موضوع: تحلیل مبانی آرای غیر مشهور ملا محسن فیض کاشانی در حوزه معاملات کتاب مفاتیح الشرایع
استاد راهنما: دكتر محمد تقی فخلعی
استاد مشاور: دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
اساتيد داور: حسین ناصری مقدم-دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان - دکتر محسن جهانگیری
دانشجو: ملیحه قنبریان
روز دوشنبه مورخ 1401/12/22ساعت 15:30 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري