موضوع: قاعده وهن دین: امکان سنجی، ماهیت شناسی و عرصه ها
استاد راهنما: دكتر محمد تقی فخلعی
استاد مشاور: دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
اساتيد داور: محمد حسن حائری-دکتر حسین صابری - دکتر ابوالفضل علیشاهی
دانشجو: حسن حسینی یار
روز دوشنبه مورخ 1401/12/22ساعت 10 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري