عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی احوال اثار و افکار شیخ نجیب الدین رضا زرگر تبریزیبهرام شعبانیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۸۹/۰۳/۰۱
ترجمه وتحقیق بخش مسیحیت ازکتاب تثبیت دلائل النبوهفخرالدین غرابکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۸۸/۱۱/۲۱
تصحیح و تعلیق اسطر غیبیه رشید الدین محمد بیدوازیسیده طیبه حسینی ازغندیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۸۹/۱۲/۰۴
ترجمه و تحقیق چهار فصل نخست کتاب دیدگاه‌های نویسندگان مسلمان دربارة یهودیت و عهد عتیقفاطمه پژوم ایوان استخریکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۸۹/۰۲/۰۵
تصحیح و تعلیق تذکره جاده العاشقینبی بی زهرا هاشمی فراشاهکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۸۹/۰۲/۰۱
بررسی احوال، آثار و آراء عرفانی شیخ عبدالقادر گیلانیآمنه سادات آقاسیدعلی دربندیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۸۸/۱۱/۱۰
تحقیق و ترجمه کتاب مواقف محمدعبدالجبار نفریصادق تکاورنژادکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۰/۰۲/۰۹
تصحیح انتقادی بیان الاسرارصغری طهماسبیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۸۹/۱۲/۲۵
بررسی نمادهای عرفانی در سوره کهفمریم رهدارکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۸۹/۱۰/۰۱
تصحیح و تحقیق کتاب اسرار الاولیامعصومه اخلاقی پسیخانیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۰/۰۷/۱۳
مقایسه احیاء علوم الدین محمد غزالی و اقتدا به مسیح توماس آکمپیسفریده محمدیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۱/۰۷/۱۲
بازتاب اندیشه ثنویت در آثار فرق پژوهان و متکلمان مسلمان.( تا قرن هشتم هجری)لیلی شرفی توزانلوکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۳/۰۸/۰۷
بررسی احوال و آثار عمرانی و برگردان بخشی از متن گنج نامه به خط فارسی و تصحیح آنمرجان براویکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۴/۰۱/۲۶
بررسی تطبیقی مسئله جبر و اختیار در متون دینی زرتشتی و عهد عتیقطاهره دوستی قاسم ابادکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۴/۰۴/۱۰
جایگاه گورو مرشد الهی و گوربانی کلام الهی در دین سیک بر اساس کتاب گورو گرنت صاحب و بررسی تطبیقی آن با آموزه‌های مشابه در دین هندوسعید کریم پوردکتری(Ph.d)قرائی۱۳۹۸/۰۸/۲۲
تحقیق و تصحیح نسخه خطی تریاق فاروقتکتم رضوانیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۷/۱۲/۲۲
ترجمه و تحقیق کتاب انسان شناسی اسلام تالیف گابریل مارانچیسیده فاطمه رضایی جمنانیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۷/۱۲/۲۲
گناه و استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله از منظر عرفا با تأکید بر آراء روزبهان بقلی و ابن عربیجواد صفایی بجستانیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۸/۰۴/۱۰
بررسی دلایل شرکت زنان در مراسم سوگواری شیعی یک تحقیق کیفی در شهر مشهدفایزه مهاجرکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۸/۰۲/۲۵
بررسی تطبیقی الگوی سیاستگذاری فرهنگی واتیکان و آستان قدس رضوی بر اساس اسناد راهبردی و فعالیت های فرهنگی این دو نهادرمضانعلی ایزانلودکتری(Ph.d)معتمدی۱۳۹۸/۰۷/۱۷
بررسی تطبیقی ذکر -منتره- و مراقبه در چشتیه و یوگابه آفرین عابدیکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۸/۰۹/۱۳
بررسی انتقادی زندگی آثار و اندیشه‌ های خواجه یوسف همدانی 535 1141 440ه 1062ممدینه پورمحمودناورودیدکتری(Ph.d)معتمدی۱۳۹۹/۰۳/۲۵
بررسی مقایسه‌ای ارتباط دینداری با شادکامی مسلمانان و زرتشتیان -مطالعه‌ای در شهر یزدعلی تفتیانکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۹/۰۹/۰۵
نظریه انسان کامل از دیدگاه راز شیرازی با تکیه بر شرح خطبه البیانرویا رضامنشدکتری(Ph.d)اشرف امامی۱۳۹۹/۰۷/۰۱
بررسی و تحلیل مبانی تأویل عرفانی نجم‌الدین رازی در تفسیر قرآنمرتضی رضازادهدکتری(Ph.d)اشرف امامی۱۳۹۹/۱۰/۰۹
ترجمه و تحقیق، کتاب مسیحیت در نگاه مسلمانان، مقالاتی دربارۀ گفتگو، تألیف محمود مصطفی ایوبجواد شریفیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۴۰۰/۰۲/۲۹
نمادشناسی عرفانی عناصر داستانی سوره یوسف -اشخاص، اشیاء، مکان، زمان-سمیه نادری بنیدکتری(Ph.d)اشرف امامی۱۴۰۰/۰۳/۱۲
هرمنوتیک نجات در مسیحیت و اسلام نخستینیاسر اییندکتری(Ph.d)معتمدی۱۴۰۰/۰۱/۲۵
بررسی تطبیقی جهان پس از مرگ در قرآن و متون وداییحانیه بارونیکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۹/۱۲/۱۴
بررسی عناصری از ادیان ابتدایی در عهد عتیق.اکرم بزرگوارسهل ابادیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۴۰۰/۰۲/۲۹
انسان و رستگاری در اندرزنامه‌های فارسی میانۀ زردشتیاوا واحدی نواییدکتری(Ph.d)حسن زاده۱۴۰۰/۰۴/۲۹
دیگردوستی در متون اندرزنامه‌ای زردشتیعلی اکبری چناریدکتری(Ph.d)حسن زاده۱۴۰۰/۱۰/۱۱
پیجویی مفهوم و خاستگاه بنیادگرایی از منظر الیویه روآ و کرن آرمسترانگمهدی صبورحدادطوسیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی نمودهای منجی شیعه امامیه در غرب با تکیه بر رسانه -هالیوود – نت فلیکس-مجید نجفیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۴۰۰/۱۰/۰۱
الهیات هنر در اندیشه مدرن یهودی، با تأکید بر آراء ملیسا رافائلفرزانه قیاسی نوعیدکتری(Ph.d)معتمدی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
تحول عرفانی و معنوی در روانشناسی فراشخصیعلیرضا سیدتقویدکتری(Ph.d)حسن زاده۱۴۰۰/۱۱/۲۷
مقایسه زمینه‌های سلوک از منظر علی صفایی حائری و اکهارت تلهسهراب سحابیکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۳۹۷/۰۳/۳۰
بررسی جایگاه دینیاران در کتاب مقدس و قرآنفائزه نرگسی کلوخیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۴۰۱/۰۱/۱۷
احکام و آثار رویت از دیدگاه ابن عربیمه زاد حجازیدکتری(Ph.d)اشرف امامی۱۴۰۰/۱۲/۰۴
بررسی تطبیقی سنت یوگا در متون مهم هندویی، جاینی، بودایی و سیکبهاره ضمیری جیرسراییدکتری(Ph.d)قرائی۱۴۰۱/۰۴/۰۷
بررسی مقایسه‌ای طریقه عرفانی بائولهای هند با ملامتیه در عرفان اسلامینوروز پیغامیدکتری(Ph.d)قرائی۱۴۰۰/۰۵/۲۶
بررسی احوال، آثار و آرای یوحنای صلیبیربابه ابداریدکتری(Ph.d)معتمدی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بررسی تطبیقی اوصاف الهی در قرآن و اوپه نیشدها-با نگاهی عرفانی-زهره عربی نژادکارشناسی ارشدقرائی۱۴۰۱/۰۳/۲۵
بررسی مقایسه‌ای عرفان مولانا و ابن عربی -خداشناسی عرفانی-امیر یوسفیدکتری(Ph.d)اشرف امامی۱۴۰۱/۱۱/۰۵
بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی در نهج البلاغه ومتون کنفوسیوسیانسیه محمددوستکارشناسی ارشدقرائی۱۴۰۰/۰۴/۲۳

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري