موضوع: بررسی کاربردی قاعده « من ملک شیئاً ملک الاقرار به در متون فقه امامیه
استاد راهنما: دكتر سید محمد هادی قبولی درافشان
استاد مشاور: دکتر محمد حسن حائری
اساتيد داور: دکتر حسین صابری- دکتر عباسعلی سلطانی
دانشجو: مژده شبانی
روز: چهارشنبه مورخ 1402/6/22ساعت 10 اتاق شورای دانشکده

http://vroom.am.ac.ir/h-ghaboli

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري