جلسه دفاع کارشناسی ارشد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
موضوع: ترجمه و تحقیق کتاب سلسله آل بویه در عراق ۳۳۴ ق / ۹۴۵م تا ۴۰۳ ق / ۱۰۱۲ م : شکل دهی نهادهایی برای آینده
استاد راهنما: دکتر اقدسی
اساتید مشاور: دکتر بابائی- دکتر ثنائی اساتید داور: دکتر عبدی - دکتر گوهری
دانشجو: آقای حسین زارع پور
روز یکشنبه1402/6/26 ساعت 12 اتاق شورای دانشکده لينک جلسه

vroom.um.ac.ir/aghdassi

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري