موضوع:بررسی وحی بیانی در آیات و روایات
استاد راهنما: دکتر رستمی
استاد مشاور: دکتر اسمعیلی زاده
اساتید داور: استاد نقی زاده - دکتر اسدی
داور مدعو: دکتر شریفی (دانشگاه مازندران)
نماینده تحصیلات تکمیلی : دکتر رئیسیان
دانشجو: آقای مهدی حیاتی
دوشنبه مورخ 1402/5/30 ساعت 10 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري