موضوع: الاوامر الالهیه فی القرآن الکریم بین الاعجاز التشریعی و التربوی فی سوره بقره
استاد راهنما: دکتر رئیسیان
اساتید داور: دکتر اکبری – دکتر رستمی
دانشجو: شاکر خزعلی
روز یکشنبه مورخ 1401/12/7 ساعت 12 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري