موضوع: حق اعتراض از منظر فقه فریقین
استاد راهنما:دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
اساتيد داور: دکترسید مهدی مرویان حسینی - دکتر مرتضی فخار شاکری
دانشجو: زینب بدیعی رضوی
روز: دوشنبه مورخ 1402/11/30ساعت12 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: vroom.um.ac.ir/a-abedi

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري