موضوع: تفسیر آیات التقیه من منظور التفاسیر المعاصره (دراسه مقارنه)
استاد راهنما: دکتر رستمی
اساتید داور: دکتر اسمعیلی زاده – دکتر رئیسیان
دانشجو: رسل بشیر عذیب
روز شنبه مورخ 1401/12/20 ساعت 12 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري