راستی آزمایی نامه های پذیرش نشریات خارجی

پیرو مصوبه مورخ 27 شهریور 1398 شورای آموزشی دانشکده الهیات، نامه های پذیرش پذیرش نشریات خارجی باید راستی آزمایی شود، فرایند کار به این صورت است که لازم است اصالت نامه پذیرش توسط کارشناس پژوهشی دانشکده از طریق مکاتبه با نشریه مورد نظر احراز شود؛ و تنها در صورت احراز اصالت است که نامه پذیرش مذکور برای جلسه دفاع معتبر خواهد بود. در موارد خاص، معاون دانشکده تصمیم گیر خواهد بود.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري