جلسه دفاع رساله دکتری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
موضوع: رویا، جامعه و سیاست در عصر تیموری
استاد راهنما: دکتر گوهری
اساتید مشاور: دکتر مجتهدی و دکتر اقدسی
اساتید داور: دکتر بابائی و دکتر دانشیار
داور مدعو: دکتر قریب
نماینده تحصیلات تکمیلی : دکتر بابائی
دانشجو: خانم سمیه آقا محمدی
روز سه شنبه مورخ 1402/6/28ساعت 12اتاق شورای دانشکده لینک جلسه https://vroom.um.ac.ir/gohari-fa

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري