موضوع: تحلیل مصادیق قضایای خارجیه در متون فقه امامیه (ابواب عبادی)
استاد راهنما: دكتر علیرضا عابدی سرآسیا
استاد مشاور: دکتر محمد تقی فخلعی
اساتيد داور: دکتر محمد صادق علمی سولا - دکتر محمد رضا علمی سولا
دانشجو: محمد یزدانی تبار
روز: سه شنبه مورخ 1402/6/28ساعت 12 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: http://vroom.am.ac.ir/a-abedi

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري