اطلاعيه 11: فراخوان‌ها و اخبار علمي بين‌المللي دانشكدۀ الهيات (چهارشنبه 20 مهر 1401)

??? 1. فراخوان مقاله براي سالنامه YIMEL

?  وابسته به مركز حقوق اسلامي و خاورميانه در دانشگاه سوآس لندن

? مهلت ارسال: 21 اكتبر 2022

?توضيحات: لينك

???2. فراخوان مقاله براي نشست سالانه انجمن شرقي آمريكا

?  ? مهلت ارسال چكيده: 15 اكتبر 2022

? زمان برگزاري:  10 الي 13 مارس 2023   

? محل برگزاري: لس آنجلس، كاليفرنيا

? توضيحات: لينك    

??دفتر امور بين‌الملل دانشكدۀ الهيات??

راهنما

 

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري