درخواست معرفي متقاضيان فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتري 1400 (نوبت دوم)

به استحضار مي رساند با توجه به اختصاص تعداد محدود فرصت تحقيقاتي دانشجوي دكتري براي نوبت دوم سال 1400 (15 سهميه براي كل دانشگاه)، مقرر گرديد كه تخصيص سهميه فرصت مطالعاتي به دانشجويان دكتري ورودي 97 و 98 (اولويت با ورودي 97 مي باشد)، مطابق «شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت در داخل و خارج كشور مصوب 21 دي 1400» , و بر اساس شاخص ها و مستندات (شرط هاي لازم) ذيل توسط كميسيون تحصيلات تكميلي دانشگاه صورت پذيرد:

1- ارائه نمره قبولي زبان مطابق شيوه نامه وزارتي كه در سامانه طرح پژوهشي شماره ۳ درج شده باشد،

2- داراي تاييديه نهايي تصويب طرح پژوهشي شماره 3

۳- خروج از كشور حداكثر تا پايان شهريور ۱۴۰۱

3 –1- در گروه هاي علوم نظري، انساني، و اجتماعي، طرح هاي مورد نياز كشور كه به طور ويژه زمينه نوآورانه داشته باشند به تشخيص توأم استاد راهنما/ شوراي تحصيلات تكميلي گروه/ شوراي (پژوهشي) دانشكده/ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.

4- همراستا بودن با نقشه جامع علمي كشور و محورهاي پژوهشي اولويت دار دانشگاه به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.

5- اولويت ها پس از بررسي توسط دانشگاه، بر اساس بند 5 ماده 3 شيوه نامه وزارتي جهت برگزاري مصاحبه توسط كارگروه تخصصي وزارت، به سازمان امور دانشجويان تهران ارسال خواهد شد و در صورتي كه متقاضي توسط كارگروه تخصصي در اولويت اعزام قرار نگيرد، مي تواند درخواست فرصت تحقيقاتي داخل را ارائه نمايد.
دانشجويان متقاضي واجد شرايط فوق و منطبق بر مفاد شيوه نامه وزارتي حداکثر تا تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ درخواست کتبی خود را به همراه مستندات به آدرس ارسال کنند.

فایل شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی دانشجویی

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري