موضوع: بررسی آرای اختلافی محقق حلی و علامه حلی در ابواب اجاره و جعاله با نگاهی به نظر مشهور فقها
استاد راهنما: دكتر سید محمد هادی قبولی درافشان
اساتيد داور: دکتر مصطفی غفوریان نژاد - دکتر مرتضی فخار شاکری
دانشجو: ساجده عاقلی
روز: شنبه مورخ 1402/11/28ساعت12 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: vroom.um.ac.ir/h-ghaboli

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري