برنامه امتحانی نیم سال اول 1401 دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 8-1010-1214-1616-18
روز اول
شنبه
1401/11/1
مباحث موادثلاث وعلیت در فلسفه ( 21122349)
دکتر وطن دوست 

مباحث مقولات وحدت وکثرت در فلسفه اسلامی
( 21122361)
دکترایرجی نیا
تفسیر موضوعی قرآن2
( 21152545)
 دکتر آزاد
فقه مدنی- عقود معین 2
( 21112390)
 دکتر حائری
الهیات فلسفی 2
( 21122189)
دکتر خادم زاده
اصول 1
 ( 61113062)دکترعابدی
علوم قرآنی 4
( 31153136)
دکتر ایروانی
جغرافیای تاریخی جهان اسلام 1( 21132207)  دکترثنائی
فلسفه مشا ( 31122006)
دکتر وطن دوست 
صرف کاربردی 1
( 21150550)
دکتر اکبری 
معماری وهنر اسلامی
 ( 31132113)
 دکتر قنوات
فلسفه های تحلیلی وزبانی
( 31123247)
دکتر مروارید 
فقه عبادی
 ( 21112378)
 دکترمحمد رضا علمی
اصول فقه 4 (اصول عملیه،اجتهادو تقلید)
( 21112367)
دکتر عنایتی
عرفان نظری ( 61123000)
دکتر حسینی
فلسفه و تاریخ علم کلام
( 21253667)
دکتر عنایتی
متون عرفانی به زبان خارجی 2 ( 21143668) 
دکتر زارع حسینی
فلسفه صدرالمتالهین 3
( 61122030)
دکتر جوارشکیان 
تفسیر قرآن2
( 31153103)
 دکتررئیسیان
(دانشجویان خارجی )
 دین خاوردور
 ( 21143453)
 دکتر قرائی
فلسفه سینوی1 ( 31123601)
دکترکهنسال
منطق جدید( 31123656)
دکتر علمی

کلام مقایسه ای ( 31142286)
دکتر اشرف امامی
آموزش زبان عربی1  
( 21140056)
خانم هاشمی زو

ادیان خاور دور
 ( 31142220)
 دکتر قرائی 
تاریخ جاهلیت و اسلام (عصر نبوی) ( 61132125) عبدالرحیم قنوات تاریخ علوم دراسلام 1
( 21132241)
دکتر ثنائی
مبادی فقه ( 21110292)
 دکتر عبدخدایی
تاریخ علوم دراسلام 3
( 21132263)
دکتر دانشیار
کلام تطبیقی2 ( 31122357) دکترخادم زاده

تاریخ علوم دراسلام 5
( 21132285)
دکتر گوهری
اصول فقه 4 (اصول عملیه،اجتهادو تقلید)
( 21112367)دکتر نوروزی

شناخت ماخذ تاریخ اسلام
( 31132000)
 دکترمجتهدی
زبان خارجه عمومی ( 251) خانم بحری رودپشتی

مباحث اصول 1( 31112002)
      دکتر عابدی
اصول 1 ( 61113062)
دکتر حائری 
مباحث اصول 4
( 31112035)
دکتر حائری
شیعه شناسی
 ( 31123725)
دکتر وطن دوست
تفسیر ترتیبی قرآن2
 ( 21152318)
 دکتر رستمی
تاریخ تشیع( 61193064)
دکترجواهری
مخاطب شناسی ارتباط با تاکید بر دوره جوانی
 ( 31193632)
دکتر اسلامیان
اسلام شناسی در غرب
 ( 31115001) دکتررئیسیان
(دانشجویان خارجی)
روز دوم
یکشنبه
1401/11/2
مبانی استباط احکام مستحدثه
( 21112163)دکترعابدی
روشهای مطالعات دینی 1
( 21143384)
دکتر حسن زاده
متون دینی و عرفانی هندوئی ( 61142049) دکتر قرائی مصطلح الحدیث ( 21152443) حجه الاسلام نقی زاده
مبانی استباط احکام مستحدثه
 ( 21112163)دکترناصری
قرائت متون فرهنگ عربی
( 21130085) دکتر بابائی
متون دینی و عرفانی مسیحیت ( 61142129) دکتر معتمدی مصطلح الحدیث ( 21152443) دکتر پیروزفر
کلیات فلسفه و عرفان اسلامی
 ( 21110394)
دکتر حسین پور
تاریخ هنرهای اسلامی 3
( 21132332) دکترقنوات
مسیحیت 2
( 21143511)  دکترعبدی
تفسیر قرآن
2( 31153103)دکتر رستمی
(دانشجویان خارجی)
روز سوم
دوشنبه
1401/11/3
قرائت ودرک متون معاصر
 ( 21120116) دکتربهادری
متون دینی به زبان خارجی 2
( 21143624) دکتر عبدی
نحو 2 ( 21120092)
 دکتر طاهری
تاریخ تصوف 1
( 21143306)
دکتر زارع حسینی
تاریخ اسلام ( 21120207) دکترثنائی متن شناسی کلامی
( 31123816) دکتر کهنسال
آموزش نحو عربی1
( 21130063)
دکتر ثنائی
   نحو کاربردی2( 21150583)                دکتر اکبری
متون عرفانی عربی2
( 21143362)
 دکتر اشرف امامی
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی
 ( 21153388) خانم فتحی
آموزش نحو عربی
1 ( 21140078)
دکتر بهادری
الهیات بالمعنی الخص در قرآن وحدیث 2 ( 21122203)
دکترحسین پور
نقدوبرسی درباره احادیث موضوعه ( 61152087)  دکتراسدی رجال حدیث ( 61152009)
حجه الاسلام نقی زاده
مفردات قرآن
2( 31153023)
دکتراکبری
تفسیر قرآن 1
( 31153045)
دکتراسمعیلی زاده
تاریخ آموزش وپرورش در اسلام1
 ( 21132183)
دکتر مجتهدی
زبان قرآن ( 21153548) دکتر آزاد
تاریخ اسلام 1
 ( 21132036)
دکتر قنوات
مباحث اصول2( 31112013)
دکترمحمد رضاعلمی 
اصول فقه 2(مباحث الفاظ 2)
( 21112345) 
دکتر فخلعی
متون تاریخی جغرافیایی وکتیبه
( 31132088)
دکتر گوهری
متون جغرافیایی
( 21132423)
دکتر دانشیار
صلاحیت های مدرسی و روش تدریس تفسیر و حدیث
 ( 31191205) دکتر ابراهیمی
تاریخ ادیان ( آشنایی با ادیان و معنویت های نوظهور)
 ( 31193358)
دکتر اشرف امامی
کلیات علم حقوق
 ( 21112174)
دکتر محمد هادی قبولی
روز چهارم
سه شنبه
1401/11/4
تفسیر متون فلسفی 1
( 31122039) دکتر مروارید
تاریخ فلسفه اسلامی 2
 ( 21122225)
دکترخادم زاده 
کلیات فرهنگ و تمدن
( 21132401)
دکتر دانشیار
ادیان ایران پیش از اسلام 1
( 21143464)
دکتر زارع حسینی
فلسفه ملاصدرا:هستی شناسی
( 31123576)
دکتر جوارشکیان
قرائت و ترجمه متون تخصصی 2 ( 21152498)
دکتر اکبری
منطق (  21150538)
 دکتر رودی
تاریخ تشکیلات اسلامی1
 ( 21132161) 
دکتر بابائی
تاریخ سیاسی واجتماعی اسلام از آغاز تاپایان عصراموی
( 31132157)
 دکتر قنوات
نحو 2 ( 21110350) دکتر مرشدلو مقدمات زبان ترکی استانبولی
( 21133335)دکتر بابائی
روش شناسی مطالعات اسلامی ( 31115045)دکتر سیدی
(دانشجویان خارجی)
آموزش زبان عربی1
( 21120218)
اقای بخشی

تاریخ پیشوایان معصوم (ص )
 ( 21120149)دکتر مجتهدی
ادیان ابتدائی وقدیم
( 31142060)
دکتر حسن زاده
زبان خارجی1
( 31153078)دکتر اسدی
(دانشجویان خارجی)
روشهای تفسیری 1
 ( 31153067) دکتر رئیسیان
فقه استدلالی 5
( 31112080)
دکتر قبولی
اصول 2
( 61113073)
دکتر قبولی
 
عرفان در ادب فارسی
 ( 31142231)
دکترزارع حسینی
کلام تحلیلی 1
( 31123736)دکتر کهنسال
نوآوری های فلسفی صدرالمتالهین
( 61122007)دکترحسینی
تفسیر تطبیقی قرآن
( 61191002)دکتر اکرمی
اصول2 ( 61113073) دکترمحمدرضا علمی سولا
فقه احکام، وصیت و ارث
( 21112403)دکتر سلطانی
فقه احکام، وصیت و ارث
( 21112403)
دکتر محمد تقی قبولی
روز پنجم
چهارشنبه
1401/11/5
حکمت متعالیه (ملاصدرا)
( 31122028)
دکتر خادم زاده
حکمت عملی( 21122101)
دکتر حسین پور
زبان تخصصی 1
( 21132343)
دکتر اقدسی
اصول و مقدمات تفسیر
( 21152410)
دکتر رضایی
فارسی عمومی( 250)
خانم زرین فکر
نظام ساختاری قرآن
 ( 31191181) دکتر مشائی
دین یهود 2( 21143497) دکترعبدی آیات الاحکام حقوقی
( 21112436)  دکترسیدمحمدتقی قبولی
فارسی عمومی( 250)
  اقای براتی
قرائت متون فرهنگ عربی
( 21140090) 
دکتر اکبری
آشنایی با سنتهای عرفانی غیر اسلامی
 ( 21143373)
دکتر معتمدی
فقه تطبیقی( 21112276) دکترصابری
فارسی عمومی( 250)
اقای فدایی 
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان
( 21153413) دکتر ازاد
روشها و شیوه های تدبر در قرآن( 21153479) دکتراسمعیلی زاده
آشنایی با علوم حدیث
 ( 21130132) 
اقای مهدوی
فلسفه ملاصدرا:علم النفس و آخرت شناسی
( 31123598)
دکتر حسینی
تفسیر قرآن 3
( 31153056)
حجه الاسلام نقی زاده

تاریخ فقه و اجتهاد
( 21112447)
 دکتر فقیهی صدر
زبان انگلیسی تخصصی 1
( 31193289)
دکتر درایتی
علوم قرآنی 3
( 31153136)دکتر اسدی
(دانشجویان خارجی)
فقه الحدیث ( 31153012) دکتری ایروانی
(دانشجویان خارجی) 
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 ( 523) دکتر مشائی
احادیث فقهی
 ( 21112470)
دکتر حائری
فارسی عمومی( 250)
اقای بینا
تاریخ فلسفه (با رویکرد تطبیقی)( 31193314)
دکتر نجف زاده
احادیث فقهی
 ( 21112470)
دکتر محمدرضا علمی 
روز ششم
پنج شنبه
1401/11/6
عرفان نظری1
( 21122270) 
دکتر سیدموسوی
علم النفس( 21122167)
دکتر راستین
زبان تخصصی 3
 ( 21132365)
دکتراقدسی
فلسفه دین( 21143602)
دکتر عبدی
کلام و عقاید اسلامی
( 21110305) دکتر اسعدی
آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی
 ( 21130121) اقای نواب
زبان تخصصی 2
( 21112265)
دکتر قبولی
فقه قضایی
( 21112618)
دکتر خسروی نسری
عرفان عملی
( 21143293)
دکتراشرف امامی
زبان تخصصی 2
( 21112594)
دکتر اقدسی
زبان خارجی1( 31153078)
 دکتر اسدی
کلام تحلیلی4 ( 31122379) دکتر راستین علوم قرآنی 3
( 31153136)  
دکتر رضائی
تاریخ فرق اسلامی1
( 21143588)
دکتر عبدی


تاریخ تحلیلی تصوف
 ( 31142173)
 دکتر زارع حسینی
مهارت های آموزش و ترویج قران
( 21150607)
اقای  رجبی
تاریخ علوم در اسلام
( 31132077)
دکتر گوهری
دانش خانواده وجمعیت
 ( 525)دکتر رحیم پور
(دو گروه)
فقه استدلالی1
( 31112046)
دکتر سلطانی
شناخت مآخذ تاریخ اسلام
( 61132114) دکتر مجتهدی
       وجود شناسی در حکمت متعالیه
( 61123022)
دکترکهنسال
فلسفه اخلاق ( 31115103) دکتر اسفندیاری

آزمون عملي درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن

گروه فلسفه (1-21120194)

آقاي محمود اعتضادي جمع

کلاس کامپیوتر C107

فقه استدلالی1

(31112046)

دکتر سلطانی

روز هفتم
شنبه
1401/11/8
آشنایی با مبانی فقه وحقوق اسلامی( 21140169)
اقای انواری نسب
منطق سینوی
( 31123645)
دکترخادم زاده
عرفان تطبیقی
 ( 61142072)
دکتر معتمدی
علوم قرآنی2
( 21152454)دکتررضائی 
تحقیق درباره جوامع حدیثی کهن ومتاخر شیعه
 ( 61152101) 
دکتر پیروزفر
فلسفه افلاطون
 ( 31122040)
دکترمحمدکاظم علمی 
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن
2( 21152523) دکتر آزاد
شناخت منابع تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی
( 21132025)
 دکتر مجتهدی
علوم قرآنی 2( 31153125) دکتر رستمی
(دانشجویان خارجی)
روش های تفسیری
( 21153402)
دکتراسمعیلی زاده
روش تحقیق در ادیان
 ( 61142083)
دکتر حسن زاده
فرهنگ وتمدن اسلامی در خراسان ( 21133368)  دکتردانشیار
تاریخ قراءات
( 61152010)
دکتر ایروانی
فقه خانواده
( 21112641)
دکتر سیدمحمدتقی قبولی
منطق ( 21140125) 
دکتر رودی
فقه 1- قوانین و حقوق تجارت در اسلام
( 61113017)
 دکتر فخلعی 
آشنایی با علوم حدیث
( 21140147)
دکتر مرشدلو
حقوق تجارت
 ( 21112550)
دکتر سیدمحمدهادی قبولی
قواعد فقه 2( 31113083)
 دکترصابری
فقه 1- قوانین و حقوق تجارت 
( 61113017)
 دکتر محمد صادق علمی
(دانشجویان خارجی) 
تاریخ کلام اسلامی
 ( 31123747)دکترعنایتی راد
مبانی عرفان نظری در اسلام
 ( 61193019)
دکتر  سیدموسوی
روشها و گرایش های تفسیر
 ( 31193563) دکتراکرمی

آزمون عملي

درس رایانه و فضای مجازی

گروه قرآن و حديث

(1-21150594)

آقاي محمود اعتضادي جمع

کلاس کامپیوتر C107

کلام اسلامی2
( 31191090)دکترعنایتی راد

آزمون عملي

درس رایانه و فضای مجازی

گروه قرآن و حديث

(1-21150594)

آقاي محمود اعتضادي جمع

کلاس کامپیوتر C107

آزمون عملي

درس رایانه و فضای مجازی

گروه قرآن و حديث

(1-21150594)

آقاي محمود اعتضادي جمع

کلاس کامپیوتر C107

روز هشتم
یک شنبه
1401/11/9
منطق ( 21130110)
اقای سالاری
روش تحقیق در جغرافیای تاریخی اسلام
 ( 31132099)
دکترثنائی
تاریخ فلسفه اسلامی1
( 21143522)
دکتر یزدان بخش
قواعد فقه جزائی
 ( 21112301)
دکترناصری
کلام اسلامی 3
( 21122076)
دکترایرجی نیا
هرمنوتیک و زبان عرفان
 ( 31142355) اشرف امامی
قواعد عمومی قراردادها
( 21112505)
دکتر محمد هادی قبولی
قواعد فقه جزائی
 ( 21112301)
دکترسلطانی
جهان اسلام در برخورد با غرب واستعمار
 ( 21132309)
دکتر دانشیار
آیین نگارش متون علمی
( 21153526)
دکتر ازاد
تاریخ کتابت قرآن و قرائات ( 21152421)
دکتر پیروزفر
علم و دین( 21143737)
دکتر عبدی
سیره پیامبر و امامان معصوم (ع)( 21110316)دکتر ثنائی قواعد فقه مدنی2
( 21113348) دکتر صابری
منطق تصور ( 21253678) دکتر راستین

آزمون عملي درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن

گروه تاريخ

(1-21130187)

آقاي محمود اعتضادي جمع

کلاس کامپیوتر C107

آزمون عملي درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن

گروهتاريخ

(1-21130187)

آقاي محمود اعتضادي جمع

کلاس کامپیوتر C107

آزمون عملي درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن

گروه تاريخ

(1-21130187)

آقاي محمود اعتضادي جمع

کلاس کامپیوتر C107

روز نهم
دوشنبه
1401/11/10
صرف 1
 ( 21110281)
اقای براتی
تاریخ سیاسی واجتماعی اسلام ازعصر ممالیک تاسقوط امپراطوری عثمانی
( 31132179)دکتر بابائی 
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
( 21150458)
اقای فخار شاکری
تاریخ فلسفه غرب
1( 21122247)
دکتر برکاتی
تاریخ اسلام 3( 21132058) دکترمجتهدی یهودیت ( 31142082)
دکتر معتمدی
قصص انبیا در قرآن و عهدین ( 21153491) دکتر مرشدلو فقه الحدیث 1
( 21152330)
دکترپیروزفر
تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه
( 21132081)
دکتر گوهری
تاریخ فلسفه غرب 3
( 21122269) دکتر مروارید
وضع کنونی جهان اسلام 2 
( 21132149)
دکتر اقدسی
آشنایی باقرآن کریم
 ( 21140136)
اقای مهدوی
فلسفه غرب3
( 31123678)
دکترمسعودی
تاریخ و حدیث 1
( 31153089)دکتر پیروزفر 
روشهای تفسیری 1( 31153067)دکتر رئیسیان
(دانشجویان خارجی)
فلسفه علم ( 31123383)
(کارشناسی ارشد)
دکتر مسعودی
تفسیر قرآن کریم ( 21110407)دکترمحمدصادق علمی 
تاریخ فلسفه غرب 1
( 21143544)دکتر برکاتی
علوم قرآنی 4 ( 21152476)   دکتررضائی 
فقه استدلالی2
( 31112057)
دکتر فخلعی
علوم قرآن و حدیث
( 31115012) دکتر رئیسیان
(دانشجویان خارجی)
قواعد فقه قضائی
( 21113359) 
دکتر سلطانی
حدیث شیعه (با محوریت کافی و بحار الانوار )
( 31193529)دکتر طباطبائی
روز دهم
سه شنبه
1401/11/11

مسایل جدید کلامی و فلسفه دین 1( 31123769)
دکتر ایرجی نیا
مسائل کلامی جدید
(31123689)
دکترراستین
مهارتهای زندگی دانشجویی
( 21443005)
 خانم باقرپور
کلام اسلامی1
( 21122054)
حجه الاسلام کریمی
فلسفه ارسطو
( 31122051)
دکتر تهرانی
ادیان ابتدایی و قدیم 1
( 21143408)
دکتر حسن زاده
مهارتهای زندگی دانشجوی
( 21443005)
اقای سلیمان پور
فلسفه علم
( 21122043)(کارشناسی) دکترمازاریان
فقه 2- قوانین و حقوق تجارت در اسلام
( 61113028)
دکتر ناصری
معارف نظری قرآن 1
( 31191114)
حجه الاسلام کریمی
مهارتهای زندگی دانشجویی
( 21443005)
خانم توکلی
کلام جدید 2
( 21122098)
دکتر حسین پور
فقه 2- قوانین و حقوق تجارت در اسلام
( 61113028)
دکتر محمد تقی قبولی
(دانشجویان خارجی)
زبان خارجی 1
( 31113027)
دکترمحمد هادی قبولی
کلیات علوم حدیث
( 21112469)
اقای رجبی
تاریخ اسلام در مصر وشام 1
( 21132105)
دکتر بابائی
علوم حدیث ( 61193042) دکترطباطبائی مهارتهای زندگی دانشجویی
( 21443005)خانم ازادفر
متون عرفانی فارسی 2
( 21143339)
دکتر زارع حسینی
متون دینی به زبان خارجی 4( 21143646)
دکتر عبدی
حقوق جزای اختصاصی اسلام
( 21112221)
دکتر حاجی وند
علوم قرآنی 4
 ( 31153170) دکترایروانی
(دانشجویان خارجی)
آیین دادرسی مدنی
( 21112561)
دکتر تشدیدی
ترجمه از عربی به فارسی 1
( 21130096)دکتر ثنائی
حقوق جزای اختصاصی اسلام
( 21112221)
دکتر مشیراحمدی
روش شناسی مطالعات قرآنی بینا رشته ای
( 21153480)
دکتر رستمی
روز یازدهم
 چهارشنبه
1401/11/12
مطالعات اسلامی درغرب
( 21132296)
دکتراقدسی
سیر اندیشه سیاسی اجتماعی در جهان اسلام ( 61132169)
دکتر گوهری
علم کلام2 ( 21143577)
دکتر عنایتی راد
ماخذشناسی حدیث
( 21152501)
دکتر پیروز فر
منطق( 21110383)
دکتر یزدان بخش
نقد وتحقیق مکاتب وروشهای تفسیری 1
( 61152043)
دکتر رستمی
تاریخ هنرهای اسلامی 1
( 21132310)
دکتر قنوات
تحقیق درباره جوامع حدیثی کهن ومتاخر اهل سنت
( 61152112)
دکتررئیسیان
متون و مطالعات تصوف به زبان خارجی ( 31142297)   دکترقرائی بررسی متون عرفانی به زبان فارسی
 ( 61142152) دکتراشرف امامی
علوم قرآنی1
( 31153114)
دکتر رضایی
آیات الاحکام
( 31113038)
دکترمحمدصادق علمی
متون دینی ایران پیش ازاسلام ( 61142185) دکترحسن زاده
آموزش زبان عربی1
( 21130041)
دکتر گوهری
فقه الحدیث 2 ( 21152341)حجه الاسلام نقی زاده فقه الحدیث 4
 ( 21153366)
حجه الاسلام نقی زاده

آزمون عملي درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن

گروه تاريخ

(1-21130187)

آقاي محمود اعتضادي جمع

کلاس کامپیوتر C107

تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2(وقایع پس ازرحلت پیامبر«ص» و دوران حاکمیت امیر مومنان
( 31193552) دکترجواهری
تاریخ علم کلام
( 21253189)اقای دریاباری
روز دوازدهم
پنج شنبه
1401/11/13
تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام( 11)
خانم شیخ علیشاهی
تاریخ سیاسی واجتماعی اسلام درافریقیه مغرب واندلس
 ( 31132180)دکتر دانشیار
مهارتهای زندگی دانشجویی ( 21443005)خانم یوسفی کلام( 21130154)
دکتر اسعدی
حقوق اساسی ( 21112538) دکترعابدی متون عرفانی به زبان خارجی
 ( 31142300) دکتر معتمدی
زبان عمومی 1
( 31132146)  دکتراقدسی
تاریخ اسلام در اندلس
( 21133302)دکترآرامجو
تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام( 11)
 اقای امراهی 
زبان تخصصی 2
( 31123703)
دکترمحمدکاظم علمی
تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام
( 11)اقای  امراهی
آشنایی با ادیان بزرگ
 ( 21130143)خانم ابهری
فلسفه،کلام وعرفان
 ( 31123758)دکتر حسینی
ترجمه از عربی به فارسی 1( 21140103)
دکتر اکبری
ادیان هند 2( 21143431)
دکتر قرائی
فلسفه های اگزیستانس
 ( 31122095)
دکتر محمدکاظم علمی
منطق3 ( 21122021)دکتر ایرجی نیا متون فلسفی به زبان خارجی3
 ( 21122327) دکتر مروارید
فلسفه صدرالمتالهین 1
( 61122018) دکترجوارشکیان
متون فلسفی به زبان خارجی 1
( 21122305)
دکتر برکاتی
فلسفه اشراق1 ( 31123623) دکتر وطن دوست
فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه
 ( 61121037)دکتر مسعودی
فلسفه قرون وسطی
( 31123214)
دکتر مسعودی
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث ( 21150481)دکتر آزاد
الهیات طبیعی و حکمت متعالیه
( 61121048)دکتر کهنسال
تاریخ تحلیلی اسلام
 ( 21150549) 
دکتری گوهری
حقوق جزای عمومی اسلام
 ( 21112481)دکتر سلطانی
کتابشناسی و ماخذشناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث
 ( 21153424)دکتر رضائی
معناشناسی 2
 ( 21153515)
دکتر رئیسیان
فلسفه دین ( 31115090)
دکتر اسفندیاری
(دانشجویان خارجی)
جرم‌شناسی
( 21113393)
 دکتر دانش ناری
قواعد فقه 1( 61113119)
 دکترصابری
کلام تحلیلی3 ( 31122368) دکترایرجی نیا

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري