حداكثر كمك هزينه پژوهشي دستيار پژوهشي دو ميليون و پانصد هزار ريال در ماه )به ازاي حداقل بيست ساعت همكاري در هفته(  مي باشد كه به صورت سه ماهه و از محل اعتبار پژوهه ساليانه نوع الف استاد راهنما پرداخت مي شود. پرداخت هر مرحله با ارائه گزارش مكتوب از فعاليت هاي انجام شده وتاييد استاد راهنما ، مدير گروه و معاونت پژوهش و فناوري دانشكده انجام خواهد شد.

صفحه اول در يك نسخه و صفحه دوم در سه نسخه تهيه گردد.

دانلود فایل PDF

تعداد کل بازدید:
۸۱۲۸۰۰
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد