موضوع: کاربرد قاعده فقهی الممنوع الشرعی کالممتنع العقلی در متون فقه امامیه
استاد راهنما: دكتر محمد حسن حائری
استاد مشاور: دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
اساتيد داور: دکتر حسین صابری - دکتر سید مهدی مرویان حسینی
دانشجو: رضا امینی
روز: چهارشنبه مورخ 1402/6/29ساعت 10 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: vroom.am.ac.ir/haeri-m

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري