موضوع: بررسی آرای اختلافی شیخ طوسی و محقق حلی در باب اجاره با نگاهی به نظر مشهور فقها
استاد راهنما: دكتر سید محمد هادی قبولی درافشان
استاد مشاور: دکتر محمد حسن حائری
اساتيد داور: دکتر حسین صابری- دکتر مرتضی فخار شاکری
دانشجو: مهشید خسرویان چترودی
روز: یکشنبه مورخ 1402/6/26ساعت 12 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: http://vroom.am.ac.ir/h-ghaboli

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري