موضوع: بررسی مبانی فقهی مواد خلاف مشهور قانون مدنی ایران
اساتيد داور: دکتر محمد تقی فخلعی - دکتر عباسعلی سلطانی
دانشجو: سید هانی صابری
روز: سه شنبه مورخ 1403/2/25ساعت8:30 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: vroom.um.ac.ir/haeri-m

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري