موضوع: بررسی مسائل کاربردی قاعده نفی سبیل در متون فقه امامیه
استاد راهنما: دكتر سید محمد هادی قبولی درافشان
استاد مشاور: دکتر محمد حسن حائری
اساتيد داور: دکتر سید مهدی مرویان حسینی- دکتر مرتضی فخار شاکری
دانشجو: نیلوفر نظرزاده
روز: چهارشنبه مورخ 1402/6/22ساعت 12 اتاق شورای دانشکده

http://vroom.am.ac.ir/h-ghaboli

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري