موضوع: بررسی آرای اختلافی مؤلفان شرایع الاسلام و ریاض المسائل در باب وصیت با نگاهی به مشهور فقها
استاد راهنما: دكتر سید محمد تقی قبولی درافشان
استاد مشاور: دکتر محمد حسن حائری
اساتيد داور: دکتر حسین صابری - دکتر عباسعلی سلطانی
دانشجو: محمد اکبری
روز: سه شنبه مورخ 1402/6/28ساعت 12 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه:
http://vroom.am.ac.ir/ghabooli

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري