موضوع: فهم النص الروائی بین الاسلامیین و الحداثیین المختارین
استاد راهنما: دکتر رستمی
استاد مشاور: دکتر رضائی- دکتر جیجان
اساتيد داور: دکتر ایروانی- دکتر رئیسیان
داور خارجی: دکتر دیمه کار
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر اکبری
دانشجو: حیدر کریم الشویلی
روز: یکشنبه مورخ 1403/2/23ساعت12 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: vroom.um.ac.ir/rostami

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري