عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
قاعده حفظ نظام و آثار آن( با تأکید بر نظام سیاسی اسلام)محسن ملک افضلی اردکانیدکتری(Ph.d)حائری۱۳۸۷/۱۰/۱۰
بررسی خاستگاه های تعارض در احادیث فقهیحسنعلی اخلاقی امیریدکتری(Ph.d)حائری۱۳۸۸/۰۳/۰۶
تدابیر فقهی در پیشگیری از جرایم موجب حدحسین رسولیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۸۹/۰۳/۱۹
بررسی تطبیقی رجم در فقه مذاهب اسلامیمهدی نوروزیان قالیبافکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۲/۰۲/۲۴
بررسی تطبیقی آرای فقهی شیخ طوسی(ره) و ابن ادریس حلی(ره) در باب معاملات( تجارت و اجاره).محمدعلی محرومیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۲/۰۲/۲۴
تحلیل فقهی احکام دیات و قصاص براساس کتاب مبانی تکملة المنهاج و تطبیق آن با قانون مجازاتمرتضی فیروزیکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۳۹۲/۰۳/۰۷
بازپژوهی آرای فقهی در باب کتب ضلال (چالشها، مفاهیم، مصادیق و احکام)احسان علی اکبری بابوکانیدکتری(Ph.d)حائری۱۳۹۲/۰۳/۱۹
تحلیل فقهی ادله اثبات کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون پیشینمرتضی شمرادیکارشناسی ارشدعبداللهی نژاد۱۳۹۲/۰۹/۱۹
تحلیل مبانی فقهی قانون مجازات اسلامی 92 در باب کلیات بخش سوم و چهارم و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی 70سیده طوبی رسولیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۳/۰۴/۰۴
بررسی قاعده « الساقط لا یعود » و تفریعات آنرضا عباس زادهکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۳/۰۴/۱۱
بررسی فقهی وحقوقی موانع اجرای احکام کیفریجواد نمازی مکیدکتری(Ph.d)ناصری مقدم۱۳۹۲/۱۰/۱۶
بررسی آرای شاذّ و غیرمشهور فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع، فنّ عبادات «مفاتیح الصلاة»سیدعلی غیورباغبانیدکتری(Ph.d)ناصری مقدم۱۳۹۳/۰۱/۳۱
تحلیل مبانی فقهی میراث معنوی فرهنگیزهرا محدثیدکتری(Ph.d)ناصری مقدم۱۳۹۴/۰۹/۰۸
بررسی شروط ارتکازی عقود در متون فقه اسلامیرضا انصاریدکتری(Ph.d)فخلعی۱۳۹۴/۰۷/۰۴
کاربرد قواعد فقه در تحلیل مسایل واحکام فقهی ناقص الخلقهزهرا قدسیدکتری(Ph.d)سلطانی۱۳۹۸/۰۴/۱۰
تخلفات و جرایم رانندگی از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایرانمسلم شجری کلوخیدکتری(Ph.d)ناصری مقدم۱۳۹۵/۰۷/۰۶
مصلحت گرایی در کیفرشناسی اسلامی و حقوق کیفری موضوعهمهدی جودکیدکتری(Ph.d)ناصری مقدم۱۳۹۵/۰۲/۰۴
تحلیل آرای فقهی غیر مشهور ملامحسن فیض کاشانی در فن عادات کتاب مفاتیح الشرایعمحمدصادق متقی پیشهدکتری(Ph.d)صابری۱۳۹۴/۱۲/۰۸
بررسی حجیت ظواهر قرآن در نگاه اصولی اخباری و مکتب تفکیک با محوریت کتب الفوائد الحائریه ، الفوائد المدنیه و ابواب الهدی.رحیم افخمی تیموریکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۴/۱۲/۲۵
آراء ومبانی اصولی آیةالله سیّد محمّدکاظم طباطبائی یزدی در مباحث الفاظحسین حلبیاندکتری(Ph.d)علمی سولا۱۳۹۴/۱۲/۰۴
واکاوی آرای علامه محمد باقر مجلسی در موضوعات اختلافی اصولیان و اخباریانمحسن رییسیدکتری(Ph.d)علمی سولا۱۳۹۴/۱۲/۲۶
تحلیل و سنجش مبانی مکتب کیفری تحققی- اثباتی با مبانی و آموزه¬های فقه اسلامیسیدجمال احمدی روئیندکتری(Ph.d)ناصری مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۲
بررسی مقایسه ای رویکردهای عقلی در آرای فقهق امام خمینی و آیت الله خوییعلیرضا کتابداردکتری(Ph.d)فخلعی۱۳۹۵/۰۲/۰۱
بررسی تطبیقی دیدگاههای مؤلف الفرقان فی تفسیر القرآن و سایر مؤلفان آیات الاحکام امامیه درآیات قضا، شهادات و اقرارفریبا جلالی فرکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۵/۰۲/۲۸
اعتبار سنجی فقهی قولنامه در تعارض با ادله اثبات دعواعبدالله مهر علی تباردکتری(Ph.d)عبداللهی نژاد۱۳۹۴/۱۱/۲۱
بررسی آرای نادر فقیهان امامیه در موضوع انحلال نکاححسین زیدریدکتری(Ph.d)علمی سولا۱۳۹۴/۱۲/۲۵
واکاوی آراء غیر مشهور در باب قصاص و جایگاه آن در حقوق ایرانعلی زاهددکتری(Ph.d)ناصری مقدم۱۳۹۵/۰۴/۱۲
قاعده فقهی حرمت تشبه به کفار؛ مفهوم، معیار، مدارک و مصادیقسیداحمد طباطباییدکتری(Ph.d)عبداللهی نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۰
بررسی رویکرد عملی فقیهان درباب احکام وضعی و نسبت آن با احکام تکلیفی برپایه نظرات شیخ انصاری(ره)حسن نوحه خواندکتری(Ph.d)حائری۱۳۹۴/۱۲/۲۲
بررسی نظریه تفسیری پل ریکور و زمینه های طرح آن در استنباط فقهیعلیرضا کاظمیدکتری(Ph.d)عابدی سرآسیا۱۳۹۵/۰۸/۰۲
آراء و مبانی اصولی شیخ محمدرضا همدانی در قلمرو مباحث الفاظیعقوب خاوریدکتری(Ph.d)حائری۱۳۹۶/۰۲/۲۵
بررسی جرایم علیه اموات و مجازات مرتکبان آنها در متون فقه امامیهحسن غلامعلی پورمهنهکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۶/۰۳/۳۰
استنادهای ادبی صاحب جواهر در تحلیل فقهی آیات و روایات (باب عبادات)هادی شمس ابادیدکتری(Ph.d)علمی سولا۱۳۹۶/۰۶/۱۳
مبانی فقهی قانون پیش فروش ساختمان با تاکید بر حقوق پیش خریدارسیدمحمدباقر حسینیدکتری(Ph.d)سلطانی۱۳۹۷/۰۷/۲۸
بررسی آرای متفاوت علامه حلّی (ره) در کتب فقهی ایشان با نگاهی به مشهور فقیهان امامیه در باب (دیات)محمدعلی بیاضی پوررفسنجانیکارشناسی ارشدسلطانی۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نظریه علیت منصوصه و کارکرد آن در متون فقه امامیهمحمدعلی محرومیدکتری(Ph.d)عابدی سرآسیا۱۳۹۶/۰۹/۳۰
استنادات فقهی آیت الله خویی به قرآن کریم در کتاب مبانی تکملة المنهاج در مقایسه با کتب مشهور آیات الاحکام شیعه -باب حدود-عماد علیزاده مرغزاریکارشناسی ارشدفخلعی۱۳۹۷/۰۹/۲۷
استناد به عموم در کتاب کفایة الاحکام: تحلیل رویکرد اصولی محقق سبزواریسیدعلی فاطمیکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۷/۱۰/۲۵
بررسی دیدگاههای خلاف مشهور صاحب جواهر در باب نکاحمهدی بصیریدکتری(Ph.d)حائری۱۳۹۷/۱۰/۱۸
صلح قهری از منظر فقه : مفهوم ، مبانی ، زمینه هارضا اواندکتری(Ph.d)قبولی درافشان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
بررسی تفریعات قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است در متون فقه امامیهفرزانه خیرماهیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۸/۰۱/۲۷
تحلیل رویکرد عملی شیخ انصاری در مواجهه با دلیل اجماعمحمدمهدی اسمعیل پوردکتری(Ph.d)حائری۱۳۹۷/۱۱/۰۳
بررسی کارکرد مقاصد فقه سیاسی قرآن کریم از منظر شیخ محمد حسن نجفیمجید نصیریدکتری(Ph.d)احمدپور ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
تبیین و تحلیل آرای فقهی غیر مشهور در باب عقود اذنی بر پایه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةمحمد سلطانیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۳۹۸/۱۰/۲۴
کاربرد قاعده فقهی الممنو ع الشرعی کالممتنع العقلی در متون فقه امامیهرضا امینیکارشناسی ارشدحائری۱۳۹۸/۱۰/۰۳
اصل احتیاط در کتاب کفایه الاحکام: تحلیل رویکرد اصولی محقق سبزواریحسین مهدوی فخرکارشناسی ارشدصابری۱۳۹۸/۱۰/۱۰
حق اعتراض از منظر فقه فریقینزینب بدیعی رضویکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۳۹۹/۰۲/۰۲
تحلیل مبانی فقهی مجازات اخلاگران نظام اقتصادی با نگاه به سیاست جنایی ایرانعلی خالقی پوستچیدکتری(Ph.d)سلطانی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اعتبار سنجی اجماع مرکب و رویکرد نظری و عملی اصولیان و فقیهانمسعود حبیبی مظاهریدکتری(Ph.d)فخلعی۱۳۹۹/۰۲/۳۰
بررسی تحلیلی- انتقادی استثنائات ادله حرمت خون مسلمان در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایرانسیدحسین قندیلیدکتری(Ph.d)عابدی سرآسیا۱۴۰۰/۰۴/۲۹
تبیین و تحلیل ابعاد نظریه تجمیع ظنون با تأکید بر رویکرد فقهی اصولی سید محمد‌مهدی بحرالعلوممهدی انواری نسبدکتری(Ph.d)فخلعی۱۴۰۱/۰۳/۲۵
قواعد اختصاصی باب قسم در فقه فریقینزهرا شیرغلامیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تحلیل آراء اصولی محقق سبزواری در باب خبر واحدفاطمه حسین زاده ثانیدکتری(Ph.d)قبولی درافشان۱۳۹۹/۱۲/۱۱
بررسی دیدگاه های اختلافی محقق حلی وشهید ثانی در شرایع الاسلام ومسالک الافهام با نگاهی به آرای مشهور فقهی -باب نکاح-فاطمه دنکوبکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تحلیل رویکرد فقهای امامیه به جبران خسارت و تلف از ربح در پرداخت خمسعلی باغچقیدکتری(Ph.d)علمی سولا۱۳۹۹/۱۲/۲۶
انعزال از منصب در فقه امامیهسیدجلال میرعسگریدکتری(Ph.d)عابدی سرآسیا۱۴۰۰/۰۴/۰۲
بررسی کاربرد قاعدة فقهی من له الغنم فعلیه الغرم درمتون فقه اسلامیابراهیم طالبیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
قواعد اختصاصی باب وکالت در فقه فریقینسعیده مذهبیکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۴۰۰/۰۳/۰۴
تبیین عناصر اساسی اندیشه فقهی آیت الله شیخ یوسف صانعی -ره- از رهگذر تحلیل آراء خلاف مشهور ایشانسیدرضا موسوی واعظدکتری(Ph.d)فخلعی۱۴۰۰/۰۲/۲۲
مبانی فقهی و حقوقی حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران و افغانستاناحمد خبیب بهیجکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۱/۰۲/۲۰
تحلیل آراء فقهی غیر مشهور سید مرتضی علم الهدینسرین خمردکتری(Ph.d)صابری۱۴۰۰/۰۷/۱۸
قاعده اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت؛ رویکردها، مفاد، مستندات و قلمروعلی کمالیدکتری(Ph.d)صابری۱۴۰۰/۰۷/۱۹
نسبت سنجی رویکرد فقه به معاملات منهیه با رویکرد حقوق ایران به معاملات ممنوعه و مجرمانهعلی خسروی نسریدکتری(Ph.d)ناصری مقدم۱۴۰۰/۱۰/۱۳
تحلیل و تبیین ابعاد نظریه مولویت و تاثیر آن در مباحث اصولیحمیدرضا کامل نوابدکتری(Ph.d)قبولی درافشان۱۴۰۰/۱۰/۲۱
بررسی آرای اختلافی مولفان شرایع الإسلام و ریاض المسائل در باب وصیت با نگاهی به نظر مشهور فقهامحمد اکبریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۳/۲۴
مفهوم شناسی و احکام فقهی ارجافامیر زاهدیدکتری(Ph.d)سلطانی۱۴۰۰/۱۲/۲۴
بررسی تاریخی فقهی کارکرد نهاد حسبه در مدیریت بازار .امید مظفریکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۱/۰۱/۲۳
بررسی مباحث فقهی حدود در روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن و مقایسه آن با دیدگاه های مشهور فقهیمهدی فرهادیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۰/۱۲/۲۴
تفریق در نکاح در حقوق ایران و عراقفاطمه کریم محمد علی النعیمیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نسبت زمان و احکام کیفری در فقه امامیه با نگاهی به حقوق موضوعه ایرانمحمد افشاریدکتری(Ph.d)علمی سولا۱۴۰۰/۱۱/۰۹
مقایسه آرای فقهی مولفان وسیله النجاه و تحریر الوسیله در ابواب شرکت و رهنسیدمحمدحسین برکاتیکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۱/۰۲/۲۷
بررسی دیدگاههاو مبانی خلاف مشهور آیت‌الله شبیری زنجانی در امور مالی نکاح .مرضیه خداخواهکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۱/۰۳/۱۸
پارادایم‌شناسی و امکان سنجی تأثیر آن در استنباط فقهیفاطمه رضائیدکتری(Ph.d)قبولی درافشان۱۴۰۱/۰۳/۰۳
اصل تخییر در کتاب کفایه الاحکام:تحلیل رویکرد اصولی محقق سبزواریسجاد قائمیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۱/۰۳/۱۰
بررسی مسائل کاربردی قاعده نفی سبیل در متون فقه امامیهنیلوفر نظرزادهکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۴/۱۴
مطالعه تطبیقی کاربرد قاعده لاضرر در حوزه مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و افغانستانلاله صدیقیکارشناسی ارشدناصری مقدم۱۴۰۱/۰۹/۰۸
بررسی کاربردی ابتناء حدود بر تخفیف در متون فقه امامیه با محوریت کتاب فقه الحدود و التعزیراتفاطمه شهسواری کامرودکارشناسی ارشدفخلعی۱۴۰۱/۰۷/۱۲
بررسی آراء اختلافی مؤلفان شرایع الاسلام و ریاض المسائل و مشهور امامیه در ابواب مضاربه،مزارعه،مساقاتزهرا احمدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۳/۱۸
بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در ابواب قذف و ارتداد با نگاهی به دیدگاه مشهور فقهافاطمه احمدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۷/۱۹
بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در باب قضا، با نگاهی به نظر مشهور فقهامرضیه مهدویکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۸/۲۴
بررسی پیش فهم های اجتماعی شیخ طوسی با نگاهی به علم هرمنوتیکامیرحسین بهاردوستکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۱/۰۹/۲۹
تحلیل مصادیق قضایای خارجیه در متون فقه امامیه-ابواب عبادی-محمد یزدانی تبارکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۴۰۱/۰۳/۲۴
بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در باب اجاره با نگاهی به نظر مشهور فقهامهشید خسرویان چترودیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۱۰/۱۳
بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در ابواب مضاربه مزارعه و مساقات با نگاهی به نظر مشهور فقهامریم سنایی فرخیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۱۰/۱۳
بررسی تطبیقی آیات الاحکام باب حج در دو تفسیر التبیان و جامع ‌البیان با نگاهی به آرای فقهی مشهور امامیه و جمهور اهل سنت.زهرا احمدی زحمتیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۱/۱۰/۲۰
مقایسه دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی در باب حدود و قصاص با نگاهی به دیدگاه مشهور فقهامحمدجواد جلیلی کیاکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
بازخوانی اجماع عترت در متون اهل سنتمحمدحسین پارسی مودکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۱/۱۰/۲۰
بررسی کاربردی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد درمتون فقه امامیه -باب معاملات-فاطمه خداخواهکارشناسی ارشدعابدی سرآسیا۱۴۰۱/۱۰/۱۳
آرای خلاف مشهور صاحب جواهر در باب قضا، شهادات و اقرار: تحلیل مبانی و مستنداترقیه بخشیدکتری(Ph.d)سلطانی۱۴۰۲/۰۲/۱۱
مفاهیم و تطبیقات عرفیه در شرح اللمعه الدمشقیه (ابواب معاملات): تحلیل رویکرد شهیدثانیعلی کریمیکارشناسی ارشدفخلعی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بررسی آرای اختلافی محقق حلی و علامه حلی در ابواب اجاره و جعاله با نگاهی به نظر مشهور فقهاساجده عاقلیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۱۲/۲۳
بررسی آرای متفاوت علامه حلی در کتب فقهی ایشان با نظر به دیدگاه مشهور فقها -باب طهارت-مهدی حسن زادهکارشناسی ارشدعلمی سولا۱۴۰۲/۰۲/۱۲
بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ طوسی ومحقق حلی درباب رهن ودین با نگاهی به نظرمشهور فقهاخدیجه احمدنژادکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۲/۰۱/۲۹
بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ طوسی و محقق حلی در باب قصاص با نگاهی به نظرمشهور فقهاکوثر بهاریان شرقیکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۲/۰۱/۲۹
بررسی آیات فقهی دیات و تعزیرات در دو تفسیر التبیان و جامع البیان با رویکرد مقارن به سائر آراء فقهیمحمد خانیکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
بررسی موارد استناد به قاعده لاضرر در کتاب نکاح آیت الله شبیری زنجانی با نگاه به آرای مشهور فقهیمحمدجواد مسعودیکارشناسی ارشدفخلعی۱۴۰۲/۰۲/۱۹
مقایسه‌ آرای فقهی تفسیری أبوبکر جصاص و فاضل مقداد در أحکام القرآن و کنزالعرفان -أبواب مکاسب و بیع-حسین باوفاکارشناسی ارشدصابری۱۴۰۲/۰۲/۲۵
بررسی دیدگاه های اختلافی محقق حلی و شهید ثانی در شرایع الاسلام ومسالک الأفهام با نگاهی به آرای مشهور فقهی درباب قصاصمحمد صادقیکارشناسی ارشدفخلعی۱۴۰۲/۰۲/۲۵
اصل لفظی اطلاق در کتاب کفایه الاحکام: تحلیل رویکرد اصولی محقق سبزواریمجتبی انواری نسبکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۲/۰۳/۰۳
تحلیل آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در باب شهادت با نگاهی به دیدگاه مشهور فقهاالهام زارع مهرجردیکارشناسی ارشدحائری۱۴۰۲/۰۴/۱۳
تحلیل فقهی حقوقی اینترنت اشیاء: مطالعه موردی حریم خصوصی و مسئولیت مدنیفاطمه نجیب زاده وامق ابادیدکتری(Ph.d)قبولی درافشان۱۴۰۲/۰۶/۲۱
مطالعه حق سرقفلی در حقوق ایران و افغانستانفرهاد امینیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
مطالعه تطبیقی خیار رؤیت و تخلف از وصف در حقوق ایران و افغانستانالهام رحمانیکارشناسی ارشدسلطانی۱۴۰۲/۰۲/۱۲

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري