موضوع: شرح آیات القتل فی التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج و تفسیر التحریر و التنویر و تفسیر دقائق التفسیر
استاد راهنما: دکتر رضائی کرمانی
اساتید داور: دکتر ایروانی – دکتر رستمی
دانشجو: صفاء سعد عبد ال زیرج
روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 ساعت 12 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري