موضوع: الشیخ حیدر حب الله و آراوه الرجالیه دراسه تحلیلیه نقدیه
استاد راهنما: دکتر اسمعیلی زاده
استاد مشاور: دکتر رضائی- دکتر جیجان
اساتيد داور: دکتر اسدی- دکتر رئیسیان
داور خارجی: دکتر دیمه کار
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر اکبری
دانشجو: عمار عزیز عکش
روز: شنبه مورخ 1403/3/5ساعت12 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: vroom.um.ac.ir/esmaeilizadeh

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري