نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
نوربخش سیده زهرامسعودی جهانگیرکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۱
اب یاری مرضیهجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)نوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۳
ساری عارفی معصومه ساداتکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۳
عصارنیا ریحانهحسینی سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۳
ایازی سیده محدثهکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۴
درویشی سمیهجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)نوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۴
عزیزی رامینمسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۴
خلیفه سلطانی سیدمعین الدینکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۵
ساقی اکرمعلمی سولا محمدکاظمدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۵
متقیان محمدحسینمسعودی جهانگیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۵
مرادی حسنجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۵
اسفندیاری حمیدحسینی سیدمرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
اسماعیل پور زهرهحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
باقرپورکاشانی وحیدجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)بین‌الملل فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
حسینی سیدعلیحقی علیدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
حقیقی راد محمدعلمی سولا محمدکاظمدکتری (Ph.D)نوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
دانشورفاضل عاطفهجوارشکیان عباسکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
رستگارمقدم گوهری هادیحسینی سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
صالحی تکتممروارید جعفرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
عابدی حسینمسعودی جهانگیرکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
عبادی زینبجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)نوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
عباسی اغوی زینبکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
قادری رضامسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
قاسمی حصار فرشتهحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
کریمی اذرجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۶
احمدی نیلوفروطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
اخگری محمدجوادجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
جادری فاطمهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
حسن پور مریمحسینی سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
صابری فر دنیاوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
طیبان سیدبهروزحسینی سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
غلامی محدثهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
محمدخانی فاطمهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
مهدی پور محسنمسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
کاشف حسینی سیده زهراوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
گل محمدی جامی نرجسوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۷
اندرز فائزهایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
ایزدجو فاطمهعلمی سولا محمدکاظمدکتری (Ph.D)نوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
جوارشکیان زهراحسینی سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
حسین زاده شمیلی انار فاطمهایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
حقیقی کاریزک رضاحسینی سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
داورپور ربابهحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
رنگرززاده خراسانی جوادکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
زارع سحرایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
زاهدی فائزهایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
سابقی حسینکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
شریعتی فاطمهکهنسال علیرضاکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
شهیدی فر زهراایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
صحراگرد زهراعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
عابدی سیماحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
عاشوری امیدمروارید جعفرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
عباسی کلاتی حانیهایرجی نیا اعظمکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
علیمردانی کوهبنانی مهلاایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
غفارزاده صدیقهایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
قربانی فاطمهایرجی نیا اعظمکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
لاکی زهراایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
محمدی محمدمهدیمسعودی جهانگیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
مردانی محسنمسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
ملکی زینبجوارشکیان عباسکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
موسوی نژاد سیده فاطمهایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
میرزائی امغانی نگارایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
نعمتی زینبایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
نعیم ابادی ازادهایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
واحدی مهدیجوارشکیان عباسکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
پورجم مهنازجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
پورزکی ملیکاایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
گلمکانی فرنازایرجی نیا اعظمکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
یوسفی احمدخادم زاده وحیدکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
یوسفی احمدخادم زاده وحیدکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۸
استیری فاطمهایرجی نیا اعظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
اسفندی کوثرراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
ایزانلو هادیمسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
باخرد مهدیراستین طرقی امیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
بارحم لاجی نادیهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
براتی سعیدهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
بهشتی تبار فائزهراستین طرقی امیرکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
جم زهراراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
حاجی نیا زهراحسینی سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
حجی زاده فاطمهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
حیدربیگی محمدجوادراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
خطیبی بایگی زهراراستین طرقی امیرکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
رئیس زاده دشتخاکی علیراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
ربانی محمدابادی گوهرشادراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
زارع خورمیزی زهراراستین طرقی امیرکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
سیدی قرقی سیده فاطمهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
شریعتی فاطمهایرجی نیا اعظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
شیبانی دلویی عارفهعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
صداقت نژاد فاطمهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
صدوقی عارفهمسعودی جهانگیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
صدیقی فهیمهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
صیادفر جوادکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
طالبی زهراحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
طالبیان سیده زهراراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
طاهریان زاده زهراراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
عبداللهی خزان سمانهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
عنبری زهراراستین طرقی امیرکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
فرخنده سانازراستین طرقی امیرکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
فرهادی مجد رضاعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
فنائی عشرت ابادی زینبراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
فولادی دورهانی عاطفهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
لازری رضاراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
ماه خان مقدم سارهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
مجدمیرزائی حمیدهراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
محمدی زینبراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
مصدق صدقی زینبراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
موسوی بایگی سیده زهراحسینی سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
نبی عمرانمسعودی جهانگیرکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
نظری فاطمهمروارید جعفرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
کارشکی فاطمهراستین طرقی امیرکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
کاظمی نسل ملیحه ساداتراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
کریمی مهلاراستین طرقی امیرکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۳۹۹
ابراهیمی سیدعلیرضاحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
اخوان پور فاطمهخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
ازیز زینب ساداتکهنسال علیرضاکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
اسماعیلی مهدیهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
بهرام پورمقدم علیجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
تیموری مناخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
جدی مرتضیعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
حجاز نرگسخادم زاده وحیدکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
حداد شیواخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
حسینی زهراساداتخادم زاده وحیدکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
دهقانی قناتغستانی فائزهایرجی نیا اعظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
رضایی ابوالفضلکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
زمان زاده دربان فاطمهخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
ستارپناهی زهرامسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
سروسی طرقی زهراخادم زاده وحیدکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
سعادتی ابوالفضلحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
سعادتی مقدم امیرحسینخادم زاده وحیدکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
سیدی سیده سمرعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
سیستانی النگ یگانهخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
شجاعی زینب ساداتکهنسال علیرضاکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
صبور محمدجوادراستین طرقی امیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
صبوربیلندی زینبخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
عاصم نداخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
عساکره زینبخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
علمی سولا محمدتقیعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
علوی فرد مهدیعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
محمدجانی حامدجوارشکیان عباسکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
محمدی جوادمسعودی جهانگیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
محمدی ساردو محمدامینخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
محمدی فرید فرزانهخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
مشتاقی عباس نیا نفیسهخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
معماری فاطمهخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
میری مهدیخادم زاده وحیدکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
نشاطی نژاد جمیلهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
نصری رحمانراستین طرقی امیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
نظافت یزدی زهراحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
نورالهیان فاطمهکهنسال علیرضاکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
نوری الهامخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
هنیف محمدخادم زاده وحیدکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
پاکدل خور مائدهخادم زاده وحیدکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
پنجه کوبی ام البنینعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
پیروی مینایی محسنعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
کریمی فاطمهایرجی نیا اعظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
کهنه شیرینخادم زاده وحیدکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۰
اتحادبادلو زینبوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
احمدی نسرینحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
ارادانی فاطمهحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
اسمعیلی خیراباد محمدوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
افتخاریان فر زهراوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
انصاری بایگی محسنجوارشکیان عباسکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
اکبری زیبد بهارهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
براقی فاطمهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
جعفری زاده محمدجوادوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
جهان فاضلی محدثهمسعودی جهانگیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
حیدری یاسینخادم زاده وحیدکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
خاتمی کیمیاحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدنوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
خادمباشی سیده زهراایرجی نیا اعظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
دلیردانه مبیناوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
رحیم پور فاطمهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
رضائیان منظری زهرهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
رضوی سیدمحمدرضاکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
زارع زمان اباد یگانهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
زارعی محمدوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
زارعی اسلامی فاطمهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
زمینی سفیدسنگی مهلاوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
سلمانی صباکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
سلمانی ملیحهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
شاد میتراراستین طرقی امیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
شریفی زاده محمدجوارشکیان عباسدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
شعبانی فر معصومهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
صابری حامدکهنسال علیرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
صادق زاده فاطمهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
صدوقی زو مهلاوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
صفری تقی ابادی ساراوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
صفویه فاطمهکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
طاهری زهراوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
عباس پورخلیل اباد زینبوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
عبدالقادری سیده عارفهحسینی سیدمرتضیکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
عبیداوی مهدیوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
فرزانه فائزهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
قائم دوست فاطمهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
قربانی گازار زهرامروارید جعفرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
محمدی سیماعلمی سولا محمدکاظمدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
مدنی سادات امیرحسینعلمی سولا محمدکاظمکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
مستور حدیثوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
مظفری نقاب محمدعلیوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
منوچهریان تهمینهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
نظری گوجگی فاطمهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
نوروزیان ریکنده فاطمهحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
نیک حسینکهنسال علیرضاکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
نیک پور فرشتهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
هاشمیان فلاح سیدحمیدمروارید جعفرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
کاظمی اندریان محمدحسینحسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
کرامتی نژاد محبوبهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
کشوری ابدال ابادی محدثهوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسیروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
گل چین فاطمه زهراوطن دوست حقیقی مرند محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
یزدانی زیارت مژدهمسعودی جهانگیرکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۱
اختراعی ریحانه ساداتکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
اگاه روح الهدکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
بنی اسد فاطمهکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
جانفداابوالفضلی بایگی محمدتقیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
حاجی قاسمی زهراکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
حبیبی خراسانی سیدجواددکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
حدادی ریحانهحسینی سیدمرتضیکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
حق شناس فاطمهکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
خوردوستان حسیندکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
خورسندی زهراحسینی سیدمرتضیکارشناسینوبت دوم فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
رادمهر زهراکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
زرپویان حامددکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
سیم ریز فاطمهکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
شاکر علیرضاکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
شریفی محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
شهیدی پژمانکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
صفویه فاطمهکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
صفویه فاطمهکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
طاهری سیدمحمدکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
قامتی محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
موسوی اصفهانی سیدحامدکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
موسوی فر سیدسعیدکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
نازی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
پرارین مطهرهکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
کامیاب سیدرضاکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
کامیابی نژاد محمدکارشناسی ارشدروزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲
کمالی محمدمحسندکتری (Ph.D)روزانه فلسفه و حكمت اسلامي۱۴۰۲

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري