موضوع: قاعده الویت دفع مفسده بر جلب مصلحت، رویکردها،مفاد، مستندات و قلمرو
استاد راهنما: دكتر حسین صابری
استاد مشاور: دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
اساتيد داور: دکتر محمد تقی فخلعی -دکتر عباسعلی سلطانی - دکتر محمد علی راغبی
دانشجو: علی کمالی
روز شنبه مورخ 1402/11/28ساعت 13 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: vroom.um.ac.ir/saberi

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري