باسمه تعالی
شیوه نامه نمره دهی آزمون جامع دکتری مصوب 27/ 01/ 1403 شورای آموزشی پژوهشی دانشکده الهیات
به استناد ماده 62 شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد مصوب 1397 و شیوه نامه برگزاری آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد مصوب 20/ 9/ 1401 دستور العمل نحوه ارزیابی آزمون جامع دوره دکتری دانشکده الهیات در تاریخ 27/ 01/ 1403 در شورای آموزشی پژوهشی دانشکده به شرح ذیل به تصویب رسید:
1. آزمون جامع شامل دو آزمون کتبی و شفاهی می باشد که سهم نمره کتبی 70 درصد (14 نمره از 20) و سهم نمره شفاهی 30 درصد (6 نمره از 20) است.
2. آزمون کتبی در دو بخش الف. امتحان از دانش پایه (بر اساس دروس گذرانده شده در طول تحصیل دوره های ارشد و دکتری) و ب. امتحان از مقالات تخصصی (ترجیحا شش مقاله علمی پژوهشی/مروری) صورت می گیرد.
3. آزمون شفاهی در دو بخش الف. «سنجش قدرت ایده پردازی و تجزیه و تحلیل علمی» و ب. «همکاری با گروه» صورت می گیرد. در بخش اول، قدرت ایده پردازی و تجزیه و تحلیل علمی دانشجو نسبت به دانش پایه (مبتنی بر منابع اعلامی آزمون) و موضوع رساله وی سنجیده و تا سقف 4 امتیاز برای آن در نظر گرفته می شود. همچنین در صورتی که دانشجو مقالات معتبری داشته باشد، این مقالات نیز می تواند محور ارزیابی قرار گرفته و بسته به کمیت و کیفیت مقالات و قدرت تجزیه و تحلیل دانشجو نسبت به آنها تا سقف 2 نمره (افزون بر 4 نمره قبلی) برای مجموع آنها در نظر گرفته شود. میزان اختصاص نمره به مقالات بر اساس نوع مقاله (بین المللی، علمی پژوهشی داخلی، ترویجی، همایشی و ...) می تواند در تحصیلات تکمیلی گروه تعیین گردد. در بخش دوم هر گونه همکاری موثر با گروه آموزشی نظیر همکاری در برگزاری کلاسهای عملی، دستیاری آموزشی/پژوهشی، شرکت در سمینارها و نشستهای علمی درون گروه، همکاری در امور اجرایی گروه های آموزشی و مشارکت و همکاری در انجمن علمی ملاک امتیاز دهی تا سقف 2 نمره قرار می گیرد و گواهی مستند صادره از گروه و مورد تایید معاون ذی ربط دانشکده باید ضمیمه شود.
4. منابع امتحانی توسط کمیته آزمون جامع و با تصویب کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه تعیین شده و حداقل دو ماه قبل از زمان امتحان باید به اطلاع دانشجویان رسانده شود.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري