محفل علمی دین و صلح پروری با حضور ميهماناني از کشورهای آمریکا وکانادا - اردیبهشت 97