موضوع: المعرفۀ الفطریۀ فی تکامل الانسان ( دراسه تحلیلیۀ فی ضوء الکتاب والسنه )
استاد راهنما: دکتر رئیسیان استاد مشاور: دکتر قرائی
اساتيد داور: دکتر اکبری - دکتر زارع حسینی
دانشجو: خانم نهی ابراهیم یوسف الساعدی
روز: شنبه مورخ 1402/11/28ساعت13 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري