موضوع: کیفیه تعامل العلامه المشهدی مع آیات الاحکام فی کتابه کنز الدقائق و بحر الغرائب
استاد راهنما: دکتر اکبری
اساتید داور: دکتر اسمعیلی زاده – دکتر رضائی
دانشجو: اسراء کریم عبدالامیر الکیشوان
روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 ساعت 12 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري