موضوع: الواقع التربوی فی سوره یوسف
استاد راهنما: دکتر ایروانی
اساتید داور: دکتر رضائی– دکتر رستمی –
دانشجو: احمد جواد کاظم فتلاوی
روز یکشنبه مورخ 1401/12/7 ساعت 8 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري