فرم ارتباط با جامعه
نام (*)
لطفا نام را وارد کنید
نام خانوادگی(*)
لطفا نام خانوادگی را وارد نمائید
شماره ملی(*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمائید
شماره دانشجویی(*)
لطفا شماره دانشجوئی خود را وارد نمائید
شماره موبایل(*)
لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید
ایمیل(*)
لطفا ایمیل خود را وارد نمائید
1-آخرین مدرک تحصیلی شما چیست ؟(*)
آخرین مدرک تحصیلی شما چیست ؟
2-در چه سطحی در حوزه علمیه نیز تحصیل کرده اید؟(*)
در چه سطحی در حوزه علمیه نیز تحصیل کرده اید؟
3-هم اکنون مشغول به چه شغلی هستید؟(*)
هم اکنون مشغول به چه شغلی هستید؟
4-میزان ارتباط شغل شما با رشته تحصیلی تان را چگونه میبینید؟(*)
میزان ارتباط شغل شما با رشته تحصیلی تان را چگونه میبینید؟
5-اندیشمندان و دانش آموختگان دانشکده الهیات در چه عرصه ها و جایگاه های اجتماعی ، می توانند نقش آفرینی نموده و یا مشغول به کار شوند (خدمات و مشاغل)(*)
اندیشمندان و دانش آموختگان دانشکده الهیات در چه عرصه ها و جایگاه های اجتماعی ، می توانند نقش آفرینی نموده و یا مشغول به کار شوند (خدمات و مشاغل)
6-چه خدمات و مشاغلی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم برای اندیشمندان و دانش آموختگان این دانشکده می توان ایجاد کرد ؟(*)
چه خدمات و مشاغلی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم برای اندیشمندان و دانش آموختگان این دانشکده می توان ایجاد کرد ؟
7-چه آموزشها و مهارت هائی برای این مشاغل و نقشهای اجتماعی لازم است ؟(*)
چه آموزشها و مهارت هائی برای این مشاغل و نقشهای اجتماعی لازم است ؟
8-در برنامه درسی مقاطع رشته های الهیات ، متناسب با این نقشها و خدمات و مشاغل چه تغییراتی لازم است رخ دهد ؟(کاستن یا افزایش واحدهای درسی) چرا؟(*)
در برنامه درسی مقاطع رشته های الهیات ، متناسب با این نقشها و خدمات و مشاغل چه تغییراتی لازم است رخ دهد ؟(کاستن یا افزایش واحدهای درسی) چرا؟
9-با توجه به تجربه شما موانع اجتماعی در اشتغال دانش آموختگان رشته های الهیات چیست؟(*)
با توجه به تجربه شما موانع اجتماعی در اشتغال دانش آموختگان رشته های الهیات چیست؟
10-چه خدماتی این دانشکده و دانش آموختگان میتوانند به جامعه داشته باشند؟(*)
چه خدماتی این دانشکده و دانش آموختگان میتوانند به جامعه داشته باشند؟

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري