موضوع: تحلیل آراء و مبانی فقهی خلاف مشهور آیت الله موسوی اردبیلی در کتاب فقه القضاء
استاد راهنما: دكتر محمد صادق علمی سولا
استاد مشاور: دکتر حسین ناصری مقدم
اساتيد داور: دکتر سید محمد تقی قبولی درافشان-دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان - دکتر ابوالفضل علیشاهی
دانشجو: زهرا احمدی افزادی
روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24ساعت 12 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري