عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
تاریخ اسلام از آغاز تا سال 11 هجریعبدالرحیم قنواتانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۷۴
داستان دانشوران ج1عبدالرحیم قنواتنشر نیکو۱۳۷۷
داستان دانشوران ج 2عبدالرحیم قنواتنشر نیکو۱۳۷۷
داستان دانشوران ج 4عبدالرحیم قنواتنشر نیکو۱۳۷۷
تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامیعبدالرحیم قنواتانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۷۷
شریعتی و تاریخ اسلامعبدالرحیم قنواتنشر صالح۱۳۷۷
فهرست توصیفی آثار دکتر شریعتیعبدالرحیم قنواتانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۷۹
دانشنامه امام علی (ع) (ابوطالب)عبدالرحیم قنواتپ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۸۰
امام علی و خلفاعبدالرحیم قنواتانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۸۲
کتابشناسی قرآن و انتظارمحمد محمود پورانتشارات فرهنگ مکتوب۱۳۸۳
تاریخچه شرق شناسیعبداله همتی گلیانجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۸۶
آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن اسلامیعبدالرحیم قنواتپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی۱۳۸۸
جغرافیای تاریخی کوفهعبدالرحیم قنواتسمت - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه۱۳۸۸
مدجنانعبداله همتی گلیانبنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی۱۳۸۸
نزاع رهبری در جاهلیت و اسلامعبدالرحیم قنواتصالح۱۳۸۹
ایران و عراق در عصر سلجوقیعبدالرحیم قنواتجهاد دانشگاهی اصفهان۱۳۸۹
مدجنانعبداله همتی گلیانبنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی۱۳۹۰
تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامیعبدالرحیم قنواتانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۹۰
رویارویی شرق و غرب در عصر روشنگریعبداله همتی گلیانآستان قدس رضوی۱۳۹۲
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتسمت۱۳۹۳
تاریخ هنر در سرزمین های اسلامیعبدالرحیم قنواتجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۹۵
جغرافیای تاریخی کوفهعبدالرحیم قنواتپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت. هر دو وابس۱۳۹۵
اعیان نیشابورحمیدرضا ثنائیمرندیز۱۳۹۶
طبقات ابن سعد در ترازوی نقدمصطفی گوهری فخرآبادسفیر اردهال۱۳۹۶
تاریخ تحلیلی حضرت امیر علیه السلام (1)مصطفی گوهری فخرآباددانشگاه پیام نور۱۳۹۷
Persian Academic Readibgعباس اقدسیROUTLEDGE۱۳۹۷
Justice and Ethics in the Contemporary Worldعباس اقدسیانتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی -۱۳۹۷
جغرافیای تاریخی کوفهعبدالرحیم قنواتپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت. هر دو وابس۱۳۹۸
اسلام و مسلمانان در بریتانیا: راهنمای منبع‌شناختی آثار پژوهشی منتشرشده به زبان انگلیسیعباس اقدسیمرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی۱۳۹۸
جغرافیای تاریخی کوفهعبدالرحیم قنواتپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت. هر دو وابس۱۳۹۸
تاریخ تحلیلی حضرت امیر علیه السلام (1)مصطفی گوهری فخرآباددانشگاه پیام نور۱۳۹۸
میثاق داران صبح، ترجمه اخبار الوافداتمصطفی گوهری فخرآبادکتابخانه تخصصی امیرالمومنین علی علیه السلام۱۳۹۹
مختصر اندر علم طبمصطفی گوهری فخرآبادسفیر اردهال۱۳۹۹
دانشوران ایران زمین - جلد 5عبدالرحیم قنواتنشر بنفشه۱۳۹۹
تشیع در آمریکاعباس اقدسیکویر۱۳۹۹
هفت نگاه؛ نقد و بررسی مجموعه شعر گویشی «خیالت تا امی» (شعر و تاریخ)عبدالرحیم قنواتانتشارات کتاب هرمز۱۳۹۹
تراز ایمانمصطفی گوهری فخرآبادکتابخانه تخصصی امیرالمومنین علی علیه السلام۱۳۹۹
چهل از چهل در فضایل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلاممصطفی گوهری فخرآبادکتابخانه تخصصی امیرالمومنین علی علیه السلام۱۳۹۹
تاریخ تحلیلی حضرت امیر علیه السلام 2مصطفی گوهری فخرآباددانشگاه پیام نور۱۳۹۹
Perspectives on Academic Persianعباس اقدسیSpringer Nature Switzerland۱۴۰۰
Perspectives on Academic Persianعباس اقدسیSpringer Nature Switzerland۱۴۰۰
غزوات سلطان سلیم/ تصحیح و تحقیقطاهر بابائیمؤسسه پژوهشی میراث مکتوب۱۴۰۰
مختصر اندر علم طبمصطفی گوهری فخرآبادمیرماه۱۴۰۰
محبوب بلامنازعمصطفی گوهری فخرآبادکتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین (ع)۱۴۰۰
خاتون بخاراعبدالرحیم قنواتدانش نگار۱۴۰۰
تاریخ هنر در سرزمین های اسلامیعبدالرحیم قنواتانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۴۰۰
عاشورا به روایت زیدیهمصطفی گوهری فخرآبادآرما۱۴۰۱
New Methods in the Study of Islamعباس اقدسیEdinburgh University Press۱۴۰۱
New Methodological Perspectives in Islamic Studiesعباس اقدسیBrill۱۴۰۲
‏‫زمان‌سنجی عامیانه و پیوند آن با نجوم ریاضی در دورۀ اسلامی‬‏‫عباس اقدسی۱۴۰۲
فهرست توصیفی آثار دکتر شریعتیعبدالرحیم قنواتسپیدرود۱۴۰۲
عاشورا به روایت اسماعیلیهمصطفی گوهری فخرآبادنشر آرما۱۴۰۳

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري