موضوع: اسباب النزول فی تفسیر اللباب فی علوم الکتاب مقارنه مع اسباب النزول للواحدی
استاد راهنما: دکتر اسمعیلی زاده
اساتید داور: دکتر ایروانی – دکتر رستمی
دانشجو: ملاذ عبدالرحمن ال عبود
روز یکشنبه مورخ 1401/12/7 ساعت 10 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري