سرقت با محوریت کتاب مبانی تکمله المنهاج و مقایسه ی آن با قانون مجازات اسلامیامیر وطن پرستکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی رابطة عام و خاص منفصل و تطبیقاتِ فقهی آنسیدمهدی نریمانی زمان آبادیدکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تاثیر اختلالات روانی درانحلال نکاح از منظر فقه و حقوقکاوه قبادیدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۳/۱۱/۲۹
بررسی حفظ حریم خصوصی افراد در رسانه از دیدگاه فقه امامیهحامد نعیمیدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۴/۰۳/۲۰
برسی فقهی حقوق کودک در قرآن از نگاه مفسرین شیعه و اهل سنتسجاد فتحیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۴/۰۴/۰۲
کاربرد قاعده سلطنت در فقه با محوریت شرح لمعه دمشقیهسیدحسین قندیلیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۴/۰۴/۱۴
ماهیت و احکام فقهی و حقوقی حق حبس در عقود معاوضیاعظم امینیدکتری(PhD)حائری۱۳۹۴/۰۶/۰۸
کاربرداصل استصحاب درفقه قراردادهابرپایه کتاب تحریرالوسیلهفاطمه صانعیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۰۶/۱۰
تحلیل فقهی احکام عقودمشارکتی(مضاربه، شرکت) با تکیه بر آرای صاحب عروه الوثقیسیاوش گودرزیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۰۶/۱۱
کارکرد مقاصد شریعت در فقه سیاسی با تکیه بر نهج البلاغهبشری عبدخدائیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۴/۰۶/۱۴
بررسی کاربردی قاعده نفی عسر حرج در فقه عبادیات بر پایه کتاب تحریر الوسیلهمنصوره یگانگیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۴/۰۶/۱۵
بررسی کارکردهای اصل برائت در فقه معاملات بر اساس کتاب الروضة البهیةافسانه رستگارمقدمکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۴/۰۶/۱۵
بررسی مباحث فقهی طلاق درر روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر قرآن ومقایسه آن با دیدگاه های مشهور فقهی امامیهزهرابیگم حسینیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۰۶/۱۶
وقف حقوق معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایرانمحمد جواد ولی زادهدکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
بررسی دیدگاه های فقهی علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار (کتاب صلوة، مقارنات)شیوا کریمیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۰۶/۲۱
بررسی مبانی و احکام فقهی نسیان در عباداتسیده مرضیه خالقی میرانکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی و تحلیل آرای فقهی ابن شهر آشوب ساروی مازندرانی در باب معاملاتالهام السادات سبزواریکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۴/۰۶/۲۴
مصادیق اختلافی غرر در نگاه فقیهان امامیهزهرا پاسدارکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۴/۰۶/۲۴
مسائل اختصاصی حج بانوان در فقه فریقیننرجس قدیریکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی رویکرد صاحب جواهر به فقه القران در ابواب جهاد و امر به معروف و نهی از منکرسعید غدیرزاده طوسیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۴/۰۶/۲۶
بررسی تطبیقی شرط عدالت زمامدار اسلامی از دیدگاه فریقینمحمّدعلی احسانیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی دیدگاه های علامه مجلسی در زمینه ی آیات الاحکام در کتاب بحار الانوار(باب صلات)زینب میریکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی دیدگاه‌های فقهی ابوالفتوح رازی در ابواب معاملات در تفسیر روض الجنان و روح الجنان و مقایسه‌ی آن با دیدگاه‌های مشهور فقیهان امامیهعلی اکبر آقاجانیکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی در دیدگاه اخباریینامیر محمودیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۴/۰۶/۲۹
رویکرد فقیهان امامیه به مقاصد شریعت درابواب معاملاتمهدی شوشتریدکتری(PhD)ناصری مقدم۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی موقعیت احادیث مشترک فریقین در قلمرو قواعد فقه معاملات (مطالعة موردی، کتاب البیع)هادی مصباحدکتری(PhD)صابری۱۳۹۴/۰۷/۱۲
بررسی و تحلیل مبانی آراء ویژه ی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در فقه قراردادهاسید علی جبّار گل باغی ماسولهدکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۴/۰۷/۱۶
بررسی رویکرد عملی فقیهان امامیه به ساختارهای حاکی از مطلوبیت فعل در قرآنمهدی سلیمیدکتری(PhD)حائری۱۳۹۴/۰۸/۲۸
بررسی احکام و مسائل حریم اماکن و اموال در فقه و قوانین ایرانمریم نجفیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۴/۱۰/۲۱
بررسی فقهی و حقوقی معاملات محاباتیفریبا عمارلوکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۴/۱۰/۲۷
مقایسه آرای ماوردی و محقق ثانی در قلمرو وظایف و اختیارات حکومتجواد یعقوبیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۴/۱۰/۲۷
بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات 70و92 بخش حدود (سرقت، محاربه، بغی)طاهره عجم اکرامیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۴/۱۱/۰۱
بررسی مباحث فقهی حچ در روض الجنان و روح الجنان و مقایسه آن با دیدگاه های مشهور امامیهسیده مریم سیدحسنیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بررسی توقیت درعقوددرفقه وحقوق ایرانزهرا جهانگیر مزارکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی قواعدعمومی حاکم بر عقود مسامحه ای و ارفاقی درفقه فریقینفاطمه محمدیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۴/۱۱/۰۶
واکاوی قاعده‌ی لزوم حفظ نفسفاطمه ابراهیمی کلاتیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تحلیلِ گونه ها، کاربرد و مبانیِ سد ذرابع در فقه امامیهداود گوهریدکتری(PhD)ناصری مقدم۱۳۹۴/۱۱/۰۸
خرید و فروش دین از دیدگاه مذاهب اسلامیشیما نمازی مکیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۴/۱۱/۱۵
نماز کودک در فقه مذاهب اسلامیعلی اکبری زادهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۱۱/۱۶
واکاوی آراء فقهی نادر و خلاف مشهور شیخ صدوقسهند صادقی بهمنیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۴/۱۱/۲۱
رجوع از شهادت از منظر فقه و قوانین ایرانمحمد قاسمیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۴/۱۲/۱۷
بررسی فقهی حقوقی تحدید میزان مهریه و راهکارهای آنمصطفی غفوریان نژاددکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۴/۱۲/۱۸
بررسی فقهی حقوقی شرط عدم طلاق وراهکارهای ضمانت اجرای آنامین نجفیاندکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۴/۱۲/۲۰
تحلیل فقهی- حقوقی ماهیت، مشروعیت و آثار بیمه‌های عمر و زندگیسعید افشاریدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۵/۰۳/۱۲
مدیریت منابع انسانی از منظر فقه (موردی زیر سیستم های جذب وارزیابی عملکرد)قاسم عبیداویدکتری(PhD)عبداللهی نژاد۱۳۹۵/۰۳/۲۹
حریم‏ خصوصی در فقه مذاهب خمسه اسلامی و قوانین کشور افغانستانعبدالهادی وثیقیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۵/۰۴/۱۴
جایگاه مصلحت در اعمال حقوقی نماینده در فقه امامیه و حقوق ایرانرقیه شهابیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۵/۰۴/۱۹
تحلیل آرای صاحب جواهر در اصول عملیهحسین حقیقت پوردکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۵/۰۴/۲۳
ملکیت متزلزل(تحلیل فقهی مفاهیم، مصادیق و احکام)سیف اله احدیدکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۵/۰۶/۰۶
خمس ارباح مکاسب در ارتباط با کاهش و افزایش ارزش پول از منظر فقهسیدرحمت اله دانش میرکهندکتری(PhD)حائری۱۳۹۵/۰۶/۱۰
بررسی فقهی موارد اعدام تعزیری در قوانین جزایی افغانستانعلی اکبر فیاضدکتری(PhD)عبداللهی نژاد۱۳۹۵/۰۶/۱۵
انسداد وانفتاح باب اجتهاد در اندیشه ی فقهی اهل سنت در دو سده اخیرعبدالسلام امامیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۵/۰۶/۱۶
ادیان الهی درنگاه فقیهان امامیهسیده فاطمه خبازی خادرکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی مفهومی و کاربردی اصطلاحات بطلان، فسخ و انفساخ، عدم نفوذ و موارد مشابه در فقه و حقوق موضوعهزهرا ظریف نژادکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تحلیل آیات وصیت در متون فقهیمدینه ایزدیانکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی مباحث فقهی مقدمات صلاة در روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن و مقایسه آن بادیدگاهه‌ای مشهور فقهی امامیهطاهره طاهریکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۵/۰۶/۲۱
بررسی و تحلیل آرای فقهی ابن شهر آشوب ساروی مازندرانی در امور قضایی و جزاییسجاد داورپناه مقدمکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۵/۰۶/۲۳
مبانی فقهی و حقوقی امنیت شغلیطیبه بلوردیدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی موارد عفو درمتون فقه جزاییسمیّه زعفرانیهکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی و تحلیل آرای فقهی ابن شهر آشوب ساروی مازندرانی در باب احکامسیده رقیه حسینیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۵/۰۷/۰۳
بررسی موارد اختلافی فقهی آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت الله محمدجواد مغنیه در ابواب حدود و تعزیرات و قصاصمعصومه حسینی بهلولیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۵/۰۷/۱۰
احکام و مسائل فقهی تشبه به جنس مخالففاطمه رنجبرکاریزکیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۵/۰۷/۲۴
بررسی مبانی فقهی-حقوقی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی 70 و 92 ( بخش کلیات: مجازات ها)هانیه الیاسیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۵/۰۷/۲۷
شرط مجهول از منظر فقهای امامیه و حقوق ایرانابوالفضل دارابیکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
بررسی مسائل اختلافی آیه الله خوئی ومحمدجواد مغنیه در حقوق خانوادهسمیرا سیناییان قریه حسنکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۵/۰۸/۱۵
مفهوم وصف در متون ففهی (ابواب معاملات)سیدمحمدرضا ناصریکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۵/۰۸/۱۶
بررسی آراء و مبانی اصولی آیت الله سید احمد خوانساری براساس کتاب جامع المدارک ( مباحث ادله)محمد کرمیدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۵/۱۰/۰۲
بررسی آرای فقهای امامیه در باب کارگزاری حاکم جائر از شیخ انصاری تا کنونزهرا بدیعی رضویکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۵/۱۰/۰۷
نظریه‌ی قرآن بسندگی و میزان تأثیر آن در آرای خلاف مشهور آیت‌الله صادقی تهرانیسیدعلی حسینی دولت آباددکتری(PhD)ناصری مقدم۱۳۹۵/۱۰/۱۴
بررسی و تحلیل آرای فقهی ابن شهر آشوب ساروی مازندرانی در باب احوال شخصیهناهید بازوبندیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۵/۱۰/۱۵
موقعیت سنجی نظم عمومی در فقه امامیه و بررسی احکام مغایر آنحسن رضازاده مقدمدکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۵/۱۰/۱۹
بررسی دیدگاههای فقیهان امامیه در باره قلمرو اصل صحت در ابواب معاملات با محوریت شرح لمعه دمشقیهمریم کیانی سرشتکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۵/۱۱/۰۵
بررسی تطبیقی دیدگاه های فاضل مقداد و ابوبکر جصاص در تفسیر فقهی آیات الاحکام مربوط به طلاقمحمدجواد فردیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تحلیل آرای نادر فقهی در مورد حجاب زن مسلمانمژده سادات ابراهیمیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۵/۱۱/۱۶
اسباب تفریق زوجه از زوج در فقه مذاهب اسلامی با رویکرد به قانون مدنی افغانستانـ حسیندکتری(PhD)حائری۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بررسی حکم فقهی استظلال در حال احراممحمدحسین ازقندی بیلندیکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
بررسی تطبیقی آراء شیخ طوسی و ابن ادریس در فقه خانوادهنجمه فریدپاککارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی حقوق همسایه درمتون فقه امامیهتکتم موسویکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
روش شناسی متن و بررسی تطبیقی آثار فقهی جصاص وفاضل مقداد در باب نکاحطیبه محمودیهکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۵/۱۱/۲۷
کارکرد قاعده غلبه در متون فقه امامیهسیده سمیرا حسینیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۵/۱۱/۲۷
اجبار پذیری احکام فقهیزینب سادات نوبختکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تطبیقات فقهی و اصولی قاعده «الإمتناع بالإختیار لاینافی الإختیار»امین حاج طالبیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تعامل فقه شیعه با یکپارچه‌سازی اجتماع در غرب در قلمرو الزامات و تعهداتمحسن احمدونددکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۶/۰۳/۰۳
امکان سنجی فقهی محرمیت فرزندخواندهاحمد سنجریکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۶/۰۴/۰۷
سیره عملی فقهای امامیه در مواجهه با سنت فعلی معصومان در ابواب فقهی طهارت، صلات، زکات، خمس، صوممهران خادم مرزودیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۶/۰۵/۲۵
بررسی تحلیلی آرای فقیهان امامیه در باب غیبت و بهتان مخالف و بدعت آورعلی محمدیاندکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۶/۰۶/۰۸
بررسی حکم وضعی معاملات حرام از منظر شیخ انصاری و شارحان کتاب مکاسبمرضیه عباسیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۶/۰۶/۱۱
تحلیل دیدگاه‏های فقهی المیزان در باب نکاح در مقایسه با تفسیر تسنیم و نگاه به آرای مشهور امامیهاشرف کمالی حسین زادهکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۲
انتقال قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایرانمحسن سروری یدکیدکتری(PhD)عبداللهی نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی احکام فقهی گونه های مهاجرت به سرزمین های غیراسلامی در مذاهب اسلامیفاطمه قلی نسبکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
رویکرد صاحب جواهر به فقه‌القرآن باب حدودمصطفی باقری خلیلیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۰۶/۲۶
ارث حق در فقه و حقوق اسلام و ایرانمظاهر نامداری موسی آبادیدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی تطور اندیشه‌ فقهی در فقه معاملات (متاجر) در مقایسه دیدگاه‌های فقهی شیخ طوسی و شیخ انصاریمهدی مرادیدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی و تحلیل آرای ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی، باب ناسخ و منسوخ، مبحث قضا و جزاسیدعلی محققی تبادکانکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
آراء فقیهان امامیه در مورد ولایت تشریعی معصومان: (رهیافت تاریخی)سیدمحمدرضا سبط الشیخکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی تحلیلی دیدگاه های امام خمینی و آیت الله خوئی درخصوص معاملات به قصد حرامسیدمهدی پرهیزگارکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی رویکرد شهید ثانی و محقق اردبیلی به حقوق زن در احوال شخصیهساجده بهزادنیککارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی تنجیم در متون فقهیعارفه خزیمهکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
بررسی آیات فقهی باب جهاد در دو تفسیر التبیان و جامع البیان با نگاهی به سایر آرای فقهیرضا احمدی نسبکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
آراء اصولی محقق اردبیلی در مباحث الفاظ؛ توصیف، تحلیلمحمد رضائیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۶/۰۸/۰۴
موقعیت سنجی قاعده لاضرر در قانون مجازات اسلامی توام با تحلیل فقهیامین بنازادهکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۶/۰۸/۰۹
آراء اصولی محقق اردبیلی در مباحث ادله و امارات؛ توصیف و تحلیلعادل شریفیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۶/۰۸/۱۰
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیخ طوسی و ابن ادریس حلی در موضوعات‌ وصیت و ارثسیده نازنین داودی مقدمکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۶/۰۸/۳۰
بررسی آرای متفاوت علامه حلی(ره) در کتب فقهی ایشان با نگاهی به مشهور فقهای امامی، در ابواب حدود و قصاصمهدی شجاع الدینی مهنیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۶/۱۰/۱۶
بررسی آرای متفاوت علامه حلّی در کتب فقهی ایشان با نگاهی به مشهور فقهای امامیه، ابواب قضاء وشهاداتاحمدرضا عادل پورکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۶/۱۰/۲۷
بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید و پیشینه ی فقهی آنمریم السادات آروینکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۶/۱۰/۳۰
بررسی موقعیت سیاق در فقه و نقش آن در استنباطمریم صباغی ندوشندکتری(PhD)حائری۱۳۹۶/۱۱/۰۴
شرط ضمان در عقود امانی در متون فقه امامیهسیدحسن حسنی پورکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۶/۱۱/۰۷
مباحث کاربردی قاعدۀ احترام مال مسلمان در متون فقه امامیهفاطمه سادات غلامیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۶/۱۱/۱۰
رویکرد صاحب جواهر به فقه القرآن در باب قصاصسیده یسری مصطفویکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۱۱/۱۱
نظریۀ ارزش افزایی از منظرِ هرمنوتیک و کاربرد آن در متون دینی (با تأکید بر آیات و روایات فقهی)ثمانه علویدکتری(PhD)عابدی سرآسیا۱۳۹۶/۱۱/۱۴
بررسی فتاوای غیر مشهور فقیهان متقدم امامیه در باب ارثفهیمه حق پناهکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۶/۱۱/۱۵
بررسی موضوعی وحکمی اموال واجب الاتلافعلی سرایلودکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
حاکمیت اراده ظاهری در متون فقه امامیهمرتضی کشاورزی ولدانیدکتری(PhD)ناصری مقدم۱۳۹۶/۱۱/۱۸
اصل فساد در متون فقه امامیهمژگان ملک جعفریانکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۶/۱۱/۲۱
بررسی شروط بِنایی در فقه مذاهب اسلامیبختیار نصیری اوانکیدکتری(PhD)عبداللهی نژاد۱۳۹۶/۱۱/۲۳
رانت‌خواری از منظر مذاهب فقهیمحمدعلی شیخ الاسلامیدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۶/۱۱/۲۳
اصل استصحاب در شرح اللمعة الدمشقیة:تحلیل رویکرد اصولی شهید ثانیمیلاد دهقانیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۶/۱۱/۲۴
احکام نابینایان در فقه امامیهمصطفی آرامکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی موقعیت سیره عقلا درفقه معاملات در متون فقهی دو سده اخیر (مطالعه موردی: کتاب المتاجر)سیده راضیه آرامدکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۶/۱۱/۲۶
بررسی و تحلیل آرای فقهی ابن شهر آشوب ساروی مازندرانی در ابواب طهارت و صلاةسمیه اسمعیلیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی احکام میت از منظر فقه تطبیقیلیلا صیدالی جوانمردیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۶/۱۲/۱۲
جرم سازمان یافته از منظر فقهحمید سلیمانیدکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۷/۰۲/۰۸
احکام حج بیماران در فقه مذاهب اسلامیمجید هاشمی بیمادیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تغییرپذیری احکام در عرصه عبادات؛امکان، ماهیت، معیارمحمد عدنانیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۷/۰۴/۱۱
بررسی و تحلیل آرای ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی در ابواب طلاق عده وصیت و ارثزهرا دهقانی اشکذریکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تحلیل مبانی آرای غیر مشهور ملامحسن فیض کاشانی در حوزه سیاسات مفاتیح الشرایععباس تقواییدکتری(PhD)صابری۱۳۹۷/۰۶/۰۳
بررسی و تحلیل آرای ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی،باب ناسخ و منسوخ در مبحث احوال شخصیه(نکاح،طلاق،عده طلاق،وصیت و ارث)پرویز جعفریکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۷/۰۶/۱۷
بررسی و تحلیل آرای فقهی ابن‌شهرآشوب ساروی مازندرانی در باب جهاد، امر به معروف و نهی از منکرمرتضی فراتیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۰۶/۱۷
تحلیل آیات فقهی قضا وشهادات در دو تفسیرتبیان وجامع البیان با نگاه به سایر آرای مشهور فقهیمحمدعلی پریشانکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۰۶/۱۸
بررسی و تحلیل آرای ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی در باب ناسخ و منسوخ مبحث جهادمحمد شاه مرادی بندقراءکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۷/۰۶/۲۰
واکاوی پالایش محتوا (فیلترینگ) از منظر فقهی (با نظر به فهرست منتشره کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)جواد جاویدنیادکتری(PhD)عابدی سرآسیا۱۳۹۷/۰۶/۲۰
احکام امتنانی(ماهیت، معیار ، مصادیق و آثار)بهروز مجدزاده خاندانیدکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی کاربردی قاعده‌ی نفی عسر و حرج در ابواب معاملات، بر پایه‌ی کتاب الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّةساجده کیمیاییکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی تطبیقی دیدگاه های مولف الفرقان فی تفسیر القرآن و مولفان آیات الاحکام امامیه در باب صلاةسعید هدایت زادهکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۷/۰۶/۲۲
قواعد اختصاصی فقه فریقین در باب حقوق خانواده (نکاح و طلاق) و جایگاه آن در حقوق موضوعهسمیرا رضاییکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی آیات فقهی انحلال نکاح دردو تفسیر التبیان و جامع‌البیان با نگاهی به سایر آرای فقهیوجیهه دلشادکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی تطبیقی دیدگاه های مؤلف الفرقان با سایر مؤلفان امامیه در باب آیات الاحکام بیعفاطمه عمیدیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی آیات فقهی باب نکاح در دو تفسیر التبیان و جامع البیان با نگاهی به سایر آرای فقهیزهرا صیفیکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مؤلف الفرقان فی تفسیر القرآن و مؤلفان آیات‌الاحکام امامیه (آیات مربوط به انحلال نکاح)صفورا عباس نژادفرسنگیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی رویکردهای عملی فقیهان امامیه به مخالفت با عامّه در باب تعارض اخبارعطیه علیزاده نوریدکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی آیات فقهی باب حدود در دو تفسیر التبیان و جامع‌البیان با نگاهی به سایر آرای فقهیسمیه سعادتیان نیککارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی اعمال زیباسازی بدن از منظر فقه مقارنسیدمحمد طباطبائی شیرازیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی گزاره های فقهی در زمینه تربیت کودک (غیر عبادیات)وجیهه مهریکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر و مستثنیات آن از دیدگاه مذاهب فقهی و نظام حقوقی ایرانمحسن شفیعیدکتری(PhD)احمدپور ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی و تحلیل آرای ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی، باب ناسخ و منسوخ، مبحث عبادات غیرمالیمحمدرضا کمالی فرکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی سنجه‌های تشخیص «أهمّ» از «مهمّ» در فقهمیرزامحمد واعظیدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۷/۰۹/۱۷
بررسی استنادات شهید ثانی به اصالة العموم در کتاب الروضة البهیةمرضیه فردوسی دولت شانلوکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۷/۱۰/۱۲
بررسی آراء متفاوت علامه حلی در کتب فقهی ایشان با نظر به دیدگاه مشهور فقها (باب متاجر)نرجس خاتون سرحدی نسبکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۷/۱۰/۲۲
بررسی دیدگاه‌های آیت‌الله خویی در زمینه‌ی آیات الاحکام بر پایه‌ی کتاب مصباح الفقاهه در موضوع اکتساب به اشیای نجسزهرا اسداللهیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۷/۱۰/۲۵
بررسی تطبیقات قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در متون فقهیمریم عامل دادخدائیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تحلیلی بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی ره و آثار فقهی و اصولی مترتب بر آنمحمدهادی بلالیدکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
استنادات فقهی به اقوال و سیره حضرت فاطمه (س )در متون فقه امامیهفاطمه سادات فرجادپزشککارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بررسی رویکرد صاحب جواهر به فقه القرآن در باب وصیّت و ارثسیدرضا حسینیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مؤلف الفرقان فی تفسیر القرآن و مؤلفان آیات‌الاحکام امامیه در باب نکاحسارا میناییکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۷/۱۱/۲۳
استنادات فقهی آیت الله خویی به قرآن کریم در کتاب مبانی تکملة المنهاج در مقایسه با کتب مشهور آیات الاحکام شیعه در ابواب قصاص ودیاتمحمد رخشانیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
روش‌های نوین اثبات جرم از منظر فقه مقارن با نگاهی به حقوق افغانستانعلی احمد رضاییدکتری(PhD)عبداللهی نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۹
اصل برائت در شرح اللمعة الدمشقیة: تحلیل رویکرد اصولی شهید ثانی (عبادات و احکام)صالح سیاری زهانکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۷/۱۲/۱۵
‏«تحلیل رویکرد عملی فقیهان امامیه در مواجهه با سنت فعلی در ابواب متاجر و اجاره»راضیه امینیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۷/۱۲/۲۰
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مؤلف الفرقان فی تفسیرالقرآن و مؤلفان آیات‌الاحکام امامیه، آیات و حدود و قصاصفرشته رضاپورکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۷/۱۲/۲۱
بررسی آراء و مبانی اصولی آیةالله سید احمد خوانساری براساس کتاب جامع المدارک (مباحث الفاظ)زهرا آقا محمد حسین تجریشیدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۸/۰۲/۰۴
بررسی احکام تعامل میان روان‌تحلیلگر و درمانجو از منظر فقه امامیهاحمد مرواریددکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۸/۰۲/۱۹
«تحلیل مبانی آرای نادر فقهای متقدم امامیه در باب دیه نفس و اعضا»صدیقه حاتمیدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۸/۰۳/۰۵
بررسی قاعدۀ «الوِلایة الخاصَّة أقوی من الوِلایة العامَّة» و مصادیق آن در فقه مذاهبمریم غلامی زین آبادکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۸/۰۳/۰۵
آراء اصولی محقق اردبیلی در اصول عملیه، توصیف و تحلیلمحمد صدری ارحامیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۸/۰۳/۲۱
بررسی مبانی، مصادیق و مجازات جرم سیاسی از منظر فقه و حقوق ایرانحسن آقائیدکتری(PhD)احمدپور ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
بررسی و تحلیل آرای ابن‌شهرآشوب ساروی مازندرانی در باب خمس و زکاترقیه بخشیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۰۶/۱۳
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مؤلف الفرقان فی تفسیر القرآن و مؤلفان آیات الاحکام امامیه در باب طهارتفرهاد سعادت شاقیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۸/۰۶/۱۷
حمایت از کالای ایرانی از دریچه فقهفرزانه رمضانیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۸/۰۶/۲۰
بررسی رویکرد صاحب جواهر به فقه القرآن در باب نکاحفاطمه سادات طباطباییکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی ولایت مادر و اولویت او در قیمومت از منظر فقه اسلامی و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلستان)زهرا عمرانیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بررسی رویکرد عملی فقها در مواجهه با مقتضای ذات و اطلاق عقود بر پایه جواهرالکلاماباذر افشاردکتری(PhD)صابری۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی و آراء غیر مشهور فقهای متأخر امامیه در باب ارثسیده عقیله قبولی درافشانکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۸/۰۶/۲۶
وظایف و اختیارات امیرالحاج (رهیافت فقهی-تاریخی)سعید علمی سنگ دیوارکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی اولویت جمع بین حقوق به مثابه ی قاعده ی فقهیسمانه کریمیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی آرای متفاوت علامه حلی(ره) درکتب فقهی ایشان با نگاهی به مشهور فقهای امامی‌ (عقود عهدی)حسنیه سادات حسینی پورکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مقارنه آرای اصولیان معاصر درباره دلالت‌های سیره عقلا در مباحث حجیتمهدی انواری نسبکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تبیین و تحلیل روش شهید ثانی در حل تعارض اخبار بر پایه کتاب الروضه البهیه؛ قلمرو تحقیق: ابواب طهارت، صلات، صوم و حجرضا اکبرزاده ثانیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تبیین و تحلیل آرای اختلافی صاحب جواهر با مشهور فقهی در باب موانع نکاحفرزانه علیزاده نوغابیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۸/۰۸/۲۵
بررسی کاربردی قاعده سلطنت در بیع و خیارات، بر پایه کتاب مکاسب شیخ انصاریفرزانه صانعکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تحلیل موارد «تخییر» واقعی و ظاهری در «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة»مهدی شادیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۸/۰۹/۲۷
بررسی و تحلیل آرای فقهی ابن‌شهرآشوب ساروی مازندرانی در باب حج و عمرهفرزانه احمدی مقدمکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۱۰/۰۴
مقایسه آرای فقهی مؤلفان وسیلة النجاة و تحریرالوسیلة با نگاهی به مشهور فقها(باب بیع)زهرا ملتانیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۱۰/۱۰
بررسی و تحلیل آرای ابن‌شهرآشوب ساروی مازندرانی در باب روزهسیده اکرم حسینیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۱۱/۰۲
مسائل اختصاصی بانوان در زیارت قبور و مراقد از منظر فقه مقارنمریم جاویدکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۸/۱۱/۰۷
مقایسه آرای فقهی مؤلفان وسیلةالنجاة و تحریر الوسیلة با نگاهی به نظر مشهور فقها (در باب نکاح)مرضیه زارع زردینیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۸/۱۱/۱۳
مفاهیم لغویه و عرفیه در شرح اللمعةالدمشقیة (ابواب عبادات): تحلیل رویکرد عملی شهیدثانیسعید ریاحیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۱۱/۱۵
مقایسه آرای فقهی مؤلفان وسیلة النّجاة و تحریر الوسیلة با نگاهی به مشهور فقها در باب طهارتفاطمه کشاورزی پور تفتیکارشناسی ارشداحمدپور ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
چالش های فقهی مدارای میان مذاهب اسلامی ( مطالعه موردی: رمی به فسق و بدعت )سید مهدی مرویان حسینیدکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی آرای متفاوت علامه حلّی در کتب فقهی ایشان با نظر به مشهور فقیهان امامیه در باب زکاتپروین اکبریکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نقش مکان در احکام جزایی اسلامسلمان علیان لله مرزیدکتری(PhD)علمی سولا۱۳۹۸/۱۱/۲۷
واکاوی آراء غیر مشهور شیخ مفید (ره) در ابواب معاملاتمیثم شعیبدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۸/۱۱/۲۷
عرصه های تزاحم در فقه سیاسی و رویکرد فقیهان امامیه در علاج تزاحم (حوزه تحقیق : موضوعات مکاسب محرمه)بشری عبدخداییدکتری(PhD)فخلعی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بررسی رویکرد فقیهان امامیه در مواجهه با سیره عملی معصومان(ع) در ابواب فقهی حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکرمصطفی بیگدلیدکتری(PhD)سلطانی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی کاربردی قاعده لایذهب دم امرء مسلم هدرا در متون فقه امامیهداود صابریکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی موارد کاربردی قاعده احسان در متون فقه امامیهمحمد سبزجواوجانکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۸/۱۲/۱۴
بررسی مبانی فقهی آراء غیرمشهور فقهای امامیه در باب زکاتزینب مشکانیدکتری(PhD)عابدی سرآسیا۱۳۹۹/۰۳/۱۹
مقایسه ی آرای فقهی مولفان وسیلةالنجاة و تحریر الوسیلة با نگاهی به مشهور فقها (ابواب وصیت و ارث)فاطمه نجیب زاده وامق آبادیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مفاهیم لغوی و عرفی در شرح اللمعه الدمشقیه: تحلیل رویکرد عملی شهید ثانی (ابواب معاملات بالمعنی الاعم)محمد محمدیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۹/۰۵/۰۸
تحلیل مسائل فقهی مستند به استحسان در فقه حنفی و با نظر به فقه امامیه (بخش صلاۀ)عبدالرحیم عاطفکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۹/۰۶/۰۳
تحلیل استثنائات قاعده (العقود تابعة للقصود) از دریچه فقه مقارنغزاله نامه محمدیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۹/۰۶/۱۵
تحلیل مسائل فقهی مستند به استحسان در فقه حنفی با نگاه به فقه امامیه -ابواب زکات و حج-آقا گل محمدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۶/۱۵
اصالة الحقیقة در شرح اللمعة الدمشقیة: تحلیل رویکرد عملی شهید ثانی(ره) (ابواب عبادات واحکام)محمد ناجم حصاریکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۹/۰۶/۱۶
بررسی آرای اختلافی مؤلفان شرائع الاسلام و ریاض المسائل در باب حدود و تعزیراتوحید موساییکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۹/۰۶/۱۶
نقد و بررسی روشهای استکشاف صدور حدیث و تاثیر آن بر استنباط فقهیعلی کشاورزدکتری(PhD)ناصری مقدم۱۳۹۹/۰۶/۱۸
بررسی رویکرد عملی فقهای امامیه در مواجهه با سنت فعلی در ابواب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیاتفتاح فتاحی وانانیدکتری(PhD)صابری۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اطلاق مقامی: ماهیت و تطبیقات اصولی و فقهیسید محمد صالح قبولی درفشانکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۹/۰۶/۲۳
بررسی و تحلیل مبانی آراء فقهی خلاف مشهور آیت الله خوئی در کتاب «مبانی تکملة المنهاج»سید مسعود عیسی زادهدکتری(PhD)ناصری مقدم۱۳۹۹/۰۶/۲۳
اثر اذن در سقوط ضمان تحلیل مصادیق بر پایه روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةمحمد فرزانه سرابیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۹/۰۶/۲۴
استنادات فقهی به آیات الأحکام در باب نکاح در دو کتاب بدائع الصنائع و الروضة البهیة با نگاه به احکام القرآن جصاص و زبدة البیانعبدالستار بهرامیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۹/۰۶/۲۴
وقف خاص در فقه مذاهب اسلامی و قانون مدنی افغانستانعبدالرسول طاهریکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۹/۰۶/۲۴
آرای اختلافی مؤلفان شرائع‌الاسلام و ریاض المسائل در باب طلاقزری صمدیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۹/۰۶/۲۵
مقایسه آرای فقهی آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعی و امام خمینی(ره) در موضوع قصاص با نگاهی به مشهور فقیهان امامیهآسیه محمد فیصل الجبوریکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۹/۰۶/۲۵
حکم ارشادی، ماهیت، ملاک تشخیص و آثارمصطفی کارگریان مروستیدکتری(PhD)حائری۱۳۹۹/۰۶/۲۷
تحلیل مسایل فقهی، مستند به استحسان در فقه حنفی با نظر به فقه امامیه (بخش بیع و اجاره)محمد مهدی فیض محمدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شیوه های معرفی نشده جمع اخبار متعارض در فقه امامیه با محوریّت کتاب جواهر الکلاممحمد امین بزرگمهردکتری(PhD)صابری۱۳۹۹/۰۷/۱۳
تحلیل مسائل فقهی مستند به استحسان در فقه حنفی با نگاه به فقه امامیه در ابواب حدود و تعزیراتغلام سخی حکیمیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
امکان سنجی کشف الگوی تربیت جنسی بر اساس آموزه‌های فقهی - حدیثیسیدمصطفی فرع شیرازیدکتری(PhD)عبداللهی نژاد۱۳۹۹/۰۷/۳۰
قواعد اختصاصی فقه فریقین در باب اقرار و بازتاب آن در حقوق موضوعهمهناز حسین پوراولکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۹/۰۸/۰۷
بررسی مبانی فقهی اعطای یارانه نقدیفاطمه نوروزیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۹/۱۰/۱۷
بررسی اصل احتیاط در شرح لمعه، رویکرد اصولی شهید ثانیمرتضی مرادیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۹/۱۱/۱۲
مقایسه آرای فقهی مؤلفان وسیلة النجاة و تحریر الوسیلة با نگاهی به مشهور فقها در ابواب ضمان، حواله و کفالتنوشین گنجعلیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۱۱/۱۲
اصل استصحاب در کتاب کفایة الاحکام: تحلیل رویکرد اصولی محقق سبزواریرضا اسماعیلی مودکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۱۱/۱۴
مقایسه آرای فقهی مؤلفان وسیلة النجاة و تحریر الوسیلة با نگاهی به مشهور فقها در ابواب مضاربه، مزارعه و مساقاتمعظمه سادات نوربخشکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بررسی آرای اختلافی مولفان شرائع الاسلام و ریاض المسائل در باب قصاص و دیاتجواد اکرامی رباط خاکستریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۱۱/۱۸
بررسی کاربردی قاعدۀ میسور در متون فقه امامیه (ابواب عبادی)عماد کلباسیکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تحلیل مباحث بیع وقف در متون فقه امامیه با نگاه ویژه به دو کتاب جواهرالکلام و مکاسب شیخ انصاریزهرا عزیزیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
لا ضرر و اثبات کنندگی حکم در متون فقه امامیهمصطفی شریفیدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی استناد به قواعد عقلی در آثار فقیهان با تکیه بر آراء محقّق اصفهانی و سیّد یزدیعلیرضا نوروزیدکتری(PhD)حائری۱۳۹۹/۱۲/۲۰
سیاست جنایی اسلام در تعزیرات با نگاهی به سیاست جنایی تسامح صفر در آمریکافاطمه مسروردکتری(PhD)فخلعی۱۴۰۰/۰۲/۰۸
بررسی مسائل حقوقی مردگان درفقه امامیّهخسرو اسفهبدیدکتری(PhD)سلطانی۱۴۰۰/۰۴/۰۳
بررسی رویکرد فقهی صاحب جواهر به فقه القرآن در ابواب انحلال نکاححدیث ایزانلوکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۰/۰۴/۰۶
بررسی آرای متفاوت علامه حلّی در کتب فقهی ایشان با نگاهی به مشهور فقهای امامیه، باب نکاحمحمدرضا دلاکهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۰/۰۵/۰۲
بررسی مصادیق جنایت بر حیوان در فقه مذاهب اسلامیفایزه فیروزیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بررسی تحلیلی تحول تاریخی اصل برائت در منابع اصولی فریقینمحمدرضا ولایی چمن آبادکارشناسی ارشدفخلعی۱۴۰۰/۰۶/۲۰
ضروری دین و مذهب در مسائل فقهی باب صلات بر پایه کتاب جواهر الکلامزینب درویشیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تحلیل جریمه تاخیر از دریچه فقه مقارنعاطفه کلاته میمریکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی کاربردی قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در متون فقه امامیهفاطمه ربانیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۰/۰۷/۱۰
مقایسه آرای فقهی اختلافی مؤلفان وسیلةالنجاة و تحریرالوسیلة با نگاهی به مشهور فقها در ابواب عاریه، ودیعه و وکالتمحسن خسروی شغل آبادکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
بررسی آراء و مبانی اصولی آیت‌الله سیداحمد خوانساری براساس کتاب جامع‌المدارک (مباحث اصول عملیه)محمد علی نوعدوستدکتری(PhD)علمی سولا۱۴۰۰/۰۷/۱۴
مطالعه تطبیقی دیدگاه صاحب ریاض با محقق حلی در المختصر النافع و شرائع الاسلام در باب صلاةآزاده اصفهانیکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی کاربردی قاعده غرور در متون فقه امامیهنجمه السادات رسولی کلاته میراسماعیلکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مسئولیت خسارت مازاد بر دیهحسین طاهریدکتری(PhD)علمی سولا۱۴۰۰/۰۸/۲۸
مقایسه آرای فقهی مؤلفان وسیلة النجاة و تحریر الوسیلة با نگاهی به مشهور فقها در باب صلاةمریم ایزدی نیاکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۰/۰۹/۱۱
تحلیل فقهی موانع نکاح در قانون مدنی و احوال شخصیه کشور عراق با نگاهی به قوانین موضوعه ایرانظلال ناجح طاهر النعمانیدکتری(PhD)حائری۱۴۰۰/۰۹/۲۳
بررسی آرای اختلافی مؤلّفان شرایع الاسلام و ریاض المسائل در باب بیععصمت اسلمیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۰/۱۱/۰۹
اصالة الحقیقة در شرح اللمعة الدمشقیة: تحلیل رویکرد عملی شهید ثانی (ابواب عقود و ایقاعات)فاطمه عارفی مسکونیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۰/۱۱/۲۳
بررسی رویکردها و مصادیق فقهی و اصولی قاعدۀ اولویت تعیین در دوران بین تعیین و تخییرفائزه حدادمحمدآبادیدکتری(PhD)حائری۱۴۰۰/۱۲/۰۲
مقایسه آرای فقهی مؤلفان وسیلة النجاة و تحریر الوسیلة با نگاهی به مشهور فقها در ابواب طلاق، خلع و مباراتزهرا ندیمیکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بازپژوهی مدلولات التزامیّه در آرای اصولیانمرتضی نوروزیدکتری(PhD)سلطانی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی تطبیقی قلمرو سوء استفاده از حق در حقوق ایران و افغانستانمعروف کیاکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی رویکرد عملی فقیهان امامیه در مواجهه با سنت فعل معصومین(ع) در باب نکاحفاطمه حائریدکتری(PhD)ناصری مقدم۱۴۰۰/۱۲/۱۸
ضمان منافع در فقه امامی و حنفی و حقوق ایران و عراق با نگاهی ویژه به مجله الاحکام العدلیهمحمد عبدالاله جونیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی مبانی مصادیق وچالش های اخلاقی حقوق کیفری اسلامناصر ذاکر شوشتریدکتری(PhD)ناصری مقدم۱۴۰۰/۱۲/۲۵
تحلیل رویکرد عملی فقهاء در مواجهه با سنت فعلی معصومان (ع) درابواب فقهی: وصیت، ارث، اطعمه واشربه و صید و ذباحهروح اله هدایتیدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۴۰۰/۱۲/۲۵
مقایسه آرای مولفان وسیله النجاه وتحریر الوسیله با نگاهی به مشهور فقها در ابواب صلح، هبه،قرض ووقففاطمه غریب ناییکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۱/۰۲/۱۱
بررسی اختلالات روانی در فقه جزا و حقوق موضوعهمونا کمیلیدکتری(PhD)حائری۱۴۰۱/۰۲/۱۷
مطالعه تطبیقی افلاس در فقه امامیه با ورشکستگی در حقوق ایران و عراقرائد هادی کاظمکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۱/۰۴/۲۲
واکاوی حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران و افغانستانهما باوریکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۱/۰۶/۰۱
تحلیل رویکرد عملی فقیهان امامیه در مواجهه با سنت فعلی در ابواب وقف، عطایا، دین، رهن، حجر، ضمان و وکالتمصطفی شادمان فخرآبادیدکتری(PhD)سلطانی۱۴۰۱/۰۶/۰۲
بررسی تفریعات قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است در متون فقه امامیهفرزانه خیرماهیکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۱/۰۶/۱۶
نظریه انقلاب نسبت و موقعیت آن در استنباط فقهیبلال شاکریدکتری(PhD)فخلعی۱۴۰۱/۰۶/۱۶
تحلیل رویکرد عملی فقها در مواجهه با سنت فعلی معصومین (ع) در باب ایقاعاتسجاد داورپناه مقدمدکتری(PhD)صابری۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اصل برائت در کتاب کفایة الاحکام: تحلیل رویکرد اصولی محقق سبزواریمحمدعلی زیباییکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مقایسه آرای فقهی مؤلفان وسیلةالنجاة و تحریرالوسیلة با نگاهی به مشهور فقها در باب اجارهسیده معصومه علوی پیرسراییکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۷/۱۱
ابعاد فقهی و حقوقی استقلال مالی زوجه در حقوق ایران و افغانستانشیما ناصریکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۱/۰۷/۱۸
بررسی ارث احفاد (نوه ها) در فقه و حقوق عراق و ایرانغفران فلیح حسن حسنکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۱/۰۷/۲۳
بررسی وصیت برای نوه ها در فقه و حقوق ایران و عراقفولاذ مزعل عبد عبدکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۱/۰۷/۲۳
مسئولیت مدنی مهندسین عمران در حقوق ایران و عراقمهند جاسم محمد خزرجیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مطالعه احکام ودیعه در حقوق ایران و عراقشهد شاکر مجیدکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۱/۰۸/۰۴
تحلیل روایات «قضیة فی واقعة» در متون فقه جزایی‏بتول سلحشوردکتری(PhD)سلطانی۱۴۰۱/۰۸/۰۵
نفقه اقارب در نظام حقوقی ایران و عراقعلی عبدالله کاطعکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۱/۰۸/۱۵
تحلیل دیدگاه های خلاف مشهور صاحب جواهر در باب قصاصمنصوره سهرابی افقودکتری(PhD)قبولی درافشان۱۴۰۱/۰۸/۱۹
جرم‌انگاری تخریب محیط زیست (رهیافت فقهی و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی)سیدهادی جوادیدکتری(PhD)فخلعی۱۴۰۱/۰۸/۲۵
استنادات فقهی آیت‌الله خویی به قرآن کریم در کتاب مبانی تکملةالمنهاج در مقایسه با کتب مشهور آیات‌الاحکام شیعه در ابواب قضا و شهاداترضا سرابیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۱/۰۹/۰۹
بررسی مبانی و آرای اختلافی فقهای امامیه در مبحث اجتماع در قتل و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی 1392مصطفی کاتبیدکتری(PhD)علمی سولا۱۴۰۱/۰۹/۲۱
تحلیل مبانی آرای فقهی اختلافی ابی صلاح حلبی بانظریات سیدمرتضی وشیخ طوسیحجت بیگلریدکتری(PhD)سلطانی۱۴۰۱/۰۹/۲۶
شرایط صحت موافقت‌نامه داوری در اختلافات تجاری در حقوق ایران و عراقکفایه کریم رحمه النصراویکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۱/۰۹/۲۷
بررسی آرای اختلافی مولفان شرائع الاسلام و ریاض المسائل در باب ضمان، حواله و کفالتآسیه درویشیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۱/۱۰/۱۸
تحلیل مسایل فقهی، مستند به استحسان در فقه حنفی با نظر به فقه امامیه (ابواب نکاح و طلاق)بسم الله موحدکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۱/۱۰/۱۹
بازتاب مسائل فقهی باب غصب در قانون‌گذاری با تأکید بر مجلة الاحکام العدلیه و قوانین مدنی افغانستان و ایرانشفیقه حازمکارشناسی ارشدفخلعی۱۴۰۱/۱۰/۲۶
مقایسه آرای فقهی تفسیری مقدس اردبیلی و ابوبکر جصاص در زبدة‌البیان و احکام القرآن؛ آیات قصاصزرافشان رحمانیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۱/۱۱/۱۶
مقایسه آرای فقهی جصاص در احکام القرآن و فاضل مقداد در کنز‌العرفان در مباحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکرآسیا حسینیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۱/۱۱/۳۰
قواعد سکوت و نکول در فقه فریقینآرزو رسولیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۴۰۱/۱۲/۰۱
رابطه فقه و اخلاق در حوزه معاملاتمنصوره بکائیدکتری(PhD)فخلعی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
تحلیل مبانی آرای غیرمشهور ملامحسن فیض کاشانی در حوزه معاملات کتاب مفاتیح الشرایعملیحه قنبریاندکتری(PhD)فخلعی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
قاعدۀ وهن دین: امکان‌سنجی، ماهیت‌شناسی‌ و عرصه‌هاحسن حسینی یاردکتری(PhD)فخلعی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
تحلیل آراء و مبانی فقهی خلاف مشهور آیت الله موسوی اردبیلی در کتاب فقه القضاءزهرا احمدی افزادیدکتری(PhD)علمی سولا۱۴۰۱/۱۲/۲۴
علل اختلاف آرای فقیهان در شناخت موضوعات عرفیه؛ قلمرو تحقیق: موضوعات مکاسب محرمهمرتضی فخارشاکریدکتری(PhD)فخلعی۱۴۰۱/۱۲/۲۴
مقایسه ی آرای فقهی تفسیری ابوبکر ‌جصاص و فاضل مقداد در احکام القرآن وکنز العرفان؛ باب صلاة (مقدمات و مقارنات)ملکه محبکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
تحلیل آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در ابواب سرقت و محاربه با نگاهی به دیدگاه مشهور فقهاامیدرضا شکریکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۲/۰۲/۲۴
مطالعه تطبیقی حقوق زندانیان و زندانبانان در شریعت اسلامی و حقوق موضوعه افغانستانعبدالواحد جهیددکتری(PhD)عابدی سرآسیا۱۴۰۲/۰۳/۱۷
مطالعه تطبیقی تأثیر مرور زمان بر حقوق دینی در حقوق ایران و عراقبشار ساجت عنید الشرهانیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۳/۲۷
تعهدات موجر و مستأجر و ضمانت اجرای آن به منظور سکونت در نظام‌های حقوقی ایران و افغانستانوجیه الدین اروندکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بررسی مباحث فقهی باب شهادات در تفسیر روض الجنان و روح الجنان و مقایسه آن با آرای فقهی مشهور امامیهمهناز محمدپورکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۲/۰۴/۱۱
بررسی تطبیقی ماهیت و آثار بیمه حوادث در حقوق ایران و افغانستانحفیظه امینکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۲/۰۴/۲۷
مطالعه تطبیقی کاربرد قاعده لاضرر در حوزه مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و افغانستانلاله صدیقیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۲/۰۵/۰۹
بررسی کاربردی قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» در متون فقه امامیهمژده شبانیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بررسی مسائل کاربردی قاعده نفی سبیل در متون فقه امامیهنیلوفر نظرزادهکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در ابواب مضاربه، مزارعه و مساقات با نگاهی به نظر مشهور فقهامریم سنائی فرخیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در باب اجاره با نگاهی به نظر مشهور فقهامهشید خسرویان چترودیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بررسی آرای اختلافی مولفان شرائع الإسلام و ریاض المسائل در باب وصیّت با نگاهی به نظر مشهور فقهامحمد اکبریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۰۶/۲۸
تحلیل مصادیق قضایای خارجیه در متون فقه امامیه (ابواب عبادی)محمد یزدانی تبارکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۴۰۲/۰۶/۲۸
تفریق در نکاح در حقوق ایران و عراقفاطمه کریم محمد علی النعیمیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
کاربرد قاعده فقهی الممنو ع الشرعی کالممتنع العقلی در متون فقه امامیهرضا امینیکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسى تعهد انطباق در قرارداد فروش در قانون مدنی ایران و عراقلیث باسم عبدالهادیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در باب قضا، با نگاهی به نظر مشهور فقهامرضیه مهدویکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۰۷/۰۱
بررسی تطبیقی آیات الاحکام باب حج در دو تفسیر التبیان و جامع البیان با نگاهی به آرای فقهی مشهور امامیه و جمهور اهل سنتزهرا احمدی زحمتیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۲/۰۷/۰۱
تحلیل رویکرد فقهای امامیه به جبران خسارت و تلف از ربح در پرداخت خمسعلی باغچقیدکتری(PhD)علمی سولا۱۴۰۲/۰۷/۰۳
مبانی فقهی و حقوقی حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران و افغانستاناحمد خبیب بهیجکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۲/۰۷/۰۳
مطالعه تطبیقی خیار رؤیت و تخلف از وصف در قانون مدنی ایران و افغانستانالهام رحمانیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی تاریخی فقهی کارکرد نهاد حسبه در مدیریت بازارامید مظفریکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۷/۰۵
بررسی نظریه ی تفسیری پل ریکور و زمینه ی طرح آن در استنباط فقهیعلیرضا کاظمیدکتری(PhD)عابدی سرآسیا۱۴۰۲/۰۷/۰۸
بررسی آرای متفاوت علامه حلی در کتب فقهی ایشان با نظر به دیدگاه مشهور فقهاء (باب طهارت)مهدی حسن زادهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۲/۰۷/۰۹
کاربرد قواعد فقه در تحلیل مسائل و احکام فقهی ناقص‌الخلقهزهرا قدسیدکتری(PhD)سلطانی۱۴۰۲/۰۷/۰۹
تحلیل رویکرد عملی شیخ انصاری در مواجهه با دلیل اجماعمحمدمهدی اسمعیل پوردکتری(PhD)حائری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی مسئولیت مدنی ناشی ازخطرات بامنشا نقص محصولات پزشکی درحقوق ایران و عراقاحمد عبد سعد الیاسریکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۷/۱۳
مطالعه حق سرقفلی در حقوق ایران و افغانستانفرهاد امینیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۷/۱۳
بررسی کاربردی قاعدهٔ فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» در متون فقه اسلامیابراهیم طالبیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۸/۰۲
رابطۀ فقه و حقوق ذاتی /مهناز فرحمنددکتری(PhD)حائری۱۴۰۲/۰۸/۰۸
نسبت زمان و احکام کیفری در فقه امامیه با نگاهی به حقوق موضوعه ایرانمحمد افشاریدکتری(PhD)علمی سولا۱۴۰۲/۰۸/۲۷
بررسی آراء اختلافی مؤلفان شرایع الاسلام و ریاض المسائل و مشهور امامیه در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقاتزهرا احمدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۰۹/۰۸
بررسی مباحث فقهی حدود در روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن و مقایسه آن با دیدگاه‌های مشهور فقهیمهدی فرهادیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۲/۱۰/۱۰
اصل احتیاط در کتاب کفایة الاحکام: رویکرد اصولی محقق سبزواریحسین مهدوی فخرکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در ابواب قذف و ارتداد با نگاهی به دیدگاه مشهور فقهافاطمه احمدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۱۱/۰۲
قواعد احتصاصی باب قسم در فقه فریقینزهرا شیرغلامیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۴۰۲/۱۱/۱۶
تبیین عناصر اساسی اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله شیخ یوسف صانعی از رهگذر تحلیل آراء خلاف مشهور ایشانسیدرضا موسوی واعظدکتری(PhD)فخلعی۱۴۰۲/۱۱/۱۸
بررسی موارد استناد به قاعده لاضرر در کتاب نکاح آیت‌الله شبیری زنجانی با نگاه به آرای مشهور فقهیمحمدجواد مسعودیکارشناسی ارشدفخلعی۱۴۰۲/۱۱/۲۳
بررسی مباحث فقهی باب ارث و وصیت در روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن با نگاهی به نظرات سایرفقهامحمدرضا ناصریان کلاتیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۲/۱۱/۲۴
بررسی آرای اختلافی محقق حلی و علامه حلی در ابواب اجاره و جعاله با نگاهی به نظر مشهور فقهاساجده عاقلیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۱۱/۲۸
قاعده اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت؛ رویکردها، مفاد، مستندات و قلمروعلی کمالیدکتری(PhD)صابری۱۴۰۲/۱۱/۲۸
بررسی دیدگاههای اختلافی محقق حلی و شهید ثانی در شرائع الاسلام و مسالکالأفهام با نگاهی به آرای مشهور فقهی در باب قصاصمحمد صادقیکارشناسی ارشدفخلعی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اسباب و آثار انحلال عقد حواله درنظام حقوقی ایران و افغانستانمونس محمدیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اعتبارسنجی اجماع مرکب و تحلیل رویکرد عملی اصولیان و فقیهانمسعود حبیبی مظاهریدکتری(PhD)فخلعی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بازخوانی اجماع عترت در متون اهل سنتمحمدحسین پارسی مودکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۳/۰۳/۳۰
مقایسهٔ آرای فقهی تفسیری ابوبکر جصاص و فاضل مقداد در احکام القرآن و کنز العرفان (ابواب مکاسب و بیع)حسین باوفاکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۳/۰۴/۰۴
بررسی آرای فقهی دیات و تعزیرات در دو تفسیر التبیان و جامع البیان با رویکرد مقارن به سایر آرای فقهیمحمد خانیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۳/۰۴/۱۳

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري