نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
ریحانی حلیمهعنایتی راد محمدجوادرضائی کرمانی نسب پور محمدعلیدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۳
حسینی چیه علیسیدموسوی سیدحسینمسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۵
نیری عصمتجواهری محمدرضارحیم پور ازغدی طاهرهدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۵
اکبری قدسیهشریعتی فهیمهدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۶
برومند سیدمحمدفخار نوغانی وحیدهسیدموسوی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۶
دلشاد یاسرعنایتی راد محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۶
سعید معصومهسیدموسوی سیدحسینشریعتی فهیمهدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۶
مهدوی بصیر ایمانجواهری محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۶
مکفی زهرافخار نوغانی وحیدهسیدموسوی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۶
احمدی مریممشائی ناهیدآقامحمدیان شعرباف حمیدرضادکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۷
تشکری سیداحمدی سیدحسناکرمی ایوبرحیم پور ازغدی طاهرهدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۷
حسینی سی سخت علینجف زاده تربتی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۷
شهبازی اکرمکریمی عبدالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۷
مقدسی روح الهجواهری محمدرضامشائی ناهیددکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۷
نگاهی نفیسهطباطبائی سیدمحمودکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۳۹۷
کلیجی کردکلائی سمیهکریمی عبدالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۷
الاصیبعی زینب عبدالعزیز علیعنایتی راد محمدجواددکتری (Ph.D)نوبت دوم معارف اسلامي۱۳۹۸
انفرادی سرچشمه طاهرهفخار نوغانی وحیدهسیدموسوی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
جلالی فاطمهنوعی باغبان سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
حیدری عبدالباسطعنایتی راد محمدجوادفخار نوغانی وحیدهدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
خدابنده لو مهدیاکرمی ایوبمشائی ناهیددکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
خوشنودمادوانی امامعلیکریمی عبدالقاسمفرخنده زاده محبوبهدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
رستمیانی علیسیدموسوی سیدحسینعنایتی راد محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
رضاپور رسولشریعتی فهیمهکریمی عبدالقاسمدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
زنگوئی ابراهیمنجف زاده تربتی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
سالم زاده علیمشائی ناهیدکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
شهیدپور بی بی زهرامشائی ناهیددکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
ملتزمی اعظمکریمی عبدالقاسمجواهری محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۸
اهوئی فاطمهشریعتی فهیمهدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۹
سعیدی فاضل محسنطباطبائی سیدمحموداکرمی ایوبدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۹
شفایانی مصطفیعنایتی راد محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۳۹۹
ناظر حمیدهکریمی عبدالقاسمرحیم پور ازغدی طاهرهکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۳۹۹
برزگر مطهرهاکرمی ایوبکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
بیات فاطمهسیدموسوی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
بیداد فاطمهطباطبائی سیدمحمودکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
جوان فرخانی افسانهنوعی باغبان سیدمرتضیرحیم پور ازغدی طاهرهکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
ذوالفقاری منظری ریحانهسیدموسوی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
رستگارکیان فاطمهشریعتی فهیمهکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
رضایی محمدجوادعنایتی راد محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
علوی زاده دوغایی سیده فرزانهمشائی ناهیدکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
غفاری زینبرحیم پور ازغدی طاهرهکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
مهدی زاده رسولکریمی عبدالقاسمکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
هدایتی زینبجواهری محمدرضامشائی ناهیدکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
کیخائی سعیدهفخار نوغانی وحیدهکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۰
حسینی سیدعبدالهادینجف زاده تربتی علیرضافخار نوغانی وحیدهدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۴۰۱
دهباشی زهراشریعتی فهیمهعنایتی راد محمدجوادکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۱
سروقدی حمیدهشریعتی فهیمهاکرمی ایوبدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۴۰۱
شجاعی نژاد ریحانهرحیم پور ازغدی طاهرهکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۱
شیدا مهدیهمشائی ناهیدکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۱
صدوق زاده محمدمهدیعنایتی راد محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۴۰۱
معلم صدیقهطباطبائی سیدمحمودکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۱
یزدی علی اکبرجواهری محمدرضاسیدموسوی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۴۰۱
احمدی محمدنجف زاده تربتی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۴۰۲
اعلمی سیوکی زهرافخار نوغانی وحیدهکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۲
امجدی عاطفهکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۲
زنگنه محمداسماعیلاکرمی ایوبکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۲
سلیمانی قجاق فاطمهکریمی عبدالقاسمکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۲
قاسمی فاطمهشریعتی فهیمهدکتری (Ph.D)روزانه معارف اسلامي۱۴۰۲
پیران سیه زهرانجف زاده تربتی علیرضاکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۲
کریم زاده بجستانی جوادکارشناسی ارشدروزانه معارف اسلامي۱۴۰۲

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري