موضوع: آسیب شناسی مطالعات تاریخ قرآن در مبحث جمع قرآن
استاد راهنما: دكتر ایروانی
استاد مشاور: خانم دکتر حسینی- خانم دکتر رضاداد
اساتید داور: دکتر اسمعیلی زاده- دکتر رضائی- دکتر دیمه کار
دانشجو: خانم کاظمی
روز: شنبه مورخ 1402/11/28ساعت 15 اتاق شورای دانشکده الهیات

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري