موضوع: بررسی نمودهای منجی شیعۀ امامیه در غرب با تکیه بر رسانه (هالیوود، نت فلیکس) استاد راهنما: دکتر حسن زاده اساتید مشاور: دکتر عبدی - دکتر اشرف امامی اساتید داور: دکتر زارع حسینی - دکتر بخشی
دانشجو: آقای مجید نجفی
روز: دوشنبه مورخ 1402/11/30ساعت12 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري