فرايند پرداخت كمك هزينه پايان نامه به شرح زير مي باشد:

 مبلغ براي دانشجويان كارشناسي ارشد 2,000,000 ريال و براي دانشجويان دكتري تخصصي 4,000,000 ريال است كه صرفا ارائه فاكتور توسط دانشجو و با شرايط زير امكانپذير مي باشد:

1- رسيد گيرنده وجه پيوست باشد.

2- شماره اقتصادي فروشنده و درصورت نبود آن، كد ملي و كدپستي و آدرس فروشنده همراه با تلفن، نام و نام خانوادگي فروشنده ضميمه باشد.

3- فاكتور ممهور به مهر فروشگاه باشد.

4- درصورت اضافه شدن ماليات برارزش افزوده به مبلغ فاكتور گواهي ماليات برارزش افزوده از فروشنده مطالبه شود.

5- در مواردي كه ارائه قبض انبار لازم است اين قبض تهيه شود.

6- در موارد مصرفي نيز صورت جلسه مصرف تهيه شود.

7- حساب ملي يا تجارت ارائه شده بايد متعلق به شخص دانشجو باشد.

 مبلغ كمك هزينه به حساب استاد راهنما واريز مي شود ولي متعلق به دانشجو است و بعد از واريز مبلغ، استاد راهنما وجه را به حساب دانشجو منتقل مي كند. براي سهولت در كار، اساتيد محترم مي توانند هنگام امضاء فرم كاغذي مربوط به پرداخت كمك هزينه پايان نامه، عبارت «لطفا مبلغ مستقيما به حساب دانشجو واريز شود» را قيد كنند تا اين مرحله (انتقال وجه) حذف گردد.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري